Taler ved årets begynnelse og slutt

Det nærmer seg tida for de store ordene servert fra statsminister og konge. Virksomme Ord har ikke et fulltallig utvalg av verken politiske eller kongelige nyttårstaler, men vi jobber med saken, og mener å kunne vise til gode representanter for sjangeren.

Ord­nin­gen med nytt­års­ta­ler via NRK (radio) var satt alle­re­de ved førs­te års­skif­te etter freds­året 1945, og had­de som bak­grunn at både kong Haa­kon, kron­prins Olav og stats­mi­nis­ter Johan Nygaards­vold ved års­skif­ter og and­re stør­re anled­nin­ger holdt tale til Nor­ge via BBCs nors­ke avde­ling i Lon­don i krigs­åre­ne 1940–1945. (Kong Haa­kon had­de også før kri­gen tid­vis sendt nytt­års­hil­se­ner gjen­nom kring­kas­tin­gen.) Og siden års­skif­tet 1946 ser det ikke ut til å ha vært noen avbrudd i ord­nin­gen med kon­gens og stats­mi­nis­te­rens nytt­års­tale via NRK, som fra 1. nytt­års­dag 1961 også ble sendt via NRK Fjern­sy­net.

Kong Olav V taler til nytt­år ca 1965–70 (foto: Hen­rik Ørsted, Oslo Muse­um. CC: by-sa)

Selv om rek­ken av taler alt­så ikke er full­sten­dig på Virk­som­me Ord, kan man fin­ne et godt knip­pe. Fra den førs­te dagen i 1945 kan vi lese Vid­kun Quis­lings despe­ra­te ord som opp­ford­rer «den fana­tis­ke vil­je til å kjem­pe saken frem til full sei­er», og fra den sis­te dagen i året kan vi lese kong Haa­kons let­tel­se og takk­nem­lig­het.

Over­sik­ten over data­ba­sens nytt­års­ta­ler viser at tale­ne ikke bare repre­sen­te­rer en for­mell tra­di­sjon, men også har invi­tert nye begre­per inn i språ­ket. Som for eksem­pel Gro Har­lem Brundt­lands «Det er typisk norsk å være god», og Stol­ten­bergs etter­hvert så beryk­te­de måne­lan­ding.

Et sis­te lil­le tips: Han var ver­ken kon­ge eller stats­mann, men som et helt annet nytt­års­tale­bi­drag er det inter­es­sant å se på Fran­cis Bull som satt i tysk fange­skap på Gri­ni fra 1941–45. Han var lit­te­ra­tur­his­to­ri­ker og pro­fes­sor i norsk, og på Gri­ni under­holdt han med­fan­ge­ne med fore­drag om norsk lit­te­ra­tur — etter hukom­mel­sen. På Virk­som­me Ord kan du lese to av nytt­års­ta­le­ne han holdt til sine med­fan­ger, fra hen­holds­vis 1941 og 1943.

Med øns­ke om en god jul

- og et godt nytt år!

(takk til Øivind Østang ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor for infor­ma­sjon om nytt­års­ta­le­nes opp­rin­nel­se)

TEMA

M

ediehis
torie

27 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen