Vox Publica fyller år

Debattkultur, eksperimenter og tunge temasatsinger. Oppsummering av Vox Publicas første år.

Vox Pub­li­ca ble lan­sert 22. novem­ber 2006. I det førs­te året på nett har 69 for­fat­te­re skre­vet for nett­ma­ga­si­net og til sam­men 139 artik­ler og blogg­inn­legg er pub­li­sert. Både fors­ke­re, jour­na­lis­ter og ikke minst stu­den­ter ved UiBs jour­na­list­ut­dan­ning har stilt opp som bidrags­yte­re. Og lese­re har bidratt med 140 kom­men­ta­rer.

Ytrings­fri­het, demo­kra­ti og retts­stat er Vox Pub­li­cas tema­om­rå­der. Det­te er såpass bredt defi­nert at det åpner for man­ge mulig­he­ter når redak­sjo­nen skal vel­ge ut kon­kre­te saker å sat­se på. Val­ge­ne det førs­te året var styrt av to-tre uli­ke hen­syn. For det førs­te har vi bestemt oss på for­hånd for noen få sat­sings­om­rå­der, for det and­re benyt­ter vi anled­nin­gen aktu­el­le hen­del­ser ska­per.

Et eksem­pel på plan­lag­te tema­er er gjen­tat­te for­søk på å bely­se hvor­dan debatt­kul­tu­ren på net­tet utvik­ler seg og hva som kan gjø­res for å for­bed­re den. Og et eksem­pel på mer spon­ta­ne, aktua­li­tets­be­stem­te sat­sin­ger er artik­ler og blog­ging om Bur­ma i for­bin­del­se med demo­krati­opp­stan­den der i høst.

Vox Pub­li­ca har små res­sur­ser. Til sam­men pro­du­se­res maga­si­net med under et års­verk. Vi har ikke hatt noe eget hono­rar­bud­sjett. Der­for må vi prio­ri­te­re hardt og utnyt­te de mulig­he­te­ne som fin­nes til å nå bre­de­re ut. Det­te gjør vi blant annet ved å gå gans­ke tungt inn i bestem­te tema­er og sam­ar­bei­de med and­re pub­li­ka­sjo­ner og orga­ni­sa­sjo­ner. Ett eksem­pel er sam­ar­bei­det med bl.a. Raft­ohu­set og fle­re skri­ben­ter om presse­fri­het i Russ­land. Et annet er sam­ar­beid med maga­si­net Glo­bal Know­led­ge og Dagbladet.no om fel­les pub­li­se­ring av artik­ler om nett­ver­ket Scholars at Risk.

Vår størs­te sat­sing i det førs­te året var på ana­ly­ser og debatt om all­menn­kring­kas­tin­gens og NRKs fram­tid. Eks­pe­ri­men­tet med en åpen NRK-høring vak­te gans­ke stor medie­opp­merk­som­het og brak­te nye lese­re til maga­si­net. Hørin­gen resul­ter­te i en egen hørings­ut­ta­lel­se om den nye all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten for NRK.

Sent i høst pub­li­ser­te vi for førs­te gang en multi­me­dia­pro­duk­sjon, om vin­ne­ren av Raft­opri­sen 2007. Det­te er noe vi øns­ker å sat­se på i det vide­re arbei­det med maga­si­net. Eks­pe­ri­men­ter som det­te og NRK-hørin­gen er noe Vox Pub­li­cas lese­re og bru­ke­re kan ven­te seg mer av. Like­le­des er erfa­rin­ge­ne fra sam­ar­beid med and­re pub­li­ka­sjo­ner gode.

Vi er glad for å kun­ne mel­de om vok­sen­de inter­es­se fra skri­ben­ter som øns­ker å bidra til Vox Pub­li­ca. Kva­li­tet og eks­pe­ri­men­ter kob­let med bed­re dis­tri­bu­sjon skal brin­ge oss fle­re steg vide­re i år 2.

Her er de fem mest les­te artik­le­ne det førs­te året:
Wiki­pe­dia-sta­fet­ten — fors­ker utford­rer fors­ker
Opp­rø­ret mot eli­te­ne
Jour­na­lis­ter vel­ger Wiki­pe­dia
Må vi alle bli digi­ta­le for­bry­te­re?
Et hull i BT-muren

Hvor­dan fin­ner folk fram til Vox Pub­li­ca?

  • 46 pro­sent kom­mer fra len­ker på and­re nett­ste­der
  • 30 pro­sent kom­mer direk­te til for­si­den
  • 24 pro­sent kom­mer fra søke­mo­to­rer

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Gra­tu­le­rer. Og en vik­tig fød­sel var det. Blir spen­nen­de å føl­ge dere ut i 2008. Mens vi er inne på fei­ring; så ble nett­ste­det Ad:varsel født året før, 9. desem­ber, med tema­et vars­ling og arbeids­ta­ke­res ytrings­fri­het.

    I anled­nin­gen den­ne fei­rin­gen, så håper jeg det mel­der seg fle­re som også vil skri­ve for Ad:varsel — om vars­ling og arbeids­ta­ker­nes rett til ytring.

    Men igjen — gra­tu­le­rer fol­kens.

til toppen