Ad:varsel — et nettsamfunn for og av varslere

Ad:varsel utvider fra blogg til nettsamfunn åpent for alle interessert i varsling og ytringsfrihet.

Ad:varsel startet som en pri­vat blogg i desem­ber 2005. Veien fram til i dag har vært lang, på mange måter. I dag åpnet jeg Ad:varsel som et (poten­sielt) nettsam­funn. Jeg skriv­er “poten­sielt” for­di graden av suk­sess han­dler først og fremst om vi lykkes med å inter­essere mange nok til å delta aktivt i samfunnet.

Gjen­nom instal­lasjon av nytt teknisk og funksjonelt ram­mev­erk er det nå i alle fall mulig for alle inter­esserte å reg­istrere seg og bli medlem og legge pre­mis­sene for debat­ten på Ad:varsel. Noen av deltak­erne vil bli invitert til å delta som faste skriben­ter i bloggen.

Høsten 2010 inngikk Ad:varsel og nettma­gasinet Vox Pub­li­ca et syn­dik­ert samar­beid, som innebær­er at alle Ad:varsels artik­ler også pub­lis­eres på Vox Pub­li­ca, nettma­gasinet til Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Det innebær­er et større pub­likum for innhold­et her, men like mye et faglig løft etter­som faste skriben­ter på Ad:varsel nå vil inngå i et større, faglig fel­lesskap med den flotte og kunnskap­srike gjen­gen på Vox Pub­li­ca. Og sist, men ikke minst, fant Fritt Ord anled­ning til å tildele Ad:varsel et blog­gstipend på 100.000 kro­ner i 2010. Et stipend som i hel­het vil bli brukt på å øke funksjon­aliteten og kvaliteten på nettst­edet Ad:varsel.

Mål for 2011
Hov­ed­målet for 2011 er å øke antall faste skriben­ter og kvaliteten på det pub­lis­erte mate­ri­alet slik at det i størst mulig grad er til hjelp og veiled­ning for varslere, de som vur­der­er å varsle — og for bedrifter og næringsliv som ønsker mer kunnskap om varsling som sam­funns­fenomen. Håpet er at etab­lerin­gen av nettsam­fun­net skal bidra til rekrut­ter­ing av faste skriben­ter — en slags “neden­fra og opp”-mobilisering, om du vil.

Reg­istr­er deg!
Nå er det alt­så opp til deg å reg­istrere deg og delta aktivt på Ad:varsel. Reg­istrering er enkelt og tar under 30 sekun­der. Du er i alle fall hjertelig velkom­men. Og dine meninger og kom­mentar­er om funksjon­alitet og innhold blir høyt verdsatt.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Ad:varsel – et nettsam­funn for og av varslere http://bit.ly/h28Cel […]

til toppen