Vil ha hasteendring av pressestøtten

Mediebedriftene vil at digitale avisutgaver skal telle med når pressestøtten beregnes.

Reg­jerin­gen sendte for en uke siden Medi­estøt­teut­val­gets rap­port ut på høring. Svar­fris­ten er 18. april.

Mediebedriftenes Lands­foren­ing (MBL) ønsker imi­dler­tid en has­teen­dring av kri­te­riene for den eksis­terende press­es­tøt­ten allerede nå. I et brev til Kul­tur­de­parte­mentet krev­er MBL at støt­ten må gjøres såkalt plat­tfor­muavhengig, alt­så at også andre mediepro­duk­ter enn de papir­baserte skal kunne støttes (se også Kam­pan­jes omtale). MBL begrun­ner slik:

Avisene er nå i full gang med å utvikle abon­nementsmod­eller der man knyt­ter papi­ravisen tet­tere sam­men med en elek­tro­n­isk utgave, med sik­te på å skape en ny for­ret­ningsmod­ell som kan bidra til å finan­siere den lang­somme over­gan­gen fra en i hov­ed­sak papir­basert avisøkono­mi, til en i hov­ed­sak net­tbasert avisøkono­mi. Der­som de støt­te­berettigede avisene på grunn av at press­es­tøt­te­ord­nin­gen ikke tillater støtte basert på elek­tro­n­iske utgaver, ikke klar­er å tak­le denne over­gan­gen, vil det få svært neg­a­tive kon­sekvenser for muligheten til å oppret­tholde et nød­vendig avis­man­g­fold i fremtiden.

Medi­estøt­teut­val­get lev­erte som kjent en delt innstill­ing. Men begge alter­na­tivene som ble pre­sen­tert — “fler­me­di­alitet” og “omfordel­ing” — forut­set­ter at støt­ten gjøres plat­tform­nøy­tral. MBL støt­ter fler­me­di­alitet­salter­na­tivet, som fores­lår å bereg­ne grunnlaget for den direk­te press­es­tøt­ten ut fra tre kri­terier: Bruker­be­tal­ing (70 pros­ent), redak­sjonell beman­ning (20 pros­ent) og net­todekn­ing (10 prosent). 

En endring til en plat­tform­nøy­tral bereg­n­ing vil være en ukon­tro­ver­siell tilpas­ning, men­er MBL. Hvis forslaget tas til følge, betyr det alt­så at betalte “eksem­plar­er” også av dig­i­tale pro­duk­ter vil telle med i støt­te­bereg­nin­gen. Eksem­pler kan være abon­nementspro­duk­ter på iPad, slik flere avis­er nå tilbyr.

I utred­nin­gens kapit­tel 8 redegjør utval­get for de ulike alter­na­tivene og hvilke kon­sekvenser de vil få i forhold til dagens nivå på mediestøtten.

I hørings­brevet ber for øvrig Kul­tur­de­parte­mentet høringsin­stansene spe­sielt om å vur­dere det store stridsspørsmålet i utred­nin­gen — nivået på merver­diavgift på papir­baserte og dig­i­tale presse­pro­duk­ter. Instansene bes om å ran­gere de tre alter­na­tivene. Høring­sut­talelsene pub­lis­eres fortløpende.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Hal­l­vard Moe, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Pressens pris: Vil ha has­teen­dring av press­es­tøt­ten http://bit.ly/hj5Xxj […]

til toppen