Kina, OL og menneskerettighetene

Her finner du lydopptak og presentasjoner fra nylig avholdt seminar om Kinas forhold til menneskerettighetene.

27. mars arran­ger­te Norsk sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ter (SMR) et godt besøkt semi­nar i Oslo om situa­sjo­nen for men­neske­ret­tig­he­te­ne i Kina noen måne­der før OL i Bei­jing star­ter. Vox Pub­li­ca doku­men­te­rer her semi­na­ret med refe­rat, lyd­opp­tak, pre­sen­ta­sjo­ner og sam­men­fat­ning av hoved­punk­te­ne.

På den­ne siden har vi sam­let lyd­opp­tak fra alle fore­dra­ge­ne og den avslut­ten­de panel­de­bat­ten samt lys­bil­der. Du kan vel­ge mel­lom å lyt­te til opp­ta­ke­ne direk­te på siden eller las­te dem ned til egen maskin.

Vel­kom­men ved Mads Ande­næs, direk­tør ved SMR:
[audio:https://voxpublica.no/audio/mads-andenaes_velkommen.mp3] varig­het: 6 min
Last ned lyd­opp­tak (mp3, 5,5 MB)

Inn­led­ning: Kinas men­neske­retts­po­li­tikk ved Ceci­lie Figen­schou Bak­ke, leder for Kina-pro­gram­met ved SMR:
[audio:https://voxpublica.no/audio/cecilie-figenschou-bakke_innledning-kinas-menneskerettspolitikk.mp3] varig­het: 11:11 min
Last ned lyd­opp­tak (mp3, 10 MB) | Last ned lys­bil­der (pdf, 0,2 MB)

Kina-seminar Norsk institutt for menneskerettigheter mars 2008 (foto: Christian Boe Astrup)

Fra den avslut­ten­de panel­de­bat­ten (foto: Chris­ti­an Boe Ast­rup).

Lov og rett i Kina ved Jonas Grim­he­den, senior­fors­ker ved Raoul Wallen­berg Insti­tut­tet, Sve­ri­ge:
[audio:https://voxpublica.no/audio/jonas-grimheden_lov-og-rett-i-kina.mp3] varig­het 36 min
Mer om Grim­he­dens fore­drag | Last ned lyd­opp­tak (mp3, 33 MB) | Last ned lys­bil­der (pdf, 1 MB)

Sosi­al uro og styr­ket retts­be­visst­het på den kine­sis­ke lands­byg­da ved Stig Thø­ger­sen, pro­fes­sor, Øst­asia­tisk Avde­ling, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Dan­mark:
[audio:https://voxpublica.no/audio/stig-thogersen_sosial-uro-og-styrket-rettsbevissthet-pa-den-kinesiske-landsbygda.mp3] varig­het 36 min
Mer om Thø­ger­sens fore­drag | Last ned lyd­opp­tak (mp3, 33 MB) | Last ned lys­bil­der (pdf, 0,2 MB)

Reli­gions­fri­het og mino­ri­tets­ret­tig­he­ter i Kina ved Koen Wel­lens, fors­ker, SMR:
[audio:https://voxpublica.no/audio/koen-wellens_religionsfrihet-og-minoritetsrettigheter-i-kina.mp3] varig­het 41 min
Mer om Wel­lens’ fore­drag | Last ned lyd­opp­tak (mp3, 38 MB) | Last ned lys­bil­der (pdf, 2 MB)

Begrens­nin­ger av ytrings­fri­he­ten i kine­sisk media ved Elin Sæther, uni­ver­si­tets­lek­tor, Insti­tutt for sosio­lo­gi og sam­funns­ge­o­gra­fi, UiO:
[audio:https://voxpublica.no/audio/elin-saether_begrensinger-av-ytringsfriheten-i-kinesisk-media.mp3] varig­het 43 min
Mer om Sæthers fore­drag | Last ned lyd­opp­tak (mp3, 39 MB) | Last ned lys­bil­der (pdf)

Panel­dis­ku­sjon: Men­neske­ret­tig­he­ter i Kina, OL i Bei­jing og vei­en vide­re
[audio:https://voxpublica.no/audio/paneldiskusjon_menneskerettigheter-i-kina-ol-i-beijing-og-veien-videre.mp3] varig­het 36 min
Debatt­le­der Nils Mor­ten Udgaard, tid­li­ge­re uten­riks­re­dak­tør i Aften­pos­ten, med samt­li­ge inn­le­de­re og Gerald Kador Folk­vord, Kina-ansvar­lig ved Amne­sty Inter­na­tio­nal Nor­ge, som del­ta­ke­re.
Last ned lyd­opp­tak (mp3, 33 MB)

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Men man kan jo und­res på at det fak­tisk skjer. Bare noen få måne­der unna OL-åpnin­gen. Hen­ger ting sam­men? Ja, jeg tror per­son­lig det. Men det kan ikke viten­ska­pe­lig doku­men­te­res. For det går mer på logikk og skjeb­ne. […]

til toppen