Statsgjeld og budsjettdata i Europa: visualisert og til nedlasting

Redningspakke for Irland, flere euroland kan stå for tur -- her er noen nøkkeldata for europeisk økonomi.

Kri­sen i fle­re av euro­lan­de­nes stats­fi­nan­ser er dag­lig hoved­sa­ker i nyhe­te­ne, senest i går da EUs finans­mi­nist­re ble enig om stør­rel­sen og inn­ret­nin­gen på red­nings­pak­ken for Irland.

Nyhets­ar­tik­ler og tv-saker om euro­lan­de­nes øko­no­mis­ke pro­ble­mer er natur­lig nok spek­ket med tall og data som det kan være vans­ke­lig nok å hol­de styr på for eks­per­te­ne. Da er det fint for oss and­re å kun­ne stu­de­re nøk­kel­tall i ro og mak.

Goog­les Pub­lic Data Explo­rer er et pro­sjekt hvor data­ei­ere sam­ar­bei­der med Goog­le om å visu­ali­se­re vik­ti­ge data­sett. Gra­fen under viser utvik­lin­gen i bud­sjett­un­der- og over­skudd for «krise­lan­de­ne» Hel­las, Irland, Por­tu­gal og Spa­nia 1995–2009, sam­men­lig­net med EU som hel­het og Nor­ge (som pro­sent av brutto­na­sjo­nal­pro­dukt). Beveg mar­kø­ren over lin­je­ne for å se tall for enkelt­år.Gå inn på over­sikts­si­den for å se visu­ali­se­rin­ger også av utvik­lin­gen i stats­gjeld i sam­me peri­ode. Du kan selv­sagt vel­ge ut and­re land enn jeg har gjort her.

Data­ene bak gra­fik­ken er fore­lø­pig ikke direk­te til­gjen­ge­lig fra den­ne Goog­le-siden, men det­te er noe det job­bes med. Imid­ler­tid er dis­se data­ene til­gjen­ge­lig i man­ge for­ma­ter direk­te fra kil­den, som her er Euro­stat:

(Ide­en til saken hen­tet hos Blog about Stats).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Stats­gjeld og bud­sjett­data i Euro­pa: visu­ali­sert og til ned­las­ting: Red­nings­pak­ke for Irland, fle­re euro­land kan… http://bit.ly/fj797e […]

til toppen