Taler ved årets begynnelse og slutt

Det nærmer seg tida for de store ordene servert fra statsminister og konge. Virksomme Ord har ikke et fulltallig utvalg av verken politiske eller kongelige nyttårstaler, men vi jobber med saken, og mener å kunne vise til gode representanter for sjangeren.

Ord­nin­gen med nyt­tårstaler via NRK (radio) var satt allerede ved første årsskifte etter fred­såret 1945, og hadde som bak­grunn at både kong Haakon, kro­n­prins Olav og statsmin­is­ter Johan Nygaardsvold ved årsskifter og andre større anled­ninger holdt tale til Norge via BBCs norske avdel­ing i Lon­don i krigsårene 1940–1945. (Kong Haakon hadde også før kri­gen tid­vis sendt nyt­tår­shilsen­er gjen­nom kringkastin­gen.) Og siden årsskiftet 1946 ser det ikke ut til å ha vært noen avbrudd i ord­nin­gen med kon­gens og statsmin­is­terens nyt­tårstale via NRK, som fra 1. nyt­tårs­dag 1961 også ble sendt via NRK Fjernsynet.

Kong Olav V taler til nyt­tår ca 1965–70 (foto: Hen­rik Ørst­ed, Oslo Muse­um. CC: by-sa)

Selv om rekken av taler alt­så ikke er full­s­tendig på Virk­somme Ord, kan man finne et godt knippe. Fra den første dagen i 1945 kan vi lese Vid­kun Quis­lings des­per­ate ord som opp­for­dr­er “den fanatiske vil­je til å kjempe sak­en frem til full seier”, og fra den siste dagen i året kan vi lese kong Haakons let­telse og takknem­lighet.

Over­sik­ten over data­basens nyt­tårstaler vis­er at tal­ene ikke bare rep­re­sen­ter­er en formell tradis­jon, men også har invitert nye begreper inn i språket. Som for eksem­pel Gro Harlem Brundt­lands “Det er typisk norsk å være god”, og Stoltenbergs etter­hvert så beryk­t­ede måneland­ing.

Et siste lille tips: Han var verken konge eller stats­mann, men som et helt annet nyt­tårstalebidrag er det inter­es­sant å se på Fran­cis Bull som satt i tysk fangeskap på Gri­ni fra 1941–45. Han var lit­ter­aturhis­torik­er og pro­fes­sor i norsk, og på Gri­ni under­holdt han med­fan­gene med fore­drag om norsk lit­ter­atur — etter hukom­melsen. På Virk­somme Ord kan du lese to av nyt­tårsta­l­ene han holdt til sine med­fanger, fra hen­holdsvis 1941 og 1943.

Med ønske om en god jul

- og et godt nytt år!

(takk til Øivind Østang ved Statsmin­is­terens kon­tor for infor­masjon om nyt­tårstal­enes opprinnelse)

TEMA

M

ediehis
torie

27 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen