Hva kan lages med europeiske data?

Konkurranse om apps og visualiseringer i EU gir resultater allerede før fristen er ute.

Open Data Chal­lenge er et nytt forsøk på å skape blest om hvor­dan offentlig sek­tors datak­ilder kan brukes i nye og spen­nende sam­men­henger. Konkur­ransen er (dessverre) bare åpen for EU-borg­ere, men det er et smut­thull — man kan også delta hvis virk­somheten man arbei­der for er aktiv innen­for EU. For eksem­pel: Du kan melde på din ide hvis du finner deg en part­ner i et EU-land, og kan argu­mentere for at ideen din er rel­e­vant i EU-sammenheng.

Deltak­erne kan melde på ideer, fun­gerende app­likasjon­er, visu­alis­eringer og datasett man har gravd fram og bear­bei­det. Man konkur­rerer om til sam­men 20.000 euro i prispenger. Fris­ten for å melde på forslag er 5. juni, og vin­nerne offentlig­gjøres i Brus­sel i midten av juni.

Via Twit­ter-stikko­rdet #open­dat­achal­lenge kan du hek­te deg på diskusjo­nen. Danske Buhl Ras­mussen har laget et eget API (pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt) for EU-lov­givn­ing som de har meldt på konkur­ransen. De har også laget noen eksem­pler på hva man kan ut av disse dataene. 

Et annet fascinerende eksem­pel fra det samme danske miljøet er denne visu­alis­erin­gen av hvor­dan EU-lov­givnin­gen har utviklet seg over tid, kvan­ti­ta­tivt og fordelt på sektorer.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen