– Vi må frykte mindre og våge mer

Filmskaperen Deeyah mener vi trenger kontroversiell og samfunnskritisk kunst.

Deeyah, også kjent som Deepi­ka Thathaal, ble tvunget til å for­late Norge som 17-åring som følge av for­føl­gelse og trusler fra kon­ser­v­a­tive mus­limer. Ons­dag del­tok hun på Kul­tur­rådets årskon­fer­anse i Bergen.

– Jeg men­er vi må fryk­te min­dre, og stå opp for det vi tror på. Vi må våge å lage kun­st som er utfor­drende, kon­tro­ver­siell og sam­funnskri­tisk, sa Deeyah fra sce­nen på Verftet.

Ole Reitov i samtale med Deeyah (foto: Cecilie Breivik Hansen).

Ole Reitov i sam­tale med Deeyah (foto: Cecilie Breivik Hansen).

I doku­mentaren “Banaz A Love Sto­ry”, som tok fire år å lage, set­ter hun søkel­y­set på et kon­tro­ver­sielt tema. For sin sterke skildring av et æres­drap i det kur­diske miljøet i Lon­don fikk hun i år en Emmy-pris i kat­e­gorien “beste inter­nasjonale doku­men­tar”. Hun er også en liden­skapelig aktivist som kjem­per for ytrings­fri­het og men­neskerettigheter. I 2012 startet hun organ­isas­jo­nen Hon­our Based Vio­lence Aware­ness (HBVA).

Frarøvet sine menneskerettigheter

Ikke en eneste plass var tom da Kul­tur­rådets kon­fer­anse ble åpnet med et dan­seinnslag fra Carte Blanche ons­dag. Over 400 rep­re­sen­tan­ter for ulike kul­turelle organ­isas­jon­er hadde sikret seg bil­lett til årets kul­turhap­pen­ing i det his­toriske Verftet.

I dagens mod­erne sam­funn finnes det fort­satt kun­st­nere, musikere og andre artis­ter som blir fratatt sine kul­turelle ret­tigheter. Gjen­nom sterk sen­sur og ensret­ting av det kul­turelle tilbudet i flere land blir også innbyg­gerne fratatt sine ret­tigheter til et kul­turliv. Dette dan­net grunnlaget for kon­fer­ansens første innslag.

– Kvin­nelige artis­ter kan ikke opp­tre offentlig i Iran. I Sør-Afri­ka for­følges homofile og transsek­suelle artis­ter, og mil­i­tante islamis­ter i Nord-Mali sat­te før frigjørin­gen en stop­per for all musikk, sa råd­sled­er i Kul­tur­rådet Yngve Slet­tholm.

Deeyah i Bergen (foto: Susanne S. Clausen).

Deeyah i Bergen (foto: Susanne S. Clausen).

I land som Afghanistan, Pak­istan og Myan­mar sit­ter standup­komikere og skue­spillere fengslet, fort­sat­te Slet­tholm. De og deres fam­i­li­er blir også trakassert og truet på livet. Men disse prob­lemene finnes ikke bare langt borte fra den vestlige verden.

– Det er enkelt å bare tenke på kun­st­nerne der borte. Alle de stakkars men­neskene som lid­er der borte et sted. Men folk lid­er og blir tvunget til taushet også i våre sam­funn. Jeg har opplevd det, og jeg kjen­ner flere unge men­nesker som fort­satt opplever det i vestlige sam­funn, sa aktivis­ten og film­skaperen Deeyah.

– Ikke forlat de kontroversielle kunstnerne

Veronica Akselsen opptrådte på Verftet (foto: Cecilie Breivik Hansen).

Veron­i­ca Akselsen opp­trådte på Verftet (foto: Cecilie Breivik Hansen).

Over hele ver­den blir kul­turelle ytringer kon­trollert og sen­sur­ert, og makt utøves for å definere hva som er tillatt og hvilke kun­stut­trykk som er farlige og upassende. Deeyah men­er det vik­tige er ikke å la kun­st­nerne ta kam­p­en alene.

– Når noen havn­er i skud­dlin­jen for å ha brukt sin ytrings­fri­het, selv i et fritt sam­funn, er det vik­tig at vi ikke lar dem kjempe alene sånn at de til slutt blir tause, sa hun.

Yngve Slet­tholm for­t­alte at Kul­tur­rådet skal være med å støtte opp om ytringer som vekker kri­tiske stem­mer og motsvar.

– På den annen side arbei­der Kul­tur­rådet også med ulike tiltak og ord­ninger som har som mål å skape et mer inklud­erende kul­turliv som gjen­speil­er det kul­turelle mang­fold­et i sam­fun­net, sa han.

Kulturministeren vil ha motstand

Den helt ferske kul­tur­min­is­teren Thorhild Wid­vey var også med på å åpne kon­fer­ansen, og for­t­alte at departe­mentet opp­for­dr­er til en kri­tisk og åpen debatt om kultur.

– Vi ønsker mot­stand, kri­tikk og direk­te tale, sa hun fra talerstolen.

Min­is­teren var også med på å under­streke hvor vik­tig kul­tur og ytrings­fri­het er for et samfunn.

– Kun­st og kul­tur har egen­skaper som er avgjørende for demokrati­et. Kun­sten og kul­turen tar oss framover, sa hun.

Råd­sled­er Yngve Slet­tholm fremhevet også betyd­nin­gen av kul­turell fri­het og ytringsfrihet.

– Vi trenger omstridte syn­spunk­ter og kon­tro­ver­siell kun­st i et demokratisk sam­funn, sa Slettholm.

Restrik­sjon­er på ytrings­fri­het er øde­leggende for et sam­funn, og Deeyah ønsker at alle skal vite hvor vik­tig kun­sten er.

– Kun­st er et verk­tøy for å løse kon­flikt. Kun­st er et verk­tøy for å hele, og det er et verk­tøy for å forstå hveran­dre bedre. Det er ikke noe vi går og ser, applaud­er­er og så for­later, men er noe som berik­er oss og sam­fun­net, sa Deeyah.

Her er videoopp­tak av kon­fer­ansens del 1 (innslag med Deeyah fra 1:35).

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen