Vox Publica fyller år

Debattkultur, eksperimenter og tunge temasatsinger. Oppsummering av Vox Publicas første år.

Vox Pub­li­ca ble lansert 22. novem­ber 2006. I det første året på nett har 69 for­fat­tere skrevet for nettma­gasinet og til sam­men 139 artik­ler og blog­ginn­legg er pub­lis­ert. Både forskere, jour­nal­is­ter og ikke minst stu­den­ter ved UiBs jour­nal­is­tut­dan­ning har stilt opp som bidragsytere. Og lesere har bidratt med 140 kommentarer.

Ytrings­fri­het, demokrati og retts­stat er Vox Pub­li­cas temaom­råder. Dette er såpass bredt defin­ert at det åpn­er for mange muligheter når redak­sjo­nen skal velge ut konkrete sak­er å satse på. Val­gene det første året var styrt av to-tre ulike hen­syn. For det første har vi bestemt oss på forhånd for noen få sats­ing­som­råder, for det andre benyt­ter vi anled­nin­gen aktuelle hen­delser skaper.

Et eksem­pel på plan­lagte temaer er gjen­tat­te forsøk på å bel­yse hvor­dan debat­tkul­turen på net­tet utvikler seg og hva som kan gjøres for å forbedre den. Og et eksem­pel på mer spon­tane, aktu­alitets­bestemte satsinger er artik­ler og blog­ging om Bur­ma i forbindelse med demokra­tiopp­standen der i høst.

Vox Pub­li­ca har små ressurs­er. Til sam­men pro­duseres mag­a­sinet med under et årsverk. Vi har ikke hatt noe eget hon­o­rar­bud­sjett. Der­for må vi pri­or­itere hardt og utnytte de mulighetene som finnes til å nå bredere ut. Dette gjør vi blant annet ved å gå ganske tungt inn i bestemte temaer og samar­bei­de med andre pub­likasjon­er og organ­isas­jon­er. Ett eksem­pel er samar­bei­det med bl.a. Rafto­huset og flere skriben­ter om presse­fri­het i Rus­s­land. Et annet er samar­beid med mag­a­sinet Glob­al Knowl­edge og Dagbladet.no om felles pub­lis­er­ing av artik­ler om nettver­ket Schol­ars at Risk.

Vår største sats­ing i det første året var på analyser og debatt om all­mennkringkastin­gens og NRKs framtid. Eksper­i­mentet med en åpen NRK-høring vak­te ganske stor medieopp­merk­somhet og brak­te nye lesere til mag­a­sinet. Hørin­gen resul­terte i en egen høring­sut­talelse om den nye all­mennkringkast­ingsplakat­en for NRK.

Sent i høst pub­lis­erte vi for første gang en mul­ti­me­di­apro­duk­sjon, om vin­neren av Rafto­prisen 2007. Dette er noe vi ønsker å satse på i det videre arbei­det med mag­a­sinet. Eksper­i­menter som dette og NRK-hørin­gen er noe Vox Pub­li­cas lesere og brukere kan vente seg mer av. Likeledes er erfarin­gene fra samar­beid med andre pub­likasjon­er gode.

Vi er glad for å kunne melde om vok­sende inter­esse fra skriben­ter som ønsker å bidra til Vox Pub­li­ca. Kvalitet og eksper­i­menter koblet med bedre dis­tribusjon skal bringe oss flere steg videre i år 2.

Her er de fem mest leste artik­lene det første året:
Wikipedia-stafet­ten — forsker utfor­dr­er forsker
Opprøret mot elitene
Jour­nal­is­ter vel­ger Wikipedia
Må vi alle bli dig­i­tale forbrytere?
Et hull i BT-muren

Hvor­dan finner folk fram til Vox Publica?

  • 46 pros­ent kom­mer fra lenker på andre nettsteder
  • 30 pros­ent kom­mer direk­te til forsiden
  • 24 pros­ent kom­mer fra søkemotorer

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Grat­ulerer. Og en vik­tig fød­sel var det. Blir spen­nende å følge dere ut i 2008. Mens vi er inne på feir­ing; så ble nettst­edet Ad:varsel født året før, 9. desem­ber, med temaet varsling og arbei­d­stak­eres ytringsfrihet.

    I anled­nin­gen denne feirin­gen, så håper jeg det melder seg flere som også vil skrive for Ad:varsel — om varsling og arbei­d­stak­ernes rett til ytring.

    Men igjen — grat­ulerer folkens.

til toppen