Smarttelefonen: Stadig viktigere medieplattform

Nordmenn blir mobile mediebrukere. Smarttelefoner er snart allemannseie, og mediebrettene følger hakk i hæl.

I sitt nyhets­brev Mediefak­ta 1/2013 (pdf) pre­sen­ter­er Medienorge fak­ta og analyser om utbre­delse og bruk av mobil og mediebrett i det norske og inter­nasjonale markedet. Vox Pub­li­ca trekker her fram noen av de mest sen­trale funnene.

Sju av ti har smarttelefon

Smart­tele­fon­er og mediebrett er rep­re­sen­tan­ter for den nye tren­den: mobile mul­ti­me­di­aplat­tformer som er koblet til inter­nett via mobil­nett eller trådløst bred­bånd. Forde­lene ved den nye medi­ete­knolo­gien er hov­ed­sake­lig bruk­er­venn­ligheten og tilgjen­ge­ligheten av ulike informasjons‑, kom­mu­nikasjons- og under­hold­ningstil­bud. Gode skjer­mer, avansert pro­gram­vare, intu­itive meny­er og stort indi­vid­u­alis­er­ingspoten­sial sørg­er for at smart­tele­fon­er og mediebrett byr på en rekke fordel­er for brukerne.

Mens smart­tele­fon­er allerede har blitt «alle­mann­seie» i den rike delen av ver­den, så henger net­tbrett litt etter på grunn av sin senere lanser­ing og dermed min­dre utbredelse.

Tydelig er at den nye mobile medi­ete­knolo­gien har beg­y­nt å endre mediebruksmøn­stre og medievan­er. Til tross for at innhold­et på ulike plat­tformer er tilnærmet likt, leg­ger teknolo­gien visse føringer som preger bruken av medi­et. Det er tydelig forskjell på å lese nyheter på nett, mobil, brett eller papir. Lesin­gen på mobile enheter kan karak­teris­eres som kjapp og fly­k­tig og mobil­tele­fo­nen som nyhetsmedi­um kalles der­for «øye­b­likksme­di­et».

Apple sat­te med lanserin­gen av iPhone i 2007 en ny og bane­bry­tende stan­dard for smart­tele­fon­er. Per 3. kvar­tal 2012 var 68 pros­ent av den norske net­tbe­folknin­gen (de som har til­gang til inter­nett) eier av en smart­tele­fon. «Mobil­surf­ing» har blitt et daglig gjøremål for store grup­per av befolkningen.

Den aktive bruken av smart­tele­fon­er får ikke uven­tet også kon­sekvenser for hvor­dan vi lever livene våre. Grensene mel­lom offentlig og pri­vat, dag og natt, arbeid og fritid viskes mer og mer ut. Ni av ti nord­menn sier at de er svært eller litt avhengige av mobilen i hverdagen.

Økonomiske forventninger og gratiskulturens realiteter

Mobil og brett vokser som reklamekanaler i Norge, selv om beløpene foreløpig er små i forhold til annon­sein­ntek­tene i de web-baserte net­tavisene og ‑tjen­estene. Den fly­k­tige lesin­gen på mobilen og små skjer­mer gjør foreløpig mobilen lite egnet som kanal for reklame som net­tets tradis­jonelle ban­ner­an­nonser. Det hevdes også at pub­likum ikke er i “kjøpe­modus” når de surfer på mobilen, skriv­er Medienorge i nyhetsbrevet.

Lanserin­gen av net­tbrett skapte i forkant store for­vent­ninger om et nytt økonomisk grunnlag for jour­nal­is­tikken, men også her har lesernes betal­ingsvil­je latt vente på seg. Den etablerte «gratiskul­turen» blant bruk­erne er et kjent fenomen på inter­nett og er ikke det eneste hin­der for økonomisk utbytte av de nye medieløsningene.

Der­i­mot har markedet for app­likasjon­er (app-markedet) utviklet seg til en dynamisk vek­st­bran­sje for de mobile medieplat­tformene. På ver­dens­ba­sis ble i 2011 25 mil­liarder mobi­lap­per lastet ned og i 2012 reg­n­er man med dobbelt så mange. Påfal­l­ende er at nær 90 pros­ent av ned­lastin­gene for smart­tele­fon er grati­s­ap­per. Også her set­ter med andre ord gratiskul­turen sine spor. 

«Inngjerdete hager» og trusler mot personvern og datasikkerhet

Tim Bern­ers-Lee, grunn­leg­geren av world wide web, fryk­ter at ver­densveven brytes ned til frag­menterte øyer. Sergey Brin, med­grün­der av Google, men­er at Face­book og Apple med sine løs­ninger for app­likasjons­dis­tribusjon har satt opp «inng­jerdete hager» der sel­skapene har streng kon­troll og styrings­makt (sam­tidig skal en ikke glemme at Google konkur­rerer hardt med de samme to gigan­tene). Særlig Apples sterke dom­i­nans i dette markedet oppleves som en trussel mot inter­net­tets åpenhet.

App­likasjon­s­markedet skaper i til­legg nye utfor­dringer for både per­son­vern og datasikker­het. App-markedet baser­er seg hov­ed­sake­lig på tillit da, ifølge Datatil­synet, «det finnes lite trans­parens om hvilke opplysninger som innsam­les, med hvilket for­mål og hvor­dan disse opplysnin­gene eventuelt videre­brukes». En kri­tikk som særlig den mest pop­ulære mobi­lap­p­likasjo­nen blant nord­menn, nem­lig Face­books, er blitt utsatt for i mediene.

Et tveegget sverd for selskaper

De tek­nol­o­giske endrin­gene får også poten­sielt store kon­sekvenser for sel­skaper, og kan dermed opp­fattes som et tveegget sverd. Tele­op­er­atørsel­skaper vin­ner i utgangspunkt på utviklin­gen, men utfor­dres av kap­a­sitets­be­hovet som kom­mer som en kon­sekvens av den enorme trafikkvek­sten. Tv-sel­skaper møter ny konkur­ranse fra aktør­er som tilbyr TV-innhold på inter­nett, som for eksem­pel YouTube, VGTV, Net­flix og HBO.

Etablerte elek­tron­ikkpro­dusen­ter, som Apple, Sam­sung, Nokia eller Sony, og andre aktør­er som Ama­zon, Face­book, Google, kjem­per om paten­ter og marked­spo­sisjon­er i mobil­te­knologi­bran­sjen. Foreløpig stikker Apple og Sam­sung av med mesteparten av bran­sjens sam­lede over­skudd. Apples smart­tele­fon­er er mest pop­ulære blant nord­menn, og sel­skapet har til tross for høye pris­er en sterk posisjon i Norge. På ver­dens­ba­sis er der­i­mot Sam­sung marked­sle­dende blant smarttelefonprodusentene.

Norske aviser og brettsatsingen

Net­tbret­tet har ikke fått den samme gjen­nom­slagskraften som smart­tele­fo­nen ennå, men bruk­er­tal­lene øker stadig. Igjen var Apple den første som kunne sette en ny stan­dard med sin Ipad, men konkur­rentene lot ikke lenge vente på seg. Google, Ama­zon, Sam­sung, Microsoft og andre ful­gte like etter med sine ver­sjon­er av mediebrett. 

Tal­lene i Norge lar en for­mode at net­tbrett-teknolo­gien er på god vei til raskt å øke sin utbre­delse i den norske befolknin­gen. Sal­get av net­tbrett passerte som­meren 2012 sal­get av bær­bare PC-er i Norge. Bran­sjen anslår at det i 2012 ble sol­gt rundt 500.000 net­tbrett i Norge.

Par­al­lelt med utviklin­gen rea­gerte også norske mediehus i 2010 med et kap­pløp om hvem som ville være først ute med en utgave på brett. Net­tavisen var 15. okto­ber 2010 den første som gikk online med sin net­tbret­tut­gave som bruk­erne kunne få lese gratis. Kort deretter ful­gte Dagens Næringsliv som første papi­ravis med en betal­ingsvari­ant. VG lanserte sin bret­tavis i desem­ber 2010 og ble året etter kåret til beste Ipad-utgave («best paid news app») av World Asso­ci­a­tion of News­pa­pers and News Pub­lish­ers. Norsk avis­bran­sje — særlig VG og Aften­posten — er dermed i det inter­nasjonale tet­sjik­tet når det gjelder utvikling av avis­pro­duk­ter for mediebrett. 

Utviklin­gen i folks bruk av mobilt medieinnhold har økt raskt de siste to årene.

Men betal­ingsvil­jen blant bruk­erne av net­tbret­tløs­ninger er stort sett ukjent, og etter den første euforien som spådde nye økonomiske muligheter, har de fleste avishusene nok justert ned ambisjon­snivået. Den større utbre­delsen av smart­tele­fon­er før­er til at mobil­ver­sjon­er er langt mer brukt av befolknin­gen enn brettutgaven.

Brettbruk i USA antyder nye trender for nyhetslesing

Under­søkelser gjen­nom­ført i USA, anty­der at mediebret­tet øker nyhets­bruken generelt, det vil si at flere brukere invester­er mer tid i lesing av nyhetsstoff. De som leste nyheter på flere plat­tformer (PC, papir, mediebrett eller smart­tele­fon) bruk­te like mye tid på hver plat­tform og kut­tet ikke ned lesin­gen på en plat­tform til fordel for en annen. Men det fremheves at flere leser lengre artik­ler og mer bak­grunnsstoff på mediebrett enn på smart­tele­fon. Noen bruk­er bret­tet også til boklesing. 

Resul­tatene av under­søkelsen gir et bilde av at net­tbrett brukes lite «i far­ta» og mest hjemme.

De som ikke har

Midt oppe i de forholdsvis store medi­ete­k­nol­o­giske endrin­gene er det vik­tig å huske at mer enn halv­parten av ver­dens befolkn­ing ikke har til­gang til mobile kom­mu­nikasjon­sløs­ninger og teknolo­gi­er som mobil­tele­fon, smart­tele­fon eller net­tbrett. En under­søkelse av mobilsel­skapenes inter­nasjonale organ­isas­jon vis­er at det fantes omkring 3,2 mil­liarder mobi­labon­nementer i 2012. Dette er litt under halv­parten av ver­dens befolkning.

Last ned Medienorges nyhets­brev Mediefak­ta 1/2013 (pdf) med flere datak­ilder og mer infor­masjon om utviklin­gen innen smart­tele­fon­er og mediebrett.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen