Valgresultatet i Sverige — som rådata

Hver stemme teller -- og du kan telle dem selv. Svenske myndigheter har gjort det foreløpige valgresultatet tilgjengelig for nedlasting.

Val­myn­dig­he­ten har lagt ut det fore­lø­pi­ge valg­re­sul­ta­tet til fri ned­las­ting for alle på val.se.

Nyhe­te­ne har de sis­te par dage­ne natur­lig nok vært pre­get av søn­da­gens valg i Sve­ri­ge. Det «vil bli end­rin­ger i det svens­ke poli­tis­ke land­ska­pet» (VG), «fle­re tusen pro­te­ste­rer mot Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na» (NRK), Mona «Sah­lin nek­ter å gå av» (Dag­bla­det) og «svenske­kro­nen og Stock­holms­bør­sen styr­ker seg etter søn­da­gens valg» (NA24).

Svens­ke medi­er har selv­sagt laget fine løs­nin­ger med dis­se data­ene, se f.eks. Aft­on­bla­det og SVT. Nors­ke medi­er har ikke benyt­tet dis­se data­ene slik de gjør med valg her hjem­me, men som eksemp­ler kan du ta en titt på Mor­ten Skog­lys gjen­nom­gang av uli­ke løs­nin­ger for visu­ali­se­rin­ger av valg­data i nors­ke nett­avi­ser fra val­get i 2009. Mulig­he­te­ne med dis­se data­ene er gans­ke godt utfors­ket, men i liten grad av men­nes­ker uten­for etab­ler­te medi­er. Med en delings­kul­tur som valg­myn­dig­he­te­ne i Sve­ri­ge leg­ger opp til er det opp til oss å kom­me opp med den bes­te ide­en.

Rådata åpner for gjenbruk

Gode visu­ali­se­rin­ger og ana­ly­ser er meto­der for å for­stå og for­mid­le kunn­skap. Det kre­ver også et godt data­grunn­lag. Når vi kun får aggre­ger­te tall, så er sto­re deler av ana­ly­sen alle­re­de gjort, og detal­je­ne i data­ene for­svin­ner. Rådata er ube­hand­le­de data, som ford­rer inn­sikt og kunn­skap for å pro­du­se­re menings­ful­le tolk­nin­ger, det er også det­te som må til for å kun­ne gå ana­ly­se­ne og visu­ali­se­rin­ge­ne etter i søm­me­ne.

Å dele data som rådata er åpent og seriøst. Det ford­rer til­lit til at de som skal benyt­te data­ene tar seg den tid som kre­ves for å for­stå data­ene. Det mulig­gjør også ny bruk ut over eksis­te­ren­de tanke­sett. Rådata er den type data som det lig­ger størst poten­si­al i med tan­ke på gjen­bruk.

Formater: Valgvaken er over, men stemme-dataene er like spennende som valgnatten

De svens­ke valg-data­ene deles i åpne for­ma­ter som XML og SKV (semi­ko­lonse­pa­rer­te ver­di­er). Det­te betyr at data­ene kan behand­les fritt etter ned­las­ting, og ikke er begren­set til enkel­te typer pro­gram­vare. De er også godt til­pas­set maski­nell behand­ling, som er svært vik­tig for de som skal ska­pe mer­ver­di, nye pro­duk­ter og inn­sikt av dis­se data­ene. Geo­gra­fis­ke data (beskri­vel­se av kom­mune­gren­ser og gren­ser for valg­kret­ser) deles som shape-filer, som GIS-inter­es­ser­te vil fin­ne nyt­ti­ge.

Data­ene deles også som excel-filer, som gjør dem enk­le å åpne på en rask og kjent måte.

Under søn­da­gens valg­va­ker på TV og web kom data­ene litt etter litt som de ble offent­lig­gjort. Slik er det også i Nor­ge, og vi kan se kom­mu­ne for kom­mu­ne (valg­dis­trikt i Sve­ri­ge) sam­les opp mot et hel­het­lig resul­tat. Det­te gir oss opp­da­ter­te data, bit for bit. Bra for direk­te TV-sen­din­ger. Valg-data­ene som i dag lig­ger til ned­las­ting er (for­mo­dent­lig) de sam­me data­ene, men akku­mu­lert opp for alle del-enhe­ter. Til det­te for­mål har valg­myn­dig­he­te­ne i Sve­ri­ge gjort en for­bil­led­lig jobb, og delt på en måte som godt kan set­te stan­dar­den.

Her kan du selv las­te ned data­ene.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Anders Bren­na, Can­ta­ra and Vox Pub­li­ca, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Valg­re­sul­ta­tet i Sve­ri­ge — som rådata: Hver stem­me tel­ler — og du kan tel­le dem selv. Svens­ke myn­dig­he­ter har gjo… http://bit.ly/bC7CxG […]

  2. Sveinung Arnesen
    Sveinung Arnesen says:

    Det­te er inter­es­sant, og et argu­ment for at vi også i Nor­ge får en sen­tral val­gen­het. Per i dag sor­te­rer det under kom­mu­nal- og regio­nal­de­par­te­men­tet. Valg.no har noe å strek­ke seg etter her.

  3. @Sveinung: Ja det er helt klart bed­re enn hva vi har offent­lig til­gjen­ge­lig i Nor­ge. Det sagt; om vi ser på nett­si­der og TV-sen­din­ger fra nors­ke valg, så er det tyde­lig at data-job­ben bak er god. Resul­ta­te­ne kom­mer fort­lø­pen­de (alt­så er for­ma­ter, struk­tur og over­fø­rings­me­to­der godt kjent i god tid før valg­nat­ten), valg­krets for valg­krets (eller er det kom­mu­ne?). Nors­ke medi­er har også laget man­ge fine løs­nin­ger på den­ne data­en, både under­veis i val­get og dagen og uken der­på.

    Det som mang­ler er offent­lig­gjø­rin­gen, og om Sve­ri­ge er måle­stok­ken så hol­der det å dum­pe råfi­ler på en ser­ver når val­get er over (eller fort­lø­pen­de for den del). Det bur­de da være over­kom­me­lig? Eller er det et mål at all­menn­he­ten har til­gang til sann­tid-data (alt­så del-resul­tat for del-resul­tat)? Hva vil­le vi i så fall ha gjort med det?

til toppen