Ny mediestøtte eller bare justering?

En mer plattformnøytral ordning til tross, Kulturdepartementets forslag om mediestøtte er flikking på det gamle systemet. Årsak: Momsen røres ikke.

Aviser har i Nor­ge fått støt­te siden 1935. Da blei det inn­ført omset­nings­av­gift (oms) på så godt som alle varer, men der aviser var ett av de meget få pro­duk­ter som var unn­tatt. Etter hvert som omset­nings­skat­ten økte fra 1 pro­sent til 12 pro­sent, ble den­ne posi­ti­ve sær­be­hand­lin­ga av aviser sta­dig mer ver­di­full. Grun­nen til at avi­se­ne opp­rin­ne­lig fikk fri­tak for omset­nings­av­gift var mer av skatte­tek­nis­ke grun­ner enn av hen­syn til ytrings­fri­he­ten, men da omset­nings­ska­ten i 1969/70 blei erstat­ta av mer­verdi­av­gift (moms), var det prin­si­pi­el­le grun­ner til at aviser fikk et fort­satt fri­tak. I dag er avgif­ta 25 pro­sent, og ver­di­en av moms­fri­ta­ket for avi­se­ne blei for 2008 anslått til rundt 1,5 mil­li­ard kro­ner. Den beviss­te sær­be­hand­lin­ga av aviser i for­hold til and­re medi­er, har vært grunn­gitt i avi­se­nes betyd­ning for ytrings­fri­het, demo­kra­ti og kul­tur.

Defi­ni­sjo­nen av avis og opp­lag er ikke len­ger knyt­tet bare til papir­ut­gi­vel­ser

De sam­me begrun­nel­se­ne — men sær­lig betyd­nin­ga for poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon og debatt — lå bak inn­fø­rin­ga av ei sær­skilt sub­si­die­ring av aviser, til å begyn­ne med kalt papir­sub­si­di­er, sei­ne­re kalt pro­duk­sjons­støt­te. Målet var å hol­de oppe en variert dags­pres­se, alt­så mang­fold. Det­te var i parti­pres­sens peri­ode, og målet var sær­lig å behol­de lokal kon­kur­ran­se mel­lom aviser fra uli­ke par­ti­er. Støt­ten var selek­tiv, og gikk i hoved­sak til num­mer­to­avi­ser og til de mins­te avi­se­ne. I 2008 var den på 300 mil­lio­ner kro­ner. Mar­keds­kref­te­ne (opp­lags­spi­ra­len) har vært for ster­ke og sub­si­die­ne for små til å opp­rett­hol­de num­mer­to­avi­ser de aller fles­te ste­de­ne. Men pro­duk­sjons­støt­ten har sik­ra to and­re for­mer for medie­mang­fold: en stor bred­de i aviser på riks­nivå (menings­bæ­ren­de aviser — inn­holds­mes­sig mang­fold) og å sik­re lokal avis på sta­dig fle­re ste­der (geo­gra­fisk mang­fold). Trass i at man­ge num­mer­to­avi­ser har blitt lagt ned, viser Sigurd Høsts data at tal­let på aviser gikk opp fra 191 aviser i 1966 til 228 i 2008.

Nytt støttesystem?

Avis­mar­ke­det end­res. Opp­la­get for papir­avi­se­ne går ned, mens tal­let på lese­re av inter­nett­ut­ga­ve­ne til avi­se­ne øker. Det­te svek­ker inn­tekts­grunn­la­get for avi­se­ne for­di de som leser nett­ut­ga­ve­ne får dis­se gra­tis, og reklame­inn­tek­te­ne på net­tet er vesent­lig lave­re per leser enn inn­tek­te­ne fra papir­ut­ga­ve­ne. Like­vel fort­set­ter redak­sjo­ne­ne i de medie­hu­se­ne som gir ut papir­avi­ser å pro­du­se­re det mes­te av de ori­gi­na­le innen­riks­ny­he­te­ne.

Beho­vet for støt­te til de nyhets­pro­du­se­ren­de medie­ne, er til ste­de i minst like stor grad som tid­li­ge­re. For å til­pas­se presse­støt­ten (moms og direk­te støt­te) til den nye situa­sjo­nen, opp­nevn­te Kul­tur­de­par­te­men­tet høs­ten 2009 det såkal­te Medie­støtte­ut­val­get. Utval­get avga sin inn­stil­ling rett før jul 2010, og blei sendt på høring fra depar­te­men­tet. 29. mars 2012 send­te Depar­te­men­tet ut en ny og mer spe­si­fikk høring med for­slag til ny for­skrift for pro­duk­sjons­støt­te.

En mode­rat jus­te­ring av hvil­ke pro­duk­ter som kan kva­li­fi­se­re

Medie­støtte­ut­val­get vur­der­te fle­re typer medie­støt­te (bl.a. moms), men det for­sla­get som nå er sendt ut, tar bare opp den delen av støt­ten har falt inn under pro­duk­sjons­til­skud­det. De stør­re spørs­må­la som også trek­ker inn moms-pro­ble­ma­tik­ken i vur­de­rin­ge­ne, blir fore­lø­pig ikke tatt opp. Det drei­er seg nå om å flik­ke på det gam­le sys­te­met. Det­te kan være en for­nuf­tig ende å begyn­ne i, men en risi­ke­rer å måt­te gjø­re om på det­te sys­te­met hvis en sei­ne­re vil end­re hele sys­te­met for medie­støt­te. Sjøl de mind­re jus­te­rin­ge­ne som her fore­slås, kre­ver at ESA god­kjen­ner end­rin­ge­ne. Pro­duk­sjons­støt­ten eksis­ter­te før EØS-avta­len blei inn­gått, og treng­te der­for ikke behand­ling av EU/ESA. En rask gjen­nom­fø­ring av for­sla­get til end­ring av pro­duk­sjons­støt­ten er der­for lite tru­lig.

For­sla­get tar opp to ting:

  • Hvil­ke kri­te­ri­er skal til for å gjø­re et medie­hus støtte­be­ret­ti­get (kva­li­fi­ka­sjons­kri­te­ri­um)?
  • Hvil­ke fak­to­rer skal inn­gå i utrek­nin­ga av støt­te til det enkel­te medie­hus, og hvor­dan skal dis­se vek­tes (for­de­lings­kri­te­ri­um)?

Det er fort­satt bare aviser som skal få pro­duk­sjons­støt­te, og kri­te­ri­ene for til­de­ling av pro­duk­sjons­støt­te vil være knyt­tet til kon­kur­ranse­po­si­sjon, fre­kvens og opp­lag. Men defi­ni­sjo­nen av avis og opp­lag er ikke len­ger knyt­tet bare til papir­ut­gi­vel­ser. Rei­ne nett­avi­ser vil kun­ne få støt­te og nett­avi­ser som inn­går sam­men med papir­avi­ser i et medie­hus, vil kun­ne inn­gå i utrek­nin­ge­ne av støt­te. Men fort­satt er for­mål, redak­tør­an­svar etc. vik­ti­ge kri­te­ri­er for hva som defi­ne­res som avis.

Det er lagt opp til en opp­mju­king i for­hold til dagens regel­verk: Der­som medie­hu­sets «hoved­me­di­um» er kva­li­fi­sert for støt­te, kan en på vis­se vil­kår også få støt­te for medi­er som ikke har bru­ker­be­ta­ling, f.eks gra­tis­avi­ser eller gra­tis nett­avi­ser.

Det vur­de­res også om en skal gå bort fra kra­vet om at minst halv­de­len av opp­la­get skal sel­ges gjen­nom abon­ne­ment. Det­te punk­tet kom inn for å hind­re at det skul­le utbe­ta­les presse­støt­te til rike løs­salgs­avi­ser. Her åpner hørings­no­ta­tet for inn­spill fra aktø­re­ne.

Ikke Den store omlegginga

De for­sla­ge­ne til end­rin­ger som Depar­te­men­tet nå sen­der ut på høring, er ikke «Den» sto­re omleg­gin­ga av medie­støt­ten som man­ge nok ven­ter på. Det er ikke fore­slått nye støtte­ord­nin­ger, og det er bare en mode­rat jus­te­ring av hvil­ke pro­duk­ter som kan kva­li­fi­se­re for den eksis­te­ren­de pro­duk­sjons­støt­ten. Når en i presse­mel­din­ga fra Depar­te­men­tet sier at «Presse­støt­te blir medie­støt­te» og sier at «ord­nin­gen blir platt­form­nøy­tral» er det en over­dri­vel­se. I sjøl­ve hørings­no­ta­tet beskri­ves end­rin­ge­ne som «en mer platt­form­nøy­tral presse­støt­te», og det er nok mer dek­ken­de.

Siden man­ge medie­hus vil sit­te og fin­rek­ne på virk­nin­ga av end­re­de støtte­ord­nin­ger på egne bud­sjet­ter, er det laget en simu­le­ring av virk­nin­gen av de fore­slåt­te støtte­ord­nin­ge­ne for hver avis. De viser at det vil bli små end­rin­ger. Ber­gens­avi­sen (BA) kan få litt mer, Natio­nen litt mind­re, Sel­byg­gen kan få 25000 mer og Bygda­nytt 400–500000 mind­re. Men sto­re end­rin­ger blir det ikke. Men det er vik­tig at støt­ten ikke len­ger blir knyt­tet kun til papir­ut­ga­ver.

Det vik­tigs­te er at støt­ten fort­satt skal gå til redak­sjo­ner som i hoved­sak pro­du­se­rer egne nyhets­sa­ker og gir rom for infor­ma­sjon og debatt om aktu­el­le sam­funns­spørs­mål.

Mediestøtte — dokumenter

Medie­støtte­ut­val­gets inn­stil­ling: NOU 2010:14 Lett å kom­me til orde, vans­ke­lig å bli hørt – en moder­ne medie­støt­te.

Hørings­no­tat fra Kul­tur­de­par­te­men­tet om nye for­skrif­ter for pro­duk­sjons­støt­te (pdf).

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen