Ad:varsel — et nettsamfunn for og av varslere

Ad:varsel utvider fra blogg til nettsamfunn åpent for alle interessert i varsling og ytringsfrihet.

Ad:varsel star­tet som en pri­vat blogg i desem­ber 2005. Vei­en fram til i dag har vært lang, på man­ge måter. I dag åpnet jeg Ad:varsel som et (poten­si­elt) nett­sam­funn. Jeg skri­ver «poten­si­elt» for­di gra­den av suk­sess hand­ler først og fremst om vi lyk­kes med å inter­es­se­re man­ge nok til å del­ta aktivt i sam­fun­net.

Gjen­nom instal­la­sjon av nytt tek­nisk og funk­sjo­nelt ram­me­verk er det nå i alle fall mulig for alle inter­es­ser­te å regist­re­re seg og bli med­lem og leg­ge pre­mis­se­ne for debat­ten på Ad:varsel. Noen av del­ta­ker­ne vil bli invi­tert til å del­ta som fas­te skri­ben­ter i blog­gen.

Høs­ten 2010 inn­gikk Ad:varsel og nett­ma­ga­si­net Vox Pub­li­ca et syn­di­kert sam­ar­beid, som inne­bæ­rer at alle Ad:varsels artik­ler også pub­li­se­res på Vox Pub­li­ca, nett­ma­ga­si­net til Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Det inne­bæ­rer et stør­re pub­li­kum for inn­hol­det her, men like mye et fag­lig løft etter­som fas­te skri­ben­ter på Ad:varsel nå vil inn­gå i et stør­re, fag­lig fel­les­skap med den flot­te og kunn­skaps­rike gjen­gen på Vox Pub­li­ca. Og sist, men ikke minst, fant Fritt Ord anled­ning til å til­de­le Ad:varsel et blogg­sti­pend på 100.000 kro­ner i 2010. Et sti­pend som i hel­het vil bli brukt på å øke funk­sjo­na­li­te­ten og kva­li­te­ten på nett­ste­det Ad:varsel.

Mål for 2011
Hoved­må­let for 2011 er å øke antall fas­te skri­ben­ter og kva­li­te­ten på det pub­li­ser­te mate­ria­let slik at det i størst mulig grad er til hjelp og vei­led­ning for vars­le­re, de som vur­de­rer å vars­le — og for bedrif­ter og nærings­liv som øns­ker mer kunn­skap om vars­ling som sam­funns­fe­no­men. Håpet er at etab­le­rin­gen av nett­sam­fun­net skal bidra til rekrut­te­ring av fas­te skri­ben­ter — en slags «neden­fra og opp»-mobilisering, om du vil.

Regist­rer deg!
Nå er det alt­så opp til deg å regist­re­re deg og del­ta aktivt på Ad:varsel. Regist­re­ring er enkelt og tar under 30 sekun­der. Du er i alle fall hjer­te­lig vel­kom­men. Og dine menin­ger og kom­men­ta­rer om funk­sjo­na­li­tet og inn­hold blir høyt verd­satt.

TEMA

Y

tringsf
rihet

63 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Ad:varsel – et nett­sam­funn for og av vars­le­re http://bit.ly/h28Cel […]

til toppen