Mistet jobben etter kritikk av ulvejakt

Mangeårig rovviltkontakt Geir Skillebæk kritiserte forskere og statlige naturvernmyndigheter for kritikkverdige ulvejaktmetoder. Nå har Statens naturoppsyn gitt ham sparken.

Mangeårig rovviltkon­takt Geir Skille­bæk i Alv­dal mis­tet jobben i Statens natur­opp­syn etter at han i fjor varslet om at Statens natur­opp­syn hadde jaget ulv med helikopter i 15–20 min­ut­ter. De kri­tis­erte forskerne hevdet i rettssak­en mot bonde Halvor Sveen, at det ikke er forsvarlig å jage ulv mer enn 3 min­ut­ter. Halvor Sveen ble til slutt dømt for grov dyrem­is­han­dling for å ha jaget ulv i bil gjen­nom 8 min­ut­ter. Nå har Statens natur­opp­syn ter­min­ert Geir Skille­bæks mangeårige engas­je­ment som rovviltkon­takt uten nærmere begrun­nelse. Skille­bæk rep­re­sen­teres av tidligere BAHR-varsler og advokat Kari Breirem.

Tidligere ord­før­er i Alv­dal og nå fylkesråd­sled­er i Hed­mark, Svein Borkhus, uttaler til avisen Østlendin­gen at sparkin­gen av Geir Skille­bæk som rovviltkon­takt i Alv­dal bekrefter hans følelse av at DN-sys­temet preges av en ukultur.

Jeg har et inntrykk av dette sys­temet med Direk­toratet for natur­for­valt­ning, DN, Statens natur­opp­syn, SNO, men også forskn­ingssen­teret Nina, er lukket, og at det ikke tåler kri­tikk. Folk skal ikke stille spørsmål ved det de gjør. Jeg opp­fat­ter Geir Skille­bæk som bunn sol­id. Han er en dyrevenn, og sam­tidig opp­tatt av fak­ta og god for­valt­ning. Han har også tidligere pekt på skad­er som er påført rovdyr ved merk­ing. Dette har han også dokumentert.

Sek­sjon­ss­jef Ter­je Bø i Direk­toratet for natur­for­valt­ning avvis­er Borkhus’ kri­tikk med at forhold­ene han omtaler stam­mer fra 1990-tal­let og ikke er rep­re­sen­ta­tive for dagens natur­for­valt­ning. Når det gjelder sak­en omkring Geir Skille­bæk, ønsker Bø ikke å kom­mentere over­for Østlendin­gen (papi­ravisen Østlendin­gen, 12. feb­ru­ar 2011). Heller ikke sek­sjon­ss­jef Kjar­tan Knut­sen i Statens natur­opp­syn ønsker å kom­mentere sak­en over­for Østlendin­gen. Han vis­er til at det er en “per­son­al­sak”.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Lars Eske­land, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Mis­tet jobben etter kri­tikk av ulve­jakt http://bit.ly/gPXdEo […]

til toppen