Bør 16-åringer ha stemmerett?

Fra 45 til 82 prosent –valgdeltakelsen varierte stort blant 16- og 17-åringene i forsøkskommunene under høstens lokalvalg.

Ved lokal­val­get 12. sep­tem­ber fikk 16- og 17-årin­ger i 20 kom­mu­ner i Nor­ge mulig­he­ten til stem­me for aller førs­te gang. For­søks­ord­nin­gen om stem­me­retts­al­der på 16 år had­de sterk støt­te fra blant annet Barne­om­bu­det, Lands­rå­det for Nor­ges bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­ner (LNU) og Elev­or­ga­ni­sa­sjo­nen, som har vært akti­ve pådri­ve­re for å få gjen­nom­slag for pro­sjek­tet. I Stor­tings­mel­ding nr. 33 om lokal­de­mo­kra­ti­et ble det argu­men­tert for at en senk­ning av stem­me­retts­al­de­ren kun­ne styr­ke demo­kra­ti­et, både gjen­nom at vel­ger­grup­pen ble utvi­det og ved at ung­dom­me­ne tro­lig vil­le del­ta i stør­re grad ved sene­re valg der­som de møt­te det førs­te val­get i en mer sta­bil livs­fase enn det 18-årin­ger ofte er.

Valg­fors­ke­re, de unge selv og befolk­nin­gen for øvrig har en mening om hva de synes om å gi stem­me­rett til 16-årin­ger, og sær­lig valg­del­ta­gel­ses­ni­vå­et enga­sje­rer.

Valgdeltagelse blant 16- og 17-åringer

Valg­fors­ke­re had­de i for­kant av kom­mune­val­get med bak­grunn av erfa­rin­ger fra Øster­rike der stem­me­ret­ten er 16 år ved alle valg, og Tysk­land som har inn­ført stem­me­rett for 16-årin­ger ved lokal­valg i syv del­sta­ter, for­ven­tet lave­re valg­del­ta­gel­se blant 16- og 17-årin­ge­ne i for­hold til hele vel­ger­grup­pen, men at de skul­le bru­ke stem­me­ret­ten i bety­de­lig stør­re grad enn 18- 24 årin­ger.

Med et snitt på 57,3 pro­sent stem­te nær­me­re 5500 16- og 17 årin­ger ved høs­tens kom­mune­valg. På nrk.no 14. sep­tem­ber ble en for­nøyd kom­mu­nal- og regio­nal­mi­nis­ter Liv Sig­ne Navar­sete (Sp) inter­vju­et om de yngs­tes valg­del­ta­kel­se. – Sett i for­hold til de tre fore­gå­en­de val­ge­ne der første­gangs­vel­ger­ne har hatt en gjen­nom­snitt­lig valg­del­ta­kel­se på 33 pro­sent, så synes jeg det­te er vel­dig bra, sa hun.

Tal­le­ne for valg­del­ta­gel­sen blant årets 18–21 årin­ger er ikke kla­re ennå, og først da er det mulig å si noe om nivå­et blant de unge er en trend, eller kun gjel­der ung­dom­me­ne som er med i for­søks­pro­sjek­tet.

LNU var også begeist­ret for opp­slut­nin­gen. Gene­ral­sek­re­tær Mar­tin Øster­dal mener at nes­te skritt må være å inn­føre stem­me­rett for alle 16-og 17-årin­ger. — Det­te viser at utvi­del­sen av demo­kra­ti­et har vært en suk­sess, sier han.

Barne­om­bu­det omta­ler også for­sø­ket som en valg­suk­sess. — Det er ingen tvil om at ung­dom­me­ne har gre­pet sjan­sen til å del­ta, sier barne­om­bud Rei­dar Hjer­mann i inter­vju på ombu­dets nett­side.

Face­bo­ok har vært en aktiv are­na for infor­ma­sjon om pro­sjek­tet, og nett­si­den stem1209 har offent­lig­gjort resul­ta­ter fra enkelt­kom­mu­ne­ne samt his­to­ri­er om ung­dom­mer som har job­bet som demo­kra­ti­agen­ter for å få de unge til å stem­me. I tre kom­mu­ner valg­te så mye som over 80 pro­sent (Lus­ter) og 70 pro­sent (Mar­ker og Vågå) å bru­ke stem­me­ret­ten sin, noe som var over opp­slut­nin­gen for øvrig i alle de tre kom­mu­ne­ne. Den sam­le­de valg­del­ta­gel­sen ved kom­mune­val­get i Nor­ge var 64,4 pro­sent.

Kil­de: KRD

(Du kan se og las­te ned alle data fra regjeringen.no.)

Det er imid­ler­tid sto­re varia­sjo­ner fra kom­mu­ne til kom­mu­ne. For eksem­pel bruk­te under 50 pro­sent stem­me­ret­ten sin i Åle­sund, Ham­mer­fest og Re. Det­te støt­ter opp under vik­tig­he­ten av å se nær­me­re på sko­lens valg­for­be­re­del­ser og sam­ar­beid med loka­le orga­ni­sa­sjo­ner i de enkel­te kom­mu­ne­ne. I rap­por­ten «Ung­dom, valg­del­ta­gel­se og stem­me­rett» utar­bei­det av Guro Øde­gård og Jacob Aars i 2011 blir det blant annet vist til tys­ke Göt­tin­gen, der det ble gjen­nom­ført et sam­ar­beid med sko­len for å infor­me­re om val­get. Det ble ikke gitt infor­ma­sjon om valg­al­ter­na­ti­ve­ne, men om det å stem­me i prak­sis. I den­ne byen bruk­te ung­dom­me­ne stem­me­ret­ten sin i nes­ten like stor grad som vel­ger­be­folk­nin­gen gene­relt (1 pro­sent for­skjell). I de and­re byene var valg­del­ta­gel­sen lave­re enn for hele vel­ger­grup­pen.

Hva mener de unge selv om å senke stemmeretten til 16 år?

I inter­vju­et Vox Pub­li­ca gjor­de med fire 18 år gam­le første­gangs­vel­ge­re rett før høs­tens valg, sa samt­li­ge klart og tyde­lig nei til stem­me­rett for 16-årin­ger. I til­knyt­ning til skole­val­ge­ne hvert valg­år blir det gjen­nom­ført valg­un­der­sø­kel­ser på sko­le­ne. Norsk sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig data­tje­nes­te admi­ni­stre­rer det­te arbei­det, og gjen­nom under­sø­kel­se­ne er det mulig å stu­de­re ele­vers opp­fat­nin­ger om poli­tikk ved svar på 52 spørs­mål. Nær­me­re 300 videre­gå­en­de sko­ler del­tar i under­sø­kel­sen som er fri­vil­lig og fav­ner om alle tre klasse­trin­ne­ne. Et av spørs­må­le­ne som er stilt ved årets valg er om ele­ve­ne synes det bør være stem­me­rett for 16-årin­ger. Dia­gram­met under tyder på at det blant tredje­klas­sin­ge­ne er en stør­re andel ele­ver som er neg­a­tiv til stem­me­rett for 16- og 17-årin­ger enn blant ele­ver som er i sitt førs­te år på videre­gå­en­de.

Spørsmål: Synes du stemmerettsalderen bør senkes til 16 år? Kilde: NSDs valgundersøkelse blant elever i forbindelse med skolevalgene 2011.

Spørs­mål: Synes du stem­me­retts­al­de­ren bør sen­kes til 16 år? Kil­de: NSDs valg­un­der­sø­kel­se blant ele­ver i for­bin­del­se med skole­val­ge­ne 2011.

I nasjo­na­le menings­må­lin­ger der det sam­me spørs­må­let er stilt, kom­mer det frem at 21 pro­sent av de spur­te er enig i at stem­me­retts­al­de­ren bør sen­kes til 16 år, mot 69 pro­sent som er uenig. Her er det også varia­sjon etter alder. Nær­me­re 35 pro­sent av de spur­te i alders­grup­pen 18–29 er enig i at stem­me­ret­ten bør sen­kes til 16 år, mot 11 pro­sent i grup­pen over 45 år.

Pro­sent­an­de­ler som er eni­ge i at stem­me­retts­al­de­ren i Nor­ge bør sen­kes til 16 år, etter alder

Enig(Uenig)N
Alle21,0(69,1)993
18 — 29 år34,7(55,4)242
30 — 44 år25,9(61,6)263
45 — 59 år11,9(79,0)243
60 år eller eld­re11,1(80,3)244

Kil­de: Norsk sam­funns­vi­ten­ska­pe­li­ge data­tje­nes­te sin nasjo­na­le menings­må­ling i for­bin­del­se med skole­val­ge­ne 2011

Evaluering underveis

For­sø­ket blir eva­lu­ert av Uni Rok­kan­sen­te­ret i sam­ar­beid med Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning, og først etter at det­te arbei­det er fer­dig blir det tatt stil­ling til om stem­me­retts­al­de­ren skal sen­kes til 16 år i hele Nor­ge ved alle kom­mune­valg.

Det har vært argu­men­tert for at 18-årin­ger møter sitt førs­te valg på det verst ten­ke­li­ge tids­punkt. De har gjer­ne nett­opp flyt­tet hjem­me­fra til en ny by og nytt mil­jø, der det kan være mind­re lagt til ret­te for å utvik­le en vane om å gå og stem­me — sam­men­lik­net med en som skal stem­me for førs­te gang i en alder av 20 eller 25 år. Å bli fra­tatt en ret­tig­het er imid­ler­tid ikke popu­lært, og det vil nok bli man­ge ung­doms­pro­tes­ter blant kom­men­de 16- og 17-årin­ger om for­søks­pro­sjek­tet ikke skul­le føre til sen­ket stem­me­retts­al­der ved lokal­valg i Nor­ge. Som SV-poli­ti­ker Audun Lys­bak­ken sa til nrk.no 14. sep­tem­ber: – Jeg synes det vi alle­re­de har sett av 16- og 17-årin­ge­nes enga­sje­ment i den­ne valg­kam­pen er et bevis på at demo­kra­ti­et tje­ner på at yng­re folk får være med og at vi ikke har noe å tape på det.

Det kan tyde på at 16- og 17-årin­ger som vel­ger­grup­pe er kom­met for å bli.

TEMA

V

algdelt
akelse

12 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen