Arne Johan Vetlesen: Etterlyst: Thunberg-effekten i akademia (podkast)

De voksne har sviktet med tanke på å sikre en bærekraftig klode for fremtidige generasjoner. Hvilket ansvar har akademia? Podkast fra foredrag av, og intervju med, Arne Johan Vetlesen.

En bølge av skolestreik­er, startet av Gre­ta Thun­berg i Stock­holm i august 2018, har spredd seg til en rekke land over hele ver­den. Er tiden kom­met for at forskerne vis­er et større borg­er­ans­var, eventuelt i form av aktivisme? Er dette foren­lig med sam­fun­nets krav til upar­tiskhet og objek­tivitet i akademia, især i kon­tro­ver­sielle poli­tiske spørsmål som norsk oljeutvinning?

Arne Johan Vetle­sen er pro­fes­sor i filosofi ved UiO og sterkt engas­jert i kli­made­bat­ten. Av rel­e­vante utgivelser kan nevnes The Denial of Nature (2015), Hva skal vi svare våre barn? (m/ Ras­mus Willig, 2018) og Cos­molo­gies of the Anthro­pocene (2019).

Fore­draget inngår i en serie møter av rel­e­vans for UiBs engas­je­ment med FNs bærekraft­mål, og blir arrangert i samar­beid med Bergen Glob­al.

Møteled­er: Anders Johansen.

Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, post­dok­tor ved Norce Klima.

Hør fore­draget her:

Hør inter­vjuet her:

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen