Energistatus for Europa

Kommentert oversikt over viktige datakilder for energi og miljø - med API.

Hvor langt er Euro­pa kom­met i å erstat­te fos­sil ener­gi med for­ny­bar? Hvil­ke land har effek­ti­vi­sert energi­bru­ken mest? EUs miljø­byrå EEA gir svar på dis­se og man­ge and­re spørs­mål i en nyt­tig sam­ling av indi­ka­to­rer og data­kil­der om ener­gi, kli­ma og and­re miljø­te­ma­er. Et eksem­pel: Energi­ef­fek­ti­vi­se­ring og energi­for­bruk i hus­hold­nin­ge­ne.

Byrå­et sup­ple­rer data­kil­de­ne med opp­da­ter­te vur­de­rin­ger av fram­gan­gen på nøk­kel­om­rå­der. Data fra Nor­ge er inklu­dert i man­ge av indi­ka­to­re­ne.

Som en bonus til utvik­ler­ne der ute har EEA gjort et API — pro­gram­me­rings­grense­snitt — til­gjen­ge­lig, for effek­tiv til­gang til data­ene. Data kan gjen­bru­kes i hen­hold til en åpen lisens, Crea­ti­ve Com­mons navn­gi­vel­se. Kom­mer­si­ell bruk er alt­så eks­pli­sitt til­latt.

Blogg­inn­leg­get er pub­li­sert i sam­ar­beid med nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen