Arne Johan Vetlesen: Etterlyst: Thunberg-effekten i akademia (podkast)

De voksne har sviktet med tanke på å sikre en bærekraftig klode for fremtidige generasjoner. Hvilket ansvar har akademia? Podkast fra foredrag av, og intervju med, Arne Johan Vetlesen.

En bøl­ge av skole­strei­ker, star­tet av Gre­ta Thun­berg i Stock­holm i august 2018, har spredd seg til en rek­ke land over hele ver­den. Er tiden kom­met for at fors­ker­ne viser et stør­re bor­ger­an­svar, even­tu­elt i form av akti­vis­me? Er det­te for­en­lig med sam­fun­nets krav til upar­tisk­het og objek­ti­vi­tet i aka­de­mia, især i kon­tro­ver­si­el­le poli­tis­ke spørs­mål som norsk olje­ut­vin­ning?

Arne Johan Vet­le­sen er pro­fes­sor i filo­so­fi ved UiO og sterkt enga­sjert i klima­de­bat­ten. Av rele­van­te utgi­vel­ser kan nev­nes The Deni­al of Natu­re (2015), Hva skal vi sva­re våre barn? (m/ Ras­mus Wil­lig, 2018) og Cos­mo­lo­gies of the Anthro­poce­ne (2019).

Fore­dra­get inn­går i en serie møter av rele­vans for UiBs enga­sje­ment med FNs bære­kraft­mål, og blir arran­gert i sam­ar­beid med Ber­gen Glo­bal.

Møte­le­der: Anders Johan­sen.

Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, post­dok­tor ved Nor­ce Kli­ma.

Hør fore­dra­get her:

Hør inter­vju­et her:

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen