Fakta og makta

Bergens Tidendes "Faktasjekk": Kan aktverdig maktkritikk slå over i petimeter-dyrking av fakta?

“Er det sant at BTs Fak­tas­jekk bare dri­ver med flis­espikkeri,” spurte humor­bloggen 5080 Mediehuset med godt omdømme (Sjekk den, og få en fak­tisk lat­ter!). De mediekri­tiske moromennene ral­jer­er så med fenomenet Fak­tas­jekk med å legge fem artik­ler under lupen. Kon­klusjo­nen blir at faktasjekk.no ikke bare dri­ver med flis­espikkeri, siden én artikkel ikke var flis­espikkeri og én var helt på grensen. Pås­tanden om bare flis­espikkeri var alt­så feil.

Spøk til side. Fak­tas­jekk er en jour­nal­is­tisk opp­gave verdt navnet. Fak­tas­jekk er en aktverdig del av jour­nal­is­tikkens sam­funnsop­p­drag. Fak­tas­jekk bør bedrives hele året, og er en så selvsagt del av jour­nal­is­tikken at det nesten er litt rart å løfte det frem under egen vignett. Fak­tas­jekk får åpen­bart poli­tikere til å skjerpe sitt pre­sisjon­snivå. Pros­jek­tet har noe å si oss — ikke bare om poli­tikken, men også om journalistikken. 

Desto sterkere press jour­nal­is­tikken utsettes for, desto mer skjer­pes begrun­nelseskravene. Spørsmålet her blir da: Hvor­dan møtes begrun­nelseskravene i en val­gkampset­ting? Hvor­dan forhold­er jour­nal­is­ter og redak­tør­er seg — ide­ol­o­gisk og prak­tisk — til krav om å legit­imere sin pro­fesjonelle virk­somhet? Hvor­dan selges jour­nal­is­tikk som mak­tkri­tikk? Fak­tas­jekk kan være ett eksempel. 

Det var i val­gkam­p­en 2009 at Bergens Tidende lanserte faktasjekk.no, delvis etter amerikan­sk møn­ster og inspir­ert av Dag­bladets “fak­tas­jekk” fra val­get i 2005. To jour­nal­is­ter ble satt på opp­gaven med å ettergå fak­tapå­s­tander fra poli­tikere. De gjorde det så godt at de fikk diplom for innsat­sen av Stif­telsen for en Kri­tisk og Under­søk­ende Presse (SKUP).

BT markeds­førte sin fak­tas­jekk med spørsmål som disse: Kan du stole på poli­tik­erne? Har poli­tik­erne sine ord i behold? Eller før­er de deg bak lyset? Og fak­tas­jekkerne vil ha deg med på laget. “Hjelp oss med å gå poli­tik­ernes pås­tander etter i sømmene”. 

“Fak­tas­jekken berør­er kjer­nen i den poli­tiske jour­nal­is­tikken,” skrev BTs sje­fredak­tør. Tiltaket er lett å selge som helt nød­vendig mak­tkri­tikk. Begrun­nelser han­dler gjerne om behovet for å måle opp avs­tanden mel­lom poli­tik­eres liv og lære. Den jour­nal­is­tiske egen­pro­fi­ler­ing er et selvsagt biprodukt.

Fenomenet fak­tas­jekk er inter­es­sant. Det peker ut over seg selv og kan ses i føl­gende lys: Mod­erne jour­nal­is­tikk utgjør et sære­gent kunnskap­spro­duserende sys­tem. Hva preger dette ekspert­sys­temets begrep om poli­tikk? Hvilken til­gang gir det til en kri­tisk forståelse av poli­tikk? Hvor­dan kan tiltaket “fak­tas­jekk” forstås i spen­nings­fel­tet mel­lom jour­nal­is­tisk pro­fesjon­alis­er­ing og pro­fi­ler­ing — mel­lom en gen­uin jour­nal­is­tisk moti­vasjon og medi­enes egne pro­fi­ler­ings­be­hov? Hvor­dan virk­er det sam­men med andre trekk ved rådende poli­tisk jour­nal­is­tikk? Og hvor­dan forhold­er det seg til den nyvunne inter­essen for pub­likums- og bruk­er­med­virkn­ing i journalistikken? 

“Fak­tafokuseringa ser ut til å ha vir­ka opp­dra­gande. Lesarane har i større grad etter­spurt kjelder for pås­tan­dar,” kon­klud­erte BTs sam­funnsredak­tør i 2009. Hun viste også til et eksem­pel på kri­tikk av en fak­tafik­ser­ing. En KrF-poli­tik­er hadde hevdet at ett av fem barn vokser opp i utrygge hjem. BT sporet tal­let tilbake til Røde Kors, som ikke kunne redegjøre for kilden. Karak­teren “På tynn is” ble føl­gelig tatt i bruk. En leser rea­gerte: “Var det gøy å leke detek­tiv? Var det givende å rive ned et meget vik­tig foku­som­råde for to organ­isas­jon­er (en poli­tisk og en friv­il­lig) som fak­tisk prøver å gjøre en forskjell?”

Fak­ta er hel­lig. Det er en jour­nal­is­tisk tros­set­ning. Men en petime­ter-dyrk­ing av fak­ta kan også resul­tere i en vel revi­so­rak­tig tilnærm­ing til poli­tikk. Vil vi ha poli­tikere som har sitt på det tørre, men som ikke mak­ter å tenne en gnist? Vil vi ha poli­tikere som aldri tar for hardt i, for­di de er livred­de for å bli tatt i fak­tafeil? Bør vi ikke være på vakt mot nøyak­tighet på villspor?

BT åpnet i lokalval­gkam­p­en 2011 fak­tas­jekkings­bal­let med opp­slaget “Feil, Erna”. Bak­grun­nen var en pås­tand om at 70–80 liv kunne vært red­det med midt­delere og fler­feltsveier. Fak­tas­jekkernes arbeid ga føl­gende resul­tat: “Den nærmere gjen­nom­gan­gen vis­er at Høyres forslag kan red­de anslagsvis 28 liv og gi 65 færre hardt skadde. Pås­tanden er feil.”

I lanserin­gen av faktasjekk.no ved inngan­gen til fjorårets val­gkamp hadde BT inter­vjuet en poli­tik­er, en redak­tør og en forsker. Alle syntes tiltaket var en fin ting, redak­tøren sågar at det var en glim­rende jour­nal­is­tisk idé. “Lovpris­er fak­tas­jekk,” var tit­te­len. Tok BT for hardt i? Eller blir dom­men “delvis sant”? 

En tidligere ver­sjon av artikke­len ble pub­lis­ert i Bergens Tidende, 11. sep­tem­ber 2011.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen