En bildebankboks fylt med nakenbilder

150 millioner bilder blir sendt med appen Snapchat - hver dag. Etter å ha blitt sett av mottakeren skal bildene forsvinne for alltid, men dette kan ikke gründerne bak Snapchat garantere.

Det har ald­ri vært så enkelt å kom­mu­ni­se­re. Ti sekun­der etter at du har pos­tet noe på Face­bo­ok-siden din kan venn­in­nen din i Peru ha «likt» og kom­men­tert det. Så om jeg sier at sosia­le medi­er er på nip­pet til å ta over ver­den, blir nok ingen for­skrek­ket. Sit­ter man på bus­sen, vil ni av ti pas­sa­sje­rer tryk­ke på smart­te­le­fo­ne­ne sine. Enten de hører på musikk på Spo­ti­fy, tit­ter på bil­der på Insta­gram, leser nett­avi­ser eller chat­ter med ven­ner på Face­bo­ok. Nes­ten alle er en del av den sosia­le medie­hver­da­gen.

I 2012 bekref­tet Face­bo­ok at en kvin­ne fra Cali­for­nia med navn Flo­ren­ce Det­lor var det sosia­le nett­ver­kets elds­te med­lem. I janu­ar i år fyl­te hun 102 år. Flo­ren­ce Det­lor har også sin egen fan­pa­ge.

Bilder i øyeblikket

Med en suk­sess som Face­bo­ok, vil fle­re selv­føl­ge­lig prø­ve å opp­nå det sam­me. I 2011 var det en ny gjeng med uni­ver­si­tets­stu­den­ter som vil­le bli rike på sosia­le medi­er. Den­ne gan­gen var det en app som skul­le gjø­re susen, og resul­ta­tet ble Sna­pchat.

Sna­pchat er et bilde­de­lings­pro­gram der bru­ke­ren tar et bil­de eller en video og even­tu­elt leg­ger med en kort stri­pe med tekst eller teg­ning. Så bestem­mer bru­ker hvor len­ge mot­ta­ker skal få se bil­det. Alt fra ett til ti sekun­der. Visjo­nen til Sna­pchat er at man ikke all­tid tren­ger å dele bil­der av sus­hi­mid­da­ger, idyl­lis­ke sol­ned­gan­ger eller luk­su­riø­se ferier. Her hin­tes det nok til det and­re popu­læ­re bilde­de­lings­pro­gram­met Insta­gram. Sna­pchat skal der­for i mot­set­ning til Insta­gram hand­le om inter­ne spø­ker, øye­blikk og rare ansikts­ut­trykk. På Sna­pchats hjem­me­si­der beskri­ves bru­ken slik:

Sna­pchat is a new way to share moments with fri­ends. Snap an ugly sel­fie or a video, add a cap­tion, and send it to a fri­end (or may­be a few). They­’ll rece­i­ve it, laugh, and then the snap disappears.The ima­ge might be a litt­le grai­ny, and you may not look your best, but that’s the point. It’s about the moment, a con­nec­tion betwe­en fri­ends, and not just a pret­ty pic­tu­re.

I april i år for­tal­te Evan Spie­gel, en av Sna­pchats grün­de­re, at det sen­des omkring 150 mil­lio­ner bil­der hver dag gjen­nom appen. Selv om de fles­te i begyn­nel­sen trod­de det var et håp­løst pro­sjekt, er den i dag en av ver­dens ras­kest vok­sen­de mobil­ap­per.

Bare moro? (foto: Snapchat.com)

Bare moro? (foto: Snapchat.com)

Kris­ti­ne (nav­net er end­ret, red.anm.) er 17 år gam­mel og bru­ker Sna­pchat dag­lig. Som elev i and­re klas­se på videre­gå­en­de er hun en typisk gjen­nom­snitts­bru­ker av appen.

— Jeg las­tet det først og fremst ned for­di alle and­re had­de det. Først for­stod jeg ikke helt hva det gikk ut på og hvor­for jeg had­de det, men nå er det blitt en vane å sen­de bil­der av alt mulig. Jeg sen­der for eksem­pel bil­der av meg selv når jeg har stått opp, når jeg er ute med ven­ner eller av hva jeg spi­ser.

Målgruppe og bruksområde

Alders­gren­sen på pro­gram­met er 12 år, og fir­ma­et sier at mål­grup­pen er 13 år og eld­re. En rund­spør­ring jeg gjor­de i to tiende­klas­ser på Gim­le ung­doms­sko­le i Ber­gen i april vis­te at 55 pro­sent av 15–16-åringene bru­ker Sna­pchat. De aller fles­te sa de bruk­te appen til å kom­mu­ni­se­re enkelt med ven­ne­ne sine. Sna­pchat blir ofte beteg­net som en enk­le­re måte å ta kon­takt på enn med tekst­mel­din­ger eller Face­bo­ok-chat. Kris­ti­ne bru­ker pro­gram­met også til enkel kom­mu­ni­ka­sjon og til å få opp­da­te­rin­ger fra ven­ner. Hun sen­der bil­der — «sna­ps» — til venn­in­ne­ne og kom­pi­se­ne sine, eller så bru­ker hun det til å ha kor­te sam­ta­ler med bekjen­te.

— Det er ikke ofte jeg sen­der en snap først. Jeg sen­der som oftest bare svar til de som sen­der til meg, men jeg har man­ge gan­ger sendt sna­ps av typen «på vei til by’n, hva skjer?». Det hen­der også ofte at jeg sen­der man­ge sna­ps når jeg er full.

Appen som holder på alle dine hemmeligheter, eller?

Selv om bil­det skal for­svin­ne etter den angit­te tiden, tok det ikke lang tid før bru­ker­ne for­stod at man kun­ne ta bil­de av skjer­men (screenshot/skjermdump) i løpet av de sekun­de­ne bil­det ble vist. Om mot­ta­ker gjør det­te, vil sen­der få beskje­den «… just took a scre­en­s­hot of you». Men med nåti­dens tek­no­lo­gi var det ikke len­ge før kom­ple­men­tæ­re apps duk­ket opp på mar­ke­det. Apps som gir mulig­he­ten til å lag­re uten at sen­der ser at du har gjort det. På Face­bo­ok fin­nes det fle­re titalls grup­per der men­nes­ker fra hele ver­den leg­ger ut Sna­pchat-bil­der de har tatt skjerm­dump av. Per­sone­ne på bil­de­ne er som regel lett­kled­de — eller nak­ne.

— Jeg har opp­levd at en tok scre­en­s­hot av et bil­de jeg send­te som jeg ikke vil­le han skul­le lag­re. Der­et­ter spur­te jeg hvor­for han gjor­de det, og ved­kom­men­de svar­te «nei, jeg har ikke tatt scre­en­s­hot. Hvor­for tror du sånt om meg?». Da blir jeg usik­ker på hva jeg skal tro. Jeg har også opp­levd at noen har lagd «fals­ke» pro­fi­ler på Sna­pchat for å bare sen­de naken­bil­der av seg selv. Har fått av «Hornyboynorway92» og det er jo ikke all­tid like gøy, for­tel­ler Kris­ti­ne.

— En annen slik pro­fil som kal­te seg «Samapikk» la meg til i for­gårs. Han sier han kjen­ner meg, sier jeg har fine pup­per og jeg er så digg og sånt. Jeg aner jo ikke hvem det er og jeg inn­røm­mer at det er gans­ke fre­aky, fort­set­ter hun.

Kris­ti­ne bru­ker hele nav­net sitt som bru­ker­navn på Sna­pchat. Ved å gjø­re det kan alle som vet hva hun heter spør­re om å leg­ge hen­ne til som kon­takt.

— Når du sier det sånn, er det kan­skje ikke all­tid like lurt med tan­ke på alle muli­ge men­nes­ker som er der ute. Men det posi­ti­ve er at jeg kan blok­ke­re per­soner og at jeg må god­ta de som leg­ger meg til. De som leg­ger meg til må jo fak­tisk kun­ne nav­net mitt, ha meg i tele­fon­kon­tak­te­ne eller Face­bo­ok-kon­tak­te­ne sine, noe som gjør meg gans­ke sik­ker på at de som leg­ger meg til, kjen­ner meg. Jeg har blok­kert «Hornyboynorway92», «Samapikk». En annen jeg har blok­kert, hun send­te sna­ps hvert minutt. Jeg slet­tet hen­ne ikke for­di hun had­de gjort meg noe, men for­di hun var irri­te­ren­de.

Sexting

Etter sex-skan­da­le­ne rundt den ame­ri­kans­ke poli­ti­ke­ren Antho­ny Wei­ner ble sex­ting et nytt ord på folke­mun­ne. Kon­gress­re­pre­sen­tan­ten send­te bil­der av pri­va­te deler av krop­pen sin, som ble spredd via Face­bo­ok og Twit­ter. Da nett­ste­det Tech­Crunch spur­te Sna­pchat-grün­der Evan Spie­gel om sam­men­hen­gen mel­lom Sna­pchat og sex­ting, sa han at tan­ken ald­ri had­de strei­fet ham, men i sam­me inter­vju inn­røm­met han også at appen var del­vis inspi­rert av Antho­ny Wei­ner-skan­da­len.

Da jeg spur­te ele­ve­ne ved tien­de klas­se på Gim­le ung­doms­sko­le om de had­de sendt naken­bil­der av seg selv, var det svært få som svar­te ja. De fles­te syn­tes slikt var helt idio­tisk.

— Nei, ald­ri. Det er langt under min ver­dig­het, og hvem som helst kan ta scre­en­s­hot eller lag­re bil­det, lød ett svar.

Men det var også noen som svar­te ja.
— Ja, for­di det var en annen som send­te til meg og da ble jeg fris­tet til å sen­de til­ba­ke.

Kris­ti­ne har både sendt og mot­tatt lett­kled­de bil­der.
— Jeg kun­ne ikke sendt helt naken, men skal inn­røm­me jeg har sendt bil­der i bh og biki­ni før. Det er til gut­ter jeg kjen­ner og har stolt eller sto­ler på. Men nå som jeg har fun­net ut at det er mulig­het for at alle sna­pse­ne blir lag­ret, har jeg latt være.

Når jeg spør om hun har mot­tatt lett­kled­de bil­der av gut­ter før, ler hun og nik­ker.
— Tror gut­ter er litt «tøf­fe­re» på sånt, de dri­ter litt mer i det, tror jeg.

Kan ikke garantere at bildene blir slettet

Noen gan­ger når man las­ter ned en app eller mel­der seg på en tje­nes­te, får man beskjed om å god­ta vil­kå­re­ne for tje­nes­ten. Det­te er ofte reg­ler man må over­hol­de for å bru­ke tje­nes­ten eller en ansvars­fra­skri­vel­se, som gjer­ne til­la­ter tje­nes­ten til­gang på data om deg og hvor­dan du bru­ker appen, etc. Det­te er noe de fles­te lar være å lese, siden det ofte er svært langt og ikke minst står på engelsk med ord som ikke all­tid er like let­te å for­stå. Da kan man risi­ke­re å gå glipp av de skjul­te side­ne med tje­nes­ten. På Sna­pchats hjem­me­si­der står det med vel­dig liten skrift, godt gjemt under kate­go­ri­en per­son­vern, at de ikke kan garan­te­re for at bil­de­ne blir slet­tet:

When you send or rece­i­ve mes­sa­ges using the Sna­pchat ser­vices, we tem­po­ra­ri­ly process and sto­re your ima­ges and videos in order to pro­vi­de our ser­vices. Alt­hough we attempt to dele­te ima­ge data as soon as pos­sib­le after the mes­sa­ge is trans­mit­ted, we can­not gua­rantee that the mes­sa­ge con­tents will be deleted in eve­ry case.

24 år gam­le Richard Hick­man har stu­dert digi­tal etter­forsk­ning ved Utah Val­ley Uni­ver­sity. Han bru­ker omkring seks timer på å fin­ne fram til Sna­pchat-bil­der på And­roid-tele­fo­ner, men leter fort­satt etter måten å gjø­re det på Iphone. Hick­man sier at Sna­pchat-appen i prak­sis lag­rer bil­de­ne, selv om fir­ma­et sier de slet­tes.

I for­bin­del­se med debat­ten om til­gang til Sna­pchat-filer skrev Sna­pchat-grün­der­ne et blogg­inn­legg der de plut­se­lig ikke leng­re la skjul på at slet­te­de filer kan hen­tes opp igjen. De for­tel­ler at det selv­sagt er tek­nisk mulig å hen­te opp igjen slet­te­de data­fi­ler, der­som man rår over de ret­te verk­tøy­ene og tek­nik­ke­ne:

Also, if you’ve ever tried to recover lost data after acci­den­tally dele­ting a dri­ve or may­be watch­ed an epi­so­de of CSI, you might know that with the right for­en­sic tools, it’s some­ti­mes pos­sib­le to retrie­ve data after it has been deleted. So… you know… keep that in mind before put­ting any sta­te secrets in your sel­fies :)

Blogg­inn­leg­get har i hvert fall ikke fått debat­ten om Sna­pchats pro­ble­ma­tis­ke sider til å for­svin­ne. Tvert imot stre­ver grün­der­ne fort­satt med å bed­re appens fryn­se­te omdøm­me.

Tiden vil vise om den­ne bilde­bank­bok­sen en dag eks­plo­de­rer og alle Sna­pchat-bil­de­ne vi har tatt vil sve­ve rundt på det vide inter­nett.

Det har under arbei­det med den­ne saken ikke vært mulig å kom­me i kon­takt med grün­der­ne av Sna­pchat.

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen