Vil ha hasteendring av pressestøtten

Mediebedriftene vil at digitale avisutgaver skal telle med når pressestøtten beregnes.

Regje­rin­gen send­te for en uke siden Medie­støtte­ut­val­gets rap­port ut på høring. Svar­fris­ten er 18. april.

Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening (MBL) øns­ker imid­ler­tid en hasteend­ring av kri­te­ri­ene for den eksis­te­ren­de presse­støt­ten alle­re­de nå. I et brev til Kul­tur­de­par­te­men­tet kre­ver MBL at støt­ten må gjø­res såkalt platt­for­m­uav­hen­gig, alt­så at også and­re medie­pro­duk­ter enn de papir­ba­ser­te skal kun­ne støt­tes (se også Kam­pan­jes omta­le). MBL begrun­ner slik:

Avi­se­ne er nå i full gang med å utvik­le abon­ne­ments­mo­del­ler der man knyt­ter papir­avi­sen tet­te­re sam­men med en elekt­ro­nisk utga­ve, med sik­te på å ska­pe en ny for­ret­nings­mo­dell som kan bidra til å finan­siere den lang­som­me over­gan­gen fra en i hoved­sak papir­ba­sert avis­øko­no­mi, til en i hoved­sak nett­ba­sert avis­øko­no­mi. Der­som de støtte­be­ret­ti­ge­de avi­se­ne på grunn av at presse­støtte­ord­nin­gen ikke til­la­ter støt­te basert på elekt­ro­nis­ke utga­ver, ikke kla­rer å tak­le den­ne over­gan­gen, vil det få svært neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser for mulig­he­ten til å opp­rett­hol­de et nød­ven­dig avis­mang­fold i frem­ti­den.

Medie­støtte­ut­val­get lever­te som kjent en delt inn­stil­ling. Men beg­ge alter­na­ti­ve­ne som ble pre­sen­tert — «fler­me­dia­li­tet» og «omfor­de­ling» — for­ut­set­ter at støt­ten gjø­res platt­form­nøy­tral. MBL støt­ter fler­me­dia­li­tets­al­ter­na­ti­vet, som fore­slår å bereg­ne grunn­la­get for den direk­te presse­støt­ten ut fra tre kri­te­ri­er: Bru­ker­be­ta­ling (70 pro­sent), redak­sjo­nell beman­ning (20 pro­sent) og netto­dek­ning (10 pro­sent).

En end­ring til en platt­form­nøy­tral bereg­ning vil være en ukon­tro­ver­si­ell til­pas­ning, mener MBL. Hvis for­sla­get tas til føl­ge, betyr det alt­så at betal­te «eksemp­la­rer» også av digi­ta­le pro­duk­ter vil tel­le med i støtte­be­reg­nin­gen. Eksemp­ler kan være abon­ne­ments­pro­duk­ter på iPad, slik fle­re aviser nå til­byr.

I utred­nin­gens kapit­tel 8 rede­gjør utval­get for de uli­ke alter­na­ti­ve­ne og hvil­ke kon­se­kven­ser de vil få i for­hold til dagens nivå på medie­støt­ten.

I hørings­bre­vet ber for øvrig Kul­tur­de­par­te­men­tet hørings­in­stan­se­ne spe­si­elt om å vur­de­re det sto­re strids­spørs­må­let i utred­nin­gen — nivå­et på mer­verdi­av­gift på papir­ba­ser­te og digi­ta­le presse­pro­duk­ter. Instan­se­ne bes om å ran­ge­re de tre alter­na­ti­ve­ne. Hørings­ut­ta­lel­se­ne pub­li­se­res fort­lø­pen­de.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Hall­vard Moe, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Pres­sens pris: Vil ha hasteend­ring av presse­støt­ten http://bit.ly/hj5Xxj […]

til toppen