Arbeiderpartiet og Høyre vinnerne i skolevalget

Mange nye AUF-ere med da partiets gode resultat i skolevalget ble feiret i Bergen.

På AUFs val­gvake på Scan­dic hotell i Bergen var det god stemn­ing tirs­dag kveld. Rundt 70 ung­dom­mer hadde fun­net veien i reg­net for å sam­les til val­gvake. Hvilket par­ti ville gå av med seieren i årets skolevalg?

Flere stol­er og bord måtte stadig settes frem for å få plass nok til alle. Mange nye — og gam­le — medlem­mer var sam­let til å følge med på hvor­dan skol­e­val­get hadde gått. Foruten offentlig­gjøring av skol­e­val­gre­sul­tatene van­ket det klapp på skul­deren til alle etter vel blåst innsats på rundt 50 videregående skol­ers val­gtorg. Det var kake, ros­er, sjoko­lade og brus, og lat­teren satt løst i den store salen.

— Det er mange nye AUF-ere her, sier Natal­ie Milde (19) entusiastisk.

Hun forteller at kvelden skal bestå av bli kjent-lek­er, quiz og mye moro for å bli bedre kjent med alle de nye AUF-medlemmene.

Natal­ie Milde på AUF-val­gvak­en (foto: Julie Ane Ødegaard)


Da klokken nærmet seg åtte, steg spen­nin­gen i salen. Det hadde gått ryk­ter en stund om at resul­tatene fra noen enkelt­skol­er var klare, men de endelige tal­lene var ikke offentlig­gjort ennå. Etter en engas­jerende appell fra Arbei­der­par­ti­ets ord­før­erkan­di­dat i Bergen Marte Mjøs Persen, kom øye­b­likket alle hadde ven­tet på. Fun­gerende led­er i AUF Horda­land Linn Kristin Engø leste stolt opp de videregående sko­lene i Horda­land ung­dom­spoli­tik­erne hadde vun­net. Blant dem var Lang­hau­gen, Kat­ten, Bjørgvin, Danielsen inten­siv­gym­nas, Fyllings­dalen, Fusa, Hjeltnes, Knarvik, Løn­borg, Odda, Olsvikåsen, Osterøy, Rogne, Stord, Tanks, U‑pihl, Voss, Øys­tese, Årstad og Åsane. For hver skole var det stor jubel i salen (se fylkesre­sul­tat).

Nyheten om at Arbei­der­par­ti­et hadde fått 25,3 pros­ent av stemmene i skol­e­val­gene i Horda­land mens Høyre hadde fått 25,8, ble overdøvet av ”We are the cham­pi­ons” på musikkan­legget og stående applaus da led­er Engø etter en pause annon­serte videre at ”hva gjør vel det når vi har et helt land å vinne! Arbei­der­par­ti­et har gått av med seieren i lan­dets skol­e­valg!” Arbei­der­par­ti­et fikk 29,7 pros­ent av stemmene nasjon­alt (se landsover­sikt). Høyre endte på 24,3 pros­ent etter en frem­gang på 8,1 prosentpoeng.

Skolevalgene — et undervisningsopplegg

Skol­e­valg er prøve­valg ved de videregående sko­lene som gjen­nom­føres foran hvert lokal- og stort­ingsvalg. Det første skol­e­val­get i Norge ble gjen­nom­ført i 1989. Utdan­nings­di­rek­toratet har det overordnede ans­varet for skol­e­val­gene og Norsk sam­funnsviten­skapelig datat­jen­este (NSD) koordiner­er dem. Årets skol­e­valg ble avviklet i peri­o­den 29. august‑6. sep­tem­ber, og i år del­tok 416 videregående skol­er og 184426 elever. 15 av disse sko­lene som skulle gjen­nom­føre val­get elek­tro­n­isk, fikk ikke gjen­nom­ført val­get på grunn av tekniske prob­le­mer. Til sam­men var det 368 skol­er som hadde rap­portert inn da resul­tatene ble offentlig­gjort.

Skol­e­valg kan betrak­tes som et stort under­vis­ning­sop­p­legg som leg­ger til rette for at elevene skal kunne tileg­ne seg poli­tiske kunnskaper og fer­digheter, og et mål har vært å øke den poli­tiske inter­essen blant unge. Val­gene vekker større og større mediein­ter­esse etter som de tradis­jonelt sett pleier å vise tren­dene for det ordentlige valget.

Viktig å mobilisere førstegangsvelgere

Val­gdelt­agelsen var på 77,3 pros­ent ved årets skol­e­valg. I rap­porten for skol­e­val­gene i 2009 kunne vi lese om reko­rd­høyt antall avgitte stem­mer på 130998. I 2009 var val­gdelt­agelsen på 76,9 pros­ent og ved for­rige kom­mune- og fylkest­ingsvalg i 2007 på 72,1 prosent.

Det er imi­dler­tid store vari­asjon­er fra skole til skole. Resul­tater fra årets skol­e­valg på Austevoll vidaregåande skule vis­er en val­gdelt­agelse på 92,1 pros­ent, noe som vil si at 116 av 126 elever avga sin stemme. Samme skole har de to siste val­gårene hatt rundt 55 pros­ent valgdeltagelse.

På Lang­hau­gen videregående skole i Bergen var val­gdelt­agelsen 76,1 pros­ent i 2009 og så høy som 82,7 pros­ent i 2007. Ved skol­e­val­get i år falt delt­agelsen til 57,9 prosent. 

Det kan være store forskjeller også i hvor­dan val­gene organ­is­eres. Noen skol­er tilret­te­leg­ger for høy delt­agelse ved at elevene går klas­se­vis til val­glokalet, mens andre sted­er opp­søk­er elevene val­glokalet på eget ini­tia­tiv i en fritime eller et frim­in­utt. På Austevoll har det også vært ekstra infor­masjon­stil­tak på skolen og i kom­munen etter­som ung­dommene der er med på forsøk­spros­jek­tet med stem­merett til 16- og 17- åringer. 

Hva stemmer de unge?

NSD rap­porter­er om at Arbei­der­par­ti­et har størst opp­slut­ning blant elevene i den videregående skolen, mens Høyre har gått mest frem sam­men­lignet med skol­e­val­get i 2009. Frem­skrittspar­ti­et og Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti har gått mest tilbake. 

Med 4,9 pros­ent av stemmene har SV fått sitt dårlig­ste resul­tat siden skol­e­val­gene startet i 1989. SV har hatt synk­ende opp­slut­ning ved skol­e­val­gene, og i 2009 gjorde par­ti­et sitt til da dårlig­ste skol­e­valg med 10,4 pros­ent av stemmene.

Ved for­rige lokalvalg i 2007 gjorde Høyre et av sine beste skol­e­valg med 17,5 pros­ent av stemmene, og gjorde også et godt valg i 2009 da det fikk 16,3 pros­ent av stemmene. I 2011 ble dette til hele 24,3 prosent.

Val­gets vin­nere de to foregående val­går var Arbei­der­par­ti­et og Frem­skrittspar­ti­et med begge par­tiene rundt +/- 22 pros­ent av stemmene. Det kan se ut som om ung­dom­mens stem­me­givn­ing nå i større grad enn tidligere samsvar­er med den vi finner i den øvrige befolknin­gen. Hvor­dan ung­dom­mers poli­tiske delt­agelse blir i det ordinære val­get, får vi en anled­ning til å se nærmere på gjen­nom forsøk­spros­jek­tet med stem­merett for 16-åringer og videre oppføl­ging av de unge som deltar i forsøket.

TEMA

U

ngdom o
g polit
ikk

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen