Mistet jobben etter kritikk av ulvejakt

Mangeårig rovviltkontakt Geir Skillebæk kritiserte forskere og statlige naturvernmyndigheter for kritikkverdige ulvejaktmetoder. Nå har Statens naturoppsyn gitt ham sparken.

Mange­årig rov­vilt­kon­takt Geir Skil­le­bæk i Alv­dal mis­tet job­ben i Sta­tens natur­opp­syn etter at han i fjor vars­let om at Sta­tens natur­opp­syn had­de jaget ulv med heli­kop­ter i 15–20 minut­ter. De kri­ti­ser­te fors­ker­ne hev­det i retts­sa­ken mot bon­de Hal­vor Sve­en, at det ikke er for­svar­lig å jage ulv mer enn 3 minut­ter. Hal­vor Sve­en ble til slutt dømt for grov dyre­mis­hand­ling for å ha jaget ulv i bil gjen­nom 8 minut­ter. Nå har Sta­tens natur­opp­syn ter­mi­nert Geir Skil­le­bæks mange­åri­ge enga­sje­ment som rov­vilt­kon­takt uten nær­me­re begrun­nel­se. Skil­le­bæk repre­sen­te­res av tid­li­ge­re BAHR-vars­ler og advo­kat Kari Breirem.

Tid­li­ge­re ord­fø­rer i Alv­dal og nå fyl­kes­råds­le­der i Hed­mark, Svein Bork­hus, utta­ler til avi­sen Øst­len­din­gen at spar­kin­gen av Geir Skil­le­bæk som rov­vilt­kon­takt i Alv­dal bekref­ter hans følel­se av at DN-sys­te­met pre­ges av en ukul­tur.

Jeg har et inn­trykk av det­te sys­te­met med Direk­to­ra­tet for natur­for­valt­ning, DN, Sta­tens natur­opp­syn, SNO, men også forsk­nings­sen­te­ret Nina, er luk­ket, og at det ikke tåler kri­tikk. Folk skal ikke stil­le spørs­mål ved det de gjør. Jeg opp­fat­ter Geir Skil­le­bæk som bunn solid. Han er en dyre­venn, og sam­ti­dig opp­tatt av fak­ta og god for­valt­ning. Han har også tid­li­ge­re pekt på ska­der som er påført rov­dyr ved mer­king. Det­te har han også doku­men­tert.

Sek­sjons­sjef Ter­je Bø i Direk­to­ra­tet for natur­for­valt­ning avvi­ser Bork­hus’ kri­tikk med at for­hol­de­ne han omta­ler stam­mer fra 1990-tal­let og ikke er repre­sen­ta­ti­ve for dagens natur­for­valt­ning. Når det gjel­der saken omkring Geir Skil­le­bæk, øns­ker Bø ikke å kom­men­te­re over­for Øst­len­din­gen (papir­avi­sen Øst­len­din­gen, 12. febru­ar 2011). Hel­ler ikke sek­sjons­sjef Kjar­tan Knut­sen i Sta­tens natur­opp­syn øns­ker å kom­men­te­re saken over­for Øst­len­din­gen. Han viser til at det er en «per­so­nal­sak».

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Lars Eske­land, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Mis­tet job­ben etter kri­tikk av ulve­jakt http://bit.ly/gPXdEo […]

til toppen