Ukens medienyheter: Markedsmakt, strømming og kunstig intelligens

Datatilsynet konkluderer med lovbrudd for Høyre, strømmelandskapet splittes, Google og Facebooks markedsmakt etterforskes og bekymringen rundt AI-generert journalistikk øker. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Google og Facebooks markedsmakt etterforskes i Storbritannia

Det bri­tis­ke kon­kur­ranse­til­sy­net skal grans­ke annonse­mar­ke­det på nett, med fokus på Goog­le og Face­bo­ok. Det er spe­si­elt dis­se to sel­ska­pe­nes bruk av folks per­son­data til å skaf­fe seg domi­ne­ren­de posi­sjo­ner i annonse­mar­ke­det som vil stå i fokus. Grans­kin­gen skal både se på om sel­ska­pe­ne har mis­brukt posi­sjo­ne­ne sine i for­hold til bru­ker­ne og over­for kon­kur­ren­te­ne. Pro­gno­ser spår at Goog­le og Face­bo­ok vil kon­trol­le­re mer enn 70 pro­sent av det digi­ta­le annonse­mar­ke­det i Stor­bri­tan­nia i 2020, noe som gjør det svært vans­ke­lig for and­re aktø­rer å ta opp kon­kur­ran­sen.

LES MER HOS GUARDIAN (04/07/2019)

Falske tekster via kunstig intelligens når nytt nivå

Men­neske­spred­te fals­ke nyhe­ter har vært i søke­ly­set i lang tid. Nå øker bekym­rin­gen over at robo­ter og uli­ke tekst­ge­ne­ra­to­rer kom­mer til å bli brukt til å spre falsk infor­ma­sjon. Den sis­te tiden har det vært en enorm utvik­ling innen robo­ter og and­re AI-verk­tøys språk­læ­ring. GPT‑2, en maskin­lært språk­ge­ne­ra­tor skapt i en av ver­dens leden­de AI-laber, kan skri­ve hele avsnitt basert på kun én set­ning. Det fin­nes alle­re­de fle­re eksemp­ler på at fals­ke «robot»-tekster er pub­li­sert i uli­ke nett­fo­rum.

LES MER HOS THE GUARDIAN (04/07/2019)

Momsfritak for fagpressen ikke innfridd

Etter at kul­tur­mi­nis­te­ren i fjor lovet fag­pres­sen moms­fri­tak på digi­ta­le platt­for­mer, har bekym­rin­gen vokst rundt hva fri­ta­ket egent­lig vil­le inne­bære. Finans­de­par­te­men­tets for­slag har dreid seg om moms­fri­tak på digi­ta­le ver­sjo­ner av tryk­te fag­bla­der, med krav om num­me­rer­te utga­ver som ikke blir opp­da­tert. Nå er ny for­skrift klar, og fag­bla­de­ne er svært skuf­fet. Moms­fri­ta­ket vil ikke omfat­te det sam­me som for avi­se­ne, nem­lig løpen­de opp­da­ter­te nyhe­ter på nett, men i ste­det gjel­de en form for sta­tisk, num­me­rert digi­tal utga­ve.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN
SE NYE REGLER HER (04/07/2019)

NRK og TV 2s markedsandeler øker

Iføl­ge Kan­tar TNS sin nye TV-måling TVOV, så nord­menn litt over to timer direkte­sendt TV dag­lig i førs­te halv­år 2019. Det­te er til­syne­la­ten­de en ned­gang sam­men­lig­net med 2018, men siden TVOV omfat­ter hele befolk­nin­gen 10–79 år, og ikke bare de med TV-appa­rat som er 12 år og eld­re, kan ikke seer­tal­le­ne sam­men­lig­nes direk­te med 2018-målin­gen. I alder­grup­pen 20–49 år går TV-sein­gen enda mere ned, men det­te er alder­grup­pen hvor fær­rest har TV, og sam­men­lig­nings­grunn­la­get med 2018 er til­sva­ren­de dår­lig her. Sam­ti­dig øker NRK og TV 2s mar­keds­an­de­ler, mens Dis­covery går til­ba­ke – sann­syn­lig­vis på grunn høye OL-tall i fjor. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER OM TVOV HER (02/07/2019)

Datatilsynet konkluderer med lovbrudd for Høyre

Data­til­sy­net har i over et år grans­ket Høy­res såkal­te «100-timers»-kampanje som par­ti­et had­de på Face­bo­ok dage­ne før stor­tings­val­get i 2013. Med­lem­mer i Høy­re ble opp­ford­ret til å bru­ke en app som ran­ger­te og kart­la deres Face­bo­ok-ven­ner etter hvor sann­syn­lig det var at de vil­le stem­me Høy­re. Par­ti­et har selv lagt seg flat. Data­til­sy­net har nå kon­sta­tert lov­brudd. Høy­re blir der­imot ikke bøte­lagt, etter­som saken er for­el­det.

LES MER HOS NRK (02/07/2019)

Russlands blokkering av The Barents Observer til retten

Avi­sen The Barents Obser­ver, som har hoved­kon­tor i Kir­ke­nes, har siden febru­ar vært blok­kert i Russ­land etter at avi­sen nek­tet å slet­te et inter­vju med en homo­fil samisk mann. Medie­til­sy­net i Russ­land mener saken bry­ter med rus­sisk lov ved å omta­le selv­mord og selv­mords­me­to­der. Nå skal saken tas opp i det rus­sis­ke retts­sys­te­met, med penge­støt­te fra men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen ADC Memo­ri­al.

LES MER HOS JOURNALISTEN (01/07/2019)

Netflix frir til allmennkringkasterne

Net­flix-sjef Reed Has­tings var invi­tert til års­mø­tet i Den euro­pe­is­ke kring­kas­tings­unio­nen (EBU) i Oslo tors­dag. Der lan­ser­te han Net­flix som sam­ar­beids­part­ner for de euro­pe­is­ke all­menn­kring­kas­ter­ne. Men ret­tig­he­ter er et vans­ke­lig spørs­mål i et slikt sam­ar­beid, siden Net­flix også vil ha de nasjo­na­le vis­nings­ret­tig­he­te­ne til drama­pro­duk­sjo­ner etter en viss tid. Det­te er betin­gel­ser blant annet NRK ikke kan gå med på.

LES MER HOS KAMPANJE (28/06/2019)

Aftenposten ansetter ny kulturredaktør

Da Aften­pos­tens kul­tur­re­dak­tør Sarah Sør­heim slut­tet i avi­sen i vår, gikk spe­ku­la­sjo­ne­ne høyt om at Aften­pos­ten vil­le leg­ge ned kul­tur­re­dak­tør­stil­lin­gen. Bak­grun­nen var ned­prio­ri­te­rin­gen av kul­tur­stoff i en rek­ke aviser de sis­te åre­ne. Men nå er Ceci­lie Asker, med lang farts­tid fra kul­tur­fel­tet, ansatt i job­ben. I til­legg er Frank Ross­a­vik ansatt som kul­tur­kom­men­ta­tor.

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/06/2019)

Strømmelandskapet i ferd med å splittes

Når både Dis­ney, Apple og and­re ret­tig­hets­ha­ve­re lan­se­rer sine egne strøm­me­tje­nes­ter, vil en rek­ke seri­er og fil­mer for­svin­ne fra mar­keds­le­de­ren Net­flix. Det vil føre til at ivri­ge seere må teg­ne sta­dig fle­re abon­ne­ment for å sik­re seg til­gang til sitt fore­truk­ne inn­hold. Der­for kan TV-strøm­ming bli dyre­re for hver enkelt kon­su­ment. Enkel­te går så langt som å si at strøm­me-TVs gyl­ne dager er over.

LES MER HOS THE GUARDIAN (28/06/2019)

NHST kjøper hele Fiskeribladet

NHST Glo­bal Pub­li­ca­tions har kjøpt alle aksje­ne til avi­sen Fiskeri­b­la­det. Fra før av eide NHST 66,6 pro­sent, mens de res­te­ren­de aksje­ne var eid av Nor­ges Råfisk­lag. Fiskeri­b­la­det har 28 ansat­te, og har hoved­kon­tor i Ber­gen. NHST er eier av Dagens Nærings­liv og Mor­gen­bla­det.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (28/06/2019)

Eksterne utredninger for å vurdere Dagbladets pressestøtte

Medie­til­sy­net skul­le behand­le Dag­bla­dets søk­nad om presse­støt­te før som­mer­fe­rien, men behand­lin­gen er nå utsatt til høs­ten. Medie­til­sy­net har nå bestilt to eks­ter­ne utred­nin­ger fra råd­giv­nings­sel­ska­pet BDO og Høg­sku­len i Vol­da for å vur­de­re hvor­vidt avi­sen kva­li­fi­se­rer seg til presse­støt­te. Basert på Dag­bla­dets brut­to kost­na­der som er opp­gitt i søk­na­den, kan avi­sen få 25 mil­lio­ner kro­ner i støt­te. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/06/2019)

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen