Apps for Norge

Nå får Norges kreative nettsjeler sin sjanse: Regjeringen lyser ut 2,5 millioner i prosjektpenger.

«Nett­skap 2.0» har For­ny­ings­de­par­te­men­tet (FAD) kalt ini­tia­ti­vet. Målet er å få fram pro­sjekt­ide­er innen det løse­lig sam­men­bund­ne tema­fel­tet web­tek­no­lo­gi-delings­kul­tur-bru­ker­skapt inn­hold. Og for­bil­det er kon­kur­ran­ser som har vært avholdt i bl.a. Dan­mark, Stor­bri­tan­nia og USA de sis­te par åre­ne (jeg har skre­vet om noen av erfa­rin­ge­ne).

Det er bare å hive seg rundt, for søk­nads­fris­ten er alle­re­de 9. mai. Etter pla­nen skal beslut­nin­gen om hvem som får støtte/stipend tas mot slut­ten av juni. Total­ram­men er 2,5 mil­lio­ner kro­ner, en gans­ke raus sum som bør strek­ke til å få finan­siert en hel del gode ide­er. FAD ser for seg et støtte­nivå på 100–150.000 kro­ner per pro­sjekt, men åpner for både mind­re og stør­re til­de­lin­ger.

I ret­nings­lin­je­ne skri­ver FAD mer om hva slags pro­sjek­ter de øns­ker å opp­munt­re til. Det­te er hoved­må­le­ne:

  • Nye tje­nes­ter (inno­va­sjon og verdi­ska­ping)
  • Effek­ti­vi­se­ring (verdi­kje­der i og mel­lom virk­som­he­ter)
  • Demo­kra­ti og åpen­het (demo­kra­tisk del­ta­kel­se)

Ellers er det lagt opp til gans­ke vide kri­te­ri­er, og både pri­vat­per­soner, pri­va­te og offent­li­ge virk­som­he­ter kan søke. Det­te tror jeg har mye for seg. Utvik­ling av nye digi­ta­le tje­nes­ter og verk­tøy som styr­ker verdi­ska­ping og demo­kra­ti er inne i en spen­nen­de pio­ner­fase. For sma­le kri­te­ri­er kun­ne ført til en unød­ven­dig inn­snev­ring av ide­til­fan­get.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen