Journalistikk, kutt og konsekvenser

Hvilke konsekvenser har mediekrisen for demokratiet?

Det blir sta­dig fær­re jour­na­lis­ter. Går makt­mis­bruk og slurv let­te­re under rada­ren nå enn før? Byrå­kra­ter og poli­ti­ke­re fra hele Nor­ge mel­der om at tele­fo­nen rin­ger sjeld­ne­re. Enkel­te av dem har begynt å etter­ly­se fle­re besøk fra grav­en­de jour­na­lis­ter. Er kut­te­ne i medie­bran­sjen et demo­kra­tisk pro­blem? Med fær­re jour­na­lis­ter på jobb, for­svin­ner fle­re dek­nings­om­rå­der. Sam­ti­dig øker med­lems­tal­le­ne i Kom­mu­ni­ka­sjons­for­enin­gen. Hva betyr det for oss som sam­funn at kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver­ne blir fle­re, mens redak­sjo­ne­ne stru­pes?

Det­te ble dis­ku­tert på Lit­te­ra­tur­hu­set i Ber­gen den 24. mai i år, på et møte i regi av Ber­gen Jour­na­list­lag og Medie­sam­funn.

I pane­let satt:

Øyulf Hjer­te­nes, sjef­re­dak­tør i Ber­gens Tiden­de
Tho­mas Spen­ce, leder i Norsk Jour­na­list­lag
Hel­le Sjø­v­aag, fors­ker ved Insti­tutt for Infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB
Dag Idar Tryg­ge­stad, leder i Ber­gens Tiden­des redak­sjons­klubb

Bonus­gjes­ter:

Frank Aare­brot, pro­fes­sor i sam­men­lig­nen­de poli­tikk, UiB
Erlend Horn, byråd for sosi­al, bolig og inklu­de­ring i Ber­gen (V)
Hen­ning War­loe, tid­li­ge­re byråd for byut­vik­ling, kli­ma og mil­jø i Ber­gen (H)

Ord­sty­rer: Haa­kon Elias­sen, TV 2

Hør debat­ten her:

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen