TV 2s egen mediestøtte — betalt av deg

Som kabel-TV-abonnent er du sikret tilgang til TV 2 fordi kanalen oppfyller noen viktige samfunnsoppgaver. Men du må belage deg på å betale for det.

For­mid­lings­plik­ten er en ele­men­tær for­ut­set­ning for NRK, noe TV 2 har fått igjen etter å ha stått uten i ett år, en ord­ning kabel-TV-dis­tri­bu­tø­rer som Get all­tid har vært under­lagt, og all­tid har for­søkt å kom­me fra, og som Via­sat og and­re satel­litt­sel­skap skul­le øns­ke de kun­ne ram­mes av. For­mid­lings­plik­ten er alt­så sen­tral for norsk TV-regu­le­ring. Den er også sta­dig gjen­stand for fei­der både mel­lom juris­ter i møte­rom og blant menings­mot­stan­de­re i offent­lig­he­ten. Men det er ikke helt åpen­bart hva for­mid­lings­plik­ten egent­lig er til for — og i hvert fall ikke at den nå inne­bæ­rer en medie­støt­te betalt av seer­ne.

På engelsk heter det­te ”must-car­ry obli­ga­tions”. Dis­tri­bu­tø­re­ne er alt­så for­plik­tet til å sen­de noe. I Nor­ge for­mu­le­res for­mid­lings­plik­ten av og til som en ”leve­rings­plikt” for kabel-TV-dis­tri­bu­tø­re­ne som ”balan­se­res av en for­mid­lings­rett” for kring­kas­te­ren det gjel­der (se Kon­ge­lig reso­lu­sjon fra 4.12.10 (pdf), s. 3). Sta­ten gir alt­så en kring­kas­ter rett til for­mid­ling, mens den­ne kring­kas­te­ren plik­ter å gjø­re sin kanal til­gjen­ge­lig for dis­tri­bu­tø­re­ne.

Tan­ken er at dis­se kring­kas­ter­nes TV-kana­ler er sam­funns­mes­sig vik­ti­ge: ”For­mid­lings­plikt er basert på et pre­miss om at en gitt kanal iva­re­tar et sam­funns­opp­drag og der­for bør være sik­ret frem­fø­ring til seer­ne”, som det heter i et ferskt doku­ment fra regje­rin­gen (Kon­ge­lig reso­lu­sjon, s. 1). Med den begrun­nel­sen påleg­ger sta­ten kring­kas­ter­ne og dis­tri­bu­tø­re­ne en plikt av hen­syn til pub­li­kum: ”Det pri­mæ­re for­må­let med for­mid­lings­plik­ten er å sik­re pub­li­kum til­gang til kana­ler som opp­fyl­ler et sam­funns­opp­drag” (Kon­ge­lig reso­lu­sjon, s. 2).

Poli­tis­ke til­tak har en tendens til å end­re både inn­ret­ning og for­mål med tiden. Slik er det også i medie­po­li­tik­ken. Den som leser medie­støtte­ut­val­gets rap­port om presse­støt­te som kom rett før jul vil se at de direk­te støtte­ord­nin­ge­ne for pres­sen har blitt til i helt kon­kre­te his­to­ris­ke situa­sjo­ner — og har blitt end­ret både i form og omfang fle­re gan­ger siden de ble lan­sert på slut­ten av 1960-tal­let. All­menn­kring­kas­ting er et annet eksem­pel: Inn­ført på 1930-tal­let for å orga­ni­se­re radio­me­di­et som et all­mennyt­tig, stat­lig, ikke-kom­mer­si­elt mono­pol, og end­ret gjen­nom hele sin snart 80-åri­ge his­to­rie til noe som omfat­ter også TV og inter­nett, og uli­ke kom­mer­si­el­le aktø­rer. Reg­le­ne om for­mid­lings­plikt har også blitt omar­bei­det fle­re gan­ger etter inn­fø­rin­gen i 1988. Nå har depar­te­men­tet sendt dem på høring igjen — for tred­je gang bare siden som­mer­en 2009.

Per i dag er fem kana­ler fra tre kring­kas­te­re sik­ret for­mid­lings­rett: NRK1, 2 og 3, det ikke-kom­mer­si­el­le gras­rot­til­bu­det Fri­ka­na­len og TV 2s hoved­ka­nal. Og selv om man i over ti år har dis­ku­tert en utvi­del­se av plik­ten til å omfat­te alle typer TV-dis­tri­bu­tø­rer, gjel­der reg­le­ne sta­dig kun kabel-TV-sel­ska­per som Canal Digi­tal og Get, mens bakke­nett­dis­tri­bu­tø­ren RiksTV, satel­litt­sel­skap som Via­sat, samt Lyse og and­re IPTV-leve­ran­dø­rer går klar. Fra 1. janu­ar i år ble imid­ler­tid reg­le­ne for for­mid­lings­plikt end­ret på et vesent­lig, grunn­leg­gen­de punkt. Nå inne­bæ­rer de plut­se­lig også en plikt for seer­ne.

Seer­be­ta­ling
For­mid­lings­plik­ten har all­tid byg­get på et prin­sipp om veder­lags­fri­het, for­mu­lert i for­ar­bei­de­ne til lov om kabel-TV-sen­din­ger: ”Kabel­ei­gar skal ikkje kun­na krev­ja spe­si­elt veder­lag for for­mid­ling av pro­gram som han etter reg­la­ne er plik­tig å for­mid­la — ver­ken frå sende­sel­skap eller frå abon­nen­ta­ne” (sitert i Kon­ge­lig reso­lu­sjon, s. 4).

I avta­len (pdf) som på nytt gjør TV 2 til en for­mid­lings­plik­tig all­menn­kring­kas­ter, sig­nert i desem­ber 2010, for­kas­tet depar­te­men­tet det­te prin­sip­pet. Grun­nen var at veder­lags­fri­het for seer­ne ikke er ”til­pas­set kom­mer­si­ell all­menn­kring­kas­ting” (Kon­ge­lig reso­lu­sjon, s. 4).

Det vir­ker kan­skje litt mer­ke­lig at depar­te­men­tet opp­da­ger den­ne mang­len­de til­pas­nin­gen først nes­ten 20 år etter at for­mid­lings­plikt­reg­le­ne begyn­te å gjel­de for kom­mer­si­ell all­menn­kring­kas­ting. Fak­tum er at depar­te­men­tet under Arbei­der­par­ti­ets ledel­se, i tråd med stor­tings­fler­tal­let, så sent som i 2006 argu­men­ter­te for at det var avgjø­ren­de for seer­ne å få TV 2 gra­tis. Avta­len TV 2 had­de med sta­ten slo der­for fast at sel­ska­pe­ts hoved­ka­nal skul­le være gra­tis i det digi­ta­le bakke­net­tet ut 2009 — akku­rat slik den var i kabel-TV-net­te­ne (se feks St. meld. nr. 30 (2006–2007)) Det vir­ker alt­så ikke sær­lig tro­ver­dig når depar­te­men­tet trek­ker fram det arka­is­ke ved ord­nin­gen om veder­lags­fri­het. Kan­skje er det and­re, mer prag­ma­tis­ke hen­syn som lig­ger bak regel­end­rin­gen?

I det fers­kes­te doku­men­tet som dis­ku­te­rer for­mid­lings­plik­ten — en høring med den fen­gen­de tit­te­len ”om pro­dukt­plas­se­ring og kor­te repor­ta­sjer mv.” — kom­mer depar­te­men­tet med noen and­re argu­ment for at dis­tri­bu­tø­re­ne skal kun­ne sen­de reg­nin­gen for for­mid­lings­plik­ten til seer­ne. ”Etter depar­te­men­tets syn frem­står ikke prin­sip­pet om veder­lags­fri­het som hen­sikts­mes­sig i dag”, heter det i hørings­no­ta­tet. To for­hold skal under­byg­ge det­te synet: Det ene er at depar­te­men­tet tid­li­ge­re har ment at sta­tus som for­mid­lings­plik­tig kring­kas­ter ikke bør ha rele­vans for kring­kas­te­rens vil­kår hos dis­tri­bu­tø­re­ne. Det betyr at TV 2 ikke skal tape på for­mid­lings­plik­ten i møte med kabel-TV-dis­tri­bu­tø­re­ne. For det and­re er ikke satellitt‑, bakke­nett- og IPTV-dis­tri­bu­tø­rer for­hind­ret fra å kre­ve veder­lag fra pub­li­kum for TV 2, og sam­me reg­ler bør gjel­de for samt­li­ge platt­for­mer i det­te spørs­må­let, mener depar­te­men­tet.

En kun­ne selv­sagt snudd på det, alt­så videre­ført prin­sip­pet om veder­lags­fri­het og tatt i bruk mulig­he­ten som lig­ger for å inn­føre platt­form­nøy­tral for­mid­lings­plikt. Da had­de ikke bare bakke­nett­bru­ker­ne, men også satel­litt- og IPTV-seere blitt inklu­dert i grup­pen som det er vik­tig at får TV 2s sam­funns­nyt­ti­ge sen­din­ger. Det prak­tis­ke pro­ble­met er selv­sagt TV 2: Sel­ska­pet vil ha pen­ger for å fort­set­te med all­menn­kring­kas­ting, og sta­ten vil ikke ta den utgif­ten over stats­bud­sjet­tet eller TV-lisen­sen. Der­for sen­des reg­nin­gen til seer­ne. Prag­ma­tis­ke hen­syn lig­ger alt­så bak en grunn­leg­gen­de end­ring.

TV 2s medie­støt­te
En bivirk­ning av den­ne krea­ti­ve vri­en er også inter­es­sant: TV 2s finan­sie­ring får en, rik­tig nok for­holds­mes­sig liten, kom­po­nent av direk­te stats­støt­te. Fram til 2009 tenk­te man at du som seer betal­te ved å låne din tid, ditt blikk og din hjerne­ka­pa­si­tet til rekla­men på TV 2. Fra i år må du i til­legg beta­le en sum pen­ger som går via kabel-TV-sel­ska­pet til TV 2. Det har sta­ten bestemt. Alle som benyt­ter seg av Canal Digi­tal eller Gets til­bud får alle­re­de TV 2 som en del av deres kanal­pak­ker. I prak­sis vil det nye veder­la­get for kana­len der­for tro­lig kom­me som en økning i den måned­li­ge abon­ne­ments­pri­sen. Slik har TV 2 fått en egen, ny form for medie­støt­te pålagt av sta­ten, betalt med en egen sum av pub­li­kum.

Med den­ne ord­nin­gen får plut­se­lig TV 2 og NRK noe nytt til fel­les: Beg­ge sel­skap er beguns­ti­get med en kul­tur­po­li­tisk begrun­net inn­gri­pen i mar­ke­det for å sik­re noen medie­po­li­tis­ke mål — helt kon­kret gjen­nom egne finan­sie­rings­mo­del­ler. Selv­sagt er ord­nin­ge­ne av ulik stør­rel­se og betyd­ning. Selv om nivå­et ikke er klart, vil sub­si­di­en for TV 2s ved­kom­men­de utgjø­re en brøk­del av de tota­le inn­tek­te­ne, og ord­nin­gen går visst­nok klar av EUs stats­støtte­reg­ler. For seer­ne er for­skjel­len kan­skje ikke så stor. Den ene fak­tu­ra­en heter ”kring­kas­tings­av­gift” og sen­des til Lisens­kon­to­ret i Mo i Rana som sam­ler inn pen­ge­ne til NRK, mens den and­re heter ”måneds­av­gift” eller noe slikt og sen­des til Canal Digi­tal eller Get, som vil gi en del av sum­men vide­re til TV 2. Og reg­nin­ge­ne skal alle kabel-TV-seere beta­le, enten de vil eller ikke.

TV 2 mis­ter der­med et av sine favo­rit­tar­gu­ment i kam­pen mot NRK, nem­lig at lisen­s­in­sti­tu­sjo­nen, med sik­ret inn­tekt uav­hen­gig av kon­junk­tu­rer, har et urett­fer­dig for­trinn i kon­kur­ran­se med aktø­rer som base­rer sine inn­tek­ter på det kom­mer­si­el­le mar­ke­det. Fra nå av bør det bli vans­ke­li­ge­re for TV 2 å bru­ke ster­ke ord — eksemp­ler fra de sis­te måne­de­ne inklu­de­rer blant annet ”gal­skap” og ”vold­tekt” — i beskri­vel­sen av hvor­dan det føles for sel­skap som liv­næ­rer seg ene og ale­ne på mar­ke­det når de skal kon­kur­re­re med en aktør med en inn­tekts­strøm sik­ret av sta­ten.

Kan­skje kan et resul­tat av den krea­ti­ve end­rin­gen av for­mid­lings­plik­ten der­med bli en litt mer nyan­sert medie­po­li­tisk debatt?

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Hall­vard Moe. Hall­vard Moe said: Har skre­vet om krea­tiv end­ring av for­mid­lings­plik­ten RT @voxpubl: Pres­sens pris: TV 2s egen medie­støt­te — betalt av deg http://bit.ly/hI1QBk […]

  2. […] Hall­vard Moe ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen skri­ver: «Med den­ne ord­nin­gen får plut­se­lig TV 2 og NRK noe nytt til fel­les: Beg­ge sel­skap er beguns­ti­get […]

til toppen