Energistatus for Europa

Kommentert oversikt over viktige datakilder for energi og miljø - med API.

Hvor langt er Europa kom­met i å erstat­te fos­sil ener­gi med forny­bar? Hvilke land har effek­tivis­ert energi­bruken mest? EUs miljøbyrå EEA gir svar på disse og mange andre spørsmål i en nyt­tig sam­ling av indika­tor­er og datak­ilder om ener­gi, kli­ma og andre miljøtemaer. Et eksem­pel: Energi­ef­fek­tivis­er­ing og energi­for­bruk i hush­old­nin­gene.

Byrået sup­plerer datak­ildene med opp­daterte vur­deringer av fram­gan­gen på nøkkelom­råder. Data fra Norge er inklud­ert i mange av indikatorene.

Som en bonus til utviklerne der ute har EEA gjort et API — pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt — tilgjen­gelig, for effek­tiv til­gang til dataene. Data kan gjen­brukes i hen­hold til en åpen lisens, Cre­ative Com­mons navn­givelse. Kom­mer­siell bruk er alt­så eksplisitt tillatt.

Blog­ginn­legget er pub­lis­ert i samar­beid med nettma­gasinet Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen