Global protest mot nettsensur

Reportere uten grenser i bresjen mot nettsensur.

Med en 24-timers “virtuell demon­strasjon” mot nettsen­sur vil Reportere uten grenser (RSF) rette søkel­y­set mot land som fengsler nettdis­si­den­ter og bruk­er store ressurs­er på å kon­trollere net­tbruken. I dag sit­ter minst 62 dis­si­den­ter i fengsel ver­den over for­di de har brukt ytrings­fri­heten på net­tet, ifølge organ­isas­jo­nen. Kina er ver­dens største “net­tfengsel”.

Demon­strasjo­nen som er ret­tet spe­sielt mot ni land — Bur­ma, Kina, Nord-Korea, Cuba, Egypt, Eritrea, Tunisia, Turk­menistan og Viet­nam er plukket ut — starter kl. 11 vår tid ons­dag 12. mars og pågår i et døgn fram til klokken 11 dagen etter. I denne peri­o­den kan net­tbrukere velge seg et protest­bud­skap og delta i en av de virtuelle demon­strasjonene mot de ni landene.

UNESCO trakk seg
FNs organ­isas­jon for utdan­ning, forskn­ing, kul­tur og kom­mu­nikasjon UNESCO var på forhånd annon­sert som kam­pan­jens beskyt­ter. Men kvelden før aksjo­nen beg­y­nte trakk UNESCO tilbake sin støtte. Beslut­nin­gen ble tatt etter press fra reg­jeringer i 15 land Reportere uten grenser har utpekt som net­tets fien­der, hevder RSF selv. Blant de 15 er også Hviterus­s­land, Etiopia, Iran, Sau­di-Ara­bia, Syr­ia, Usbek­istan og Zim­bab­we. Nye på lis­ten i forhold til i fjor er Zim­bab­we og Etiopia.

Reportere uten grenser leg­ger sam­tidig fram en ny ver­sjon av sin hånd­bok for blog­gere og nettdis­si­den­ter. Her får man blant annet tips om hvor­dan å utmanøvrere nettsensorene.

Nettsen­sur tema i Vox Publica
Net­tet har lagt til rette for en glob­al offent­lighet. Det pass­er dårlig for regimer som ikke vil slippe løs fri nyhets­formidling og debatt. Vox Pub­li­ca forsøk­er å følge og analy­sere både de pos­i­tive og neg­a­tive sidene ved den inter­nasjonale nett-utviklin­gen. Dette har vi gjort i blant annet disse sammenhengene:

  • Rafto­bloggen skrevet av medar­bei­dere på Rafto­huset i Bergen tar opp spørsmål om nettsen­sur med jevne mel­lom­rom. Særlig følges situ­asjo­nen i Kina og Bur­ma tett på Raftobloggen.
  • Artikke­len Ytring.cn tar for seg det kine­siske appa­ratet for nettsen­sur og ‑kon­troll.
  • Den egyp­tiske blog­geren Abdul Kareem Suleiman Amer er en av nettdis­si­den­tene som må sone for å ha brukt ytringsfriheten.
  • Sven­sk-eritreiske Daw­it Isaak sit­ter fort­satt fengslet i Eritrea, et av lan­dene kam­pan­jen ret­ter seg mot.
  • Det frem­vok­sende fel­lesskapet av blog­gere i Latin-Ameri­ka ble viet en egen artikkel.
  • Poten­sialet for en felle­seu­ropeisk offent­lighet ble analy­sert i sak­en Let’s Talk Euro­pean.
  • Ikke minst føl­ger vi med på det som skrives om nettsen­sur i medi­er og blog­ger gjen­nom tjen­esten Aktuelle lenker. Se blant annet emne­or­dene sen­sur, Kina og inter­nett.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] GCI Com­mu­nique blogg og Voc Pub­li­ca. Tags: a state of mind, aksjon­isme, cross­ing the line, dres­nok, nord-korea, presse­fri­het, reportere uten grenser, yttringsfrihet […]

til toppen