Galskap! Voldtekt!

Debatten om omfanget av NRKs oppdrag er ny -- og veldig gammel.

Etter år med lite opp­merk­som­het i pres­sen om den lisens­fi­nan­sier­te all­menn­kring­kas­te­rens utvik­ling til platt­form­nøy­tralt medie­hus har nå hoved­kon­kur­rent TV 2 tatt i bruk de rik­tig sto­re orde­ne. Anled­nin­gen er hørings­run­den etter en rap­port fra Medie­til­sy­net (pdf) som vur­der­te NRKs tje­nes­ter på såkal­te nye medie­platt­for­mer. Rap­por­ten — som Vox Pub­li­ca har omtalt tid­li­ge­re — går god for de langt fles­te NRK-akti­vi­te­te­ne. Kun enkel­te mobil­te­le­fon­tje­nes­ter og nett­ste­det UT.no, som NRK dri­ver i sam­ar­beid med Turist­for­enin­gen, beskri­ves som pro­ble­ma­tis­ke. I slut­ten av okto­ber siter­te Dagens Nærings­liv TV 2s kon­sern­di­rek­tør Rune Indr­øy på at ”vi har sett på den­ne gal­ska­pen len­ge. Og alt tyder på at NRK for tiden beve­ger seg langt utover hva en stats­fi­nan­siert kring­kas­ter skal være” (DN, 29.10).

Et nytt NRK-ini­tia­tiv etter UT-model­len fikk Indr­øy til å snak­ke om vold­tekt alle­re­de dagen etter. NRK øns­ker å byg­ge en tra­fikk­por­tal på net­tet i sam­ar­beid med Sta­tens veg­ve­sen, NSB og and­re kol­lek­tiv­tra­fikk­sel­skap. ”Det­te er stats­fi­nan­siert virk­som­het som vil bli opp­fat­tet som vold­tekt”, men­te Indr­øy (DN, 30.10).

Hvis vi ser bort fra den mal­plas­ser­te meta­fo­r­bru­ken er argu­men­te­ne helt på lin­je med dem vi fin­ner igjen i en rek­ke and­re euro­pe­is­ke land, for eksem­pel Dan­mark. Og NRKs hold­ning er frem­de­les like offen­siv som hos søs­ter­in­sti­tu­sjo­ne­ne i nabo­lan­de­ne: Det hand­ler om å til­by nye all­mennyt­ti­ge tje­nes­ter, og om utvik­ling av eksis­te­ren­de til­bud, hev­des det.

Det er posi­tivt at NRKs fram­tid dis­ku­te­res, men ikke sær­lig opp­løf­ten­de hvis debat­ten blir pre­get av refe­ran­ser til sinns­li­del­ser og sek­su­el­le over­grep. Det er hel­ler ikke nød­ven­dig å teg­ne et svar­t/hvitt-bil­de der NRK enten står for eks­pan­sjon og sam­rø­re av kom­mer­si­el­le og all­men­ne hen­syn, eller er en ”ren” og til­bake­truk­ket all­menn­kring­kas­ter. Insti­tu­sjo­ner som NRK har ald­ri vært helt iso­lert fra kom­mer­si­el­le tje­nes­ter eller inn­tek­ter. His­to­ri­en om all­menn­kring­kas­ting er full av eksemp­ler der nye medi­er leder til nye ini­tia­tiv, som igjen leder til den sam­me dis­ku­sjo­nen med kom­mer­si­el­le aktø­rer. All­menn­kring­kas­te­re har vært maga­sin­ut­gi­ve­re, star­tet nyhets­for­mid­ling på tekst-tv, og plan­lagt betal-tv-kana­ler og elekt­ro­nis­ke pro­gram­guid­er for digi­tal-tv — alt før web’en ble are­na for kam­pen mel­lom offent­lig og kom­mers.

I NRKs til­fel­le gikk fak­tisk den­ne dis­ku­sjo­nen alle­re­de fra insti­tu­sjo­nen ble født. Fra 1925 til tys­ker­ne okku­per­te lan­det i 1940 ble nors­ke radio­lyt­te­re utsatt for radio­re­kla­me. Rekla­men ble alt­så opp­rin­ne­lig intro­du­sert av NRKs pri­va­te for­lø­per, men videre­ført av den stats­eide mono­po­lis­ten fra 1933. I sin NRK-his­to­rie viser Hans Fred­rik Dahl og Hen­rik G. Bas­ti­an­sen hvor­dan kring­kas­te­ren selv uttryk­te bekym­ring for at kom­mer­si­elt press skul­le påvir­ke redak­sjo­nelt inn­hold. Sam­ti­dig var reklame­blok­ke­ne popu­læ­re blant lyt­ter­ne siden de skap­te etter­leng­te­de puste­rom i en ellers noe tung pro­gram­plan. Men, skri­ver Dahl og Bas­ti­an­sen, det vik­tigs­te argu­men­tet mot rekla­me på NRK var rett og slett ulem­pen for den annonse­fi­nan­sier­te tryk­te pres­sen. NRK bur­de begren­ses for å skå­ne kom­mer­si­el­le aktø­rer. Dahl og Bas­ti­an­sen gir ikke eksemp­ler på like krea­tiv meta­fo­r­bruk, men hen­sy­ne­ne og fron­te­ne er alt­så de sam­me i dag, snart 100 år sene­re.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore and Jon Wes­sel-Aas, hille­stad. hille­stad said: RT @thorbjarnebore: Om gal­skap, vold­tekt , NRK, TV2, all­mennyt­ti­ge tje­nes­ter, og utvik­ling av eksis­te­ren­de til­bud http://bit.ly/crqH8v […]

 2. Tror du bruk av ordet shit er vold­tekt ? Hva om du er en slags homo ? Høres ut som Syl­fest Lom­heim ? eller Ano­nym alko­ho­li­ker AA. Aa ber­ge ? Gå i Kyr­kja du.
  Kyr­kje­bø ? Der blir du Ber­ga. Brook­lyn er ikke et bra sted for deg. Der er det bare for sjø­menn.

  Hvor­for drakk man­ge sjø­menn etter kri­gen ?

  Det vet jeg sva­ret på.….… For­di de ble: Tor Per Dert og Akterut­seilt.

  Skriv nav­net ditt med Å du.….det er ihvert­fall Norsk og rik­tig. Lom­heim mener vel at Å skal ut av alfa­be­tet han.

  Og kon­gen grå­ter .… akkk. ja.…

  Skal for­res­ten bli mor­ro å lese boka om Svens­ke kon­gens vil­le liv.
  Og his­to­rie­prof­fes­so­re­ne ler og sier det ikke blir krig ?

  Fat­va meg i ræva og ffaaan ta. Heia Island. og Harald Hår­fag­re fikk sik­kert grå hår etter­hvert han og.. Og Haa­kon var ?… Engelsk ???? Hvor er jeg fra da ? Ikke fra Tele­mark og Nore og Uvdal ihvert­fall.

  Asso­re­ne ? Kan­skje ? Ikke fra Irland ihvert­fall. Det var jo der Hal­low­e­en star­ta
  God­te­ri­er er like ille for små­un­ger som nar­ko­ti­ka i sto­re doser. Suk­ker er fali.

  Tror jeg må emi­gre­re snart jeg. Det ver­ste av allt. Det blir vel til et » nøy­tralt land » Og hva blir det ? Bra­sil ??? Det er demo­kra­tisk land det. ha.ha.ha. like demo­kra­tisk som Bibel­sko­len til biskob Stål­set. Der er jo jesus sta­tu­en også.

  Sveits eller Sve­ri­ge ??. Det blir nobel­fest det.….. Det er vissst hip­p­pt på Kyp­ros har jeg hørt ?

  Det er vel der Axel Hen­nie og Dam­lie Aaber­ge kjø­per sitt nes­te hus ? skul­le jeg tro ? Hos Fred­rik­sen & co ?

  Elekt­ro­nis­ke pro­gram­guid­er ???

  Si hel­ler pro­gram­titt­ler knyt­tet til manskin­men­nes­ker eller robo­ter. Og båter med moto­rer går vel av seg sjæl. De bare pro­gam­me­res. NRK all­tid klas­sisk ?
  De går helt til Ame­ri­ka de Rein­ton.

  Skav­land veit ikke hvil­ket land han er i en gang.

  Han og Fred­rik­sen flag­ga jo ut.…. Hvem er det som lager krig ?. Anne Anka ?eller medie­ne. Tv og Film. Nå lager dem » Erob­re­ren » !!!

  Gæær­ne jour­na­lis­ter som i Lyd­ver­ket. Eller kan­skje de skul­le de ha hett Bly­ver­ket. Spe­si­elt de i P3.

  Tror faan meg jeg had­de blitt en god jour­na­list jeg.. ? Sto­re menn grå­ter ikke !!! det var en bok jeg fikk av sje­fen en gang.

  Å takk for det…Hill og Jill. Nes­ten som Heil og Sæl.

  Men en ting er sik­kert… Gjør det sjæl. Det blir det ikke vold­tekt av.

  I Ytrings­fri­he­tens navn og Lyse­blå og gul Tur­bin, Ikke røde rubin. Nå er jeg faan meg for­ban­na. Ikke trist som faaan men like sint som et bom­ba Atom fra Japan.

  New York !! Dan­se hele nat­ta. Kyss klapp og klem. ( kom dere hjem )

  NB ! Jeg har skjel­den vært slem.

  NB ! Eva Jolie er faan meg idiot.

  Under­slag gjor­de hu og. Og like­vel er hun med poli­tik­ken ? Og det lan­det skal vi sam­ar­bei­de med ? Har du for­res­ten sett på SVt2 i dag ? Rap­port til Riks­da­gen om Inn­vand­ring ??? Det er faan meg heelt sik­kert !!!!

  Hils Kokk­vold å si mornnn­na.

  Inge­borg Moe­rus er hee­elt topp.

  PFU ? Hva slags saker behand­ler de der tro ?

  Det er Sir­kus det Tone !!!!

til toppen