NHO-topp avslørte identiteten til varsler

Administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, avslørte varslerens identitet til ledelsen ved sykehjemmet hvor varsleren arbeidet. Han forsvarer beslutningen.

Admi­ni­stre­ren­de direk­tør i NHO Ser­vice, Petter Furu­lund, videre­send­te en e‑post som inne­holdt iden­ti­fi­se­ren­de opp­lys­nin­ger om den ansat­te som had­de vars­let om uver­di­ge arbeids­for­hold ved syke­hjem­met. E‑posten ble videre­sendt til ledel­sen ved det aktu­el­le syke­hjem­met. Furu­lund fast­hol­der at han gjor­de en kor­rekt vur­de­ring da han videre­send­te e‑posten.

Det var arbeids­ta­ke­rens ekte­fel­le som vars­let NHO-lede­ren om de kri­tikk­ver­di­ge arbeids­for­hol­de­ne på konas arbeids­plass. Hun valg­te etter kon­fron­ta­sjon med syke­hjem­le­del­sen å si opp stil­lin­gen sin:

Jeg tenk­te med en gang at her kan jeg ikke job­be.

Fafo-fors­ker Sis­sel Tryg­stad kri­ti­se­rer NHO for slett hånd­te­ring av saken. Hør hele inter­vju­et med Sis­sel Tryg­stad på NRK Øst­landsen­din­gen:

Det er ikke bra å avslø­re iden­ti­te­ten når han eller hun ikke øns­ker det selv. Det­te er ingen god hånd­te­ring.

NHO og vars­ling

I NHOs poli­cy for vars­ling i nærings­li­vet pre­si­se­res det at det skal leg­ges til ret­te for vars­ling av kri­tikk­ver­di­ge for­hold, og at vars­le­re ikke skal møtes med neg­a­ti­ve reak­sjo­ner:

«Det er ikke aksep­ta­belt å rea­ge­re neg­a­tivt mot ansat­te som tar opp kri­tikk­ver­di­ge for­hold på en for­svar­lig måte. Eksemp­ler på neg­a­ti­ve reak­sjo­ner er:

 • Forbi­gå­el­se i for­hold til arbeids­opp­ga­ver eller lønns­ut­vik­ling.
 • Bruk av uli­ke herske­tek­nik­ker for å hol­de vars­le­ren uten­for det sosia­le mil­jø.
 • Mob­bing eller utfry­sing.

Bedrifts­le­del­sen har ansvar for at neg­a­ti­ve reak­sjo­ner ikke fore­kom­mer, ver­ken fra lede­re eller fra kol­le­ger.»

Furu­lund har kan­skje ikke lest sine egne ret­nings­lin­jer?

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Den­ne er grov. Det blir jo et artig nabo­for­hold til som­mer­en. Kni­ving med grill­be­stik­ket over hage­gjer­det til som­mer.… En gardê

 2. NHO Ser­vice viser til sis­te dagers media­opp­slag om den såkal­te kildelek­ka­sjen i NRK Øst­landsen­din­gen.

  Sty­ret i NHO Ser­vice har behand­let saken på styre­møte nylig og kon­klu­de­rer med at det er bekla­ge­lig at den­ne saken har ram­met en uskyl­dig per­sons arbeids­for­hold.

  Sty­ret utryk­ker full til­lit til hvor­dan adm. dir. Petter Furu­lund har hånd­tert saken ved å infor­me­re sin styre­le­der og over­ord­ne­de om muli­ge feil ved et av våre med­lem­mers syke­hjems­drift. Det­te ble gjort i den hen­sikt å avkla­re og ryd­de opp i even­tu­el­le feil. Furu­lund påpek­te i sin over­sen­del­se til styre­le­der at det­te måt­te behand­les kon­fi­den­si­elt og med var­som­het. Mel­din­gen ble videre­sendt i ano­ny­mi­sert form, men den lot seg dess­ver­re spo­re.

  Sty­ret er der­for eni­ge om at Petter Furu­lund ikke kan kland­res for den feil som sene­re skjed­de. Det vil nå bli gjen­nom­gått hvor­dan man i frem­ti­den kan unn­gå til­sva­ren­de hen­del­ser.

til toppen