En bildebankboks fylt med nakenbilder

150 millioner bilder blir sendt med appen Snapchat - hver dag. Etter å ha blitt sett av mottakeren skal bildene forsvinne for alltid, men dette kan ikke gründerne bak Snapchat garantere.

Det har aldri vært så enkelt å kom­mu­nis­ere. Ti sekun­der etter at du har postet noe på Face­book-siden din kan ven­nin­nen din i Peru ha “likt” og kom­mentert det. Så om jeg sier at sosiale medi­er er på nip­pet til å ta over ver­den, blir nok ingen forskrekket. Sit­ter man på bussen, vil ni av ti pas­sas­jer­er trykke på smart­tele­fonene sine. Enten de hør­er på musikk på Spo­ti­fy, tit­ter på bilder på Insta­gram, leser net­tavis­er eller chat­ter med ven­ner på Face­book. Nesten alle er en del av den sosiale mediehverdagen.

I 2012 bekreftet Face­book at en kvinne fra Cal­i­for­nia med navn Flo­rence Det­lor var det sosiale nettver­kets eld­ste medlem. I jan­u­ar i år fylte hun 102 år. Flo­rence Det­lor har også sin egen fanpage.

Bilder i øyeblikket

Med en suk­sess som Face­book, vil flere selvføl­gelig prøve å opp­nå det samme. I 2011 var det en ny gjeng med uni­ver­sitetsstu­den­ter som ville bli rike på sosiale medi­er. Denne gan­gen var det en app som skulle gjøre susen, og resul­tatet ble Snapchat. 

Snapchat er et bild­edel­ing­spro­gram der bruk­eren tar et bilde eller en video og eventuelt leg­ger med en kort stripe med tekst eller teg­n­ing. Så bestem­mer bruk­er hvor lenge mot­tak­er skal få se bildet. Alt fra ett til ti sekun­der. Visjo­nen til Snapchat er at man ikke alltid trenger å dele bilder av sushimid­dager, idyl­liske solnedganger eller luk­suriøse ferier. Her hintes det nok til det andre pop­ulære bild­edel­ing­spro­gram­met Insta­gram. Snapchat skal der­for i mot­set­ning til Insta­gram han­dle om interne spøk­er, øye­b­likk og rare ansik­t­sut­trykk. På Snapchats hjemmesider beskrives bruken slik:

Snapchat is a new way to share moments with friends. Snap an ugly self­ie or a video, add a cap­tion, and send it to a friend (or maybe a few). They’ll receive it, laugh, and then the snap disappears.The image might be a lit­tle grainy, and you may not look your best, but that’s the point. It’s about the moment, a con­nec­tion between friends, and not just a pret­ty picture.

I april i år for­t­alte Evan Spiegel, en av Snapchats grün­dere, at det sendes omkring 150 mil­lion­er bilder hver dag gjen­nom appen. Selv om de fleste i beg­yn­nelsen trodde det var et håpløst pros­jekt, er den i dag en av ver­dens rask­est vok­sende mobi­lap­per.

Bare moro? (foto: Snapchat.com)

Bare moro? (foto: Snapchat.com)

Kris­tine (navnet er endret, red.anm.) er 17 år gam­mel og bruk­er Snapchat daglig. Som elev i andre klasse på videregående er hun en typisk gjen­nom­snitts­bruk­er av appen. 

— Jeg lastet det først og fremst ned for­di alle andre hadde det. Først forstod jeg ikke helt hva det gikk ut på og hvor­for jeg hadde det, men nå er det blitt en vane å sende bilder av alt mulig. Jeg sender for eksem­pel bilder av meg selv når jeg har stått opp, når jeg er ute med ven­ner eller av hva jeg spiser. 

Målgruppe og bruksområde

Alder­s­grensen på pro­gram­met er 12 år, og fir­maet sier at mål­grup­pen er 13 år og eldre. En rund­spør­ring jeg gjorde i to tien­deklass­er på Gim­le ung­domsskole i Bergen i april viste at 55 pros­ent av 15–16-åringene bruk­er Snapchat. De aller fleste sa de bruk­te appen til å kom­mu­nis­ere enkelt med vennene sine. Snapchat blir ofte beteg­net som en enklere måte å ta kon­takt på enn med tek­st­meldinger eller Face­book-chat. Kris­tine bruk­er pro­gram­met også til enkel kom­mu­nikasjon og til å få opp­da­teringer fra ven­ner. Hun sender bilder — “snaps” — til ven­ninnene og kom­p­isene sine, eller så bruk­er hun det til å ha korte sam­taler med bekjente.

— Det er ikke ofte jeg sender en snap først. Jeg sender som oftest bare svar til de som sender til meg, men jeg har mange ganger sendt snaps av typen “på vei til by’n, hva skjer?”. Det hen­der også ofte at jeg sender mange snaps når jeg er full. 

Appen som holder på alle dine hemmeligheter, eller?

Selv om bildet skal forsvinne etter den angitte tiden, tok det ikke lang tid før bruk­erne forstod at man kunne ta bilde av skjer­men (screenshot/skjermdump) i løpet av de sekun­dene bildet ble vist. Om mot­tak­er gjør dette, vil sender få beskje­den “… just took a screen­shot of you”. Men med nåti­dens teknolo­gi var det ikke lenge før kom­ple­men­tære apps dukket opp på markedet. Apps som gir muligheten til å lagre uten at sender ser at du har gjort det. På Face­book finnes det flere titalls grup­per der men­nesker fra hele ver­den leg­ger ut Snapchat-bilder de har tatt skjer­mdump av. Per­son­ene på bildene er som regel let­tk­led­de — eller nakne.

— Jeg har opplevd at en tok screen­shot av et bilde jeg sendte som jeg ikke ville han skulle lagre. Deretter spurte jeg hvor­for han gjorde det, og ved­k­om­mende svarte “nei, jeg har ikke tatt screen­shot. Hvor­for tror du sånt om meg?”. Da blir jeg usikker på hva jeg skal tro. Jeg har også opplevd at noen har lagd “falske” pro­fil­er på Snapchat for å bare sende naken­bilder av seg selv. Har fått av “Hornyboynorway92” og det er jo ikke alltid like gøy, forteller Kristine. 

— En annen slik pro­fil som kalte seg «Samapikk» la meg til i forgårs. Han sier han kjen­ner meg, sier jeg har fine pup­per og jeg er så digg og sånt. Jeg aner jo ikke hvem det er og jeg innrøm­mer at det er ganske freaky, fort­set­ter hun. 

Kris­tine bruk­er hele navnet sitt som bruk­er­navn på Snapchat. Ved å gjøre det kan alle som vet hva hun het­er spørre om å legge henne til som kontakt. 

— Når du sier det sånn, er det kan­skje ikke alltid like lurt med tanke på alle mulige men­nesker som er der ute. Men det pos­i­tive er at jeg kan blokkere per­son­er og at jeg må god­ta de som leg­ger meg til. De som leg­ger meg til må jo fak­tisk kunne navnet mitt, ha meg i tele­fonkon­tak­tene eller Face­book-kon­tak­tene sine, noe som gjør meg ganske sikker på at de som leg­ger meg til, kjen­ner meg. Jeg har blokkert “Hornyboynorway92”, “Samapikk”. En annen jeg har blokkert, hun sendte snaps hvert min­utt. Jeg slet­tet henne ikke for­di hun hadde gjort meg noe, men for­di hun var irriterende. 

Sexting

Etter sex-skan­da­lene rundt den amerikanske poli­tik­eren Antho­ny Wein­er ble sex­ting et nytt ord på folke­munne. Kon­gress­rep­re­sen­tan­ten sendte bilder av pri­vate del­er av krop­pen sin, som ble spredd via Face­book og Twit­ter. Da nettst­edet TechCrunch spurte Snapchat-grün­der Evan Spiegel om sam­men­hen­gen mel­lom Snapchat og sex­ting, sa han at tanken aldri hadde streifet ham, men i samme inter­vju innrøm­met han også at appen var delvis inspir­ert av Antho­ny Weiner-skandalen.

Da jeg spurte elevene ved tiende klasse på Gim­le ung­domsskole om de hadde sendt naken­bilder av seg selv, var det svært få som svarte ja. De fleste syntes slikt var helt idiotisk.

— Nei, aldri. Det er langt under min verdighet, og hvem som helst kan ta screen­shot eller lagre bildet, lød ett svar.

Men det var også noen som svarte ja.
— Ja, for­di det var en annen som sendte til meg og da ble jeg fris­tet til å sende tilbake.

Kris­tine har både sendt og mot­tatt let­tk­led­de bilder.
— Jeg kunne ikke sendt helt naken, men skal innrømme jeg har sendt bilder i bh og biki­ni før. Det er til gut­ter jeg kjen­ner og har stolt eller stol­er på. Men nå som jeg har fun­net ut at det er mulighet for at alle snapsene blir lagret, har jeg latt være.

Når jeg spør om hun har mot­tatt let­tk­led­de bilder av gut­ter før, ler hun og nikker.
— Tror gut­ter er litt “tøf­fere” på sånt, de drit­er litt mer i det, tror jeg. 

Kan ikke garantere at bildene blir slettet

Noen ganger når man laster ned en app eller melder seg på en tjen­este, får man beskjed om å god­ta vilkårene for tjen­esten. Dette er ofte regler man må over­holde for å bruke tjen­esten eller en ans­vars­fraskriv­else, som gjerne tillater tjen­esten til­gang på data om deg og hvor­dan du bruk­er appen, etc. Dette er noe de fleste lar være å lese, siden det ofte er svært langt og ikke minst står på engel­sk med ord som ikke alltid er like lette å forstå. Da kan man risikere å gå glipp av de skjulte sidene med tjen­esten. På Snapchats hjemmesider står det med veldig liten skrift, godt gjemt under kat­e­gorien per­son­vern, at de ikke kan garan­tere for at bildene blir slettet:

When you send or receive mes­sages using the Snapchat ser­vices, we tem­porar­i­ly process and store your images and videos in order to pro­vide our ser­vices. Although we attempt to delete image data as soon as pos­si­ble after the mes­sage is trans­mit­ted, we can­not guar­an­tee that the mes­sage con­tents will be delet­ed in every case.

24 år gam­le Richard Hick­man har stud­ert dig­i­tal etter­forskn­ing ved Utah Val­ley Uni­ver­si­ty. Han bruk­er omkring seks timer på å finne fram til Snapchat-bilder på Android-tele­fon­er, men leter fort­satt etter måten å gjøre det på Iphone. Hick­man sier at Snapchat-appen i prak­sis lagr­er bildene, selv om fir­maet sier de slettes.

I forbindelse med debat­ten om til­gang til Snapchat-fil­er skrev Snapchat-grün­derne et blog­ginn­legg der de plut­selig ikke lengre la skjul på at slet­tede fil­er kan hentes opp igjen. De forteller at det selvsagt er teknisk mulig å hente opp igjen slet­tede datafil­er, der­som man rår over de rette verk­tøyene og teknikkene:

Also, if you’ve ever tried to recov­er lost data after acci­den­tal­ly delet­ing a dri­ve or maybe watched an episode of CSI, you might know that with the right foren­sic tools, it’s some­times pos­si­ble to retrieve data after it has been delet­ed. So… you know… keep that in mind before putting any state secrets in your selfies :)

Blog­ginn­legget har i hvert fall ikke fått debat­ten om Snapchats prob­lema­tiske sider til å forsvinne. Tvert imot str­ev­er grün­derne fort­satt med å bedre appens frynsete omdømme.

Tiden vil vise om denne bilde­bankbok­sen en dag eksploder­er og alle Snapchat-bildene vi har tatt vil sveve rundt på det vide internett.

Det har under arbei­det med denne sak­en ikke vært mulig å komme i kon­takt med grün­derne av Snapchat.

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen