Om NRK, monopol og like spilleregler

NRK og sitatretten -- avsluttende replikk fra NRK.

Leif Ove Larsen og Torgeir Uberg Nær­lands inn­legg i DN 6. jan­u­ar omhan­dlet NRK og sita­tret­ten. For­fat­terne avs­lut­tet med et spørsmål til NRK. De fikk mitt svar 8. d.s.

13. jan­u­ar føl­ger de opp med en rep­likk som avs­luttes med nok et spørsmål. Jeg svar­er gjerne igjen. Spørsmålet er om ikke hen­synet til den frie offentlige mening­sutvek­sling tilsi­er at adgan­gen til å sitere bør være lik, uavhengig av om den som siter­er er en kom­mer­siell aktør eller ikke? Svaret er “jo, det bør den.” Det skil­let jeg trakk i mitt inn­legg den 8. vil man se gjelder spørsmålet om vilkår for bruk av arkiv­ma­te­ri­ale ut over lovmes­sige sitater. Der kan vilkårene være forskjellige. 

Larsen og Nær­land uttaler glede over at Mauseth-sak­en kan bidra til å tydelig­gjøre sita­tret­tens rekke­v­id­de. De opp­fat­ter meg slik at jeg ikke kan være med på det. Men det kan jeg. Og jeg men­er sågar at lag­mannsret­tens dom bidro til en slik pos­i­tiv tydeliggjøring. 

Det jeg imi­dler­tid finner prob­lema­tisk, er Larsen og Nær­lands karak­ter­is­tikk av NRKs rettslige stand­punkt. Naturligvis er NRKs for­tolkn­ing ikke en upar­tisk analyse av sita­tret­tens grenser. Men den er basert på vår beste juridiske vur­der­ing. Når det gjelder Larsen og Nær­lands rettslige vur­der­ing, savn­er jeg de akademiske reson­nementer bak pås­tandene om NRK som “fork­jem­per for en mer lib­er­al åndsverklov” og som tals­mann for en “vid” tolkn­ing av sita­tret­ten. Ei heller er det umid­del­bart lett å se begrun­nelsen for at en stad­fes­telse av lag­mannsret­tens dom­sut­fall vil “svekke” eneretten. Det var disse spørsmål jeg stilte i mitt svar. Spørsmål som fort­satt står ubesvart. 

NRK som monopol er også en karak­ter­is­tikk. His­torisk sett var karak­ter­is­tikken rik­tig, men ikke i dag. I mediemarkedet er det nå en rekke aktør­er som pro­duser­er og tilbyr et stadig større utbud av opp­tak. Nyhets­byråer, TV 2 og uavhengige frilan­sjour­nal­is­ter, for bare å nevne noen. Selv om tilby­derne er flere, vil det naturligvis for kjøperne føles slik at enhver aktør som besit­ter eksklu­sive opp­tak, er i en monopol­lig­nende situ­asjon. Slik vil det fort­satt være. Ved de store sam­funnshen­delser vil det imi­dler­tid være stadig flere aktør­er og tilbud. 

Sist som­mer grunnstøtte “Full City” uten­for Lange­sund. His­to­rien vil sannsyn­ligvis dukke opp i en doku­men­tarfilm om skips­fart, om miljøskad­er eller vår kyst­bered­skap. Men­er Larsen og Nær­land at NRK i så fall skal til­by opp­tak fra hen­delsen til en rimeligere pris enn TV 2? 

La det være klart: NRK ønsker å gi eksterne doku­men­tarfilm­skapere og andre adgang til å bruke opp­tak fra NRKs arkiv­er. NRK er ikke noe monopol og vi drøfter gjerne spillere­g­lene med markedet forøvrig. Også pris­set­tin­gen — i den grad konkur­ranseloven tillater. 

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dagens Næringsliv 21. jan­u­ar 2010.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen