De politiske partienes inntekter — alle data for 2005–2009

Alle opplysninger om partienes inntekter, inkludert gaver fra kraftselskaper og andre, er tilgjengelig som nedlastbare data.

En av dagens vik­tig­ste nyhetssak­er er Dagens Næringslivs hov­e­dopp­slag på for­si­den av papirut­gaven om at to kraft­sel­skaper i fjor ga til sam­men 700.000 kro­ner til Sen­ter­par­ti­et.

Opplysnin­gen finnes på siden partifinansiering.no, en over­sikt over de poli­tiske par­tienes inntek­ter som pub­lis­eres årlig av Forny­ings­de­parte­mentet og SSB. 2009-utgaven er net­topp lagt ut, så her har avisen vært tidlig ute. 

Men det er langt mer infor­masjon å hente ut fra dette dataset­tet. Det innehold­er den kom­plette over­sik­ten over de poli­tiske par­tienes inntek­ter — lot­teri­in­ntek­ter, statlig støtte, donasjon­er fra arbei­d­sliv­sor­gan­isas­jon­er, pri­vat­per­son­er og bedrifter, med mer. Dessuten er dataene brutt ned på fylkes- og kom­munenivå. Dataene er tilgjen­gelig i fer­diglagde tabeller på partifinansiering.no, men kan også lastes ned som reg­n­eark i Excel-format:

Reg­n­ear­ket innehold­er ikke koblin­gen til navn på virk­somheter og per­son­er som har gitt gaver til par­tiene. Dette må man hente ut fra tabel­lene på nettsi­dene. Et godt tips er å se på oppførin­gen for det enkelte par­tis hov­e­dor­gan­isas­jon. Sjekk Sen­ter­par­ti­et. Givere av gaver på over 30.000 kro­ner iden­ti­fis­eres med navn.

Å ha dataene i reg­n­eark-for­mat gir naturligvis mulighet til å sortere dem slik man selv ønsker. Hvis vi hold­er oss til “bidrag fra kom­mer­sielle fore­tak”, vis­er over­sik­ten at Frem­skrittspar­ti­et (hov­e­dor­gan­isas­jo­nen) var den største enkelt­mot­tak­eren i 2009 med totalt kr. 5.045.179. Det største enkelt­bidraget til Frp var 2 mil­lion­er kro­ner fra Stein Erik Hagens sel­skap Canica. 

Her skal en imi­dler­tid være klar over at i reg­n­ear­ket er ikke inntek­ter til par­ti­ets hov­e­dor­gan­isas­jon og lokalpar­tiene sum­mert (det finner man på nettst­edet under det enkelte par­ti under “Aggregerte inntek­ter for hele lan­det” — se for eksem­pel Høyre).

Pre­sen­tasjo­nen av dataene kan alt­så bli bedre, og siden FAD/SSB har gjort dataset­tet tilgjen­gelig for ned­last­ing, er det bare å sette i gang med å ordne og visu­alis­ere dataene på nye måter. Sam­men­still­ing av dataene med andre datak­ilder skulle også by på inter­es­sante muligheter. 

Merk at data om par­ti­fi­nan­sier­ing fra hvert år tilbake til 2005 er tilgjen­gelig. Analyse av utviklin­gen over tid burde også kunne bringe fram inter­es­sante mønstre.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen