Trafikkdød, «eldremilliard», etikksøk, utviklerfest

Litt om noen av de siste nyhetene fra data- og journalistikk-fronten.

Fak­ta først vil bli opp­da­tert hyp­pi­ge­re nå fram­over. Og bra er det, for det skjer såpass mye innen­for vårt felt at pau­ser fort med­fø­rer en beten­ke­lig opp­hop­ning av nyhe­ter. Alt­så bret­ter vi opp erme­ne og ryd­der litt i den sis­te tidens nota­ter:

 • Tra­fikk­ulyk­ker på kar­tet — nå nasjo­nalt og kom­plett: Ber­gens Tiden­de impo­ner­te i høst med en visu­ali­se­ring av tra­fikk­ulyk­ker på Vest­lan­det. Førs­te ver­sjon foku­ser­te på de unge tra­fikk­of­re­ne. I ver­sjon 2 er ulyk­ker fra hele lan­det i peri­oden 2000–2010 tatt med. Bru­ke­ren kan fil­tre­re på man­ge vari­ab­ler. Et svært nyt­tig verk­tøy, ikke minst for å iden­ti­fi­se­re og gjø­re noe med sær­lig far­li­ge ulyk­kes­punk­ter. BT har også eksemp­la­risk lagd god jour­na­lis­tikk ut av data­ene. Data­set­tet over ulyk­ker set­tes sam­men av Veg­di­rek­to­ra­tet, poli­ti­et og SSB i fel­les­skap. BT lar deg pub­li­se­re utsnitt (embed­de) kar­tet på ditt eget nett­sted, men deler ikke selve data­set­tet. Under har vi truk­ket ut syk­kel­ulyk­ker i tids­rom­met 14–20 på fre­da­ger, i peri­oden 2000–2010
 • «Eldre­mil­li­ard» — med data­de­ling!: TV 2 har kart­lagt hvor­dan lan­dets kom­mu­ner plan­leg­ger å bru­ke de eks­tra mid­le­ne på til sam­men en mil­li­ard kro­ner som regje­rin­gen bevil­get i høst. I til­legg til den etter hvert obli­ga­to­ris­ke kart-visu­ali­se­rin­gen, har TV 2 delt selve data­grunn­la­get med alle som har inter­es­se. Det­te applau­de­rer vi her på blog­gen, og håper TV 2 dan­ner sko­le.
 • Vokt pres­sens vok­te­re: Avgjø­rel­se­ne i medie­nes selv­jus­tis­or­gan Pres­sens fag­li­ge utvalg har vært til­gjen­ge­li­ge en stund, men nå har de blitt let­te­re å fin­ne fram i. Den nye tje­nes­ten er både søke- og ana­lyse­verk­tøy, skri­ver utvik­ler Anders Bren­na. Blant tin­ge­ne man nå lett fin­ner ut, er hvil­ken para­graf i Vær var­som-pla­ka­ten medie­ne oftest syn­der mot (det er 4.14 — «adgang til sam­ti­dig imøte­gå­el­se av fak­tis­ke opp­lys­nin­ger»). Pluss­po­eng: Data fra PFU-basen kan las­tes ned i csv-for­mat.
 • En hack­fest i Lon­don: Guar­di­an, sta­dig i teten i utvik­ling av data­jour­na­lis­tikk, brak­te nylig sam­men jour­na­lis­ter og utvik­le­re til en hack-helg i Lon­don. Kol­le­ger i Edda Media var så lure og hel­di­ge at de tok turen, og for­tel­ler på sin Sand­kas­se-blogg om inspi­re­ren­de opp­le­vel­ser. Det­te skri­ver de om vin­ner­pro­sjek­tet:

  Pro­sjek­tet som hevet flest øye­bryn under pre­sen­ta­sjo­nen søn­dag etter­mid­dag, var pub­li­se­rings­løs­nin­gen Articlr. Utvik­ler­team­et som stod bak pro­sjek­tet had­de alt­så laget et nytt pub­li­se­rings­sys­tem i løpet av hel­gen. Det uni­ke med det­te pro­sjek­tet er at du kan skri­ve en artik­kel, og sys­te­met iden­ti­fi­se­rer inn­hol­det. I en boks på venst­re siden av pub­li­se­rings­sys­te­met duk­ker det auto­ma­tisk opp twe­ets, bil­der fra Flickr og feeds fra and­re aktø­rer som du kan dra inn hvor du vil i artik­ke­len. På en enkel måte kan du smel­te sam­men avi­sens artik­kel med aggre­gert inn­hold fra sosia­le nett­ste­der.

  Den­ne hack-sam­men­koms­ten var vink­let mot å lage nye verk­tøy, og lis­ten over hva som ble utret­tet er lang og egnet til å impo­ne­re. Hack­day-for­ma­tet bevi­ser igjen sin nytte­ver­di.

OPPDATERING: Jeg har lagt inn refe­ran­se til og beskri­vel­se av omtal­te data­sett i datakilder.no. Her fin­ner du eldre­mil­li­ar­den, og her er PFU-ana­ly­se. OBS: Alle kan leg­ge inn data­kil­der på det­te nett­ste­det.

Dis­se to data­kil­de­ne er for øvrig fine eksemp­ler på at det ikke bare er offent­lig sek­tors data som er aktu­elt for videre­bruk av data i nye sam­men­hen­ger.

Se ellers John Einar Sand­vands omta­le av BTs tra­fikk­pro­sjekt.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø and Havard, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Tra­fikk­død, “eldre­mil­li­ard”, etikk­søk, utvik­ler­fest http://bit.ly/fskSr1 […]

 2. Hei Olav

  Det er bra du hol­der tryk­ket oppe på data­jour­na­lis­tikk. Der har nors­ke medi­er bare såvidt begynt. Vi i Edda skal så godt vi kan bidra med vårt. Vi har også star­tet opp vår egen hack­e­dag — nett­s­løyd — arragn­gert førs­te gang nå i janu­ar. Fore­lø­pig har vi holdt det litt under rada­ren, men det kom­mer mer. :-)

  Tord,
  Redak­sjo­nell utvik­ler, Edda Media

til toppen