Myten om det visuelles betydning i fjernsynsdebatter

Er det virkelig riktig at vi ikke hører hva folk i fjernsynet sier, men bare påvirkes av hvordan de ser ut?

I kveld skjer den største og vik­tig­ste hen­delsen i den amerikanske val­gkam­p­en siden pres­i­den­tkan­di­datenes taler på kon­ven­tene. Endelig vil vi høre Oba­ma og Rom­ney utvek­sle argu­menter ansikt til ansikt. I flere dager nå har kan­di­datene spilt “The down-play­ing game”. Frem­for å kri­tis­ere hveran­dre som ukyn­di­ge, umulige, udyk­tige – ja egentlig generelt håpløse – slik som det har vært frem til debat­tene; så overøs­er kan­di­datene nå hveran­dre med ros. “Oba­ma er en fan­tastisk taler”, sier Rom­ney. “Rom­ney er meget vitende og skarp”, sier Obama.

Og mens mot­standeren teg­nes som en gud­benådet debat­tant, beklager begge nå sin egen ufor­måen­het og man­gel på erfar­ing. “Rom­ney, har virke­lig fått prak­tis­ert og forbedret sine debatt-evn­er i primær­val­get, men jeg har dessverre vært så trav­elt opp­tatt med å styre lan­det at jeg slett ikke har hatt tid til å øve”, sier Oba­ma. “Pres­i­den­ten, har jo deltatt i disse mann-til-mann pres­i­dent­de­bat­ter tidligere og vet hva det han­dler om, mens jeg stakkars aldri har vært i en slik situ­asjon før”, sier Rom­ney. Begge høres ut som en stu­dent som forsøk­er å fore­gripe og forsvare et dårlig resul­tat på en test ved å si at han “ikke har lest noe særlig”. Målet er naturligvis å gjøre seg selv til vin­ner ved å ned­tone for­vent­ninger og deretter over­raske pos­i­tivt. Det var en del av fork­larin­gen på at George Bush ikke tapte debat­tene mot Al Gore i 2000, selv de fleste hadde ven­tet at Al Gore med sitt intellekt, kunnskap og debat­ter­far­ing skulle gruse Bush. Slik gikk det som kjent ikke.

Opp til debat­tene har avis­er, fjern­syn og nettsider i deres “pre-debate” dekn­ing pub­lis­ert lis­ter med “mem­o­rable moments” fra tidligere debat­ter. Disse min­n­everdi­ge øye­b­likk han­dler alltid om én av to ting. For det første han­dler de om “debate gaffes”, alt­så tab­ber som ikke alene fikk kan­di­dater til å se dumme ut, men også – hevdes det ofte – førte til at de tapte debat­ten, og i siste ende kan­skje til og med val­get: Nixon som så syk og svett ut i 1960, Ger­ald Ford som i 1976 hevdet at det ikke var sov­jetisk dom­i­nans i Polen, eller John McCain som i 2008 kalte Oba­ma for “that one”. For det annet han­dler de om korte, ofte humoris­tiske, bemerkninger som set­ter motkan­di­dat­en til veg­gs: Rea­gan som i 1984 avvæp­net angrepet mot sin alder med en mor­somhet, eller Joseph Biden som i 2008 avviste repub­likaneren Rudy Giu­liani, tidligere ord­før­er for New York, som egnet pres­i­den­tkan­di­dat med ordene: “Han sier bare tre ting i hver set­ning: et navnord, et verb og 9/11”.

Ofte han­dler omta­l­ene av debat­ten om at det kan­di­datene sier egentlig slett ikke betyr noe. Det avgjørende er i stedet, hevdes det, hvor­dan de sier det, hvor­dan de ser ut og hvor­dan de beveg­er seg. Men slik er det ikke. Det er en grunn til at kan­di­datene sier ord, og ikke bare danser eller mimer sin poli­tikk foran tilhør­erne. Slike pås­tander om det visuelles kraft er pop­ulære myter basert på anek­do­tisk bevis. Det er naturligvis ikke slik at kan­di­datens utseende, måte å tale på og fysiske fremtre­den er helt uten betyd­ning, men det omvendte er heller ikke til­fel­let. Likev­el fall­er synsere i medi­ene kon­stant for fris­telsen til å trekke den enkle fork­larin­gen opp av hat­ten, så alle måper i vantro over­raskelse når de slår fast at kropp er alt og ord er ingenting.

Som eksem­pel på det visuelles betyd­ning nevnes ofte den første av de fire fjern­synssendte debat­tene mel­lom USAs pres­i­den­tkan­di­dater i 1960: Richard M. Nixon og John F. Kennedy.

Fortellin­gen sier van­ligvis at Nixon var i dårlig form, og hadde mis­tet fem kilo etter syk­dom. Skjorten så for stor ut, og i fjern­synets spot­light fram­sto hans i forveien bleke ansikt nærmest gjen­nom­sik­tig. På skjer­men kunne man se skyggene under øynene og skimte skjeg­gstubbene. Han stod urolig på grunn av smerten i benet, og svet­tet så mye i stu­dio-var­men at han med tun­gen måtte slikke svet­ten fra over­lep­pen. Over­for Nixon stod en rolig, ung, velop­plagt og sol­brun John F. Kennedy med et fast og bestemt blikk på Nixon. Mens Nixon frem­stod usikker, er pås­tanden, frem­stod Kennedy sikker. Denne første pres­i­dent­de­bat­ten ble sendt både på radio og fjern­syn. Tre uavhengige studi­er under­søk­te hvem som ble opp­fat­tet som vin­ner av debat­tene. Blant fjern­synsseerne mente flest at Kennedy vant. Radi­olyt­terne, mente at Nixon vant. Se her, og vur­der hva du selv synes:

Under­søkelsenes resul­tater for­tolkes van­ligvis på to måter. For et første er for­tolknin­gen at fjern­synet primært er et visuelt medi­um. Det avgjørende er der­for ikke hva man sier, men hvor­dan man ser ut. Frem­føring (actio) er vik­tigere enn sub­stans (inven­tio). Fjern­synet formi­dler uttrykk frem­for innhold. For det andre tolkes (det angivelige) resul­tatet som bevis for at radioen, som avisen, er et ver­balt medi­um som formi­dler innhold frem­for uttrykk. Som lyt­tere er vi der­for opp­merk­somme og hør­er etter hva taleren sier, frem­for å avledes av måten han sier det på. Mens fjern­synet formi­dler utvendig form, gir radioen oss rent innhold. For­di fjern­synet er bilder, fort­set­ter ankla­gen, for­flater, foren­kler og forvrenger dette medi­um den poli­tiske debat­ten. På grunn av billedets makt er det ingen som hør­er hva debat­tan­tene sier, og de gode rasjonelle argu­menter forsvin­ner i den visuelle voldtekt.

Men ved nærmere etter­syn vis­er det seg Kennedy-Nixon-stu­di­ene er både prob­lema­tiske og tvety­di­ge. For det første ble det ikke under­søkt hvem som fak­tisk vant debat­ten og dermed over­be­viste flest. Deltak­erne i stu­di­ene ble spurt hvem de mente hadde vun­net. De svar­er alt­så ikke på om de selv ble over­be­vist (og selv det hadde vært prob­lema­tisk), men om de tror at andre ble over­be­vist. Denne måten å spørre på gir ofte det man i forskn­ing om spør­re­un­der­søkelser kaller “tred­je-per­sons-effekt”. Det er effek­ten som opp­står når den utspurte antar at selv om han ikke selv ble over­be­vist av kan­di­dat­en som var så veltal­ende og karis­ma­tisk og flott å se på, så ble alle de andre dumme seere sikkert over­be­vist av slik over­fladisk påvirkn­ing: “for de kan ikke gjen­nom­skue pro­pa­gan­daen sådan som jeg kan”. For det annet har flere forskere påpekt at stu­di­ene av debat­ten i 1960 ikke benyt­tet objek­tive, viten­skapelige metoder og at det var alvorlige feil i stør­relsen og sam­menset­nin­gen i grup­pene man spurte ut.

Skulle vi nå likev­el velge å stole på disse under­søkelser og anek­dot­er, kan vi likev­el ikke uten videre stole på at billedet vant over ordene, innpaknin­gen over innhold­et og utseen­det over poli­tikken. Det ville være mere kor­rekt å si at Kennedy klarte seg best i den fjern­synssendte kom­bi­nasjon av bilde, lyd og ord, mens Nixon klarte seg best i radioens kom­bi­nasjon av ord og lyd. Fjern­syn ver­sus radio er ikke det samme som bilder ver­sus ord, eller uttrykk ver­sus innhold. Det er snarere bilder med ord og stemme ver­sus ord med stemmer.

Derutover implis­er­er antagelsen om at Kennedy vant på sitt utseende ikke alene at fjern­synet forvrenger og forstyrrer innhold­et, men også at radioen ikke gjør det. Men radioen er ikke et trans­par­ent medi­um fritt for forvrengn­ing. Man kunne der­for like gjerne hevde at Kennedy tapte på radioen for­di lyt­terne ikke lik­te hans overk­lasse Boston-aksent eller at Nixon vant på radioen for­di han hadde en mere sym­pa­tisk, medrivende eller innby­dende stemme.

Vel, nå er det bare en time til det beg­yn­ner, jeg må stoppe her, så jeg kan nå å se debat­ten…. øhhh, jeg men­er selvføl­gelig høre debat­ten.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen