Nyhetsbrev uke 53

Blant temaene: Demokratisering i Iran og åpne data til topps på den politiske dagsordenen i USA og Storbritannia.

Siden sist har Vox Pub­li­ca blitt opp­datert med flere nye artik­ler. I en artikkel skrevet av Gil­da Sed­dighi kan du lese om demokra­tis­er­ing i Iran og hvor­dan blant annet erfar­ing med stem­me­giv­ing kan føre til krav om endring. Kristin G. Fjelds­gaard har skrevet om hvor­dan man­ge­len på en demokratisk poli­tisk kul­tur kan være en grunn til at demokrati­et mis­lykkes i Rus­s­land, mens Jan Kløvs­tad har tatt for seg Aksjon Polens ven­ner og starten på Berlin­murens fall. Georg Apenes har også gitt et nytt bidrag til Apenes´ anneks med en artikkel hvor han ret­ter et kri­tisk blikk på ny bruk av ”gam­le” persondata.

Fak­ta Først har også blitt opp­datert med flere nye artik­ler. Olav Anders Øvre­bø har blant annet tatt for seg hvor­dan åpn­ing av offentlig sek­tors data settes høyt på den poli­tiske dag­sor­de­nen i USA og Storbri­tan­nia, og han har skrevet om hvor­dan medi­ene bør satse mer på data­base­jour­nal­is­tikk. Han pre­sen­ter­er også et sem­i­nar om offentlige data som skal avholdes i Bergen i jan­u­ar, hvor blant annet Simon Rogers fra The Guardian skal delta.

Også retorikkbloggen har blitt opp­datert med ett nytt inn­legg. Jens Kjeld­sen har denne gan­gen tatt for seg poli­tisk taleskriv­ing, og sett på fordel­er og ulem­per ved at talere ofte ikke skriv­er tal­ene sine selv.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Mandag 11. jan­u­ar arran­ger­er Stortinget en høring om å for­by offentlig­gjøring av skat­telis­ter, og 12. jan­u­ar går det oven­for nevnte sem­i­naret om offentlige data av sta­be­len. Tors­dag 14. jan­u­ar finner den inter­nasjonale kon­fer­ansen ”Democ­ra­cy as Idea and Prac­tice” sted i Oslo. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Skat­telis­tene kan være en saga blott på grunn av mulig sam­men­heng mel­lom offentlig­gjøring av lis­tene og og trusler mot for­muende, melder Aftenposten.no. Og Høyskolen i Molde donen­er penger til Wikipedia, og men­er alle uni­ver­siteter og høyskol­er i lan­det bør gjøre det samme, i følge nrk.no. 

For å lese artiklene:

Iran: From author­i­tar­i­an elec­tions to demands for change
Author­i­tar­i­an elec­tions might strenght­en democ­ra­ti­za­tion from below. The polit­i­cal expe­ri­ence of vot­ing and for­mu­lat­ing inter­ests can lead to demands for change and democ­ra­cy. Av Gil­da Seddighi

Der­for mis­lykkes demokrati­et i Russland
Man­ge­len på en demokratisk poli­tisk kul­tur dri­ver Rus­s­land i autoritær ret­ning. Av Kristin G. Fjeldsgaard

Polen, Aust-Agder og starten på Berlin­murens fall
9. novem­ber var det 20 år sidan Berlin­muren fall. Der er grunn til å sende ein sær­leg takk til polakkane. Av Jan Kløvstad

Apenes´ Anneks

Ny bruk av “gam­le” persondata
Sam­fun­nets per­son­data­bas­er er ikke Fre­tex-utsalg. Et kri­tisk blikk på videre­bruk av data. Av Georg Apenes

Fak­ta Først

Åpne data: fra nerde­tema til valgvinner
Åpn­ing av offentlig sek­tors datat har rykket til topps på den poli­tiske dag­sor­de­nen i USA og Storbri­tan­nia. Av Olav Anders Øvrebø

Mer data­base­jour­nal­is­tikk!
Vil medi­ene satse mer på data­basert jour­nal­si­tikk i 2010? Håpet lever. Av Olav Anders Øvrebø

Datasem­i­nar med Guardian, digitalisér.dk og andre godbiter
Bli med på sem­i­nar om offentlig data i Bergen 12. jan­u­ar. Av Olav Anders Øvrebø

Retorikkbloggen

Med andres ord — poli­tisk taleskriving
I våre dager skriv­er poli­tikere, sen­tral­banksje­fer og Konger ikke selv de tal­ene de hold­er. Det er en prak­sis med både fordel­er og ulem­per. Av Jens Kjeldsen

Vi i Vox Pub­li­ca vil også benytte anled­nin­gen til å ønske alle våre lesere et godt nytt år.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen