Kina, OL og menneskerettighetene

Her finner du lydopptak og presentasjoner fra nylig avholdt seminar om Kinas forhold til menneskerettighetene.

27. mars arrangerte Norsk sen­ter for men­neskerettigheter (SMR) et godt besøkt sem­i­nar i Oslo om situ­asjo­nen for men­neskerettighetene i Kina noen måned­er før OL i Bei­jing starter. Vox Pub­li­ca doku­menter­er her sem­i­naret med refer­at, lydopp­tak, pre­sen­tasjon­er og sam­men­fat­ning av hovedpunktene.

På denne siden har vi sam­let lydopp­tak fra alle fore­dra­gene og den avs­lut­tende pan­elde­bat­ten samt lys­bilder. Du kan velge mel­lom å lytte til opp­tak­ene direk­te på siden eller laste dem ned til egen maskin.

Velkom­men ved Mads Andenæs, direk­tør ved SMR:
[audio:https://voxpublica.no/audio/mads-andenaes_velkommen.mp3] varighet: 6 min
Last ned lydopp­tak (mp3, 5,5 MB)

Innled­ning: Kinas men­neskerettspoli­tikk ved Cecilie Figen­schou Bakke, led­er for Kina-pro­gram­met ved SMR:
[audio:https://voxpublica.no/audio/cecilie-figenschou-bakke_innledning-kinas-menneskerettspolitikk.mp3] varighet: 11:11 min
Last ned lydopp­tak (mp3, 10 MB) | Last ned lys­bilder (pdf, 0,2 MB)

Kina-seminar Norsk institutt for menneskerettigheter mars 2008 (foto: Christian Boe Astrup)

Fra den avs­lut­tende pan­elde­bat­ten (foto: Chris­t­ian Boe Astrup).

Lov og rett i Kina ved Jonas Grimhe­den, senior­forsker ved Raoul Wal­len­berg Insti­tut­tet, Sverige:
[audio:https://voxpublica.no/audio/jonas-grimheden_lov-og-rett-i-kina.mp3] varighet 36 min
Mer om Grimhe­dens fore­drag | Last ned lydopp­tak (mp3, 33 MB) | Last ned lys­bilder (pdf, 1 MB)

Sosial uro og styr­ket retts­be­vis­s­thet på den kine­siske lands­byg­da ved Stig Thøgersen, pro­fes­sor, Østasi­atisk Avdel­ing, Aarhus Uni­ver­sitet, Danmark:
[audio:https://voxpublica.no/audio/stig-thogersen_sosial-uro-og-styrket-rettsbevissthet-pa-den-kinesiske-landsbygda.mp3] varighet 36 min
Mer om Thøgersens fore­drag | Last ned lydopp­tak (mp3, 33 MB) | Last ned lys­bilder (pdf, 0,2 MB)

Reli­gions­fri­het og minoritet­sret­tigheter i Kina ved Koen Wellens, forsker, SMR:
[audio:https://voxpublica.no/audio/koen-wellens_religionsfrihet-og-minoritetsrettigheter-i-kina.mp3] varighet 41 min
Mer om Wellens’ fore­drag | Last ned lydopp­tak (mp3, 38 MB) | Last ned lys­bilder (pdf, 2 MB)

Begren­sninger av ytrings­fri­heten i kine­sisk media ved Elin Sæther, uni­ver­sitet­slek­tor, Insti­tutt for sosi­olo­gi og sam­funns­geografi, UiO:
[audio:https://voxpublica.no/audio/elin-saether_begrensinger-av-ytringsfriheten-i-kinesisk-media.mp3] varighet 43 min
Mer om Sæthers fore­drag | Last ned lydopp­tak (mp3, 39 MB) | Last ned lys­bilder (pdf)

Pan­eld­iskusjon: Men­neskerettigheter i Kina, OL i Bei­jing og veien videre
[audio:https://voxpublica.no/audio/paneldiskusjon_menneskerettigheter-i-kina-ol-i-beijing-og-veien-videre.mp3] varighet 36 min
Debat­tled­er Nils Morten Udgaard, tidligere uten­rik­sredak­tør i Aften­posten, med samtlige innledere og Ger­ald Kador Folkvord, Kina-ans­varlig ved Amnesty Inter­na­tion­al Norge, som deltakere.
Last ned lydopp­tak (mp3, 33 MB)

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Men man kan jo undres på at det fak­tisk skjer. Bare noen få måned­er unna OL-åpnin­gen. Henger ting sam­men? Ja, jeg tror per­son­lig det. Men det kan ikke viten­skapelig doku­menteres. For det går mer på logikk og skjebne. […]

til toppen