Lov og rett i Kina: Hullete rettssikkerhet

Rettssikkerheten er bedret i Kina, men i saker mot dissidenter blir domstolene fortsatt overstyrt av kommunistpartiet, sier Jonas Grimheden.

Retts­sik­ker­he­ten er bety­de­lig styr­ket i Kina de sis­te 25 åre­ne. For­bed­rin­ge­ne etter revi­sjo­nen av straffe­lo­ven i 1997 kan sågar beteg­nes som revo­lu­sjo­ne­ren­de, iføl­ge senior­fors­ker Jonas Grim­he­den ved Raoul Wallen­berg Insti­tute i Lund. Under Norsk sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ters Kina-semi­nar i Oslo 27. mars tok Grim­he­den for seg utvik­lin­gen i retts­ve­se­net.

Lytt til hele fore­dra­get (varig­het 36 min):
[audio:https://voxpublica.no/audio/jonas-grimheden_lov-og-rett-i-kina.mp3]

Last ned lyd­opp­tak (mp3, 33,2 MB) | Last ned lys­bil­der (pdf, 1 MB)

Poli­tisk over­sty­ring
I 99,9 pro­sent av til­fel­le­ne fun­ge­rer de kine­sis­ke dom­sto­le­ne som de skal. Den­ne spiss­for­mu­le­rin­gen måt­te Grim­he­den pre­si­se­re i spørs­måls­run­den etter fore­dra­get. Tal­let var noe reto­risk ment og ikke basert på under­sø­kel­ser, for­klar­te han. Grim­he­dens poeng var at en svært høy andel av retts­sa­ke­ne får en «rime­lig utgang», upå­vir­ket av uved­kom­men­de for­hold som kom­mu­nist­par­ti­ets inn­fly­tel­se og øko­no­mis­ke inter­es­ser. Han pre­si­ser­te at selv om «bare» 0,1 pro­sent av sake­ne skul­le få ufor­svar­lig behand­ling, repre­sen­te­rer det fort­satt et stort retts­sik­ker­hets­pro­blem gitt den enor­me meng­den saker dom­sto­le­ne behand­ler. «Det er selv­sagt enormt pro­ble­ma­tisk når poli­tis­ke avgjø­rel­ser får gå inn og trum­fe dom­stols­be­slut­nin­ger. Det under­mi­ne­rer refor­me­nes tro­ver­dig­het og for­bed­rin­ge­ne man prø­ver å inn­føre,» sa Grim­he­den.

Jonas Grimheden (foto: Christian Boe Astrup)


Jonas Grim­he­den under semi­na­ret i Oslo (foto: Chris­ti­an Boe Ast­rup).

Han antok at kom­mu­nist­par­ti­et vil blan­de seg mer direk­te inn i saker mot dis­si­den­ter i tiden rett før OL, siden det­te er spe­si­elt føl­som­me tema­er nå. Ellers bru­ker dom­sto­le­ne gjer­ne «but­ler-argu­men­tet» når de døm­mer i dis­si­dent­sa­ker — alt­så at man vet hva «her­ren» vil ha og døm­mer der­et­ter, uten et klart direk­tiv. Poli­ti­et kan også påvir­ke dom­sto­le­ne i dis­si­dent­sa­ker, for eksem­pel ved å fab­rik­ke­re ankla­ger om pro­sti­tu­sjon.

Stort tolk­nings­rom
Dom­sto­le­ne i Kina fun­ge­rer svært mye bed­re i byene enn på lands­byg­da. De hånd­te­rer kom­mer­si­el­le saker mye bed­re enn sosia­le spørs­mål og er ster­ke­re på admi­ni­stra­ti­ve saker enn kon­sti­tu­sjo­nel­le spørs­mål, opp­sum­mer­te Grim­he­den. Han for­tal­te om for­søk på å styr­ke dom­sto­le­nes uav­hen­gig­het, blant annet ved å utnev­ne dom­me­re uten at de er kla­rert av kom­mu­nist­par­ti­et. Dom­sto­ler blir plas­sert i egne, nye prakt­bygg for å vise fram insti­tu­sjo­nens økte betyd­ning.

Arbei­det med reform av lov­ver­ket i Kina er kon­flikt­ladd, frem­holdt Grim­he­den. Ofte er love­ne resul­tat av kom­pro­mis­ser i Folke­kon­gres­sen. En ender gjer­ne opp med vage, sym­bols­ke lover med stort tolk­nings­rom. Poli­ti­et øver også stor inn­fly­tel­se på lov­ar­bei­det, og det er fort­satt et pro­blem at regi­met mang­ler kom­pe­tan­se på utfor­ming av lover.

Kom­mu­nist­par­ti­ets frems­te mål er å beva­re sosi­al sta­bi­li­tet. Vage lover gir loka­le myn­dig­he­ter sto­re mulig­he­ter til å fore­ta til­pas­nin­ger og tol­ke love­ne som de vil, for slik å beva­re sta­bi­li­te­ten, fram­holdt Grim­he­den.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] Lov og rett i Kina: Hul­le­te retts­sik­ker­het – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

  2. […] Lov og rett i Kina: Hul­le­te retts­sik­ker­het – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

  3. […] Lov og rett i Kina: Hul­le­te retts­sik­ker­het – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

til toppen