Politisk fjernsynsreklame i Norge

En skitten strøm av manipulerende personangrep eller en ny politisk mulighet. Tre argumenter imot politisk fjernsynsreklame som ikke er så gode, som de ser ut til å være.

Da jeg i august 2012 reiste et år til Chica­go for å være Ful­bright-pro­fes­sor på North­west­ern Uni­ver­si­ty og stud­ere pres­i­dent­val­gkam­p­en, var jeg imot for­budet mot poli­tisk fjern­syn­sreklame i Norge. Jeg hadde vanske­lig for å finne over­be­visende grun­ner til at vi skulle vur­dere fjern­syn annerledes enn andre medi­er. Etter val­gkam­p­en var jeg ikke lenger så sikker.

Måned­er med fiendtlige og løg­nak­tige reklamer var utmat­tende og desil­lusjonerende å følge. Jeg har stud­ert og under­vist i poli­tisk fjern­syn­sreklame gjen­nom mange år, så jeg var fullt klar over graden og omfanget av neg­a­tivitet i amerikanske kam­pan­jer. Men 2012 var verre enn noensinne tidligere. Dunkel musikk, mørke farg­er, fryk­tap­peller og foruroli­gende stem­mer som frem­sat­te apoka­lyp­tiske advarsler, domin­erte i alle kam­pan­jer – ikke bare i pres­i­den­tkam­pan­jen. Også gjen­nom guvernør­val­gene, sen­a­tor­val­gene og val­gene til rep­re­sen­tantenes hus løp en uen­delig, mørk og skit­ten strøm av foren­klende, usanne og neg­a­tive personangrep.

Slikt omfang av destruk­tiv, kam­pan­je­pro­pa­gan­da må vel være bevis nok for at Norge bør holde seg langt vekk fra poli­tisk reklame på fjern­synet. Vel, det er jeg heller ikke så sikker på. Norge er ikke USA, og fryk­ten for amerikanis­er­ing, tror jeg, er over­dreven – ja, dette begrepet er i seg selv en foren­kling av et tem­melig kom­plis­ert fenomen. For eksem­pel begrenser den foren­klende, fiendtlige, neg­a­tive og ure­delige retorikken seg ikke til reklame. Nyhet­sut­sendelsene på Fox TV hold­er seg verken tilbake for å sam­men­likne Oba­ma med Hitler eller Stal­in eller for å antyde – eller si rett ut – at USAs pres­i­dent ikke er amerikan­sk stats­borg­er, at han er mus­lim, eller er en kom­mu­nist som dri­ver “class war­fare” mot Amerikas befolkn­ing. Men dette får oss ikke til å hevde at vi bør for­by nyhet­sut­sendelser eller tv-kommentatorer.

Og det er nå litt under­lig at poli­tisk reklame er for­budt på TV, når det sam­tidig er tillatt i våre avis­er og mag­a­sin­er, i VG og Dagen, i Se & Hør, KK og Vi menn. Vi kan lovlig dri­ve poli­tisk reklame på tele­fon, med direct mail, på boards over­alt i byen, og vi kan formi­dle poli­tiske bud­skaper i lev­ende bilder på nett og på kino. Ja, et par­ti kan til og med leie et fly og sende par­tiled­eren rundt i hele lan­det, som Kristin Halvors­en gjorde det i 1997, da hun ville sette barn og unge først.

Forbud på TV og forbud på nett

Diskusjo­nen om poli­tisk fjern­syn­sreklame i Norge er mer enn femten år gam­mel. Men den ble først en offentlig debatt da TV 2 i august 1997 ulovlig sendte en reklame for Frem­skrittspar­ti­et. I dag er den rel­e­vant igjen – men nå i ny form. For 1. jan­u­ar i år trådte den norske tilpas­nin­gen til det såkalte AMT-direk­tivet i kraft. Det tilpass­er den norske kringkast­ingsloven til EUs direk­tiv om audio­vi­suelle medi­et­jen­ester som bl.a. omfat­ter inter­net­tbaserte TV-tjen­ester (som TV2 Sumo, VGTV og NRK nett-tv). Da alle norske parti­er beg­y­nte å legge reklame­filmer på sine egne hjemmesider, og gladelig betalte for å få filmer på vg.no, frem­stod det norske for­budet plut­selig noe muse­alt. Denne utviklin­gen imøte­gikk Kul­tur- og kirkede­parte­mentet da det i juli 2009 usendte et høringsno­tat som anbe­falte å utvide for­budet mot poli­tisk reklame til også å omfat­te audio­vi­suelle medietjenester.

Departe­mentet har nå bestemt at for­budet mot reklame for poli­tiske bud­skap videre­føres for kringkastet fjern­syn, mens det foreløpig ikke er ved­tatt for­bud mot poli­tiske bud­skap i audio­vi­suelle bestill­ingst­jen­ester. Man avven­ter utviklin­gen av bestill­ingst­jen­estene før for­budet eventuelt utvides. Der­for er det kan­skje på tide at vi igjen spekulerer litt over de argu­mentene som førte til et for­bud mot poli­tisk fjern­syn­sreklame i første omgang. Fra beg­yn­nelsen har debat­ten vært preget av tre argu­menter imot å tillate poli­tisk fjernsynsreklame:

  1. Det første av disse er økono­mi­ar­gu­mentet, som sier at poli­tiske fjern­syn­sreklamer bør for­bys for­di denne form for kom­mu­nikasjon er dyrt å pro­dusere og kjøpe. De høye omkost­ninger vil gi en udemokratisk fordel til ressurssterke grup­per, til de store og vel­havende parti­er eller samfunnsgrupper.
  1. Det andre er foren­klingsar­gu­mentet, som sier at poli­tiske fjern­syn­sreklamer bør for­bys for­di de vil foren­kle poli­tiske bud­skaper på en måte som er øde­leggende for et godt demokrati.
  1. Det tred­je er makt- og manip­u­lasjon­sar­gu­mentet, som sier at poli­tiske fjern­syn­sreklamer bør for­bys for­di de som fjern­syn­skom­mu­nikasjon påvirk­er for sterkt og mak­t­fullt og på et ure­delig, nærmest manip­u­la­torisk vis.

Økonomiargumentet

Økono­mi­ar­gu­mentet dominer­er både den offentlige debat­ten og departe­men­tale doku­menter. Vi finner det for eksem­pel i Kul­tur- og kirkede­parte­mentets stort­ingsmeld­ing fra mai 2006 (nr. 18), hvor det blir uttrykt slik:

Fjern­syn­sreklame er kost­bart både å pro­dusere og dis­tribuere. I prak­sis vil bruk av fjern­synet som reklamekanal der­for hov­ed­sake­lig være en mulighet for de få og finan­sielt ressurssterke inter­essene. En opphev­ing av dagens for­bud kan særlig skape et sterkt press i ret­ning av å bruke fjern­syn­sreklame som et virkemid­del i par­tikonkur­ransen. Kun få av par­tiene vil ha ressurs­er til å kunne føre en reklamekam­pan­je i fjern­syn, noe som vil med­føre at parti­er med store finan­sielle ressurs­er vil kunne opp­nå langt sterkere eksponer­ing enn andre. Etter departe­mentets vur­der­ing vil føl­gelig en opphev­ing av lov­for­budet kunne gi kap­i­tal­sterke grup­per uforholdsmes­sig stor inn­fly­telse på valgprosesser.

Det er ingen tvil om at man betaler en høy pris for å pro­dusere og sende reklame på TV. Men det betyr ikke nød­vendigvis at fjern­syn er dyrere enn andre medi­er eller at reklame på TV vil øke det kom­mu­nikasjon­s­mes­sige for­trinn som de resurssterke allerede har. Logisk sett gir det ikke mye mening at en gruppe eller et par­ti har lov til å trykke 30 hel­sider i VG, men ikke sende 30 sekun­der på TV Norge. Og selv om et 30 sekun­ders reklameinnslag kan koste mel­lom 50 og 170.000 kro­ner å sende, er prisen annerledes når vi reg­n­er ut hva det koster per per­son som ser rekla­men, alt­så i kon­tak­t­pris eller pris per eksponering.

Allerede i 1998 gav TV 2‑direktør Arne Jensen i Dagens Næringsliv (21.01.98) uttrykk for at man til og med får flere eksponer­inger for reklamepen­gene når man reklamer­er i fjern­synet. Kon­tak­t­prisen for en fjern­syn­sreklame, sa han, var mye bil­ligere enn selv utgifter til trykk og dis­tribusjon av en løpesed­del. Slik er det fremde­les. Når vi reg­n­er reklameut­giften i kon­tak­t­pris eller eksponer­ing, er kjøpt opp­merk­somhet i fjern­synet bil­ligere enn medi­er som avis­er og kino, hvor reklame for livssyn og poli­tiske bud­skaper er tillatt.

Avhengig av sesong kostet eksem­pelvis en reklame­film på TV 2 i 2012 mel­lom 13,6 og 21,9 øre per seer frem til klokken 18.00, og mel­lom 16,9 og 28,5 øre per seer mel­lom 18.00 og 24.00. Til sam­men­likn­ing koster den bil­lig­ste hel­side i VG i 2013 177.555 kro­ner. Hvis du ønsker annon­sen din på side 5 – som er den beste siden – må du ut med 251.292 kro­ner. For disse pen­gene når man omkring 775.000 lesere. Kon­tak­t­prisen går alt­så fra omkring 23 øre per per­son for den bil­lig­ste siden til omkring 32 øre for den beste siden i avisen. Det betyr at både den laveste og den høyeste kon­tak­t­prisen er bil­ligere på fjern­synet enn i avisen. Du får rett og slett flere i tale for færre penger hvis du annon­ser­er på TV.

Der­til kom­mer at man ikke uten videre kan anta at fjern­syn­sreklame vil være til større fordel for de store parti­er eller ressurssterke grup­per. I Tysk­land, for eksem­pel, hvor par­tiene både har mulighet for å kjøpe og få gratis sende­tid er det observert en nedgang i de største par­tienes inter­esse for poli­tisk tv-reklame. Den samme nedgan­gen i inter­esse for poli­tisk fjern­syn­sreklame kan ikke spores hos de min­dre og mer ukjente par­tiene. For dem har både gratis og kjøpt sende­tid tvert imot vært en god mulighet for å nå ut til et større pub­likum enn det de van­ligvis ville gjort med andre medier.

Sett ut fra omkost­nin­gene per per­son som eksponeres for et bud­skap, samt ut fra fjern­synets mulighet for min­dre ressurssterke grup­per til å nå ut til mange, er fjern­synet alt­så ikke uten videre en formidlingskanal som økonomisk gir en urettmes­sig fordel for ressurssterke grup­per. Fjern­syn­sreklame kan til og med være en fordel for grup­per med færre økonomiske ressurs­er, for­di det gir dem mulighet for å gjøre seg kjent for mange.

I for­len­gelse av økono­mi­ar­gu­mentet mot poli­tisk reklame frem­føres ofte foren­klings- og mak­tar­gu­mentene som begge hevder at fjern­synet er et helt spe­sielt medium.

Forenklingsargumentet

Foren­klingsar­gu­mentet han­dler om pop­u­laris­er­ing, for­flat­ing, og “amerikanis­er­ing” av den offentlige debat­ten. For eksem­pel skriv­er Kul­tur- og kirkede­parte­mentet i Stort­ingsmeld­ing nr. 18 (mai 2006, “Om for­bud mot reklame for livssyn og poli­tiske bud­skap i fjernsyn”):

Etter departe­mentets vur­der­ing kan en opphevelse av for­budet mot reklame for poli­tiske bud­skap i fjern­syn også ha uønskede virkninger på hvor­dan selve den poli­tiske debat­ten arter seg. Poli­tisk reklame i fjern­syn vil kunne gi sterke føringer i ret­ning av min­dre infor­masjons­basert val­gkamp, der reklame­språket vil styre mye av den infor­masjon som til­fly­ter velgerne.

Argu­mentet har ful­gt debat­ten siden beg­yn­nelsen. I et høringsno­tat om reklame for livssyn og poli­tiske bud­skap fra 1998 (side 14) skriv­er Kul­tur­de­parte­mentet for eksempel:

Det kan hevdes at en adgang til å reklamere for livssyn eller poli­tiske bud­skap i radio og fjern­syn vil føre til en uheldig for­flat­ing og pop­u­laris­er­ing på områder som berør­er dels dypt per­son­lige følelser og dels spørsmål av vesentlig betyd­ning for den enkelte.

Foren­klingsar­gu­mentet begrunnes blant annet med fjern­syn­srekla­mens korte varighet på omkring et halvt min­utt. Det framholdes at denne fyn­digheten nød­vendigvis vil foren­kle kom­plis­erte poli­tiske bud­skap, og der­for mak­ter fjern­syn­srekla­men ikke å formi­dle et sub­stan­sielt bud­skap på demokratisk forsvarlig måte.

Det før­er til at sak­ene og poli­tikken drukn­er i visuelle drama­tis­eringer, “’image­build­ing’, ’sound­bites’, og bil­lige slagord som pre­sen­teres i en sterkt foren­klet og for­dum­mende innpakking”, som pro­fes­sor Bernt Hagtvet uttryk­te det i en kro­nikk i Dag­bladet (19.04.98). Han mente at poli­tisk reklame i eter­me­di­ene åpn­er for “pop­ulisme av mest hjernedøde slag”. Argu­mentet er at poli­tisk fjern­syn­sreklame vil utskifte den sub­stan­sielle og infor­ma­tive poli­tiske saksin­for­masjo­nen med visuelle drama­tis­eringer, image­pleie og emosjonelle appeller. Og dessuten, antas det, vil poli­tisk reklame føre til økt fiendt­lighet og aggres­siv, neg­a­tiv poli­tisk retorikk.

En mer sub­stan­siell begrun­nelse for foren­klingsar­gu­mentet er at markeds­føringsloven stiller strenge krav til hva man kan si om kom­mer­sielle bud­skaper, men ikke krav til hva man kan si om poli­tiske bud­skaper. Det fikk reklame­man­nen Jan Erik Næss (admin­istr­erende direk­tør for Bates-grup­pen) til å fryk­te at vel­gerne oversvømmes av poli­tiske løgn­er. Han uttalte til Aften­posten(18.03.98) at:

For­bruk­eren beskyttes mot usanne opplysninger om f.eks. en eske vaskepul­ver. Vel­geren har der­i­mot ingen beskyt­telse mot løgn­er når det skal fattes vik­tige beslut­ninger for lan­dets fremtid. … Det er et paradoks om lov­giverne skal ha rett til å lyve i samme media som de påleg­ger annon­sørene strenge krav til vederheftighet.

Alt dette høres unek­telig over­be­visende ut. Men slik er det ikke nød­vendigvis. For det første forsvin­ner ikke eksis­terende uttrykks­former og gen­r­er for­di en ny kom­mer til. Og for det andre er kor­thet og fyn­dighet ikke spe­siell for fjern­syn­srekla­men eller for fjern­synet som medi­um. Tenk bare på par­tienes val­gplakater og på mange av deres avisan­nonser. Som Frem­skrittspar­ti­ets Geir Mo har uttrykt det på sitt eget fyn­di­ge vis (Dagsavisen 12.12.08):

Når Høyre med Erna Sol­berg i spis­sen går rundt med hvete­boller og lover «andre boller med Høyre», eller set­ter ned stol­er og sier at «du kan stole på oss», så kan det vel ikke bli enklere?

Dessuten bør vi overveie om korte fyn­di­ge uttalelser og 30-sekun­ders kom­mu­nikasjon virke­lig er et prob­lem. Det finnes jo nok av lange fork­laringer på poli­tikken. Man kan til og med argu­mentere for at lange oms­ten­delige fork­laringer har en iboende risiko for å fun­gere uklart, tilslørende og der­for manip­u­la­torisk; mens korte uttalelser i stedet har poten­sialet til å fun­gere som klare, forståelige og tydelige meldinger, som en poli­tik­er bedre kan stilles til ans­var for.

På den andre siden er det ingen tvil om at erfarin­gene fra den amerikanske val­gkam­p­en i 2012 vis­er en bety­delig foren­kling og for­flat­ning av den poli­tiske debat­ten. Ikke desto min­dre har de neg­a­tive fjern­syn­sreklamene i USA tradis­jonelt vært mer pre­sise og konkrete enn de pos­i­tive. I land som USA, Storbri­tan­nia, Italia og Tysk­land (i årene 92–96) er det fak­tisk en klar overvekt av fjern­syn­sreklamer med tyn­gdepunkt på saksspørsmå­lene. Og aller høyest innslag av saksspørsmål er å finne i de amerikanske reklamene (83 %), og da i særde­leshet de reklamene som angriper mot­standeren sam­tidig med at de forteller om egen poli­tikk. Neg­a­tiv reklame er mer sak­sori­en­tert enn pos­i­tiv reklame.

Når vi blir grepet av fryk­ten for foren­klende “amerikanis­er­ing” bør vi også huske på at Norge og USA har forskjel­lige kul­tur­er og val­gsys­te­mer. Det norske fler­par­ti-sys­temet leg­ger ikke opp til den samme fiendt­ligheten som det amerikanske topar­ti-sys­temet. I USA er poli­tikk og val­gkamp først og fremst pri­vat- og per­son­fi­nan­siert, i Norge er det stats- og par­ti­fi­nan­siert. De amerikanske val­gkam­per er mer per­son­ori­en­terte enn de norske, hvor par­ti­plat­tfor­men har en større plass. I Norge dominer­er offentlige fjern­syn­skanaler som NRK og TV 2 og poli­tik­erne deltar hyp­pig i debat­ter og inter­vju. I USA domineres val­gkam­p­en av pri­vate og poli­tis­erte kanaler som MSNBC, Fox og CNN, og de eneste debat­tene kan­di­datene deltar i er de nøye regis­serte og kon­trollerte pres­i­dent­de­bat­tene. Da Barack Oba­ma i okto­ber 2012 debat­terte mot Mitt Rom­ney hadde han ikke deltatt i en offentlig fjern­syns­de­batt siden pres­i­dent­de­bat­tene mot John McCain fire år tidligere. Mens man i USA svar­er på reklamer med nye reklamer, gir det norske sys­temet god mulighet for å svare i debat­ter, inter­vju og nyhetsutsendelser.

Makt- og manipulasjonsargumentet

Makt- og manip­u­lasjon­sar­gu­mentet er det tred­je av de mest dominerende argu­menter for et for­bud mot reklame for livssyn og poli­tiske bud­skaper. Både foren­klingsar­gu­mentet og økono­mi­ar­gu­mentet byg­ger på mak­tar­gu­mentet. I seg selv er det nem­lig ikke noe prob­lema­tisk i fjern­synets antat­te foren­kling – val­gplakater, bal­longer med par­til­o­go og utdel­ing av hvete­boller er jo også foren­klinger. Men etter­som fjern­synets over­be­vis­nings­makt ans­es som særlig sterk, opp­fattes foren­klin­gen og den økonomiske for­fordel­ing som mer prob­lema­tisk i dette mediet.

Hvis ikke man men­er at fjern­syn­srekla­men utøver en sterkere (og mer manip­u­la­tiv) retorisk makt og påvirkn­ingsef­fekt, er det jo ingen grunn til å bekym­re seg for om ressurssterke grup­per har bedre mulighet for å benytte denne for­men for kom­mu­nikasjon. Ingen ønsker å for­by but­tons, pins eller bal­longer, for ingen tror at de har noen særlig effekt. Med fjern­syn er det annerledes. Som Kul­tur- og kirkede­parte­mentet i 2008 uttryk­te det i sin stort­ingsmeld­ing (nr. 18):

Dagens lovbestem­melse tar hen­syn til at fjern­synet fort­satt er et medi­um med spe­sielt sterk gjen­nom­slagskraft. En reklamekam­pan­je i fjern­syn antas å ha større innvirkn­ing på menings­dan­nelsen enn reklame i andre medier.

Også For­brukerom­budet har argu­mentert for for­bud ved hjelp av mak­tar­gu­mentet. De skrev i et sam­men­drag til marked­srådet i 1998 (FO-sak nr. 97–1767):

For­brukere skal som mot­takere av fjern­synssendinger beskyttes mot å bli utsatt for den poli­tiske reklames agi­ta­toriske innhold, man­glende mulighet for bev­is­førsel og mulighet for sam­men­bland­ing med redak­sjonelt stoff.

Hvor stor makt – og hvilken makt – fjern­syn­sreklame fak­tisk har, er ikke lett å avgjøre. Men det er sikkert at forsknin­gen på området ikke enty­dig støt­ter de pos­tu­latene om rekla­mens makt som både Kul­tur­de­parte­mentet, For­brukerom­budet og andre har frem­satt. Det gjelder både norsk, skan­di­navisk og inter­nasjon­al forskning.

I Fin­land for eksem­pel, hvor poli­tisk fjern­syn­sreklame er tillatt, er det bare mel­lom 5–10 pros­ent som sier de baser­er sin stem­meråd­givn­ing på fjern­syn­sreklame. I USA, hvor forsknin­gen på området er mest omfat­tende, finnes det rik­tig­nok kri­tiske røster, men det finnes også forskn­ing som peker på et pos­i­tivt demokratisk poten­sial i poli­tisk fjern­syn­sreklame. Den får tak i de som ellers ikke er inter­essert i poli­tikk, den får folk til å gå ut og stemme, og neg­a­tiv reklame inviter­er folk til å tenke kritisk.

Makt- og manip­u­lasjon­sar­gu­mentet er først og fremst basert på antagelsen om at det visuelle i sam­spill med andre uttrykks­former som tale, skrift og lyd, skaper en påvirkn­ingskraft som er større enn for eksem­pel kom­bi­nasjo­nen av tekst og bilder i trykt reklame, og at denne kraften især ret­ter seg inn mot følelsene våre. Men når man ser på den empiriske forsknin­gen er det ikke mange studi­er som tydelig støt­ter antagelsen om at emosjonelle appeller i poli­tiske reklamer uten videre over­før­er de samme følelser til seeren. Der­til kom­mer at emosjonelle appeller ikke er spe­sielt mer fremtre­dende enn rasjonelle. I en viten­skapelig sam­men­likn­ing mel­lom 12 land var fordelin­gen at 50 pros­ent av reklamene appellerte emosjonelt og 44 pros­ent rasjonelt.

Legg til dette at skil­let mel­lom det rasjonelle og emosjonelle i seg selv er prob­lema­tisk. Som allerede antikke retorikere vis­ste og som mod­erne kog­nisjonsviten­skap har doku­mentert, har følelser som regel et rasjonelt fun­da­ment. Hvis en pen­sjon­ist fryk­ter at en poli­tik­er vil kutte i pen­sjo­nen, gir det god mening å stemme på en annen kandidat.

Og selv om vi skulle velge å tro at fjern­synet fak­tisk har større makt enn andre medi­er, er det ikke i seg selv et argu­ment for å for­by poli­tisk fjern­syn­sreklame. Om en reklame er pos­i­tiv eller neg­a­tiv, emosjonell eller rasjonell, er nem­lig full­s­tendig uavhengig av om den er etisk. Og hvis vi har et godt argu­ment, har vi vel plikt til å frem­føre det på den mest mak­t­fulle måten?

Hvorvidt Norge bør oppret­tholde for­budet mot fjern­syn­sreklame for poli­tiske bud­skaper er, som det fremgår, ikke enkelt å avgjøre. Men som i alle slike avgjørelser er det vik­tig at vi ikke uten videre tar alle argu­menter for påly­dende, men i stedet under­søk­er dem kri­tisk. Det har vært hen­sik­ten med denne teksten.

Denne tek­sten er også trykt på Minervanett.no.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Jens Kjeld­sen menar att vår räd­sla för bilders makt byg­ger på tre anta­gan­den. Fören­kling­shy­pote­sen: Att […]

til toppen