De politiske partienes inntekter — alle data for 2005–2009

Alle opplysninger om partienes inntekter, inkludert gaver fra kraftselskaper og andre, er tilgjengelig som nedlastbare data.

En av dagens vik­tigs­te nyhets­sa­ker er Dagens Nærings­livs hoved­opp­slag på for­si­den av papir­ut­ga­ven om at to kraft­sel­ska­per i fjor ga til sam­men 700.000 kro­ner til Sen­ter­par­ti­et.

Opp­lys­nin­gen fin­nes på siden partifinansiering.no, en over­sikt over de poli­tis­ke par­ti­enes inn­tek­ter som pub­li­se­res årlig av For­ny­ings­de­par­te­men­tet og SSB. 2009-utga­ven er nett­opp lagt ut, så her har avi­sen vært tid­lig ute.

Men det er langt mer infor­ma­sjon å hen­te ut fra det­te data­set­tet. Det inne­hol­der den kom­plet­te over­sik­ten over de poli­tis­ke par­ti­enes inn­tek­ter — lot­teri­inn­tek­ter, stat­lig støt­te, dona­sjo­ner fra arbeids­livs­or­ga­ni­sa­sjo­ner, pri­vat­per­soner og bedrif­ter, med mer. Dess­uten er data­ene brutt ned på fyl­kes- og kom­mune­nivå. Data­ene er til­gjen­ge­lig i fer­dig­lag­de tabel­ler på partifinansiering.no, men kan også las­tes ned som regne­ark i Excel-for­mat:

Regne­ar­ket inne­hol­der ikke kob­lin­gen til navn på virk­som­he­ter og per­soner som har gitt gaver til par­ti­ene. Det­te må man hen­te ut fra tabel­le­ne på nett­si­de­ne. Et godt tips er å se på opp­fø­rin­gen for det enkel­te par­tis hoved­or­ga­ni­sa­sjon. Sjekk Sen­ter­par­ti­et. Give­re av gaver på over 30.000 kro­ner iden­ti­fi­se­res med navn.

Å ha data­ene i regne­ark-for­mat gir natur­lig­vis mulig­het til å sor­te­re dem slik man selv øns­ker. Hvis vi hol­der oss til «bidrag fra kom­mer­si­el­le fore­tak», viser over­sik­ten at Frem­skritts­par­ti­et (hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen) var den størs­te enkelt­mot­ta­ke­ren i 2009 med totalt kr. 5.045.179. Det størs­te enkelt­bi­dra­get til Frp var 2 mil­lio­ner kro­ner fra Stein Erik Hagens sel­skap Cani­ca.

Her skal en imid­ler­tid være klar over at i regne­ar­ket er ikke inn­tek­ter til par­ti­ets hoved­or­ga­ni­sa­sjon og lokal­par­ti­ene sum­mert (det fin­ner man på nett­ste­det under det enkel­te par­ti under «Aggre­ger­te inn­tek­ter for hele lan­det» — se for eksem­pel Høy­re).

Pre­sen­ta­sjo­nen av data­ene kan alt­så bli bed­re, og siden FAD/SSB har gjort data­set­tet til­gjen­ge­lig for ned­las­ting, er det bare å set­te i gang med å ord­ne og visu­ali­se­re data­ene på nye måter. Sam­men­stil­ling av data­ene med and­re data­kil­der skul­le også by på inter­es­san­te mulig­he­ter.

Merk at data om par­ti­fi­nan­sie­ring fra hvert år til­ba­ke til 2005 er til­gjen­ge­lig. Ana­ly­se av utvik­lin­gen over tid bur­de også kun­ne brin­ge fram inter­es­san­te mønst­re.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen