Fritt Ord gir 2,5 millioner til blogger

Øremerket støtte til personlige og mer journalistisk orienterte blogger skal styrke meningsdannelsen.

I debat­ten om framti­den for press­es­tøt­ten høres ofte ønsker om at noe av støt­ten må til­falle net­tbaserte medi­er, eller i hvert fall være såkalt plat­tform­nøy­tral (ikke bare gå til papi­ravis­er). Foreløpig er det ikke kom­met fram mange konkrete ideer til hvor­dan støtte til nettmedi­er skulle utformes, men nå tar Fritt Ord ini­tia­tivet. Stif­telsen har satt av 2,5 mil­lion­er kro­ner som skal deles ut i år, oppl­yser direk­tør Erik Rudeng. Mid­lene utl­y­ses i løpet av juni.

Kri­te­riene er ikke helt fer­dig for­mulert, men internt har man brukt beteg­nelsen “blog­gstøtte” på initiativet.

— Vi vil først og fremst legge vekt på per­son­lige blog­gsider, men også jour­nal­is­tiske pros­jek­ter, sier Rudeng.

— Vår inter­esse ut fra Fritt Ords per­spek­tiv lig­ger i å berike ikke minst menings­dan­nelsen, og til dels nyhets­funksjo­nen, uten­for de store redak­sjonene. Et sted mel­lom kom­men­tar og jour­nal­is­tikk vil dette måtte ligge, utdyper han.

Diskusjonene om press­es­tøt­ten og det statlige Medi­estøt­teut­val­gets arbeid har inspir­ert til Fritt Ords sats­ing. Nå er Rudeng nys­g­jer­rig på responsen.

— Det er ingen som helt vet hva slags pros­jek­ter folk vil komme opp med hvis de får disse mid­lene. Dette ini­tia­tivet kan bidra til å doku­mentere inter­ess­er og behov. Vi håper det vil bli et kon­struk­tivt innslag.

Vox Pub­li­ca har tidligere skrevet om det britiske fondet 4iP, som støt­ter dig­i­tale mediepros­jek­ter. Dette fondet har imi­dler­tid langt større beløp til dis­po­sisjon og er mer ori­en­tert mot teknologipros­jek­ter enn det Fritt Ords blog­gstøtte vil være, ifølge Rudeng.

Søk­nadene som kom­mer inn vil bli vur­dert av en egen jury bestående av Jill Walk­er Ret­tberg, Mari­ka Lüders, Sven Egil Omdal og Gisle Hannemyr.

OPPDATERING 30. juni: Fritt Ord har nå lyst ut støt­ten med mer detal­jer. Søk­nads­fris­ten er 15. september.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

13 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fritt Ord klar med øre­mer­ket mil­lion­støtte til blog­ger: http://bit.ly/bOe27P […]

 2. […] må indrømme, at jeg er noget ambiva­lent omkring Frit Ord-fondens beslut­ning om at uddele 2,5 mio. norske kro­ner til blog­gere for ad den vej at støtte den frie menings­dan­nelse i vores broder­land mod […]

 3. […] At Fritt Ord har satt av 2,5 mil­lion­er til per­son­lige og jour­nal­is­tiske blogger. […]

 4. Vi som blog­ger må bare huske på at Fritt Ord ikke er en god forsvar­er av det frie ord. Stif­telsens ledelse har sterke mening­sprefer­anser, og har begrenset forståelse for ver­di­en av ytringsfrihet.

  Et eksem­pel på dette så vi i 2008, da Fritt Ord truet med å trekke pengestøt­ten til Norsk Lit­ter­atur­fes­ti­val etter at det ble kjent at den kon­tro­ver­sielle his­torik­eren David Irv­ing var invitert til å holde et foredrag.

  Jeg sier ikke at blog­gere bør la være å søke om midler fra Fritt Ord. Men som mot­tak­er av pengestøtte fra Fritt Ord må man være for­beredt på å bli dolket i ryggen offentlig hvis man formi­dler lovlige meningsytringer som ledelsen i Fritt Ord mis­lik­er sterkt.

  Paradok­salt nok vil Støtte fra Fritt Ord der­for ikke være attrak­tivt for blog­gere som er spe­sielt opp­tatt av ytrings­fri­het. For men­er man at upop­ulære meninger har en vik­tig funksjon i offen­lig debatt ser det ikke ut til at man kan reg­ne med prin­sip­iell støtte fra Fritt Ord når det blås­er opp til storm.

 5. “Paradok­salt nok vil Støtte fra Fritt Ord der­for ikke være attrak­tivt for blog­gere som er spe­sielt opp­tatt av ytringsfrihet. ”

  Jaha? Og hvilke blog­gere skulle så det være? Blog­gere som både aktivt frem­mer ytrings­fri­het gjen­nom prin­sip­iell argu­men­tasjon og debatt, samt gjerne frem­mer syn­spunk­ter og hold­ninger innen et bredt spek­ter av sak­er — eller er “blog­gere som er spe­sielt opp­tatt av ytrings­fri­het” en omskrivn­ing av “anonyme blog­gere som vil skrive hva de vil om innvan­drere og islam”?

  Er det å ha “upop­ulære meninger” det samme som å la være å fremme disse under fullt navn for­di man ikke tåler debat­ten, eller kan man ha en over­be­vis­ning hvor man gir blanke i om ens mening er pop­ulær eller ikke, men ønsker å fremme den uansett for­di man net­topp ønsker debatt?

  Jeg for min del håper noen søk­er Fritt Ord om støtte til å utvikle noe a la Spot.us — hvor leserne finan­sier­er og hjelper jour­nal­is­tiske prosjekter.

 6. Prin­sip­iell argu­men­tasjon og debatt, og det å fremme syn­spunk­ter og hold­ninger innen et bredt spek­ter av sak­er, er selvføl­gelig hyggelig og inter­es­sant. Men det er begrenset i hvilken grad det bidrar til å ved­like­holde ytringsfriheten.

  Ytrings­fri­heten ved­like­holdes ved at vi aksepter­er at lovlige men upop­ulære meninger fra ytterkan­tene av meningsspek­teret har en plass i offentlig debatt. For at dette skal være mulig må nød­vendigvis noen gi både a) et prin­sip­iellt forsvar for ytrings­fri­heten og b) legge til rette for at rep­re­sen­tan­ter fra ytterkan­tene av meningsspek­teret kan komme til orde.

  Da David Irv­ing ble kjep­p­jaget av bla demon­stran­ter fra SOS rasisme, net­topp pga sine meninger, val­gte alt­så Fritt Ord å ikke ta ham i forsvar. Ikke nok med det, de truet også med å trekke pengestøtte fra organ­isas­jo­nen som hadde invitert ham.

  Så lenge det er snakk om lovlige poli­tiske meninger burde det fra et ytrings­fri­hetsper­spek­tiv være uvesentlig om det dreier seg om krigshis­to­rie, innvan­dring eller islam.

  Når det stormet rundt David Irv­ing svik­tet Fritt Ord det frie ord. Når Fritt Ord nå søk­er å skaffe seg inn­fly­telse og påvirkn­ing i blog­gs­færen, er denne episo­den rel­e­vant. Det er penger som deles ut, ikke nød­vendigvis støtte til ytringsfrihet.

 7. Støtte fra nav til å blogge for å dra inn statsstøtte. Ingen kon­troll med bruk av statsmi­dler nei, vestkant­fif­f­en har tusen måter å dra inn penger fra stat­en på.

 8. […] og fått ideen om å til­by blog­gere syn­lighet og ikke noe mer? Er mediehusene bekym­ret over at Fritt Ord skal fordele 2,5 mil­lion­er kro­ner til norske blog­gere? Hva synes jour­nal­is­tene i Aften­posten og andre mediehus med […]

 9. […] Fritt Ord bevil­ger 2,5 mil­lion­er kro­ner til en blog­gstøt­te­ord­ning, melder Vox Pub­li­ca. Mid­lene skal deles ut i år, og lyses ut i juni. Hen­sik­ten med støt­ten er å styrke […]

til toppen