Valgresultatet i Sverige — som rådata

Hver stemme teller -- og du kan telle dem selv. Svenske myndigheter har gjort det foreløpige valgresultatet tilgjengelig for nedlasting.

Valmyn­digheten har lagt ut det foreløpige val­gre­sul­tatet til fri ned­last­ing for alle på val.se.

Nyhetene har de siste par dagene naturlig nok vært preget av sønda­gens valg i Sverige. Det “vil bli endringer i det svenske poli­tiske land­skapet” (VG), “flere tusen pro­test­er­er mot Sverigedemokra­ter­na” (NRK), Mona “Sahlin nek­ter å gå av” (Dag­bladet) og “svenskekro­nen og Stock­holms­børsen styrk­er seg etter sønda­gens valg” (NA24).

Svenske medi­er har selvsagt laget fine løs­ninger med disse dataene, se f.eks. Afton­bladet og SVT. Norske medi­er har ikke benyt­tet disse dataene slik de gjør med valg her hjemme, men som eksem­pler kan du ta en titt på Morten Sko­glys gjen­nom­gang av ulike løs­ninger for visu­alis­eringer av val­gda­ta i norske net­tavis­er fra val­get i 2009. Mulighetene med disse dataene er ganske godt utfors­ket, men i liten grad av men­nesker uten­for etablerte medi­er. Med en del­ingskul­tur som val­gmyn­dighetene i Sverige leg­ger opp til er det opp til oss å komme opp med den beste ideen.

Rådata åpner for gjenbruk

Gode visu­alis­eringer og analyser er metoder for å forstå og formi­dle kunnskap. Det krev­er også et godt data­grunnlag. Når vi kun får aggregerte tall, så er store del­er av analy­sen allerede gjort, og detal­jene i dataene forsvin­ner. Råda­ta er ube­han­dlede data, som for­dr­er innsikt og kunnskap for å pro­dusere menings­fulle tolkninger, det er også dette som må til for å kunne gå analy­sene og visu­alis­erin­gene etter i sømmene. 

Å dele data som råda­ta er åpent og ser­iøst. Det for­dr­er tillit til at de som skal benytte dataene tar seg den tid som kreves for å forstå dataene. Det mulig­gjør også ny bruk ut over eksis­terende tanke­sett. Råda­ta er den type data som det lig­ger størst poten­sial i med tanke på gjenbruk.

Formater: Valgvaken er over, men stemme-dataene er like spennende som valgnatten

De svenske valg-dataene deles i åpne for­mater som XML og SKV (semi­kolon­se­p­a­r­erte verdier). Dette betyr at dataene kan behan­dles fritt etter ned­last­ing, og ikke er begrenset til enkelte typer pro­gram­vare. De er også godt tilpas­set mask­inell behan­dling, som er svært vik­tig for de som skal skape merver­di, nye pro­duk­ter og innsikt av disse dataene. Geografiske data (beskriv­else av kom­mune­grenser og grenser for val­gkretser) deles som shape-fil­er, som GIS-inter­esserte vil finne nyttige. 

Dataene deles også som excel-fil­er, som gjør dem enkle å åpne på en rask og kjent måte. 

Under sønda­gens val­gvak­er på TV og web kom dataene litt etter litt som de ble offentlig­gjort. Slik er det også i Norge, og vi kan se kom­mune for kom­mune (val­gdis­trikt i Sverige) sam­les opp mot et hel­hetlig resul­tat. Dette gir oss opp­daterte data, bit for bit. Bra for direk­te TV-sendinger. Valg-dataene som i dag lig­ger til ned­last­ing er (for­mod­entlig) de samme dataene, men akku­mulert opp for alle del-enheter. Til dette for­mål har val­gmyn­dighetene i Sverige gjort en for­billedlig jobb, og delt på en måte som godt kan sette standarden.

Her kan du selv laste ned dataene.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Anders Bren­na, Can­tara and Vox Pub­li­ca, Offentlige data. Offentlige data said: Val­gre­sul­tatet i Sverige — som råda­ta: Hver stemme teller — og du kan telle dem selv. Svenske myn­digheter har gjo… http://bit.ly/bC7CxG […]

  2. Sveinung Arnesen says:

    Dette er inter­es­sant, og et argu­ment for at vi også i Norge får en sen­tral val­gen­het. Per i dag sorter­er det under kom­mu­nal- og region­alde­parte­mentet. Valg.no har noe å strekke seg etter her.

  3. @Sveinung: Ja det er helt klart bedre enn hva vi har offentlig tilgjen­gelig i Norge. Det sagt; om vi ser på nettsider og TV-sendinger fra norske valg, så er det tydelig at data-jobben bak er god. Resul­tatene kom­mer fortløpende (alt­så er for­mater, struk­tur og over­føringsme­toder godt kjent i god tid før val­gnat­ten), val­gkrets for val­gkrets (eller er det kom­mune?). Norske medi­er har også laget mange fine løs­ninger på denne dataen, både under­veis i val­get og dagen og uken derpå. 

    Det som man­gler er offentlig­gjørin­gen, og om Sverige er målestokken så hold­er det å dumpe råfil­er på en serv­er når val­get er over (eller fortløpende for den del). Det burde da være overkom­melig? Eller er det et mål at all­mennheten har til­gang til san­ntid-data (alt­så del-resul­tat for del-resul­tat)? Hva ville vi i så fall ha gjort med det?

til toppen