Holder munn om ytringsfrihet

Så lenge ytringsretten ikke kommuniseres til de ansatte, er det lojalitetsplikten de sitter igjen med.

«[N]år offent­lig ansat­tes ytrin­ger ikke pas­ser inn i det poli­tis­ke spil­let, så sen­ker vi fri­hets­fana og løf­ter loja­li­tets­pla­ka­ten», skri­ver Eva Kvel­land, bystyre­med­lem i Kris­tian­sand. Hun trek­ker frem sin egen kom­mu­ne som et mind­re bra eksem­pel, og viser til Åpen­hets­in­dek­sen, en under­sø­kel­se av åpen­he­ten i alle nors­ke kom­mu­ner, gjen­nom­ført av Norsk Presse­for­bunds Offent­lig­hets­ut­valg i fjor. Kris­tian­sand hav­ner litt under lands­gjen­nom­snit­tet, og er der­med gans­ke nær en typisk norsk kom­mu­ne: en kom­mu­ne som lov­stri­dig påleg­ger folke­valg­te taus­hets­plikt i sitt reg­le­ment (82 pro­sent av alle nors­ke kom­mu­ner), og som sam­ti­dig mang­ler en uttryk­ke­lig bestem­mel­se om ansat­tes ytrings­fri­het (69 pro­sent).

Det førs­te viser en skrem­men­de man­gel på kunn­skap om lov­ver­ket vårt. Det sis­te viser en uro­vek­ken­de bevisst eller ube­visst hold­ning til ansat­tes ytrings­fri­het. For også det uskrev­ne sen­der ster­ke sig­na­ler.

Les også Vox Pub­li­cas gjen­nom­gang av saker hvor kom­mune­an­sat­te er pålagt munn­kurv.

Ubehagelig, men lovlig

Jour­na­lis­ter i lokal­avi­ser opp­le­ver at kom­mu­nalt ansat­te ikke en gang tør stå frem og for­tel­le at de mang­ler barne­hage­plass, for­di det kan anses som kri­tikk av arbeids­gi­ver. Slik skal det ikke være, og «slik er det ikke hos oss», vil nok man­ge kom­mu­na­le topp­le­de­re slå seg til ro med. Men så len­ge ytrings­ret­ten ikke kom­mu­ni­se­res til de ansat­te, er det loja­li­tets­plik­ten de sit­ter igjen med. Ned­teg­net rom­mer den­ne plik­ten gjer­ne noe i ret­ning av at «arbeids­ta­ke­ren skal for­hol­de seg lojalt til ved­tak og avgjø­rel­ser…» Hva det­te egent­lig inne­bæ­rer, rent lov­mes­sig, har Sivil­om­buds­man­nen gjort klart (Sak 2006/530):

«Den ansat­tes loja­li­tets­plikt beskyt­ter bare mot ytrin­ger som på illo­jal måte ska­der arbeids­gi­vers legi­ti­me og sak­li­ge inter­es­ser. Arbeids­gi­ve­re kan der­for ikke slå ned på ytrin­ger som opp­fat­tes som uøns­ke­te, uhel­di­ge eller ube­ha­ge­li­ge.»

Og vide­re:

«Der­som hen­sy­ne­ne bak ytrings­fri­he­ten vei­er tyng­re, vil en ytring fra en ansatt kun­ne være ver­net også når arbeids­gi­vers legi­ti­me og sak­li­ge inter­es­ser kan bli ska­de­li­den­de.»

Dis­se utta­lel­se­ne er ikke å fin­ne i de kom­mu­na­le regel­ver­ke­ne, og det er synd, for de viser med størs­te tyde­lig­het hvil­ke hold­nin­ger som bør lig­ge til grunn i offent­li­ge orga­ner.

Se til Lillesand

Om kom­mune­sty­re­ne ikke vil hen­te inspi­ra­sjon fra Sivil­om­buds­man­nen, kan de hen­te den i Lil­le­sand. I den­ne kom­mu­nens regel­verk står det:

«Alle ansat­te i Lil­le­sand kom­mu­ne skal bidra til størst mulig åpen­het om vår virk­som­het.
Lil­le­sand øns­ker dess­uten at syns­punk­ter på virk­som­he­ten vår frem­mes i det offent­li­ge rom.
Hver ansatt skal lojalt gjen­nom­føre kom­mu­na­le ved­tak, men også når ved­tak er fat­tet, kun­ne påta­le kri­tikk­ver­di­ge for­hold eller util­sik­te­de virk­nin­ger.

Ansat­te har full rett til å kun­ne kon­tak­te og utta­le seg til media også i omstrid­te spørs­mål inn­ad i kom­mu­nen, hele tiden innen­for gren­ser satt av lov­be­stemt taus­hets­plikt. Kom­mu­nen vil ikke etter­fors­ke eller anmel­de ansat­tes kon­takt med media gitt de sam­me gren­ser.»

Slik sen­der kom­mu­nen et tyde­lig sig­nal som under­stre­ker det åpen­ba­re: Offent­lig ansat­te har sam­me rett til å ytre seg som alle and­re. Utgangs­punk­tet for enhver kom­mu­ne må være Grunn­lo­ven, så får and­re hen­syn til­pas­ses og kom­mu­ni­se­res der­et­ter. Ytrings­fri­het bør fin­ne sted.

TEMA

Y

tringsf
rihet

60 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen