Bedre oversikt over norske datakilder

Nå kan du registrere norske datakilder med programvaren bak data.gov.uk. Prøv no.ckan.net!

Fra og med i dag er no.ckan.net åpen for reg­istrering av norske datak­ilder.

Gjen­nom et samar­beid med britiske Open Knowl­edge Foun­da­tion har vi fått oppret­tet en norsk ver­sjon av CKAN. Dette er en pro­gram­vare spe­sial­laget for å finne, dele og gjen­bruke åpent innhold og data. Det er CKAN som brukes til å reg­istrere datak­ildene i den britiske reg­jerin­gens data.gov.uk (de har kom­bin­ert den med pub­lis­er­ingsverk­tøyet Drupal).

Den som vil videre­bruke offentlige data, kom­mer ikke langt uten kunnskap om hvilke data som fak­tisk finnes. Det er grun­nen til at land som USA og Storbri­tan­nia har oppret­tet sine datak­ilde­por­taler. Mange stor­by­er har gjort det samme.

Det er neppe noen dristig spå­dom at alle land etter hvert vil opprette slike por­taler. I Norge har forny­ingsmin­is­ter Rig­mor Aas­rud opplyst at arbei­det med en norsk datak­ildeover­sikt er i gang. Den kan ikke komme fort nok.

Som del av Info­me­dias pros­jekt om offentlige data, startet vi i høst på veien mot en datak­ildeover­sikt. Vi gjorde det på enkleste måte, med å reg­istrere datak­ilder i et offentlig Google-reg­n­eark. Og vi fikk god hjelp fra det fram­vok­sende fel­lesskapet av folk som vil fri­gi og gjen­bruke offentlige data. Med CKAN tar vi et skritt videre — et stort skritt, synes vi. 

I skrivende stund er 137 norske datak­ilder reg­istr­ert. Vi har fått importert alle dataset­tene fra Google-reg­n­ear­ket. Det er alt­så bare å reg­istrere seg, logge inn og sette i gang — med å legge inn nye datak­ilder og forbedre infor­masjo­nen om de allerede eksis­terende. Det går for øvrig også an å gjøre endringer ure­g­istr­ert. Da blir IP-adresse logget, som i Wikipedia.

Dataene som legges inn der kan selvsagt videre­brukes av andre igjen. Det skulle bety at arbei­det som legges ned her for eksem­pel kan inngå i reg­jerin­gens kom­mende, off­isielle datakildeportal.

CKAN er basert på åpen kildekode og kom­biner­er funksjonene i et reg­is­ter, en liste, en pakkein­deks og en wiki. Les mer om pro­gram­varen og konseptet.

Vi er klar over at det henger igjen noen engelske ter­mer her og der i den norske ver­sjo­nen. Vi samar­bei­der med CKAN-folkene om å rydde opp i dette. Gi gjerne tilbakemeld­ing her om andre ting du ser som burde fikses. 

CKAN inngår i det brede arbei­det for såkalt åpen kunnskap — fri til­gang til datak­ilder, innhold og andre kunnskaps­bærere. Det er vik­tig at reg­jerin­gen i arbei­det med en datak­ildeover­sikt definer­er klare lisenser som gjør videre­bruk av dataene enklest mulig. Her kan en alt­så støtte seg på et inter­nasjon­alt ram­mev­erk, der defin­isjo­nen av åpen kunnskap og Cre­ative Com­mons-lisenser står sentralt.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, John Erling Blad. John Erling Blad said: RT @oovrebo: Et nytt skritt mot åpne data i Norge: http://bit.ly/asILtr #open­da­ta #altut […]

  2. […] av data oppret­tholde pres­set ved å reg­istrere datak­ilder vi kjen­ner til. Por­tal­en no.ckan.net er allerede oppret­tet, og alle inter­esserte kan legge inn infor­masjon der. Post­ed May 19, 2010 by net­th­oder. Comments […]

til toppen