Etterlyser støtte til digital medie-nyskaping

Også Norge trenger en ny støtteordning direkte rettet inn mot nyskapende digitale medieprosjekter, mener medieaktører. Fritt Ords direktør er positiv til ideen.

Nylig skrev Vox Pub­li­ca om det britiske fondet 4iP, som støt­ter inno­v­a­tive mediepros­jek­ter på dig­i­tale plat­tformer. Kringkast­ingskanalen Chan­nel 4 står bak tiltaket.

Det eksis­ter­er få økonomiske støt­te­ord­ninger for nyskapende mediepros­jek­ter i Norge. Å etablere et tiltak lik­nende 4iP i Norge kan gi inno­v­a­tive ideer på dig­i­tale plat­tformer bedre sjanser til å lykkes, men­er tre aktør­er med ulik bak­grunn og posisjon i medie-Norge.

— Norge trenger en tilsvarende ord­ning som 4iP. Det finnes få støt­te­mod­eller som hjelper nye pros­jek­ter i gang. Det nærmeste vi kom­mer er Inno­vasjon Norges etablererstipend, og det er for lite mål­ret­tet til å kunne gi et skikke­lig bidrag til mediebran­sjen, sier mediekom­men­ta­tor Anders Bren­na. Han er selv involvert i dig­i­tal opp­startsvirk­somhet gjen­nom pros­jek­tet Grave­mask­i­nen.

Økonomiske støt­te­ord­ninger er essen­sielle for nyskapende utvikling innen dig­i­tale medi­er, men­er Bren­na. Støt­te­ord­ninger som 4iP vil kunne bidra til å få med mest mulig av kvalitet­sjour­nal­is­tikken over på nett, samt løfte den opp fra dagens alt­for lave kvalitet­snivå, sier han.

Fritt Ord: Prosjekter må bevise behov

Fritt Ord har allerede støt­tet flere pros­jek­ter som på ulike måter ”vern­er om og styrke ytrings­fri­heten og dens vilkår i Norge”, slik stif­telsens for­mål lyder. Fritt Ord har et bredt spenn i forhold til pros­jek­ter de yter bidrag til, en lin­je direk­tør Erik Rudeng sier vil bli videre­ført. I likhet med Anders Bren­na stiller han seg pos­i­tiv til en egen ord­ning ret­tet mot mediepros­jek­ter på dig­i­tale plattformer.

Han men­er at behovet for en slik støt­te­ord­ning antake­ligvis må demon­str­eres ved hjelp av prak­tiske pros­jek­ter som kan bevise sin betyd­ning på fel­tet. Da er det mulig å få et begrun­net behov for å etablere slike støtteordninger.

— Dette utgjør gode argu­menter for å utvikle medi­estøt­ten til å favne flere plat­tformer, ikke bare papir­pressen og tradis­jonell kringkast­ing, sier Rudeng. 

Hvordan finansiere?

Daglig led­er i stif­telsen Bergen Media By Torill Svege påpeker at hov­e­dut­for­drin­gen lig­ger i hvor­dan et tilsvarende pros­jekt som 4iP eventuelt skal finan­sieres i Norge. Også hun under­strek­er at det er et behov for en slik støt­te­ord­ning her.

I løpet av en pilot­pe­ri­ode over tre år har Chan­nel 4 satt av inntil 20 mil­lion­er pund til 4iP. I til­legg kom­mer økonomisk støtte fra eksterne inve­stor­er og part­nere på 30 mil­lion­er pund. De fleste pros­jek­tene som støttes mot­tar rel­a­tivt beskjedne beløp.

Anders Bren­na fores­lår at Insti­tutt for Jour­nal­is­tikk (IJ) kan admin­istrere et tiltak som 4iP, med støtte fra Fritt Ord og statlige midler. En heltid­sansatt pros­jek­tled­er er en forut­set­ning for å dri­ve dette frem.

— Det er en viss kon­ser­vatisme i dagens presse­bilde. Støt­te­ord­nin­gene må stim­ulere og frem­skyn­de spranget over fra papir til nett. Slik det er i dag ser det ut som bror­parten av pressen tvi­hold­er på papirnos­tal­gien, og jour­nal­is­tikken vil fort­sette sin lidelse, sier Brenna.

Eksisterende støtteordninger

Ingen ord­ninger i Norge kan sam­men­lignes med 4iP. Torill Svege trekker imi­dler­tid frem det nys­tart­ede Medi­Are­na som hold­er til i Bergen og er eid av Bergen Media By. Pros­jek­tet er ret­tet mot mediebran­sjen i bergen­sre­gio­nen. Målet er å stim­ulere til inno­vasjon, og da med et spe­sielt fokus på dig­i­tale medi­er. Pros­jek­tet baser­er seg på samar­beid mel­lom bedrifter, forskn­ings- og utdan­ningsmiljøer og offentlige utviklingsak­tør­er. Medi­Are­na er del av det nasjonale Are­napro­gram­met eid av Inno­vasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Forskn­ingsrådets pro­gram for IKT-forskn­ing, VERDIKT (kjernekom­petanse og verdiskap­ing i IKT), bør også nevnes, men­er Svege. Pro­gram­met fokuser­er ikke nød­vendigvis på mediepros­jek­ter, men slike pros­jek­ter kan få støtte der­som øvrige kri­terier i hen­hold til VERDIK­Ts overordnede mål oppfylles. 

Svege trekker også frem Norsk Film­fonds sats­ing på inter­ak­tive pro­duk­sjon­er. Film­fondet støt­ter blant annet dataspill og annen dig­i­tal audio­vi­suell pro­duk­sjon som forut­set­ter med­virkn­ing fra bruk­eren. Flåk­ly­pa Grand Prix for Nin­ten­do DS/DSi fikk 1 mil­lion kro­ner i lanser­ingsstøtte i år. Også Jose­fine – Jor­den har feber ble støt­tet med 1 mil­lion. Spil­lene om Jose­fine har høy lærings­fak­tor og blitt svært pop­ulære blant norske barn.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Anders Bren­na, Almir Mis­i­movic. Almir Mis­i­movic said: RT @abrenna: Jeg er inter­vjuet av Vox Pub­li­ca om støtte til dig­i­tal medi­enyskap­ing: http://bit.ly/brJegB […]

til toppen