Bør 16-åringer ha stemmerett?

Fra 45 til 82 prosent –valgdeltakelsen varierte stort blant 16- og 17-åringene i forsøkskommunene under høstens lokalvalg.

Ved lokalval­get 12. sep­tem­ber fikk 16- og 17-åringer i 20 kom­muner i Norge muligheten til stemme for aller første gang. Forsøk­sor­d­nin­gen om stem­merettsalder på 16 år hadde sterk støtte fra blant annet Bar­neom­budet, Land­srådet for Norges barne- og ung­dom­sor­gan­isas­jon­er (LNU) og Elevor­gan­isas­jo­nen, som har vært aktive pådri­vere for å få gjen­nom­slag for pros­jek­tet. I Stort­ingsmeld­ing nr. 33 om lokaldemokrati­et ble det argu­mentert for at en senkn­ing av stem­merettsalderen kunne styrke demokrati­et, både gjen­nom at vel­ger­grup­pen ble utvidet og ved at ung­dommene trolig ville delta i større grad ved senere valg der­som de møtte det første val­get i en mer sta­bil livs­fase enn det 18-åringer ofte er.

Val­gforskere, de unge selv og befolknin­gen for øvrig har en mening om hva de synes om å gi stem­merett til 16-åringer, og særlig val­gdelt­agelses­nivået engasjerer.

Valgdeltagelse blant 16- og 17-åringer

Val­gforskere hadde i forkant av kom­muneval­get med bak­grunn av erfaringer fra Øster­rike der stem­meretten er 16 år ved alle valg, og Tysk­land som har inn­ført stem­merett for 16-åringer ved lokalvalg i syv del­stater, for­ven­tet lavere val­gdelt­agelse blant 16- og 17-årin­gene i forhold til hele vel­ger­grup­pen, men at de skulle bruke stem­meretten i bety­delig større grad enn 18- 24 åringer.

Med et snitt på 57,3 pros­ent stemte nærmere 5500 16- og 17 åringer ved høstens kom­munevalg. På nrk.no 14. sep­tem­ber ble en fornøyd kom­mu­nal- og regionalmin­is­ter Liv Signe Navarsete (Sp) inter­vjuet om de yng­stes val­gdeltakelse. – Sett i forhold til de tre foregående val­gene der første­gangsvel­gerne har hatt en gjen­nom­snit­tlig val­gdeltakelse på 33 pros­ent, så synes jeg dette er veldig bra, sa hun.

Tal­lene for val­gdelt­agelsen blant årets 18–21 åringer er ikke klare ennå, og først da er det mulig å si noe om nivået blant de unge er en trend, eller kun gjelder ung­dommene som er med i forsøksprosjektet.

LNU var også begeistret for opp­slut­nin­gen. Gen­er­alsekretær Mar­tin Østerdal men­er at neste skritt må være å inn­føre stem­merett for alle 16-og 17-åringer. — Dette vis­er at utvidelsen av demokrati­et har vært en suk­sess, sier han.

Bar­neom­budet omtaler også forsøket som en val­gsuk­sess. — Det er ingen tvil om at ung­dommene har grepet sjansen til å delta, sier bar­neom­bud Rei­dar Hjer­mann i inter­vju på ombudets nettside.

Face­book har vært en aktiv are­na for infor­masjon om pros­jek­tet, og nettsi­den stem1209 har offentlig­gjort resul­tater fra enkeltkom­munene samt his­to­ri­er om ung­dom­mer som har job­bet som demokra­ti­a­gen­ter for å få de unge til å stemme. I tre kom­muner val­gte så mye som over 80 pros­ent (Lus­ter) og 70 pros­ent (Mark­er og Vågå) å bruke stem­meretten sin, noe som var over opp­slut­nin­gen for øvrig i alle de tre kom­munene. Den sam­lede val­gdelt­agelsen ved kom­muneval­get i Norge var 64,4 prosent.

Kilde: KRD

(Du kan se og laste ned alle data fra regjeringen.no.)

Det er imi­dler­tid store vari­asjon­er fra kom­mune til kom­mune. For eksem­pel bruk­te under 50 pros­ent stem­meretten sin i Åle­sund, Ham­mer­fest og Re. Dette støt­ter opp under vik­tigheten av å se nærmere på skolens val­gfor­bere­delser og samar­beid med lokale organ­isas­jon­er i de enkelte kom­munene. I rap­porten “Ung­dom, val­gdelt­agelse og stem­merett” utar­bei­det av Guro Ødegård og Jacob Aars i 2011 blir det blant annet vist til tyske Göt­tin­gen, der det ble gjen­nom­ført et samar­beid med skolen for å informere om val­get. Det ble ikke gitt infor­masjon om val­gal­ter­na­tivene, men om det å stemme i prak­sis. I denne byen bruk­te ung­dommene stem­meretten sin i nesten like stor grad som vel­ger­be­folknin­gen generelt (1 pros­ent forskjell). I de andre byene var val­gdelt­agelsen lavere enn for hele velgergruppen.

Hva mener de unge selv om å senke stemmeretten til 16 år?

I inter­vjuet Vox Pub­li­ca gjorde med fire 18 år gam­le første­gangsvel­gere rett før høstens valg, sa samtlige klart og tydelig nei til stem­merett for 16-åringer. I tilknyt­ning til skol­e­val­gene hvert val­går blir det gjen­nom­ført val­gun­der­søkelser på sko­lene. Norsk sam­funnsviten­skapelig datat­jen­este admin­istr­erer dette arbei­det, og gjen­nom under­søkelsene er det mulig å stud­ere elevers opp­fat­ninger om poli­tikk ved svar på 52 spørsmål. Nærmere 300 videregående skol­er deltar i under­søkelsen som er friv­il­lig og favn­er om alle tre klas­setrinnene. Et av spørsmå­lene som er stilt ved årets valg er om elevene synes det bør være stem­merett for 16-åringer. Dia­gram­met under tyder på at det blant tred­jeklassin­gene er en større andel elever som er neg­a­tiv til stem­merett for 16- og 17-åringer enn blant elever som er i sitt første år på videregående.

Spørsmål: Synes du stemmerettsalderen bør senkes til 16 år? Kilde: NSDs valgundersøkelse blant elever i forbindelse med skolevalgene 2011.

Spørsmål: Synes du stem­merettsalderen bør senkes til 16 år? Kilde: NSDs val­gun­der­søkelse blant elever i forbindelse med skol­e­val­gene 2011.

I nasjonale meningsmålinger der det samme spørsmålet er stilt, kom­mer det frem at 21 pros­ent av de spurte er enig i at stem­merettsalderen bør senkes til 16 år, mot 69 pros­ent som er uenig. Her er det også vari­asjon etter alder. Nærmere 35 pros­ent av de spurte i alder­s­grup­pen 18–29 er enig i at stem­meretten bør senkes til 16 år, mot 11 pros­ent i grup­pen over 45 år.

Pros­en­tandel­er som er enige i at stem­merettsalderen i Norge bør senkes til 16 år, etter alder

Enig (Uenig) N
Alle 21,0 (69,1) 993
18 — 29 år 34,7 (55,4) 242
30 — 44 år 25,9 (61,6) 263
45 — 59 år 11,9 (79,0) 243
60 år eller eldre 11,1 (80,3) 244

Kilde: Norsk sam­funnsviten­skapelige datat­jen­este sin nasjonale meningsmåling i forbindelse med skol­e­val­gene 2011

Evaluering underveis

Forsøket blir eval­uert av Uni Rokkansen­teret i samar­beid med Insti­tutt for sam­funns­forskn­ing, og først etter at dette arbei­det er fer­dig blir det tatt still­ing til om stem­merettsalderen skal senkes til 16 år i hele Norge ved alle kommunevalg.

Det har vært argu­mentert for at 18-åringer møter sitt første valg på det verst tenke­lige tid­spunkt. De har gjerne net­topp fly­t­tet hjem­me­fra til en ny by og nytt miljø, der det kan være min­dre lagt til rette for å utvikle en vane om å gå og stemme — sam­men­liknet med en som skal stemme for første gang i en alder av 20 eller 25 år. Å bli fratatt en ret­tighet er imi­dler­tid ikke pop­ulært, og det vil nok bli mange ung­dom­spro­test­er blant kom­mende 16- og 17-åringer om forsøk­spros­jek­tet ikke skulle føre til sen­ket stem­merettsalder ved lokalvalg i Norge. Som SV-poli­tik­er Audun Lys­bakken sa til nrk.no 14. sep­tem­ber: – Jeg synes det vi allerede har sett av 16- og 17-årin­ge­nes engas­je­ment i denne val­gkam­p­en er et bevis på at demokrati­et tjen­er på at yngre folk får være med og at vi ikke har noe å tape på det.

Det kan tyde på at 16- og 17-åringer som vel­ger­gruppe er kom­met for å bli.

TEMA

V

algdelt
akelse

12 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen