Global protest mot nettsensur

Reportere uten grenser i bresjen mot nettsensur.

Med en 24-timers «vir­tu­ell demon­stra­sjon» mot nett­sen­sur vil Repor­te­re uten gren­ser (RSF) ret­te søke­ly­set mot land som fengs­ler nett­dis­si­den­ter og bru­ker sto­re res­sur­ser på å kon­trol­le­re nett­bru­ken. I dag sit­ter minst 62 dis­si­den­ter i feng­sel ver­den over for­di de har brukt ytrings­fri­he­ten på net­tet, iføl­ge orga­ni­sa­sjo­nen. Kina er ver­dens størs­te «nett­feng­sel».

Demon­stra­sjo­nen som er ret­tet spe­si­elt mot ni land — Bur­ma, Kina, Nord-Korea, Cuba, Egypt, Eri­trea, Tuni­sia, Turk­me­nistan og Viet­nam er pluk­ket ut — star­ter kl. 11 vår tid ons­dag 12. mars og pågår i et døgn fram til klok­ken 11 dagen etter. I den­ne peri­oden kan nett­bru­ke­re vel­ge seg et pro­test­bud­skap og del­ta i en av de vir­tu­el­le demon­stra­sjo­ne­ne mot de ni lan­de­ne.

UNESCO trakk seg
FNs orga­ni­sa­sjon for utdan­ning, forsk­ning, kul­tur og kom­mu­ni­ka­sjon UNESCO var på for­hånd annon­sert som kam­pan­jens beskyt­ter. Men kvel­den før aksjo­nen begyn­te trakk UNESCO til­ba­ke sin støt­te. Beslut­nin­gen ble tatt etter press fra regje­rin­ger i 15 land Repor­te­re uten gren­ser har utpekt som net­tets fien­der, hev­der RSF selv. Blant de 15 er også Hvite­russ­land, Etio­pia, Iran, Sau­di-Ara­bia, Syria, Usbek­istan og Zim­bab­we. Nye på lis­ten i for­hold til i fjor er Zim­bab­we og Etio­pia.

Repor­te­re uten gren­ser leg­ger sam­ti­dig fram en ny ver­sjon av sin hånd­bok for blog­ge­re og nett­dis­si­den­ter. Her får man blant annet tips om hvor­dan å utma­nøv­re­re nett­sen­so­re­ne.

Nett­sen­sur tema i Vox Pub­li­ca
Net­tet har lagt til ret­te for en glo­bal offent­lig­het. Det pas­ser dår­lig for regi­mer som ikke vil slip­pe løs fri nyhets­for­mid­ling og debatt. Vox Pub­li­ca for­sø­ker å føl­ge og ana­ly­se­re både de posi­ti­ve og neg­a­ti­ve side­ne ved den inter­na­sjo­na­le nett-utvik­lin­gen. Det­te har vi gjort i blant annet dis­se sam­men­hen­ge­ne:

  • Raft­oblog­gen skre­vet av med­ar­bei­de­re på Raft­ohu­set i Ber­gen tar opp spørs­mål om nett­sen­sur med jev­ne mel­lom­rom. Sær­lig føl­ges situa­sjo­nen i Kina og Bur­ma tett på Raft­oblog­gen.
  • Artik­ke­len Ytring.cn tar for seg det kine­sis­ke appa­ra­tet for nett­sen­sur og ‑kon­troll.
  • Den egyp­tis­ke blog­ge­ren Abdul Kareem Sulei­man Amer er en av nett­dis­si­den­te­ne som må sone for å ha brukt ytrings­fri­he­ten.
  • Svensk-eri­tre­is­ke Dawit Isaak sit­ter fort­satt fengs­let i Eri­trea, et av lan­de­ne kam­pan­jen ret­ter seg mot.
  • Det frem­vok­s­en­de fel­les­ska­pet av blog­ge­re i Latin-Ame­ri­ka ble viet en egen artik­kel.
  • Poten­sia­let for en fel­les­euro­pe­isk offent­lig­het ble ana­ly­sert i saken Let’s Talk Euro­pean.
  • Ikke minst føl­ger vi med på det som skri­ves om nett­sen­sur i medi­er og blog­ger gjen­nom tje­nes­ten Aktu­el­le len­ker. Se blant annet emne­or­de­ne sen­sur, Kina og inter­nett.

TEMA

Y

tringsf
rihet

63 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] GCI Com­mu­ni­que blogg og Voc Pub­li­ca. Tags: a sta­te of mind, aksjo­nis­me, crossing the line, dresnok, nord-korea, presse­fri­het, repor­te­re uten gren­ser, ytt­rings­fri­het […]

til toppen