Nyhetsbrev uke 53

Blant temaene: Demokratisering i Iran og åpne data til topps på den politiske dagsordenen i USA og Storbritannia.

Siden sist har Vox Pub­li­ca blitt opp­da­tert med fle­re nye artik­ler. I en artik­kel skre­vet av Gil­da Sed­dig­hi kan du lese om demo­kra­ti­se­ring i Iran og hvor­dan blant annet erfa­ring med stem­me­gi­ving kan føre til krav om end­ring. Kris­tin G. Fjelds­gaard har skre­vet om hvor­dan man­ge­len på en demo­kra­tisk poli­tisk kul­tur kan være en grunn til at demo­kra­ti­et mis­lyk­kes i Russ­land, mens Jan Kløv­stad har tatt for seg Aksjon Polens ven­ner og star­ten på Ber­lin­mu­rens fall. Georg Ape­nes har også gitt et nytt bidrag til Ape­nes´ anneks med en artik­kel hvor han ret­ter et kri­tisk blikk på ny bruk av ”gam­le” per­son­data.

Fak­ta Først har også blitt opp­da­tert med fle­re nye artik­ler. Olav Anders Øvre­bø har blant annet tatt for seg hvor­dan åpning av offent­lig sek­tors data set­tes høyt på den poli­tis­ke dags­or­de­nen i USA og Stor­bri­tan­nia, og han har skre­vet om hvor­dan medie­ne bør sat­se mer på data­base­jour­na­lis­tikk. Han pre­sen­te­rer også et semi­nar om offent­li­ge data som skal avhol­des i Ber­gen i janu­ar, hvor blant annet Simon Rogers fra The Guar­di­an skal del­ta.

Også reto­rikk­blog­gen har blitt opp­da­tert med ett nytt inn­legg. Jens Kjeld­sen har den­ne gan­gen tatt for seg poli­tisk tale­skri­ving, og sett på for­de­ler og ulem­per ved at tale­re ofte ikke skri­ver tale­ne sine selv.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Man­dag 11. janu­ar arran­ge­rer Stor­tin­get en høring om å for­by offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­ter, og 12. janu­ar går det oven­for nevn­te semi­na­ret om offent­li­ge data av sta­be­len. Tors­dag 14. janu­ar fin­ner den inter­na­sjo­na­le kon­fe­ran­sen ”Democracy as Idea and Prac­tice” sted i Oslo. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Skatte­lis­te­ne kan være en saga blott på grunn av mulig sam­men­heng mel­lom offent­lig­gjø­ring av lis­te­ne og og trus­ler mot for­muen­de, mel­der Aftenposten.no. Og Høy­sko­len i Mol­de done­ner pen­ger til Wiki­pe­dia, og mener alle uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler i lan­det bør gjø­re det sam­me, i føl­ge nrk.no. 

For å lese artik­le­ne:

Iran: From aut­ho­ri­ta­ri­an elections to demands for chan­ge
Aut­ho­ri­ta­ri­an elections might strengh­ten democra­tiza­tion from bel­ow. The poli­ti­cal expe­ri­en­ce of voting and for­mu­la­ting inte­rests can lead to demands for chan­ge and democracy. Av Gil­da Sed­dig­hi

Der­for mis­lyk­kes demo­kra­ti­et i Russ­land
Man­ge­len på en demo­kra­tisk poli­tisk kul­tur dri­ver Russ­land i auto­ri­tær ret­ning. Av Kris­tin G. Fjelds­gaard

Polen, Aust-Agder og star­ten på Ber­lin­mu­rens fall
9. novem­ber var det 20 år sidan Ber­lin­mu­ren fall. Der er grunn til å sen­de ein sær­leg takk til polak­ka­ne. Av Jan Kløv­stad

Ape­nes´ Anneks

Ny bruk av «gam­le» per­son­data
Sam­fun­nets per­son­data­ba­ser er ikke Fre­tex-utsalg. Et kri­tisk blikk på videre­bruk av data. Av Georg Ape­nes

Fak­ta Først

Åpne data: fra ner­de­tema til valg­vin­ner
Åpning av offent­lig sek­tors datat har ryk­ket til topps på den poli­tis­ke dags­or­de­nen i USA og Stor­bri­tan­nia. Av Olav Anders Øvre­bø

Mer data­base­jour­na­lis­tikk!
Vil medie­ne sat­se mer på data­ba­sert jour­nal­si­tikk i 2010? Håpet lever. Av Olav Anders Øvre­bø

Data­se­mi­nar med Guar­di­an, digitalisér.dk og and­re god­bi­ter
Bli med på semi­nar om offent­lig data i Ber­gen 12. janu­ar. Av Olav Anders Øvre­bø

Reto­rikk­blog­gen

Med and­res ord — poli­tisk tale­skri­ving
I våre dager skri­ver poli­ti­ke­re, sen­tral­bank­sje­fer og Kon­ger ikke selv de tale­ne de hol­der. Det er en prak­sis med både for­de­ler og ulem­per. Av Jens Kjeld­sen

Vi i Vox Pub­li­ca vil også benyt­te anled­nin­gen til å øns­ke alle våre lese­re et godt nytt år.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen