Obama vinn presidentvalet 2012 (II)

Det and­re argu­men­tet for at Oba­ma vinn gjen­val i 2012 er kort for­talt at han er den sit­tan­de pre­si­den­ten. His­to­risk har Demo­kra­ta­ne fått nes­ten 10 pro­sent­po­eng flei­re røys­ter når dei sit med pre­si­den­ten enn når Repub­li­ka­na­ra­ne gjer det.