Galskap! Voldtekt!

Debatten om omfanget av NRKs oppdrag er ny -- og veldig gammel.

Etter år med lite opp­merk­somhet i pressen om den lisens­fi­nan­sierte all­mennkringkasterens utvikling til plat­tform­nøy­tralt mediehus har nå hov­ed­konkur­rent TV 2 tatt i bruk de rik­tig store ordene. Anled­nin­gen er høringsrun­den etter en rap­port fra Medi­etil­synet (pdf) som vur­derte NRKs tjen­ester på såkalte nye medieplat­tformer. Rap­porten — som Vox Pub­li­ca har omtalt tidligere — går god for de langt fleste NRK-aktivitetene. Kun enkelte mobil­tele­font­jen­ester og nettst­edet UT.no, som NRK dri­ver i samar­beid med Tur­ist­forenin­gen, beskrives som prob­lema­tiske. I slut­ten av okto­ber siterte Dagens Næringsliv TV 2s kon­serndi­rek­tør Rune Indrøy på at ”vi har sett på denne gal­skapen lenge. Og alt tyder på at NRK for tiden beveg­er seg langt utover hva en stats­fi­nan­siert kringkaster skal være” (DN, 29.10).

Et nytt NRK-ini­tia­tiv etter UT-mod­ellen fikk Indrøy til å snakke om voldtekt allerede dagen etter. NRK ønsker å bygge en trafikkpor­tal på net­tet i samar­beid med Statens veg­vesen, NSB og andre kollek­tiv­trafikksel­skap. ”Dette er stats­fi­nan­siert virk­somhet som vil bli opp­fat­tet som voldtekt”, mente Indrøy (DN, 30.10).

Hvis vi ser bort fra den malplasserte metafor­bruken er argu­mentene helt på lin­je med dem vi finner igjen i en rekke andre europeiske land, for eksem­pel Dan­mark. Og NRKs hold­ning er fremde­les like offen­siv som hos søs­terin­sti­tusjonene i nabolan­dene: Det han­dler om å til­by nye all­men­nyt­tige tjen­ester, og om utvikling av eksis­terende tilbud, hevdes det.

Det er pos­i­tivt at NRKs framtid diskuteres, men ikke særlig oppløf­tende hvis debat­ten blir preget av refer­anser til sinnslidelser og sek­suelle over­grep. Det er heller ikke nød­vendig å teg­ne et svart/hvitt-bilde der NRK enten står for ekspan­sjon og sam­røre av kom­mer­sielle og all­menne hen­syn, eller er en ”ren” og tilbaketrukket all­mennkringkaster. Insti­tusjon­er som NRK har aldri vært helt isol­ert fra kom­mer­sielle tjen­ester eller inntek­ter. His­to­rien om all­mennkringkast­ing er full av eksem­pler der nye medi­er led­er til nye ini­tia­tiv, som igjen led­er til den samme diskusjo­nen med kom­mer­sielle aktør­er. All­mennkringkastere har vært mag­a­s­in­ut­gi­vere, startet nyhets­formidling på tekst-tv, og plan­lagt betal-tv-kanaler og elek­tro­n­iske pro­gramguider for dig­i­tal-tv — alt før web’en ble are­na for kam­p­en mel­lom offentlig og kommers.

I NRKs til­felle gikk fak­tisk denne diskusjo­nen allerede fra insti­tusjo­nen ble født. Fra 1925 til tyskerne okku­perte lan­det i 1940 ble norske radi­olyt­tere utsatt for radioreklame. Rekla­men ble alt­så opprin­nelig intro­dusert av NRKs pri­vate for­løper, men videre­ført av den stat­sei­de monop­o­lis­ten fra 1933. I sin NRK-his­to­rie vis­er Hans Fredrik Dahl og Hen­rik G. Bas­tiansen hvor­dan kringkasteren selv uttryk­te bekym­ring for at kom­mer­sielt press skulle påvirke redak­sjonelt innhold. Sam­tidig var reklame­blokkene pop­ulære blant lyt­terne siden de skapte etter­lengt­ede pus­terom i en ellers noe tung pro­gram­plan. Men, skriv­er Dahl og Bas­tiansen, det vik­tig­ste argu­mentet mot reklame på NRK var rett og slett ulem­pen for den annon­se­fi­nan­sierte tryk­te pressen. NRK burde begrens­es for å skåne kom­mer­sielle aktør­er. Dahl og Bas­tiansen gir ikke eksem­pler på like kreativ metafor­bruk, men hen­synene og fron­tene er alt­så de samme i dag, snart 100 år senere.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Thor Bjarne Bore and Jon Wes­sel-Aas, hillestad. hillestad said: RT @thorbjarnebore: Om gal­skap, voldtekt , NRK, TV2, all­men­nyt­tige tjen­ester, og utvikling av eksis­terende tilbud http://bit.ly/crqH8v […]

 2. Tror du bruk av ordet shit er voldtekt ? Hva om du er en slags homo ? Høres ut som Sylfest Lomheim ? eller Anonym alko­ho­lik­er AA. Aa berge ? Gå i Kyrk­ja du.
  Kyrk­je­bø ? Der blir du Berga. Brook­lyn er ikke et bra sted for deg. Der er det bare for sjømenn.

  Hvor­for drakk mange sjø­menn etter krigen ?

  Det vet jeg svaret på.….… For­di de ble: Tor Per Dert og Akterutseilt.

  Skriv navnet ditt med Å du.….det er ihvert­fall Norsk og rik­tig. Lomheim men­er vel at Å skal ut av alfa­betet han. 

  Og kon­gen gråter .… akkk. ja.…

  Skal for­resten bli mor­ro å lese boka om Svenske kon­gens ville liv.
  Og his­to­rieproffes­sorene ler og sier det ikke blir krig ? 

  Fat­va meg i ræva og ffaaan ta. Heia Island. og Har­ald Hårfa­gre fikk sikkert grå hår etter­hvert han og.. Og Haakon var ?… Engel­sk ???? Hvor er jeg fra da ? Ikke fra Tele­mark og Nore og Uvdal ihvertfall.

  Assorene ? Kan­skje ? Ikke fra Irland ihvert­fall. Det var jo der Hal­loween starta
  God­terier er like ille for småunger som narkoti­ka i store dos­er. Sukker er fali.

  Tror jeg må emi­grere snart jeg. Det ver­ste av allt. Det blir vel til et ” nøy­tralt land ” Og hva blir det ? Brasil ??? Det er demokratisk land det. ha.ha.ha. like demokratisk som Bibel­skolen til biskob Stålset. Der er jo jesus stat­uen også. 

  Sveits eller Sverige ??. Det blir nobelfest det.….. Det er vissst hipppt på Kypros har jeg hørt ? 

  Det er vel der Axel Hen­nie og Damlie Aaberge kjøper sitt neste hus ? skulle jeg tro ? Hos Fredrik­sen & co ? 

  Elek­tro­n­iske programguider ??? 

  Si heller pro­gramtit­tler knyt­tet til man­skin­men­nesker eller robot­er. Og båter med motor­er går vel av seg sjæl. De bare progam­meres. NRK alltid klassisk ?
  De går helt til Ameri­ka de Reinton.

  Skav­land veit ikke hvilket land han er i en gang.

  Han og Fredrik­sen flag­ga jo ut.…. Hvem er det som lager krig ?. Anne Anka ?eller medi­ene. Tv og Film. Nå lager dem ” Erobreren ” !!!

  Gæærne jour­nal­is­ter som i Lyd­ver­ket. Eller kan­skje de skulle de ha hett Blyver­ket. Spe­sielt de i P3. 

  Tror faan meg jeg hadde blitt en god jour­nal­ist jeg.. ? Store menn gråter ikke !!! det var en bok jeg fikk av sje­fen en gang. 

  Å takk for det…Hill og Jill. Nesten som Heil og Sæl. 

  Men en ting er sikkert… Gjør det sjæl. Det blir det ikke voldtekt av. 

  I Ytrings­fri­hetens navn og Lyse­blå og gul Turbin, Ikke røde rubin. Nå er jeg faan meg for­ban­na. Ikke trist som faaan men like sint som et bom­ba Atom fra Japan.

  New York !! Danse hele nat­ta. Kyss klapp og klem. ( kom dere hjem )

  NB ! Jeg har skjelden vært slem. 

  NB ! Eva Jolie er faan meg idiot.

  Under­slag gjorde hu og. Og likev­el er hun med poli­tikken ? Og det lan­det skal vi samar­bei­de med ? Har du for­resten sett på SVt2 i dag ? Rap­port til Riks­da­gen om Innvan­dring ??? Det er faan meg heelt sikkert !!!!

  Hils Kokkvold å si mornnnna.

  Inge­borg Moerus er heeelt topp.

  PFU ? Hva slags sak­er behan­dler de der tro ?

  Det er Sirkus det Tone !!!!

til toppen