NHO-topp avslørte identiteten til varsler

Administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, avslørte varslerens identitet til ledelsen ved sykehjemmet hvor varsleren arbeidet. Han forsvarer beslutningen.

Admin­istr­erende direk­tør i NHO Ser­vice, Pet­ter Furu­lund, videre­sendte en e‑post som inneholdt iden­ti­fis­erende opplysninger om den ansat­te som hadde varslet om uverdi­ge arbei­ds­forhold ved syke­hjem­met. E‑posten ble videre­sendt til ledelsen ved det aktuelle syke­hjem­met. Furu­lund fasthold­er at han gjorde en kor­rekt vur­der­ing da han videre­sendte e‑posten.

Det var arbei­d­stak­erens ekte­felle som varslet NHO-led­eren om de kri­tikkverdi­ge arbei­ds­forhold­ene på konas arbei­d­splass. Hun val­gte etter kon­frontasjon med syke­hjem­ledelsen å si opp still­in­gen sin:

Jeg tenk­te med en gang at her kan jeg ikke jobbe.

Fafo-forsker Sis­sel Trygstad kri­tis­er­er NHO for slett hånd­ter­ing av sak­en. Hør hele inter­vjuet med Sis­sel Trygstad på NRK Øst­land­sendin­gen:

Det er ikke bra å avs­løre iden­titeten når han eller hun ikke ønsker det selv. Dette er ingen god håndtering.

NHO og varsling

I NHOs pol­i­cy for varsling i næringslivet pre­sis­eres det at det skal legges til rette for varsling av kri­tikkverdi­ge forhold, og at varslere ikke skal møtes med neg­a­tive reaksjoner:

“Det er ikke aksept­abelt å rea­gere neg­a­tivt mot ansat­te som tar opp kri­tikkverdi­ge forhold på en forsvarlig måte. Eksem­pler på neg­a­tive reak­sjon­er er:

 • For­bigåelse i forhold til arbei­d­sopp­gaver eller lønnsutvikling.
 • Bruk av ulike hers­keteknikker for å holde varsleren uten­for det sosiale miljø.
 • Mob­bing eller utfrysing.

Bedrift­sledelsen har ans­var for at neg­a­tive reak­sjon­er ikke forekom­mer, verken fra ledere eller fra kolleger.”

Furu­lund har kan­skje ikke lest sine egne ret­ningslin­jer?

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Denne er grov. Det blir jo et artig nabo­forhold til som­meren. Kniv­ing med grillbestikket over hageg­jerdet til som­mer.… En gardê

 2. NHO Ser­vice vis­er til siste dagers mediaopp­slag om den såkalte kildelekkas­jen i NRK Østlandsendingen.

  Styret i NHO Ser­vice har behan­dlet sak­en på styremøte nylig og kon­klud­er­er med at det er beklagelig at denne sak­en har ram­met en uskyldig per­sons arbeidsforhold. 

  Styret utrykker full tillit til hvor­dan adm. dir. Pet­ter Furu­lund har håndtert sak­en ved å informere sin styreled­er og overordnede om mulige feil ved et av våre medlem­mers syke­hjems­drift. Dette ble gjort i den hen­sikt å avk­lare og rydde opp i eventuelle feil. Furu­lund påpek­te i sin over­sendelse til styreled­er at dette måtte behan­dles kon­fi­den­sielt og med var­somhet. Meldin­gen ble videre­sendt i anonymis­ert form, men den lot seg dessverre spore. 

  Styret er der­for enige om at Pet­ter Furu­lund ikke kan klan­dres for den feil som senere skjed­de. Det vil nå bli gjen­nomgått hvor­dan man i fremti­den kan unngå tilsvarende hendelser.

til toppen