Åpne data: fra nerdetema til valgvinner

Åpning av offentlig sektors data har rykket opp til topps på den politiske dagsordenen i USA og Storbritannia.

7. desem­ber pre­sen­ter­te stats­mi­nis­ter Gor­don Brown den bri­tis­ke regje­rin­gens nye plan for reform av offent­lig sek­tor under tit­te­len «Smar­ter govern­ment». Både i Browns tale og hand­lings­pla­nen leg­ges det stor vekt på fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data­sett. Regje­rin­gen lover en «radi­kal åpning» av data­kil­der og en «sterk sat­sing på mer transparens». 

En egen lis­te med prin­sip­per for offent­lig sek­tors hånd­te­ring av data ble pre­sen­tert. Her loves det blant annet at offent­li­ge data skal pub­li­se­res i maskin­les­bar form, til­rette­lagt for videre­bruk. Det skal bli lett å fin­ne fram til data­sett ved å gå til ett sen­tralt nett­sted som skal hete www.data.gov.uk (det er ikke lan­sert ennå). Data skal offent­lig­gjø­res med en lisens som leg­ger til ret­te for videre­bruk, også kom­mer­si­ell. Her er den bri­tis­ke regje­rin­gens prin­sip­per for offent­li­ge data:

  • Pub­lic data will be pub­lis­hed in reusab­le, machi­ne-rea­dab­le form
  • Pub­lic data will be avai­lab­le and easy to find through a sing­le easy to use online access point
  • Pub­lic data will be pub­lis­hed using open stan­dards and following the recom­men­da­tions of the World Wide Web Consortium
  • Any ‘raw’ data­set will be repre­sented in lin­ked data form
  • More pub­lic data will be released under an open licen­ce which enab­les free reu­se, inclu­ding com­mer­ci­al reuse
  • Data under­ly­ing the Govern­men­t’s own web­si­tes will be pub­lis­hed in reusab­le form for others to use
  • Per­so­nal, clas­si­fied, com­mer­cial­ly sen­si­ti­ve and third-par­ty data will con­ti­nue to be protected.

Den høye pro­fi­len Browns regje­ring gir offent­lig sek­tors data — «open data» — hen­ger til dels sam­men med den spe­si­el­le poli­tis­ke situa­sjo­nen i Stor­bri­tan­nia. Etter skan­da­len med par­la­ments­re­pre­sen­tan­te­nes frynse­go­der er økt åpen­het et poli­tisk tema som enga­sje­rer sterkt. Dess­uten er bri­te­ne sær­lig hardt ram­met av finans­kri­sen og må snu alle stei­ner for å redu­se­re sta­tens utgif­ter. Like­vel er vekt­leg­gin­gen av data-fri­gi­vel­se opp­sikts­vek­ken­de og en indi­ka­sjon på hvor­dan det­te tema­et har ryk­ket opp­over på den poli­tis­ke dags­or­de­nen og blitt inter­es­sant for langt stør­re grup­per enn den begren­se­de kret­sen som har for­søkt å ska­pe debatt om det de sis­te årene.

Alle­re­de før Brown gjor­de offent­li­ge data til en kamp­sak (og utnevn­te Sir Tim Ber­ners-Lee til front­fi­gur for sat­sin­gen), had­de bri­tis­ke ini­tia­ti­ver på fel­tet vakt opp­merk­som­het inter­na­sjo­nalt. Til dels kan det­te skyl­des at språ­ket gjør dem let­te­re for omver­de­nen å sna­ppe opp enn for eksem­pel neder­lands­ke eksemp­ler. Det bri­tis­ke sivil­sam­fun­net har stått for fle­re av de inter­es­san­te ini­tia­ti­ve­ne. TheyWorkForYou.com, en data­base med infor­ma­sjon om blant annet folke­valg­tes stem­me­giv­ning, dri­ves av mySocie­ty, der en fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon står bak.

Bri­tis­ke medi­er har også fulgt opp. The Guar­di­an har i leng­re tid dre­vet kam­pan­jen «Free our data», og har i sene­re tid fulgt opp med sta­dig fle­re eksemp­ler på krea­tiv jour­na­lis­tisk utnyt­tel­se av data­kil­der. Dis­se sam­les og pub­li­se­res fort­lø­pen­de på en egen blogg på avi­sens nett­sted, Data­b­log, med den for­plik­ten­de under­tit­te­len «Facts are sacred».

Men det er ikke bare på de bri­tis­ke øyer at det skjer ting med tema­et offent­lig sek­tors data.

USA: Obamas åpenhetsideologi

Barack Oba­mas regje­ring har gjort mer åpen­het i offent­lig for­valt­ning til en prio­ri­tert sat­sing gjen­nom sitt Open Govern­ment Ini­tia­ti­ve. Åpning av offent­lig sek­tors data­kil­der er et av de vik­tigs­te virkemidlene.

Nett­ste­det data.gov ble lan­sert i mai 2009 for å gjø­re fle­re data­kil­der til­gjen­ge­lig (og der har selv­sagt den bri­tis­ke regje­rin­gen «stjå­let» nav­net til sin sat­sing). I til­legg til «rådata» i uli­ke for­ma­ter kan inter­es­ser­te her fin­ne en kata­log over rap­por­ter og ana­ly­ser av data­set­te­ne, og det er en egen over­sikt over geodata. Antall data­kil­der var begren­set i begyn­nel­sen, men nye blir kon­ti­nu­er­lig føyd til.

Fle­re and­re nett­ste­der med anven­del­se av offent­li­ge data­kil­der ble også lan­sert. Recovery.gov gir over­sikt over penge­bru­ken i de offent­li­ge red­nings­pak­ke­ne under finans­kri­sen, mens usaspending.gov skal gi pub­li­kum bed­re over­sikt over hvor­dan skatte­be­ta­ler­nes mid­ler bru­kes gene­relt (se Nick Diakopou­los’ artik­kel om åpne data i USA).

Nå i desem­ber fulg­te regje­rin­gen opp med et eget direk­tiv der offent­li­ge virk­som­he­ter instru­eres til å opp­fyl­le en rek­ke nye krav til trans­pa­rens. Om data­kil­der heter det at hver virk­som­het innen 45 dager skal fin­ne fram til og pub­li­se­re minst tre data­sett av «høy ver­di» på net­tet, i et åpent for­mat, og regist­re­re data­set­te­ne på data.gov (hva som utgjør «høy ver­di» defi­ne­res også nær­me­re i direk­ti­vet). Data­set­te­ne kan ikke ha vært til­gjen­ge­li­ge på nett før. Slik pre­sen­ter­te Oba­mas IT-poli­tis­ke sje­fer direktivet:

Også i USA fin­nes etter hvert man­ge eksemp­ler på både medi­ers og orga­ni­sa­sjo­ners videre­bruk av data. Sun­light-stif­tel­sen, som arbei­der for mer åpen­het i ame­ri­kansk poli­tikk og for­valt­ning, har star­tet tanke­smi­en Sun­light Labs. Her dri­ver man kam­pan­jer for fri­gi­vel­se av fle­re data­kil­der og øns­ker å vise fram hvor­dan data kan videre­bru­kes til sam­fun­nets bes­te. Ide­kon­kur­ran­sen «Apps for Ame­rica» ble avholdt to gan­ger i 2009, og sik­ter mot å få fram krea­ti­ve eksemp­ler på nyt­tig videre­bruk av data.

Det er man­ge eksemp­ler på jour­na­lis­tisk videre­bruk av data. Eve­ryBlock er kan­skje det mest kjen­te eksemp­let; mer tra­di­sjo­nell er Pro­Pub­li­cas over­sikt over penge­bru­ken i de offent­li­ge sti­mu­le­rings­pak­ke­ne. Her har jour­na­lis­ter arbei­det vide­re med data regje­rin­gen alle­re­de har pub­li­sert, for å ska­pe mer over­sikt­li­ge og detal­jer­te framstillinger.

Nederland: Bruksanvisning for offentlige virksomheter

Grunn­leg­gen­de kom­pe­tanse­byg­ging og kunn­skaps­de­ling er nød­ven­dig for å kom­me vide­re i arbei­det med fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data, kon­klu­de­rer kon­su­len­te­ne Ton Zijl­st­ra og James Bur­ke. I førs­te halv­del av 2009 gjen­nom­før­te de et pro­sjekt for det neder­lands­ke innen­riks­de­par­te­men­tet, der målet var å flyt­te tema­et høy­ere opp i bevisst­he­ten hos med­ar­bei­de­re i offent­lig forvaltning.

Zijl­st­ra og Bur­ke end­te opp med å utar­bei­de en nett­ba­sert manu­al eller bruks­an­vis­ning for offent­lig ansat­te. Den er til­gjen­ge­lig (på neder­landsk) på nett­ste­det vrijedata.nl. I det­te opp­slags­ver­ket kan man fin­ne gjen­nom­gan­ger av prak­tis­ke spørs­mål — tek­no­lo­gis­ke, juri­dis­ke, orga­ni­sa­to­ris­ke — som må besva­res før data kan fri­gis. Pro­ses­sen er også visu­ali­sert i en pla­kat som vi har nevnt her på blog­gen før. Vide­re ble det opp­ret­tet en wiki der til­gjen­ge­li­ge data­kil­der lis­tes opp.

I det neder­lands­ke pro­sjek­tet leg­ges det stor vekt på nett­verks­byg­ging mel­lom med­ar­bei­de­re i uli­ke deler av offent­lig sek­tor. De som er opp­tatt av spørs­må­let er fore­lø­pig få og iso­ler­te, så det er vik­tig å gjø­re dem opp­merk­som på hver­and­re og leg­ge til ret­te for kunn­skaps­de­ling, fram­hol­der Zijlstra:

[S]trenghtening the network and crea­ting the con­ditions for for­ming a com­mu­ni­ty of prac­tice around those inte­re­sted in ope­ning up govern­ment data (civil ser­vants, citizens, orga­niza­tions alike) is an impor­tant aspect of brin­ging prac­tice in line with the law, and making sure it beco­mes inte­gra­ted in the cul­tural fab­ric of our govern­ment organisations.

De neder­lands­ke erfa­rin­ge­ne er utvil­somt rele­van­te for mil­jø­er som arbei­der med de sam­me spørs­må­le­ne i and­re land. Zijl­st­ra og Bur­ke har tatt kon­se­kven­sen av det­te og star­tet nett­ste­det Our Data, som skal sam­le erfa­rin­ger og gode eksemp­ler fra hele Europa.

Danmark: Samarbeid om datakilder

IT- og Tele­sty­rel­sen i Dan­mark har satt i gang fle­re ini­tia­ti­ver for å set­te søke­ly­set på poten­sia­let i videre­bruk av offent­li­ge data. Ini­tia­ti­ve­ne er sam­let på por­ta­len digitalisér.dk, og inklu­de­rer en kata­log over data­kil­der. I sam­ar­beid med kon­su­lent­sel­ska­pet Devo­team sam­let IT- og Tele­sty­rel­sen infor­ma­sjon om 900 data­kil­der, som var til­gjen­ge­lig da kata­lo­gen ble lan­sert i sep­tem­ber 2009. Over­sik­ten skal opp­da­te­res fort­lø­pen­de, og det er åpnet for at alle inter­es­ser­te kan føye til data­kil­der, ikke bare virk­som­he­te­ne selv.

For å ska­pe mer opp­merk­som­het om utnyt­tel­se av offent­li­ge data i nye sam­men­hen­ger, utlys­te IT- og Tele­sty­rel­sen høs­ten 2009 ide­kon­kur­ran­sen «Offent­li­ge Data I Spil». Vin­ner­ne får øko­no­misk støt­te til å videre­ut­vik­le sine ide­er til videre­bruk av offent­lig sek­tors data.

Blant inter­es­san­te eksemp­ler på videre­bruk av data i Dan­mark er nett­ste­det «Hvem stem­mer hvad». Her sam­les det inn vote­rings­data fra Folke­tin­get og infor­ma­sjon om medie­om­ta­le, som så kob­les sam­men med bio­gra­fisk infor­ma­sjon om den enkel­te repre­sen­tant. Slik kan vel­ger­ne få bed­re over­sikt over repre­sen­tan­tens innsats.

Selv et slikt raskt sveip over noen tenden­ser i and­re land viser umid­del­bart at man­ge av de sam­me pro­blem­stil­lin­ge­ne er gjen­gan­ge­re i debat­ter og ini­tia­ti­ver. Det drei­er seg om å skaf­fe over­sikt over data­kil­der og øke bevisst­he­ten om tema­et. Fore­lø­pig er ame­ri­ka­ner­ne og bri­te­ne langt fram­me, men det gjen­står å se hvor­dan det skal gå når Oba­mas direk­ti­ver og Browns pla­ner skal vir­ke­lig­gjø­res — med svært ambi­siø­se tidsfrister.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen