Fruentimmere og politikk

Feir kvinnedagen med Camilla Colletts underholdende og skarpe tale «Hvad rager det os?».

Camil­la Col­lett malt av Johan Gør­bitz i 1839. (ill. Oslo Museum/Digitalt Muse­um. CC:by-sa)

I sin 17. mai-tale fra 1877, «Hvad rager det os?», taler Camil­la Col­lett iro­ni­se­ren­de og humo­ris­tisk rundt spørs­må­let om det er «upas­sen­de for et Fru­en­tim­mer at blan­de sig i og have nogen Mening om Poli­tik og sli­ge Sager»:

Hvis man nu ende­lig vil­de, kun­de man her, hvor jeg har for­søgt i de væsent­ligs­te Hoved­træk at fast­hol­de vor Stil­ling til det offent­li­ge Liv, let fal­de ind med en Mod­si­gel­se. Man kun­de ind­ven­de, at vi nors­ke Damer dog ogsaa har været med, naar det gjaldt stør­re offent­li­ge Øie­med. Vi har bro­de­ret Faner, orga­nise­ret Basa­rer, hvor det uimod­si­ge­lig gjaldt et saa­d­ant. Men jeg kan, sær­lig hvad Fane­del­ta­gel­sen anbe­lan­ger, paa mine Lands­mand­in­ders Veg­ne for­sik­re om vor fuld­kom­ne Uskyl­dig­hed; for­sik­re, at der ald­rig forudsæt­tes nogen Mening der­med, uden at de skal syes.

Virk­som­me ord, som talen er hen­tet fra, er en data­base som doku­men­te­rer den poli­tis­ke talens his­to­rie i Nor­ge siden 1814. Til nå er 418 tale­re repre­sen­tert i basen, som opp­da­te­res fort­lø­pen­de både med nye og his­to­ris­ke taler. Data­ba­sen inne­hol­der for­trinns­vis tale­ne i manu­skript­form, men det arbei­des med å skaf­fe fle­re taler som både lyd- og video­fi­ler.

TEMA

P

olitisk
deltak
else

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen