Blogger-lobby for åpne data hos Jens Stoltenberg

Statsministeren inviterte bloggere, fikk råd om offentliggjøring av data og digital forvaltning.

Fem blog­ge­re med ulik bak­grunn og inter­es­ser ble sist uke invi­tert til å gi stats­mi­nis­te­ren noen vel­valg­te råd om nett­ba­sert kom­mu­ni­ka­sjon. Ben­te Kals­nes fra Ori­go for­tel­ler at hun bruk­te anled­nin­gen til blant annet å opp­ford­re stats­mi­nis­te­ren til å ta tak i offent­lig­gjø­ring av data­kil­der for videre­bruk. For­hå­pent­lig tok Stol­ten­berg det­te poen­get, slik at spørs­må­let blir for­ank­ret på høy­es­te poli­tis­ke nivå (det har mang­let i Nor­ge til nå, til tross for loven­de toner fra for­ny­ings­mi­nis­te­ren i det sis­te).

Også en av de and­re blog­ger­ne, Bør­ge A. Roum, trakk fram åpne data over­for stats­mi­nis­te­ren. I den­ne video­en for­tel­ler hver av de fem hva de la vekt på i sam­ta­len:


Ini­tia­ti­vet er et ledd i regje­rin­gens nett­sat­sing Sam­ar­beid for arbeid.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Takk for omta­len og lin­ken! :)

    Vil bare nev­ne at jeg nå har blog­get om møtet her: http://blogg.forteller.net/2010/03/18/statsministeren/

    Og om man vil kan man stem­me opp pos­ten på samarbeidforarbeid.no.

til toppen