Trafikkdød, “eldremilliard”, etikksøk, utviklerfest

Litt om noen av de siste nyhetene fra data- og journalistikk-fronten.

Fak­ta først vil bli opp­datert hyp­pigere nå framover. Og bra er det, for det skjer såpass mye innen­for vårt felt at pauser fort med­før­er en betenke­lig opphop­n­ing av nyheter. Alt­så bret­ter vi opp ermene og ryd­der litt i den siste tidens notater:

 • Trafikku­lykker på kartet — nå nasjon­alt og kom­plett: Bergens Tidende impon­erte i høst med en visu­alis­er­ing av trafikku­lykker på Vest­landet. Første ver­sjon fokuserte på de unge trafikkofrene. I ver­sjon 2 er ulykker fra hele lan­det i peri­o­den 2000–2010 tatt med. Bruk­eren kan fil­trere på mange vari­abler. Et svært nyt­tig verk­tøy, ikke minst for å iden­ti­fis­ere og gjøre noe med særlig farlige ulykke­spunk­ter. BT har også eksem­plarisk lagd god jour­nal­is­tikk ut av dataene. Dataset­tet over ulykker settes sam­men av Veg­di­rek­toratet, poli­ti­et og SSB i fel­lesskap. BT lar deg pub­lis­ere utsnitt (embed­de) kartet på ditt eget nettst­ed, men del­er ikke selve dataset­tet. Under har vi trukket ut sykkelu­lykker i tid­srom­met 14–20 på fredager, i peri­o­den 2000–2010
 • “Eldremil­liard” — med datadel­ing!: TV 2 har kart­lagt hvor­dan lan­dets kom­muner plan­leg­ger å bruke de ekstra mid­lene på til sam­men en mil­liard kro­ner som reg­jerin­gen bevil­get i høst. I til­legg til den etter hvert oblig­a­toriske kart-visu­alis­erin­gen, har TV 2 delt selve data­grunnlaget med alle som har inter­esse. Dette applaud­er­er vi her på bloggen, og håper TV 2 dan­ner skole.
 • Vokt pressens vok­tere: Avgjørelsene i medi­enes selvjusti­sor­gan Pressens faglige utvalg har vært tilgjen­gelige en stund, men nå har de blitt let­tere å finne fram i. Den nye tjen­esten er både søke- og analy­sev­erk­tøy, skriv­er utvikler Anders Bren­na. Blant tin­gene man nå lett finner ut, er hvilken para­graf i Vær var­som-plakat­en medi­ene oftest syn­der mot (det er 4.14 — “adgang til sam­tidig imøtegåelse av fak­tiske opplysninger”). Plusspo­eng: Data fra PFU-basen kan lastes ned i csv-format.
 • En hack­fest i Lon­don: Guardian, stadig i teten i utvikling av data­jour­nal­is­tikk, brak­te nylig sam­men jour­nal­is­ter og utviklere til en hack-helg i Lon­don. Kol­leger i Edda Media var så lure og heldige at de tok turen, og forteller på sin Sand­kasse-blogg om inspir­erende opplevelser. Dette skriv­er de om vinnerprosjektet:

  Pros­jek­tet som hevet flest øye­bryn under pre­sen­tasjo­nen søndag etter­mid­dag, var pub­lis­er­ingsløs­nin­gen Arti­clr. Utviklerteamet som stod bak pros­jek­tet hadde alt­så laget et nytt pub­lis­er­ingssys­tem i løpet av hel­gen. Det unike med dette pros­jek­tet er at du kan skrive en artikkel, og sys­temet iden­ti­fis­er­er innhold­et. I en boks på ven­stre siden av pub­lis­er­ingssys­temet dukker det automa­tisk opp tweets, bilder fra Flickr og feeds fra andre aktør­er som du kan dra inn hvor du vil i artikke­len. På en enkel måte kan du smelte sam­men avisens artikkel med aggregert innhold fra sosiale nettsteder. 

  Denne hack-sam­menkom­sten var vin­klet mot å lage nye verk­tøy, og lis­ten over hva som ble utret­tet er lang og egnet til å imponere. Hack­day-for­matet bevis­er igjen sin nytteverdi.

OPPDATERING: Jeg har lagt inn refer­anse til og beskriv­else av omtalte datasett i datakilder.no. Her finner du eldremil­liar­den, og her er PFU-analyse. OBS: Alle kan legge inn datak­ilder på dette nettstedet.

Disse to datak­ildene er for øvrig fine eksem­pler på at det ikke bare er offentlig sek­tors data som er aktuelt for videre­bruk av data i nye sammenhenger.

Se ellers John Einar Sand­vands omtale av BTs trafikkprosjekt.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø and Havard, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Trafikkdød, “eldremil­liard”, etikksøk, utvikler­fest http://bit.ly/fskSr1 […]

 2. Hei Olav

  Det er bra du hold­er trykket oppe på data­jour­nal­is­tikk. Der har norske medi­er bare såvidt beg­y­nt. Vi i Edda skal så godt vi kan bidra med vårt. Vi har også startet opp vår egen hackedag — nettsløyd — arrag­ngert første gang nå i jan­u­ar. Foreløpig har vi holdt det litt under radaren, men det kom­mer mer. :-)

  Tord,
  Redak­sjonell utvikler, Edda Media

til toppen