Ukens medienyheter: Markedsmakt, strømming og kunstig intelligens

Datatilsynet konkluderer med lovbrudd for Høyre, strømmelandskapet splittes, Google og Facebooks markedsmakt etterforskes og bekymringen rundt AI-generert journalistikk øker. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Google og Facebooks markedsmakt etterforskes i Storbritannia

Det britiske konkur­ransetil­synet skal granske annon­se­markedet på nett, med fokus på Google og Face­book. Det er spe­sielt disse to sel­skapenes bruk av folks per­son­da­ta til å skaffe seg dominerende posisjon­er i annon­se­markedet som vil stå i fokus. Gransk­in­gen skal både se på om sel­skapene har mis­brukt posisjonene sine i forhold til bruk­erne og over­for konkur­rentene. Prog­noser spår at Google og Face­book vil kon­trollere mer enn 70 pros­ent av det dig­i­tale annon­se­markedet i Storbri­tan­nia i 2020, noe som gjør det svært vanske­lig for andre aktør­er å ta opp konkurransen.

LES MER HOS GUARDIAN (04/07/2019)

Falske tekster via kunstig intelligens når nytt nivå

Men­neske­spredte falske nyheter har vært i søkel­y­set i lang tid. Nå øker bekym­rin­gen over at robot­er og ulike tek­st­gen­er­a­tor­er kom­mer til å bli brukt til å spre fal­sk infor­masjon. Den siste tiden har det vært en enorm utvikling innen robot­er og andre AI-verk­tøys språk­læring. GPT‑2, en maskin­lært språk­gen­er­a­tor skapt i en av ver­dens ledende AI-laber, kan skrive hele avs­nitt basert på kun én set­ning. Det finnes allerede flere eksem­pler på at falske “robot”-tekster er pub­lis­ert i ulike nettforum.

LES MER HOS THE GUARDIAN (04/07/2019)

Momsfritak for fagpressen ikke innfridd

Etter at kul­tur­min­is­teren i fjor lovet fag­pressen moms­fritak på dig­i­tale plat­tformer, har bekym­rin­gen vokst rundt hva fritaket egentlig ville innebære. Finans­de­parte­mentets forslag har dreid seg om moms­fritak på dig­i­tale ver­sjon­er av tryk­te fag­blad­er, med krav om num­mer­erte utgaver som ikke blir opp­datert. Nå er ny forskrift klar, og fag­bladene er svært skuf­fet. Moms­fritaket vil ikke omfat­te det samme som for avisene, nem­lig løpende opp­daterte nyheter på nett, men i stedet gjelde en form for sta­tisk, num­mer­ert dig­i­tal utgave.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN
SE NYE REGLER HER (04/07/2019)

NRK og TV 2s markedsandeler øker

Ifølge Kan­tar TNS sin nye TV-måling TVOV, så nord­menn litt over to timer direk­te­sendt TV daglig i første halvår 2019. Dette er tilsynela­tende en nedgang sam­men­lignet med 2018, men siden TVOV omfat­ter hele befolknin­gen 10–79 år, og ikke bare de med TV-appa­rat som er 12 år og eldre, kan ikke seer­tal­lene sam­men­lignes direk­te med 2018-målin­gen. I alder­grup­pen 20–49 år går TV-sein­gen enda mere ned, men dette er alder­grup­pen hvor fær­rest har TV, og sam­men­lign­ings­grunnlaget med 2018 er tilsvarende dårlig her. Sam­tidig øker NRK og TV 2s marked­sandel­er, mens Dis­cov­ery går tilbake – sannsyn­ligvis på grunn høye OL-tall i fjor. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER OM TVOV HER (02/07/2019)

Datatilsynet konkluderer med lovbrudd for Høyre

Datatil­synet har i over et år grans­ket Høyres såkalte «100-timers»-kampanje som par­ti­et hadde på Face­book dagene før stort­ingsval­get i 2013. Medlem­mer i Høyre ble opp­for­dret til å bruke en app som rangerte og kart­la deres Face­book-ven­ner etter hvor sannsyn­lig det var at de ville stemme Høyre. Par­ti­et har selv lagt seg flat. Datatil­synet har nå kon­statert lovbrudd. Høyre blir der­i­mot ikke bøte­lagt, etter­som sak­en er foreldet.

LES MER HOS NRK (02/07/2019)

Russlands blokkering av The Barents Observer til retten

Avisen The Bar­ents Observ­er, som har hov­ed­kon­tor i Kirkenes, har siden feb­ru­ar vært blokkert i Rus­s­land etter at avisen nek­tet å slette et inter­vju med en homofil samisk mann. Medi­etil­synet i Rus­s­land men­er sak­en bry­ter med rus­sisk lov ved å omtale selv­mord og selv­mordsme­toder. Nå skal sak­en tas opp i det rus­siske rettssys­temet, med pengestøtte fra men­neskerettighet­sor­gan­isas­jo­nen ADC Memorial.

LES MER HOS JOURNALISTEN (01/07/2019)

Netflix frir til allmennkringkasterne

Net­flix-sjef Reed Hast­ings var invitert til årsmøtet i Den europeiske kringkast­ing­sunio­nen (EBU) i Oslo tors­dag. Der lanserte han Net­flix som samar­bei­dspart­ner for de europeiske all­mennkringkasterne. Men ret­tigheter er et vanske­lig spørsmål i et slikt samar­beid, siden Net­flix også vil ha de nasjonale vis­ningsret­tighetene til dramapro­duk­sjon­er etter en viss tid. Dette er betingelser blant annet NRK ikke kan gå med på.

LES MER HOS KAMPANJE (28/06/2019)

Aftenposten ansetter ny kulturredaktør

Da Aften­postens kul­turredak­tør Sarah Sørheim slut­tet i avisen i vår, gikk speku­lasjonene høyt om at Aften­posten ville legge ned kul­turredak­tørstill­in­gen. Bak­grun­nen var ned­pri­or­i­terin­gen av kul­turstoff i en rekke avis­er de siste årene. Men nå er Cecilie Asker, med lang fart­stid fra kul­tur­fel­tet, ansatt i jobben. I til­legg er Frank Rossavik ansatt som kulturkommentator.

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/06/2019)

Strømmelandskapet i ferd med å splittes

Når både Dis­ney, Apple og andre ret­tighet­sha­vere lanser­er sine egne strøm­met­jen­ester, vil en rekke serier og filmer forsvinne fra marked­sled­eren Net­flix. Det vil føre til at ivrige seere må teg­ne stadig flere abon­nement for å sikre seg til­gang til sitt fore­trukne innhold. Der­for kan TV-strøm­ming bli dyrere for hver enkelt kon­sument. Enkelte går så langt som å si at strømme-TVs gylne dager er over.

LES MER HOS THE GUARDIAN (28/06/2019)

NHST kjøper hele Fiskeribladet

NHST Glob­al Pub­li­ca­tions har kjøpt alle aksjene til avisen Fiskeri­bladet. Fra før av eide NHST 66,6 pros­ent, mens de resterende aksjene var eid av Norges Råfisklag. Fiskeri­bladet har 28 ansat­te, og har hov­ed­kon­tor i Bergen. NHST er eier av Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (28/06/2019)

Eksterne utredninger for å vurdere Dagbladets pressestøtte

Medi­etil­synet skulle behan­dle Dag­bladets søk­nad om press­es­tøtte før som­mer­fe­rien, men behan­dlin­gen er nå utsatt til høsten. Medi­etil­synet har nå bestilt to eksterne utred­ninger fra råd­givn­ings­sel­skapet BDO og Høgskulen i Vol­da for å vur­dere hvorvidt avisen kval­i­fis­er­er seg til press­es­tøtte. Basert på Dag­bladets brut­to kost­nad­er som er oppgitt i søk­naden, kan avisen få 25 mil­lion­er kro­ner i støtte. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/06/2019)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen