Nyhetsbrev fra Vox Publica: Sunn kreftblogging

Flere kreftrammede blogger - og medieomtale bidrar til økt åpenhet om sykdom. Andre temaer: Kulturhacking, kronikkstrategier og biblioteket som debattarena.

Nye artik­ler
«Det har hjelpt meg enormt å dela det eg ten­ker og føler»
Mari­ell (21) er små­barns­mor og råka av kreft. Som man­ge and­re før ho, har kreft­pa­si­en­ten valt å blog­ga om sjuk­domstil­vê­ret. Av Even Nor­heim Johan­sen.

Kreft­blog­ging frå tabu til avis­mat
Talet på kreft­blog­gar er sta­dig vek­san­de. Sunn avis­mat, mei­ner medie­fors­kar. Av Even Nor­heim Johan­sen.

Tid for tids­skrift
I en jun­gel av nye tids­skrift har Snitt duk­ket opp. Hvor­dan skal det skil­le seg fra res­ten? Av Sara Svane­myr.

Biblio­tek­sje­fen — lokal­sam­fun­nets debatt­le­der?
Hvis det går som poli­ti­ker­ne vil, skal biblio­te­ke­ne bli et sen­trum for åpen og kri­tisk sam­funns­de­batt. Er biblio­tek­sjef og kom­mune­le­del­se kla­re for det? Av Olav Anders Øvre­bø.

Fak­ta først
Fra idé til app på en hack­er­helg
Slik ble vin­ner­bi­dra­get til: Rap­port fra Kul­tur­rå­dets hack­at­hon #hack4no. Av Håvar Skau­gen.

Poli­tisk PR
Poli­ti­ker­nes spalte­plass
Kro­nik­ker, artik­ler og debatt­inn­legg under­teg­net minist­re er først og fremst poli­tisk PR som får egen spalte­plass i pres­sen. De er uni­ke innen poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon, men dis­ku­te­res sjel­den. Av Donia Lina Nil­sen.

Beta Pub­li­ca
Snik­titt på våre nye tema­si­der
I anled­ning #hack4no kan du ta en for­hånds­titt på våre nye tema­si­der — med inn­hold fra Sto­re nors­ke lek­si­kon, Digi­talt Muse­um med fle­re. Av Håvar Skau­gen og Olav A. Øvre­bø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen