Etterlyser støtte til digital medie-nyskaping

Også Norge trenger en ny støtteordning direkte rettet inn mot nyskapende digitale medieprosjekter, mener medieaktører. Fritt Ords direktør er positiv til ideen.

Nylig skrev Vox Pub­li­ca om det bri­tis­ke fon­det 4iP, som støt­ter inno­va­ti­ve medie­pro­sjek­ter på digi­ta­le platt­for­mer. Kring­kas­tings­ka­na­len Chann­el 4 står bak til­ta­ket.

Det eksis­te­rer få øko­no­mis­ke støtte­ord­nin­ger for nyska­pen­de medie­pro­sjek­ter i Nor­ge. Å etab­le­re et til­tak lik­nen­de 4iP i Nor­ge kan gi inno­va­ti­ve ide­er på digi­ta­le platt­for­mer bed­re sjan­ser til å lyk­kes, mener tre aktø­rer med ulik bak­grunn og posi­sjon i medie-Nor­ge.

— Nor­ge tren­ger en til­sva­ren­de ord­ning som 4iP. Det fin­nes få støtte­mo­del­ler som hjel­per nye pro­sjek­ter i gang. Det nær­mes­te vi kom­mer er Inno­va­sjon Nor­ges etab­le­rer­sti­pend, og det er for lite mål­ret­tet til å kun­ne gi et skik­ke­lig bidrag til medie­bran­sjen, sier medie­kom­men­ta­tor Anders Bren­na. Han er selv involvert i digi­tal opp­starts­virk­som­het gjen­nom pro­sjek­tet Grave­ma­ski­nen.

Øko­no­mis­ke støtte­ord­nin­ger er essen­si­el­le for nyska­pen­de utvik­ling innen digi­ta­le medi­er, mener Bren­na. Støtte­ord­nin­ger som 4iP vil kun­ne bidra til å få med mest mulig av kva­li­tets­jour­na­lis­tik­ken over på nett, samt løf­te den opp fra dagens alt­for lave kva­li­tets­nivå, sier han.

Fritt Ord: Prosjekter må bevise behov

Fritt Ord har alle­re­de støt­tet fle­re pro­sjek­ter som på uli­ke måter ”ver­ner om og styr­ke ytrings­fri­he­ten og dens vil­kår i Nor­ge”, slik stif­tel­sens for­mål lyder. Fritt Ord har et bredt spenn i for­hold til pro­sjek­ter de yter bidrag til, en lin­je direk­tør Erik Rudeng sier vil bli videre­ført. I lik­het med Anders Bren­na stil­ler han seg posi­tiv til en egen ord­ning ret­tet mot medie­pro­sjek­ter på digi­ta­le platt­for­mer.

Han mener at beho­vet for en slik støtte­ord­ning anta­ke­lig­vis må demon­stre­res ved hjelp av prak­tis­ke pro­sjek­ter som kan bevi­se sin betyd­ning på fel­tet. Da er det mulig å få et begrun­net behov for å etab­le­re sli­ke støtte­ord­nin­ger.

— Det­te utgjør gode argu­men­ter for å utvik­le medie­støt­ten til å fav­ne fle­re platt­for­mer, ikke bare papir­pres­sen og tra­di­sjo­nell kring­kas­ting, sier Rudeng.

Hvordan finansiere?

Dag­lig leder i stif­tel­sen Ber­gen Media By Torill Sve­ge påpe­ker at hoved­ut­ford­rin­gen lig­ger i hvor­dan et til­sva­ren­de pro­sjekt som 4iP even­tu­elt skal finan­sie­res i Nor­ge. Også hun under­stre­ker at det er et behov for en slik støtte­ord­ning her.

I løpet av en pilot­pe­riode over tre år har Chann­el 4 satt av inn­til 20 mil­lio­ner pund til 4iP. I til­legg kom­mer øko­no­misk støt­te fra eks­ter­ne inves­to­rer og part­ne­re på 30 mil­lio­ner pund. De fles­te pro­sjek­te­ne som støt­tes mot­tar rela­tivt beskjed­ne beløp.

Anders Bren­na fore­slår at Insti­tutt for Jour­na­lis­tikk (IJ) kan admi­ni­stre­re et til­tak som 4iP, med støt­te fra Fritt Ord og stat­li­ge mid­ler. En hel­tids­an­satt pro­sjekt­le­der er en for­ut­set­ning for å dri­ve det­te frem.

— Det er en viss kon­ser­va­tis­me i dagens presse­bil­de. Støtte­ord­nin­ge­ne må sti­mu­le­re og frem­skyn­de spran­get over fra papir til nett. Slik det er i dag ser det ut som bror­par­ten av pres­sen tvi­hol­der på papir­nos­tal­gi­en, og jour­na­lis­tik­ken vil fort­set­te sin lidel­se, sier Bren­na.

Eksisterende støtteordninger

Ingen ord­nin­ger i Nor­ge kan sam­men­lig­nes med 4iP. Torill Sve­ge trek­ker imid­ler­tid frem det nystar­te­de Medi­A­re­na som hol­der til i Ber­gen og er eid av Ber­gen Media By. Pro­sjek­tet er ret­tet mot medie­bran­sjen i ber­gens­re­gio­nen. Målet er å sti­mu­le­re til inno­va­sjon, og da med et spe­si­elt fokus på digi­ta­le medi­er. Pro­sjek­tet base­rer seg på sam­ar­beid mel­lom bedrif­ter, forsk­nings- og utdan­nings­mil­jø­er og offent­li­ge utvik­lings­ak­tø­rer. Medi­A­re­na er del av det nasjo­na­le Are­na­pro­gram­met eid av Inno­va­sjon Nor­ge, SIVA og Nor­ges forsk­nings­råd.

Forsk­nings­rå­dets pro­gram for IKT-forsk­ning, VERDIKT (kjerne­kom­pe­tan­se og verdi­ska­ping i IKT), bør også nev­nes, mener Sve­ge. Pro­gram­met foku­se­rer ikke nød­ven­dig­vis på medie­pro­sjek­ter, men sli­ke pro­sjek­ter kan få støt­te der­som øvri­ge kri­te­ri­er i hen­hold til VER­DIKTs over­ord­ne­de mål opp­fyl­les.

Sve­ge trek­ker også frem Norsk Film­fonds sat­sing på inter­ak­ti­ve pro­duk­sjo­ner. Film­fon­det støt­ter blant annet data­spill og annen digi­tal audio­vi­su­ell pro­duk­sjon som for­ut­set­ter med­virk­ning fra bru­ke­ren. Flå­kly­pa Grand Prix for Nin­ten­do DS/DSi fikk 1 mil­lion kro­ner i lan­se­rings­støt­te i år. Også Jose­fi­ne – Jor­den har feber ble støt­tet med 1 mil­lion. Spil­le­ne om Jose­fi­ne har høy lærings­fak­tor og blitt svært popu­læ­re blant nors­ke barn.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Anders Bren­na, Almir Misi­m­ovic. Almir Misi­m­ovic said: RT @abrenna: Jeg er inter­vju­et av Vox Pub­li­ca om støt­te til digi­tal medieny­ska­ping: http://bit.ly/brJegB […]

til toppen