Om NRK, monopol og like spilleregler

NRK og sitatretten -- avsluttende replikk fra NRK.

Leif Ove Lar­sen og Tor­geir Uberg Nær­lands inn­legg i DN 6. janu­ar omhand­let NRK og sitat­ret­ten. For­fat­ter­ne avslut­tet med et spørs­mål til NRK. De fikk mitt svar 8. d.s.

13. janu­ar føl­ger de opp med en replikk som avslut­tes med nok et spørs­mål. Jeg sva­rer gjer­ne igjen. Spørs­må­let er om ikke hen­sy­net til den frie offent­li­ge menings­ut­veks­ling til­si­er at adgan­gen til å site­re bør være lik, uav­hen­gig av om den som site­rer er en kom­mer­si­ell aktør eller ikke? Sva­ret er «jo, det bør den.» Det skil­let jeg trakk i mitt inn­legg den 8. vil man se gjel­der spørs­må­let om vil­kår for bruk av arkiv­ma­te­ria­le ut over lov­mes­si­ge sita­ter. Der kan vil­kå­re­ne være for­skjel­li­ge.

Lar­sen og Nær­land utta­ler gle­de over at Mau­seth-saken kan bidra til å tyde­lig­gjø­re sitat­ret­tens rekke­vid­de. De opp­fat­ter meg slik at jeg ikke kan være med på det. Men det kan jeg. Og jeg mener sågar at lag­manns­ret­tens dom bidro til en slik posi­tiv tyde­lig­gjø­ring.

Det jeg imid­ler­tid fin­ner pro­ble­ma­tisk, er Lar­sen og Nær­lands karak­te­ris­tikk av NRKs retts­li­ge stand­punkt. Natur­lig­vis er NRKs for­tolk­ning ikke en upar­tisk ana­ly­se av sitat­ret­tens gren­ser. Men den er basert på vår bes­te juri­dis­ke vur­de­ring. Når det gjel­der Lar­sen og Nær­lands retts­li­ge vur­de­ring, sav­ner jeg de aka­de­mis­ke reson­ne­men­ter bak påstan­de­ne om NRK som «for­kjem­per for en mer libe­ral ånds­verk­lov» og som tals­mann for en «vid» tolk­ning av sitat­ret­ten. Ei hel­ler er det umid­del­bart lett å se begrun­nel­sen for at en stad­fes­tel­se av lag­manns­ret­tens doms­ut­fall vil «svek­ke» ene­ret­ten. Det var dis­se spørs­mål jeg stil­te i mitt svar. Spørs­mål som fort­satt står ube­svart.

NRK som mono­pol er også en karak­te­ris­tikk. His­to­risk sett var karak­te­ris­tik­ken rik­tig, men ikke i dag. I medie­mar­ke­det er det nå en rek­ke aktø­rer som pro­du­se­rer og til­byr et sta­dig stør­re utbud av opp­tak. Nyhets­by­rå­er, TV 2 og uav­hen­gi­ge fri­lans­jour­na­lis­ter, for bare å nev­ne noen. Selv om til­by­der­ne er fle­re, vil det natur­lig­vis for kjø­per­ne føles slik at enhver aktør som besit­ter eks­klu­si­ve opp­tak, er i en mono­pol­lig­nen­de situa­sjon. Slik vil det fort­satt være. Ved de sto­re sam­funns­hen­del­ser vil det imid­ler­tid være sta­dig fle­re aktø­rer og til­bud.

Sist som­mer grunn­støt­te «Full City» uten­for Lange­sund. His­to­ri­en vil sann­syn­lig­vis duk­ke opp i en doku­men­tar­film om skips­fart, om miljø­ska­der eller vår kyst­be­red­skap. Mener Lar­sen og Nær­land at NRK i så fall skal til­by opp­tak fra hen­del­sen til en rime­li­ge­re pris enn TV 2?

La det være klart: NRK øns­ker å gi eks­ter­ne doku­men­tar­film­ska­pe­re og and­re adgang til å bru­ke opp­tak fra NRKs arki­ver. NRK er ikke noe mono­pol og vi drøf­ter gjer­ne spille­reg­le­ne med mar­ke­det for­øv­rig. Også pris­set­tin­gen — i den grad kon­kur­ranse­lo­ven til­la­ter.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dagens Nærings­liv 21. janu­ar 2010.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen