Arbeiderpartiet og Høyre vinnerne i skolevalget

Mange nye AUF-ere med da partiets gode resultat i skolevalget ble feiret i Bergen.

På AUFs valg­vake på Scan­dic hotell i Ber­gen var det god stem­ning tirs­dag kveld. Rundt 70 ung­dom­mer had­de fun­net vei­en i reg­net for å sam­les til valg­vake. Hvil­ket par­ti vil­le gå av med sei­e­ren i årets skole­valg?

Fle­re sto­ler og bord måt­te sta­dig set­tes frem for å få plass nok til alle. Man­ge nye — og gam­le — med­lem­mer var sam­let til å føl­ge med på hvor­dan skole­val­get had­de gått. For­uten offent­lig­gjø­ring av skole­valg­re­sul­ta­te­ne van­ket det klapp på skul­de­ren til alle etter vel blåst inn­sats på rundt 50 videre­gå­en­de sko­lers valg­torg. Det var kake, roser, sjo­ko­la­de og brus, og lat­te­ren satt løst i den sto­re salen.

— Det er man­ge nye AUF-ere her, sier Nata­lie Mil­de (19) entu­si­as­tisk.

Hun for­tel­ler at kvel­den skal bestå av bli kjent-leker, quiz og mye moro for å bli bed­re kjent med alle de nye AUF-med­lem­me­ne.

Nata­lie Mil­de på AUF-valg­va­ken (foto: Julie Ane Øde­gaard)


Da klok­ken nær­met seg åtte, steg spen­nin­gen i salen. Det had­de gått ryk­ter en stund om at resul­ta­te­ne fra noen enkelt­sko­ler var kla­re, men de ende­li­ge tal­le­ne var ikke offent­lig­gjort ennå. Etter en enga­sje­ren­de appell fra Arbei­der­par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat i Ber­gen Mar­te Mjøs Per­sen, kom øye­blik­ket alle had­de ven­tet på. Fun­ge­ren­de leder i AUF Horda­land Linn Kris­tin Engø les­te stolt opp de videre­gå­en­de sko­le­ne i Horda­land ung­doms­po­li­ti­ker­ne had­de vun­net. Blant dem var Lang­hau­gen, Kat­ten, Bjørg­vin, Dani­el­sen inten­siv­gym­nas, Fyl­lings­da­len, Fusa, Hjelt­nes, Knar­vik, Løn­borg, Odda, Ols­vi­kå­sen, Osterøy, Rog­ne, Stord, Tanks, U‑pihl, Voss, Øyste­se, Årstad og Åsa­ne. For hver sko­le var det stor jubel i salen (se fyl­kes­re­sul­tat).

Nyhe­ten om at Arbei­der­par­ti­et had­de fått 25,3 pro­sent av stem­me­ne i skole­val­ge­ne i Horda­land mens Høy­re had­de fått 25,8, ble over­dø­vet av ”We are the champions” på musikk­an­leg­get og stå­en­de applaus da leder Engø etter en pau­se annon­ser­te vide­re at ”hva gjør vel det når vi har et helt land å vin­ne! Arbei­der­par­ti­et har gått av med sei­e­ren i lan­dets skole­valg!” Arbei­der­par­ti­et fikk 29,7 pro­sent av stem­me­ne nasjo­nalt (se lands­over­sikt). Høy­re end­te på 24,3 pro­sent etter en frem­gang på 8,1 pro­sent­po­eng.

Skolevalgene — et undervisningsopplegg

Skole­valg er prøve­valg ved de videre­gå­en­de sko­le­ne som gjen­nom­fø­res foran hvert lokal- og stor­tings­valg. Det førs­te skole­val­get i Nor­ge ble gjen­nom­ført i 1989. Utdan­nings­di­rek­to­ra­tet har det over­ord­ne­de ansva­ret for skole­val­ge­ne og Norsk sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig data­tje­nes­te (NSD) koor­di­ne­rer dem. Årets skole­valg ble avvik­let i peri­oden 29. august‑6. sep­tem­ber, og i år del­tok 416 videre­gå­en­de sko­ler og 184426 ele­ver. 15 av dis­se sko­le­ne som skul­le gjen­nom­føre val­get elekt­ro­nisk, fikk ikke gjen­nom­ført val­get på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer. Til sam­men var det 368 sko­ler som had­de rap­por­tert inn da resul­ta­te­ne ble offent­lig­gjort.

Skole­valg kan betrak­tes som et stort under­vis­ningsopp­legg som leg­ger til ret­te for at ele­ve­ne skal kun­ne til­eg­ne seg poli­tis­ke kunn­ska­per og fer­dig­he­ter, og et mål har vært å øke den poli­tis­ke inter­es­sen blant unge. Val­ge­ne vek­ker stør­re og stør­re medie­in­ter­es­se etter som de tra­di­sjo­nelt sett plei­er å vise tren­de­ne for det ordent­li­ge val­get.

Viktig å mobilisere førstegangsvelgere

Valg­del­ta­gel­sen var på 77,3 pro­sent ved årets skole­valg. I rap­por­ten for skole­val­ge­ne i 2009 kun­ne vi lese om rekord­høyt antall avgit­te stem­mer på 130998. I 2009 var valg­del­ta­gel­sen på 76,9 pro­sent og ved for­ri­ge kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­valg i 2007 på 72,1 pro­sent.

Det er imid­ler­tid sto­re varia­sjo­ner fra sko­le til sko­le. Resul­ta­ter fra årets skole­valg på Auste­voll vidare­gå­an­de sku­le viser en valg­del­ta­gel­se på 92,1 pro­sent, noe som vil si at 116 av 126 ele­ver avga sin stem­me. Sam­me sko­le har de to sis­te valg­åre­ne hatt rundt 55 pro­sent valg­del­ta­gel­se.

På Lang­hau­gen videre­gå­en­de sko­le i Ber­gen var valg­del­ta­gel­sen 76,1 pro­sent i 2009 og så høy som 82,7 pro­sent i 2007. Ved skole­val­get i år falt del­ta­gel­sen til 57,9 pro­sent.

Det kan være sto­re for­skjel­ler også i hvor­dan val­ge­ne orga­ni­se­res. Noen sko­ler til­rette­leg­ger for høy del­ta­gel­se ved at ele­ve­ne går klasse­vis til valg­lo­ka­let, mens and­re ste­der opp­sø­ker ele­ve­ne valg­lo­ka­let på eget ini­tia­tiv i en fri­time eller et fri­mi­nutt. På Auste­voll har det også vært eks­tra infor­ma­sjons­til­tak på sko­len og i kom­mu­nen etter­som ung­dom­me­ne der er med på for­søks­pro­sjek­tet med stem­me­rett til 16- og 17- årin­ger.

Hva stemmer de unge?

NSD rap­por­te­rer om at Arbei­der­par­ti­et har størst opp­slut­ning blant ele­ve­ne i den videre­gå­en­de sko­len, mens Høy­re har gått mest frem sam­men­lig­net med skole­val­get i 2009. Frem­skritts­par­ti­et og Sosia­lis­tisk Venstre­par­ti har gått mest til­ba­ke.

Med 4,9 pro­sent av stem­me­ne har SV fått sitt dår­ligs­te resul­tat siden skole­val­ge­ne star­tet i 1989. SV har hatt syn­ken­de opp­slut­ning ved skole­val­ge­ne, og i 2009 gjor­de par­ti­et sitt til da dår­ligs­te skole­valg med 10,4 pro­sent av stem­me­ne.

Ved for­ri­ge lokal­valg i 2007 gjor­de Høy­re et av sine bes­te skole­valg med 17,5 pro­sent av stem­me­ne, og gjor­de også et godt valg i 2009 da det fikk 16,3 pro­sent av stem­me­ne. I 2011 ble det­te til hele 24,3 pro­sent.

Val­gets vin­ne­re de to fore­gå­en­de valg­år var Arbei­der­par­ti­et og Frem­skritts­par­ti­et med beg­ge par­ti­ene rundt +/- 22 pro­sent av stem­me­ne. Det kan se ut som om ung­dom­mens stem­me­giv­ning nå i stør­re grad enn tid­li­ge­re sam­sva­rer med den vi fin­ner i den øvri­ge befolk­nin­gen. Hvor­dan ung­dom­mers poli­tis­ke del­ta­gel­se blir i det ordi­næ­re val­get, får vi en anled­ning til å se nær­me­re på gjen­nom for­søks­pro­sjek­tet med stem­me­rett for 16-årin­ger og vide­re opp­føl­ging av de unge som del­tar i for­sø­ket.

TEMA

U

ngdom o
g polit
ikk

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen