Apps for Norge

Nå får Norges kreative nettsjeler sin sjanse: Regjeringen lyser ut 2,5 millioner i prosjektpenger.

“Nettskap 2.0” har Forny­ings­de­parte­mentet (FAD) kalt ini­tia­tivet. Målet er å få fram pros­jek­tideer innen det løselig sam­men­bundne temafel­tet webte­knolo­gi-del­ingskul­tur-bruk­er­skapt innhold. Og for­bildet er konkur­ranser som har vært avholdt i bl.a. Dan­mark, Storbri­tan­nia og USA de siste par årene (jeg har skrevet om noen av erfarin­gene).

Det er bare å hive seg rundt, for søk­nads­fris­ten er allerede 9. mai. Etter pla­nen skal beslut­nin­gen om hvem som får støtte/stipend tas mot slut­ten av juni. Total­ram­men er 2,5 mil­lion­er kro­ner, en ganske raus sum som bør strekke til å få finan­siert en hel del gode ideer. FAD ser for seg et støt­tenivå på 100–150.000 kro­ner per pros­jekt, men åpn­er for både min­dre og større tildelinger.

I ret­ningslin­jene skriv­er FAD mer om hva slags pros­jek­ter de ønsker å opp­muntre til. Dette er hovedmålene:

  • Nye tjen­ester (inno­vasjon og verdiskaping)
  • Effek­tivis­er­ing (verdik­jed­er i og mel­lom virksomheter)
  • Demokrati og åpen­het (demokratisk deltakelse)

Ellers er det lagt opp til ganske vide kri­terier, og både pri­vat­per­son­er, pri­vate og offentlige virk­somheter kan søke. Dette tror jeg har mye for seg. Utvikling av nye dig­i­tale tjen­ester og verk­tøy som styrk­er verdiskap­ing og demokrati er inne i en spen­nende pio­ner­fase. For smale kri­terier kunne ført til en unød­vendig innsnevring av idetilfanget.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen