Journalister for dårlig skolert i forskningsmetode?

Sviktende metodekunnskaper kan lede til gale konklusjoner når journalister omtaler forskning -- men noen ganger har forskerne selv skylden.

I en artikkel i Vox Pub­li­ca av redak­tør Olav Anders Øvre­bø (5. april 2011) gjengis resul­tater fra en spør­re­un­der­søkelse med norske avisredak­tør­er. Av de 138 som har svart, sier 53 pros­ent seg helt og 35 pros­ent seg litt enig i pås­tanden ”Jour­nal­is­ter flest er for dårlig skol­ert i sta­tis­tikk og metode til å få mening ut av og formi­dle kom­plekse data”. Bare 4 pros­ent er helt eller litt uenig. At nesten 9 av 10 redak­tør­er har en så neg­a­tiv opp­fat­ning av sine medar­bei­dere gir, som Øvre­bø skriv­er, ”grunn til etter­tanke og selvransak­ing”. Resul­tatet fork­lares neppe av ja-siing, ten­densen til å si seg enig i en pås­tand en egentlig ikke har noen mening om. Vi må kunne reg­ne med at redak­tør­er har en erfar­ings­basert og klar opp­fat­ning om dette spørsmålet. Den neg­a­tive vur­derin­gen finner støtte i det mate­ri­alet jeg har pre­sen­tert i boka Mål og mening. Om feil­tolk­ing av meningsmålinger, som nylig er kom­met ut på Universitetsforlaget.

Boka er ikke en sys­tem­a­tisk gjen­nom­gang av hvor­dan meningsmålinger og andre inter­vju­un­der­søkelser pre­sen­teres i norske medi­er. Den er en eksem­pel­sam­ling jeg har brukt i metode­un­dervis­nin­gen, for å stim­ulere inter­essen for dette faget ved å vise stu­den­tene hvor galt det kan gå når kunnskapene svik­ter. Det er ikke bare jour­nal­is­ter som begår feil. Noen ganger lig­ger ans­varet hos forskerne, som kan trekke kon­klusjon­er som i etter­tid vis­er seg å være for bas­tante eller direk­te gale.

Avkristning var metodeeffekt

Et eksem­pel på det siste er når Aften­posten skrev om den U‑formede kur­ven for sam­men­hen­gen mel­lom alder og lykke. Lykke­følelsen skulle falle fram mot midten av før­tiårene, og så stige igjen med økende alder. Den inter­nasjon­alt kjente forskeren bak under­søkelsen sa at han, som var midt i femtiårene, gledet seg til at lykke­følelsen hans nå skulle stige. Der er det imi­dler­tid fare for at han blir skuf­fet. Som jeg har vist i boka Jak­ten på den norske lykken (Uni­ver­sitets­for­laget 2008), fort­set­ter nem­lig lykkenivået å falle videre fra før­tiårene og livet ut. U‑kurven framkom­mer når det i den sta­tis­tiske analy­sen tas hen­syn til at eldre rammes av dårlig helse, tap av part­ner og dårligere økono­mi, som alt virk­er neg­a­tivt inn på lykke­følelsen. Slik mot­gang er eldre flink­ere til å tak­le enn yngre. Der­for blir den kon­trollerte sam­men­hen­gen U‑formet. Men kur­ven for den ”rå” eller uko­r­rigerte sam­men­hen­gen mel­lom alder og lykke, som forteller hva som skjer med lykke­følelsene etter­som vi blir eldre, vis­er nedgang. 

Et annet eksem­pel har jeg selv stått for. Etter at en ny under­søkelse fant en langt lavere andel som trodde på Gud enn tidligere under­søkelser, snakket jeg i Dagsrevyen om en drama­tisk avkrist­ning i Norge. Dette viste seg imi­dler­tid å være en metode­ef­fekt og ingen reell nedgang. Jeg hadde over­sett at inter­vjume­to­den var endret fra per­son­lig inter­vju til selvut­fylling. Noen av dem som svar­er ”ja” når en inter­vjuer spør om de tror på Gud, vel­ger ”usikker” når de selv krysser av svarene i spørreskjemaet.

Eksem­p­lene vis­er at formidling av forskn­ingsre­sul­tater ikke er noen lett opp­gave, selv erfarne forskere kan gjøre feil. For jour­nal­is­ter som er uten rel­e­vant utdan­ning og erfar­ing og arbei­der under tid­spress, er det ikke over­rask­ende at det noen ganger går helt galt når resul­tater tolkes.

Tilfeldigheter og feiltolking

Et van­lig og triv­ielt eksem­pel på dette er når det gjøres et num­mer av en forskjell som er så liten at den godt kan skyldes til­feldigheter, den lig­ger innen­for den mye omtalte feil­mar­gin­en. Det som kan være en større utfor­dring, er å vur­dere hva for­mu­lerin­gen av spørsmål og svar­al­ter­na­tiv­er betyr for resul­tatene. ”Ja-siing” når de inter­vjuede skal si seg enig eller uenig i pås­tander, er alt nevnt. Et annet eksem­pel er når VG skriv­er at ”TV 2 sliter med tro­verdigheten”, i en måling som sies å gjelde hvilke medi­er vi stol­er på, og der 57 pros­ent nevn­er NRK og bare 9 pros­ent TV 2. Av artikke­len framgår det imi­dler­tid at spørsmålet ikke gjaldt en vur­der­ing av hvor tro­verdig TV 2 er, men en ranger­ing av hvilket medi­um en stolte mest på. Da er det fullt mulig at mange kan sette NRK først, men likev­el ha stor tiltro til TV 2.

Drama­tisk VG-opp­slag på svik­tende grunnlag.

Et opp­slag over mange sider i VG (også pre­sen­tert i net­tut­gaven) hadde føl­gende over­skrift med krigstyper på for­si­den: ”1 av 2 norske menn: gir kvin­ner skylden for VOLDTEKT”. Poli­tikere som ble inter­vjuet var unisont rys­tet over mennenes hold­ninger. Spørsmålet som var stilt, drei­de seg om hvorvidt kvin­ner selv har et ans­var hvis de blir utsatt for sek­suelle over­grep etter å ha opp­trådt på måter som kan tenkes å øke risikoen for noe slikt. De fleste menn svarte ”over­hodet ikke ans­varlig”, noen svarte ”delvis ans­varlig” og ytterst få ”helt ans­varlig”. De som svarte ”delvis ans­varlig” kan ha ment at kvin­ner bør unngå å utsette seg for unødig fare, som er noe annet enn å fordele moral­sk eller straf­fer­ettslig skyld. At det ikke dreier seg om prob­le­mer med menns kvin­nesyn, avdekkes ved at svar­fordelin­gen ble omtrent den samme når spørsmålet ble stilt til kvinner.

Prioriter kompetanseheving

Faglig kom­petanse i form av rel­e­vant utdan­ning og mulighet for å høste erfaringer gjen­nom å spe­sialis­ere seg på denne typen stoff, vil kunne forhin­dre at jour­nal­is­ter begår slike ”tab­ber” som Mål og mening gir mange eksem­pler på. Men dette er også et spørsmål om yrke­setikk. Boka gir eksem­pler på bevisst mis­visende formidling, der øns­ket om et sen­sasjon­spreget opp­slag ser ut til å ha tatt over­hånd. Som når Aften­posten på førstes­i­den, med fort­set­telse over to sportssider, erk­lærte at ”Hver fjerde på top­pidretts­gym­nas har symp­tomer på spise­forstyrrelser”. Her forelå det et god­kjent inter­vju med forskerne, der det framgikk at det samme gjaldt annen­hver elev i videregående skol­er ellers. Top­pidrett så dermed ut til å beskytte mot snarere enn å øke faren for spise­forstyrrelser, men denne vitale opplysnin­gen var ute­latt i det inter­vjuet som kom på trykk (Aften­posten gikk senere ut med ret­telse og beklagelse. Red.anm).

Mye forskn­ings­formidling er utvil­somt førsteklass­es. Men som eksem­p­lene vis­er, er det et bety­delig forbedringspoten­siale. Svarene til avisredak­tørene tyder på at de er vel kjent med prob­lemet. Den stadig mer sen­trale plassen som meningsmålinger og andre forskn­ingsre­sul­tater har fått i medi­ene, og de store uut­nyt­tede mulighetene for å lage repor­tas­jer på basis av fore­liggende data, gir god grunn for å pri­or­itere utviklin­gen av kom­petanse på dette feltet.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen