Statsgjeld og budsjettdata i Europa: visualisert og til nedlasting

Redningspakke for Irland, flere euroland kan stå for tur -- her er noen nøkkeldata for europeisk økonomi.

Krisen i flere av eurolan­denes stats­fi­nanser er daglig hov­ed­sak­er i nyhetene, sen­est i går da EUs finans­min­istre ble enig om stør­relsen og innret­nin­gen på red­ningspakken for Irland.

Nyhet­sar­tik­ler og tv-sak­er om eurolan­denes økonomiske prob­le­mer er naturlig nok spekket med tall og data som det kan være vanske­lig nok å holde styr på for ekspertene. Da er det fint for oss andre å kunne stud­ere nøkkeltall i ro og mak. 

Googles Pub­lic Data Explor­er er et pros­jekt hvor dataeiere samar­bei­der med Google om å visu­alis­ere vik­tige datasett. Grafen under vis­er utviklin­gen i bud­sjet­tun­der- og over­skudd for “krise­landene” Hel­las, Irland, Por­tu­gal og Spania 1995–2009, sam­men­lignet med EU som hel­het og Norge (som pros­ent av brut­tonasjon­al­pro­dukt). Beveg markøren over lin­jene for å se tall for enkeltår.Gå inn på over­sik­tssi­den for å se visu­alis­eringer også av utviklin­gen i stats­g­jeld i samme peri­ode. Du kan selvsagt velge ut andre land enn jeg har gjort her.

Dataene bak grafikken er foreløpig ikke direk­te tilgjen­gelig fra denne Google-siden, men dette er noe det jobbes med. Imi­dler­tid er disse dataene tilgjen­gelig i mange for­mater direk­te fra kilden, som her er Eurostat:

(Ideen til sak­en hen­tet hos Blog about Stats).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offentlige data. Offentlige data said: Stats­g­jeld og bud­sjett­da­ta i Europa: visu­alis­ert og til ned­last­ing: Red­ningspakke for Irland, flere euroland kan… http://bit.ly/fj797e […]

til toppen