Hjernevask, bloggstøtte og Charta 08 mest lest i 2010

En liten årsrapport fra redaksjonen i Vox Publica.

Innholdsmes­sig var Vox Pub­li­ca i 2010 preget av to redak­sjonelle satsinger: Vi har skrevet mye om medi­estøtte og om offentlige data og journalistikk.

I debat­ten om medi­estøtte var vi spe­sielt opp­tatt av å løfte fram nytenkn­ing om hvor­dan statsstøt­ten til medi­er og jour­nal­is­tikk kan innrettes i framti­den. Eksem­pler på dette er Jar­le Møens forslag om skat­te­fradrag for redak­sjon­er og en drøft­ing av behovet for støtte til dig­i­tal nyskap­ing. Etter at medi­estøt­teut­val­gets utred­ning ble pre­sen­tert før jul, vil debat­ten antake­lig skyte fart. Vi vil bidra til denne også i 2011.

Inter­essen for datak­ildenes rolle i jour­nal­is­tikk økte kraftig i 2010, og vi har bidratt gjen­nom mange inn­legg på Fak­ta først. Et eksem­pel er en over­sikt over nyhet­sap­p­likasjon­er i inn- og utland og etab­ler­ing av datak­ilde­por­tal­en no.ckan.net.

I høst var vi glad over å ønske Pål Hivand velkom­men som en del av Vox Pub­li­ca med bloggen Ad:varsel. Hivand fikk støtte av Fritt Ord til å utvikle bloggen videre. 

Satsin­gen på blog­gfor­matet fort­set­ter alt­så, og som i 2009 var Retorikkbloggen den mest leste enkelt­sek­sjo­nen i magasinet.

De fem mest leste artiklene i 2010

Hjernevask: Hvor­for frem­står Lorentzen og Ege­land dumme?, av Jens E. Kjeldsen.
Fritt Ord gir mil­lion­er til blog­ger, av Olav A. Øvrebø.
Char­ta 08 — norsk over­set­telse av det kine­siske demokratimanifestet.
NRK man­gler nettstrate­gi, av Sven Egil Omdal.
Retorikk og muntlig frem­føring i skolen, av Jens E. Kjeldsen.

Totalt hadde Vox Pub­li­ca 61460 besøk (vis­its) og 103889 side­vis­ninger i 2010 (kilde: Google Analytics).

Slik fant lesere fram til Vox Publica i 2010

  • 49 pros­ent kom fra lenker på andre nettsteder.
  • 32 pros­ent kom via søkemotorer.
  • 18 pros­ent kom direk­te til forsiden.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Nils Naas. Nils Naas said: RT @voxpubl: Ny artikkel: Hjernevask, blog­gstøtte og Char­ta 08 mest lest i 2010 http://bit.ly/dQS7sN […]

til toppen