Bank-bank! Har du fem minutter?

"Den store marsjen for Europa": De siste ukene har aktivister fra Emmanuel Macrons parti banket på dører over hele Frankrike og spurt folk ut om EU. Macron vil gjenta suksessen fra presidentvalget i neste års EU-valg, men hvordan reagerer folk på lokalplanet? Reportasje fra Marseille, Sør-Frankrike.

I 26 rue Jean Mar­tin, i Mar­seil­les 5. arron­dis­se­ment, gir metall­pla­ket­ten på hus­veg­gen klar mel­ding: «Til­gang til byg­nin­gen er for­budt for kol­por­tø­rer, dør­sel­ge­re, og and­re opp­sø­ken­de per­soner.» Det skal imid­ler­tid mer til for å demo­ti­ve­re Gaël Le Roux og med­ak­ti­vist Chris­ti­ne Kri­ko­ri­an fra La Répub­li­que en mar­che (LREM). Rii­i­i­i­ing! Fin­ge­ren tryk­ker inn en av de tjue­syv ringe­klok­ke­ne ved fel­les­inn­gan­gen…

Klok­ken er litt over 18.30 når hoved­an­svar­lig for «la Gran­de mar­che» i Bou­ches-du-Rhô­ne og de fem fri­vil­li­ge fra Macrons par­ti tar fatt på dør-til-dør-aksjo­nen, i grup­per på to. Det er en varm april­kveld og app’en «Cin­quan­te Plus Un», som Macrons par­ti bru­ker, har for­talt dem hvor de skal stil­le sine åtte spørs­mål om EU: to hus­klyn­ger i hjer­tet av 5. valg­krets i fyl­ket Bou­ches-du-Rhô­ne.

«Det bur­de være en skatte­jus­te­ring i Euro­pa,» sier Moud­jir Nekis­sa til LREM-akti­vis­te­ne. Han viser til det lave skatte­ni­vå­et i Irland og euro­pe­is­ke skatte­pa­ra­di­ser. (Foto: Simon Font­vie­il­le).

Vel­ger­ne stem­te rik­tig­nok for en lokal LREM-kan­di­dat i fjor­årets valg til den frans­ke nasjo­nal­for­sam­lin­gen, men kan­di­da­ten til­knyt­tet venstre­ra­di­ka­le Jean-Luc Mélen­chon – som selv ble valgt fra Mar­seil­le – fikk mer enn 47 pro­sent av stem­me­ne i and­re valg­run­de. For ikke å snak­ke om ande­len hjem­me­sit­te­re som utgjor­de nes­ten 61 pro­sent av vel­ger­ne.

Kan­skje ikke det bes­te ste­det å begyn­ne kam­pen for EU-val­get i Frank­ri­kes nes­te størs­te by?

«Målet med den­ne mar­sjen er å nå ut til de som befin­ner seg lengst borte fra poli­tik­ken. De har­de poli­tis­ke debat­te­ne tar vi når den ordent­li­ge valg­kam­pen begyn­ner,» for­sik­rer Gaël Le Roux. «For å pei­le ut områ­de­ne der dis­se befin­ner seg, kryss­ana­ly­se­rer pro­gram­met offent­li­ge opp­lys­nin­ger, som valg­del­ta­kel­se og alders­grup­per,» leg­ger han til.

«Den sto­re mar­sjen for Euro­pa»

  • Dør-til-dør-aksjo­nen skul­le i utgangs­punk­tet lan­se­res 24. mars, men ble utsatt til 7. april på grunn av ter­ror­ak­sjo­nen i Aude i Sør-Frank­ri­ke 23. mars. Den avslut­tes 13. mai.
  • Vel­ger­ne akti­vis­te­ne får i tale blir stilt åtte spørs­mål om EU og Euro­pa (se lis­ten over spørs­mål etter repor­ta­sjen).
  • Resul­ta­tet fra mar­sjen skal gi utgangs­punk­tet for utar­bei­del­sen av La Répub­li­que en mar­che sitt poli­tis­ke pro­gram til nes­te års valg til Euro­pa­par­la­men­tet.
  • Akti­vis­ter fra Emma­nu­el Macrons poli­tis­ke beve­gel­se utfør­te en til­sva­ren­de aksjon under pre­si­dent­valg­kam­pen i 2016–17.
  • «Demo­kra­tis­ke inn­spills­mø­ter» avhol­des over hele Euro­pa. Se fakta­sak nederst i artik­ke­len.

«Jeg har ikke peiling»

Selv om et data­pro­gram kan fin­ne frem til hvem man skal spør­re ut, hand­ler det nå om å få dem i tale. Og det er en helt annen sak… Det er for­tvi­len­de stil­le der Gaël og Chris­ti­ne rin­ger på den ene ringe­klok­ken etter den and­re. En tru­en­de mann med sol­bril­le­ne på nesen kom­mer ut av byg­nin­gen. «Nei, takk! Jeg er ikke inter­es­sert!», kom­mer det bryskt til svar når Mar­che-akti­vis­te­ne hen­ven­der seg til ham. Gulp…

Ved fem­ten­de for­søk åpner en av beboer­ne ende­lig døren uten å bry seg med å spør­re hvem det er. De to «mar­cheurs» kom­mer seg inn i hei­sen og opp i åtten­de eta­sje. Førs­te dør, nok en gang uten hell: «At det går an! Nei, jeg har ikke fem minut­ter, hver­ken til Euro­pa eller poli­tikk!»

«Det er all­tid litt stress i begyn­nel­sen, men så løs­ner det og ska­pes til­lit», sier Chris­ti­ne betryg­gen­de.

I 7. eta­sje er man mer sam­tale­vil­lig. «Ok, det er greit med fem minut­ter, men først må jeg hen­te dat­te­ren min», sier Est­her, 28 år, fra trappe­av­sat­sen. Imid­ler­tid er ikke Euro­pa et tema den unge kvin­nen er sær­lig opp­tatt av. Selv om hun synes at inn­vand­ring er noe som «ikke fun­ge­rer» i Euro­pa og at man hel­ler bur­de prio­ri­te­re øko­no­mi, sosial­po­li­tikk og bære­kraf­tig jord­bruk, er det flust av «tro­lig», «jeg har ikke pei­ling» og and­re «vet ikke». Det kan bli vans­ke­lig å koke i hop et poli­tisk pro­gram til EU-val­get basert på det­te…

Men det spil­ler ingen rol­le. Svar, dører som er ban­ket på, åpnet, utfyl­te spørre­skje­ma… Alt blir nøy­ak­tig regist­rert i app’en og sendt til par­ti­ets hoved­kvar­ter.

Politisk enetale

Tre avslag og like man­ge steng­te dører sene­re, er nett­han­del­sel­ger Saou­di Samar i 5. vil­lig til å sva­re. Selv om han er alge­risk, har han like fullt gjort seg opp en mening om EU. «For meg er Euro­pa fri­he­ten til å rei­se, å utveks­le, å dri­ve for­ret­ning». Og så et lite hjerte­sukk: «Men det som ikke fun­ge­rer, er alle de for­skjel­li­ge love­ne…»

Fle­re ringe­klok­ker skal prø­ves. Yanis Rous­sel og Fabi­en de Mon­til­let er for vete­ra­ner å reg­ne blant Macron-akti­vis­te­ne. De har vært med i hen­holds­vis to og fem år. (Foto: Simon Font­vie­il­le).

I 2. eta­sje er det ren lyk­ke med to utfyl­te spørre­skje­ma! Skole­kan­tine­kok­ken Hélè­ne sva­rer raskt at EU kan være mer effek­tiv enn Frank­ri­ke på noen områ­der uten at hun kan si akku­rat hva det er som «fun­ge­rer», mens Pat­rick er mye vage­re. Funk­sjo­næ­ren iført t‑skjorte og med svart skjegg, begyn­ner en til­nær­met poli­tisk ene­tale…

App-støt­tet kart­leg­ging
«Cin­quan­te Plus Un» ble laget av Vin­cent Pons, Guil­lau­me Liegey og Arthur Mul­ler. Med bak­grunn fra MIT og Barack Oba­mas valg­kamp i 2008, tok dis­se tredve­årin­ge­ne med seg tek­no­lo­gi­en fra den ame­ri­kans­ke dør-til-dør-aksjo­nen. Det kryss­ana­ly­se­res offent­li­ge opp­lys­nin­ger, slik som resul­ta­ter fra tid­li­ge­re valg, sosia­le og yrkes­mes­si­ge kate­go­ri­er og også andel arbeids­le­dig­het i git­te områ­der. Målet er å fin­ne ut hvor dør-til-dør-aksjo­ne­ne vil ha størst inn­virk­ning, ved å for­ut­si kan­di­da­te­nes opp­slut­ning og del­ta­ker­an­del i utvalg­te områ­der.

«Jeg inter­es­se­rer meg ikke for Euro­pa, jeg rei­ser ikke, jeg er redd for å fly! Det had­de vært bed­re om dere spur­te meg ut om Frank­ri­ke… For­res­ten så tror jeg ikke at Frank­ri­ke er mind­re effek­tiv enn Euro­pa i å hånd­te­re saker. Og så tar man hånd om pro­ble­me­ne der oppe, i Brus­sel, men Euro­pa, hva er nå det? Tre, fire ster­ke land, og de and­re… Se hvil­ken for­fat­ning Hel­las er i! Euro­’en var ikke bra… Livet var ikke sær­lig bil­lig før, men nå…! Prio­ri­te­rin­ge­ne på euro­pe­isk nivå bur­de være øko­no­mi og inn­vand­ring. Jeg er ikke rasist, men nå står det hel­ler dår­lig til med oss selv, og vi bør hjel­pe våre egne før vi hjel­per and­re… Og et annet områ­de Euro­pa bur­de ta tak i, er kjøpe­kraf­ten. For­di, alt­så, Macron er grei og sen­ker bolig­skat­ten, men så øker han sam­ti­dig pri­sen for en pak­ke røyk med en euro og en liter ben­sin med 20 cent!»

Kri­tik­ken av den sit­ten­de regje­rin­gen er ald­ri langt unna. «Jeg kland­rer Macron for å ikke inklu­de­re de eld­re i pla­ne­ne om å inves­te­re i etter­ut­dan­ning,» kom­mer det fra Moud­jir i 1., som selv var LREM-akti­vist i den sto­re mar­sjen i løpet av den tid­li­ge­re øko­nomi­mi­nis­te­rens pre­si­dent­valg­kamp. «Jeg er 55 år og får kun mid­ler­ti­di­ge stil­lin­ger!»

Det handler om nyanser

Klok­ken 19.31 er det tid for debri­fing med de and­re tospan­ne­ne. Ved et bord på kafé­en Le Comptoir moder­ne, går akti­vis­te­ne gjen­nom resul­ta­te­ne. Fem utfyl­te spørre­skje­ma fra Gaël og Chris­ti­ne, fire fra det and­re team­et og kun ett fra det sis­te. Av de noen og 75 døre­ne som har blitt ban­ket på til sam­men av alle seks, er det et hel­ler magert resul­tat…

«Målet er å få utfylt 100 000 spørre­skje­ma i hele lan­det. Med en van­lig spørre­un­der­sø­kel­se får man svar fra bare 1000 per­soner! Det had­de vært bra å nå 1000 i Mar­seil­le, og 2000 for hele fyl­ket», for­kla­rer Gaël.

For å nå målet, er de et hundre­talls akti­vis­ter som går dør-til-dør i Mar­seil­les gater, ti gan­ger mer – iføl­ge LREMs fyl­kes­sty­re – enn under mar­sjen i løpet av pre­si­dent­valg­kam­pen. Men selv om de er fle­re og hev­der å bli stort sett godt mot­tatt, stø­ter «les mar­cheurs» like­vel på noen pro­ble­mer.

Debrief mel­lom to søp­pel­kas­ser før du går for å ta en drink … (Foto: Simon Font­vie­il­le)

«Det gikk bed­re i aksjo­nen under pre­si­dent­valg­kam­pen, og så har jo ikke fransk­menn vært ute­luk­ken­de for­nøy­de siden den gang!», sier Fabi­en de Mon­til­let som bidro aktivt i for­ri­ge aksjon. «På man­dag var det en som sa «jeg bør nok ikke sva­re, for da kom­mer det til å gå for alt­for langt…»».

5500 dører
De sis­te tal­le­ne fra LREM i Bou­ches-du-Rhô­ne viser at akti­vis­te­ne har ban­ket på 5500 dører i hele fyl­ket og fått utfylt 1000 spørre­skje­ma. Dør-til-dør-sean­se­ne skjer som oftest på ini­tia­tiv fra lokal­lag som offent­lig­gjør dato­er for aksjo­nen på par­ti­ets intra­nett. Aksjo­nen fore­går ut ifra når akti­vis­te­ne er til­gjen­ge­li­ge, van­lig­vis om kvel­den fra 18.30 til 19.30, eller lør­dag mor­gen.

Men hva med gjen­nom­gan­gen av sva­re­ne fra de som ikke øns­ket å skal­pe­re Emma­nu­el Macrons utsend­te? «Det man som oftest er opp­tatt av, er sik­ker­het, inn­vand­ring og øko­no­misk utvik­ling», opp­sum­me­rer Yanis Rous­sel, sti­pen­diat innen eva­lu­e­ring av medi­sinsk forsk­ning og «mar­cheur» i fri­ti­den. Med folks per­son­li­ge menin­ger som ikke all­tid er like gjen­nom­tenk­te og en pre­si­dent som for­fek­ter en «ver­ti­kal» makt­for­de­ling, gjen­står det nå å se hvor­vidt de inn­hen­te­te opp­lys­nin­ge­ne vir­ke­lig kan utgjø­re et grunn­lag for LREMs poli­tis­ke pro­gram til det fore­stå­en­de val­get til EU-par­la­men­tet.

«Målet er å få vite hvil­ke tema folk øns­ker at man skal ha fokus på», sier Yanis Rous­sel.

Med and­re ord, det blir en hel del nyan­se­rin­ger…

Mar­sjens resul­ta­ter på lands­ba­sis vil offent­lig­gjø­res i begyn­nel­sen av som­mer­en. Men vi må avven­te EU-val­get i mai 2019 for å se om Emma­nu­el Macrons gigan­tis­ke dør-til-dør-aksjon har båret fruk­ter. Fort­set­tel­se føl­ger…

Åtte spørsmål om Europa

Spørs­må­le­ne: I dør-til-dør-aksjo­nen stil­les det åtte spørs­mål som er utar­bei­det av par­ti­et LREM sen­tralt.

1. Hvis jeg sier Euro­pa, hva ten­ker du på da? I et ord eller en tan­ke?
2. Hva mener du ikke fun­ge­rer i Euro­pa? Prøv å beskri­ve det ved hjelp av kon­kre­te eksemp­ler.
3. På den and­re siden, hva synes du fun­ge­rer i Euro­pa? Prøv å beskri­ve det ved hjelp av noen kon­kre­te eksemp­ler.
4. Synes du at Euro­pa har en kon­kret inn­virk­ning på din hver­dag? Hvis ja, hvor­dan?
5. Er du helt enig, nok­så enig, nok­så uenig, med utsag­net om at Euro­pa har fått en for stor betyd­ning i fransk­menns hver­dag?
6. Synes du at dine inter­es­ser kan iva­re­tas bed­re på enkel­te områ­der av EU enn nasjo­nalt? Hvil­ke områ­der?
7. I føl­gen­de lis­te, hvil­ke tre områ­der bur­de EU prio­ri­te­re? Demo­kra­ti­se­rin­gen av EU, utbed­ring av den øko­no­mis­ke situa­sjo­nen, for­svar og sik­ker­het, kam­pen mot glo­bal opp­var­ming, hånd­te­ring av inn­vand­ring, jord­bruk, å ska­pe et mer sosi­alt Euro­pa, kul­tur, euro­pe­is­ke ver­di­er, annet.
8. Hva øns­ker du at EU skal gjø­re for å bed­re din hver­dag?

Demokratiske innspillsmøter om EU og Europa

«Den sto­re mar­sjen for Euro­pa» er ikke det enes­te offen­si­ve poli­tis­ke virke­mid­de­let i for­sø­ket på å utbed­re for­hol­det mel­lom frans­ke bor­ge­re og EU. Tors­dag 19. april del­tok den frans­ke euro­pa­mi­nis­te­ren Natha­lie Loiseau i det førs­te demo­kra­tis­ke inn­spills­mø­tet som ble avholdt i for­enings­sen­te­ret Cité des associa­tions på Cane­biè­re, Mar­seil­les svar på Champs-Elysé­es. To dager tid­li­ge­re had­de Emma­nu­el Macron inn­viet aksjo­nen i for­bin­del­se med et til­sva­ren­de møte i Epi­nal i Les Vos­ges, nord-øst i lan­det. Målet: Å la frans­ke bor­ge­re, fra hele det poli­tis­ke spek­te­ret, si sin mening om EU-sys­te­met.

Sir­ke­lens kvad­ra­tur?
Les også: Inter­vju med EU- og demo­krati­fors­ker Oli­vi­er Cos­ta om Macrons «marsj for Euro­pa» og pre­si­den­tens mål om å «gjen­ska­pe Euro­pas suve­re­ni­tet.»

«Det er et lite para­doks. I møte med man­ge utford­rin­ger, det være seg ter­ro­ris­me, glo­bal opp­var­ming eller inn­vand­ring, er det ikke nok bare å snak­ke om nasjo­na­le gren­ser. Imid­ler­tid er det euro­pe­is­ke pro­sjek­tet og de euro­pe­is­ke fol­ke­ne ikke helt på nett,» sa minis­te­ren foran mer enn 60 mar­seil­le­re. Og rett nok. Med Maast­richt-avta­len i 1992 som ble ved­tatt med et lite fler­tall, fol­kets nei ved folke­av­stem­min­gen om en EU-grunn­lov i 2005, og der­et­ter Lis­boa-trak­ta­ten i 2007 som tok utgangs­punkt i den for­ri­ge og ble ved­tatt par­la­men­ta­risk, har unio­nen gitt Frank­ri­ke noen sen­ska­der.

Natha­lie Loiseau (nr to fra venst­re) lyt­tet til syns­punk­te­ne fra over 60 del­ta­ke­re på inn­spills­mø­tet i Mar­seil­le (foto: Simon Font­vie­il­le).

I mer enn en time ble alle slags tema­er tatt opp. Alt fra grunn­la­get for et euro­pe­isk iden­ti­tets­kort til for­enk­lin­gen av øko­no­misk støt­te fra EU-kom­mi­sjo­nen, via skatte­pa­ra­di­ser, skatte­ut­jev­ning mel­lom med­lems­land, kra­vet om over­hol­del­se av demo­kra­tis­ke stan­dar­der for EU-støt­te til øst­euro­pe­is­ke med­lems­land, og også GAFA-beskat­ning (Goog­le, Apple, Face­bo­ok og Ama­zon) og utsend­te arbei­de­re. Alt var lov…

Artik­ke­len er over­satt fra fransk av Camil­la Skog­seth Clau­sen

Sean­sen i Mar­seil­le var førs­te i en lang rek­ke møter. Fra april til okto­ber skal et hundre­talls møter av den­ne typen arran­ge­res i 26 EU-land (dvs. alle bort­sett fra Stor­bri­tan­nia). Opp­sum­me­rin­gen av kam­pan­jen, som Emma­nu­el Macron tok ini­tia­tiv til og som siden har blitt tatt opp av de euro­pe­is­ke part­ner­ne, vil leg­ges frem for Det euro­pe­is­ke råd i desem­ber. Nå gjen­står det å se hva det­te helt kon­kret skal bru­kes til.

TEMA

E

uropapa
rlament
et

6 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen