Lov og rett i Kina: Hullete rettssikkerhet

Rettssikkerheten er bedret i Kina, men i saker mot dissidenter blir domstolene fortsatt overstyrt av kommunistpartiet, sier Jonas Grimheden.

Rettssikker­heten er bety­delig styr­ket i Kina de siste 25 årene. Forbedrin­gene etter revisjo­nen av straf­feloven i 1997 kan sågar beteg­nes som rev­o­lusjonerende, ifølge senior­forsker Jonas Grimhe­den ved Raoul Wal­len­berg Insti­tute i Lund. Under Norsk sen­ter for men­neskerettigheters Kina-sem­i­nar i Oslo 27. mars tok Grimhe­den for seg utviklin­gen i rettsvesenet.

Lytt til hele fore­draget (varighet 36 min):
[audio:https://voxpublica.no/audio/jonas-grimheden_lov-og-rett-i-kina.mp3]

Last ned lydopp­tak (mp3, 33,2 MB) | Last ned lys­bilder (pdf, 1 MB)

Poli­tisk overstyring
I 99,9 pros­ent av til­fel­lene fun­ger­er de kine­siske dom­sto­lene som de skal. Denne spiss­for­mu­lerin­gen måtte Grimhe­den pre­sis­ere i spørsmål­srun­den etter fore­draget. Tal­let var noe retorisk ment og ikke basert på under­søkelser, fork­larte han. Grimhe­dens poeng var at en svært høy andel av rettssak­ene får en “rimelig utgang”, upåvir­ket av uved­k­om­mende forhold som kom­mu­nist­par­ti­ets inn­fly­telse og økonomiske inter­ess­er. Han pre­sis­erte at selv om “bare” 0,1 pros­ent av sak­ene skulle få uforsvarlig behan­dling, rep­re­sen­ter­er det fort­satt et stort rettssikker­het­sprob­lem gitt den enorme meng­den sak­er dom­sto­lene behan­dler. “Det er selvsagt enormt prob­lema­tisk når poli­tiske avgjørelser får gå inn og trumfe dom­stols­beslut­ninger. Det under­miner­er reformenes tro­verdighet og forbedrin­gene man prøver å inn­føre,” sa Grimheden.

Jonas Grimheden (foto: Christian Boe Astrup)


Jonas Grimhe­den under sem­i­naret i Oslo (foto: Chris­t­ian Boe Astrup).

Han antok at kom­mu­nist­par­ti­et vil blande seg mer direk­te inn i sak­er mot dis­si­den­ter i tiden rett før OL, siden dette er spe­sielt føl­somme temaer nå. Ellers bruk­er dom­sto­lene gjerne “but­ler-argu­mentet” når de døm­mer i dis­si­dentsak­er — alt­så at man vet hva “her­ren” vil ha og døm­mer deretter, uten et klart direk­tiv. Poli­ti­et kan også påvirke dom­sto­lene i dis­si­dentsak­er, for eksem­pel ved å fab­rikkere anklager om prostitusjon.

Stort tolkn­ingsrom
Dom­sto­lene i Kina fun­ger­er svært mye bedre i byene enn på lands­byg­da. De håndter­er kom­mer­sielle sak­er mye bedre enn sosiale spørsmål og er sterkere på admin­is­tra­tive sak­er enn kon­sti­tusjonelle spørsmål, opp­sum­merte Grimhe­den. Han for­t­alte om forsøk på å styrke dom­stolenes uavhengighet, blant annet ved å utnevne dom­mere uten at de er klar­ert av kom­mu­nist­par­ti­et. Dom­stol­er blir plassert i egne, nye prak­t­bygg for å vise fram insti­tusjo­nens økte betydning.

Arbei­det med reform av lovver­ket i Kina er kon­flik­t­ladd, fremholdt Grimhe­den. Ofte er lovene resul­tat av kom­pro­miss­er i Folkekon­gressen. En ender gjerne opp med vage, sym­bol­ske lover med stort tolkn­ingsrom. Poli­ti­et øver også stor inn­fly­telse på lovar­bei­det, og det er fort­satt et prob­lem at regimet man­gler kom­petanse på utform­ing av lover.

Kom­mu­nist­par­ti­ets frem­ste mål er å bevare sosial sta­bilitet. Vage lover gir lokale myn­digheter store muligheter til å fore­ta tilpas­ninger og tolke lovene som de vil, for slik å bevare sta­biliteten, framholdt Grimheden.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] Lov og rett i Kina: Hul­lete rettssikker­het – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

  2. […] Lov og rett i Kina: Hul­lete rettssikker­het – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

  3. […] Lov og rett i Kina: Hul­lete rettssikker­het – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

til toppen