Nyhetsbrev fra Vox Publica: Barbarer på Tinget

Bondestortingene på 1830-tallet satte det på spissen: Hvem er skikket til å delta i demokratiet, hvem skal lede? Andre saker: NRK trenger ny digital visjon; KrF-velgere på vandring.

Nye artik­ler
Infor­ma­sjons­kom­pe­tan­se til fol­ket!
Evne til kri­tisk vur­de­ring av infor­ma­sjon blir mer og mer nød­ven­dig – for alle. Av Hele­ne N. Andre­as­sen, Lars Figen­schou, Mari­ann Løkse og Tor­stein Låg.

En ny digi­tal visjon for NRK
Vi bør ta et steg til­ba­ke og ten­ke ut en ny visjon for hva NRK skal gjø­re på digi­ta­le platt­for­mer. Av Kris­ti­an Mei­sing­set

Over­sikts­side: Debat­ten om NRKs rol­le i et digi­talt medie­sam­funn
Rap­por­ter, debatt­inn­legg og nyhe­ter sam­let på ett sted. Av Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

Offent­lig­he­tens his­to­rie
«En inva­sjon av bar­ba­rer»
I opp­sty­ret rundt bonde­stor­tin­gene i 1833 og 1836 ble det virv­let opp en hel del spørs­mål av betyd­ning for for­stå­el­sen av tidens poli­tiske kul­tur. Hvem var skik­ket til å del­ta, hvem til å lede? Av Anders Johan­sen

Med­bor­ger­pa­ne­let
KrFs vel­ge­re i drift
Vel­gerne til Kris­te­lig Folke­parti opp­fat­ter nå par­tiet å være nær­mere Arbei­der­par­tiet enn Høy­re. Av Svein­ung Arne­sen

Fak­ta først
Finn arter, finn tei­ner, finn øl: Vin­ner­ne av #hack4no
Et spill for å regist­rere arter, en app for å bli kvitt spø­kel­ses­tei­ner og et inter­ak­tivt ølkart vant #hack4no 2015. Av Svein­ung Enge­land

Data­base­høs­ting og slit­te sko­så­ler
Jour­na­lis­tik­ken må bli like grense­over­skri­dende som øko­no­mien og poli­tik­ken. Av Olav Anders Øvre­bø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen