Hva kan lages med europeiske data?

Konkurranse om apps og visualiseringer i EU gir resultater allerede før fristen er ute.

Open Data Chal­len­ge er et nytt for­søk på å ska­pe blest om hvor­dan offent­lig sek­tors data­kil­der kan bru­kes i nye og spen­nen­de sam­men­hen­ger. Kon­kur­ran­sen er (dess­ver­re) bare åpen for EU-bor­ge­re, men det er et smutt­hull — man kan også del­ta hvis virk­som­he­ten man arbei­der for er aktiv innen­for EU. For eksem­pel: Du kan mel­de på din ide hvis du fin­ner deg en part­ner i et EU-land, og kan argu­men­te­re for at ide­en din er rele­vant i EU-sam­men­heng.

Del­ta­ker­ne kan mel­de på ide­er, fun­ge­ren­de appli­ka­sjo­ner, visu­ali­se­rin­ger og data­sett man har gravd fram og bear­bei­det. Man kon­kur­re­rer om til sam­men 20.000 euro i pris­pen­ger. Fris­ten for å mel­de på for­slag er 5. juni, og vin­ner­ne offent­lig­gjø­res i Brus­sel i midt­en av juni.

Via Twit­ter-stikk­or­det #open­data­chal­len­ge kan du hek­te deg på dis­ku­sjo­nen. Dans­ke Buhl Ras­mus­sen har laget et eget API (pro­gram­me­rings­grense­snitt) for EU-lov­giv­ning som de har meldt på kon­kur­ran­sen. De har også laget noen eksemp­ler på hva man kan ut av dis­se data­ene.

Et annet fasci­ne­ren­de eksem­pel fra det sam­me dans­ke mil­jø­et er den­ne visu­ali­se­rin­gen av hvor­dan EU-lov­giv­nin­gen har utvik­let seg over tid, kvan­ti­ta­tivt og for­delt på sek­to­rer.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen