– Vi må frykte mindre og våge mer

Filmskaperen Deeyah mener vi trenger kontroversiell og samfunnskritisk kunst.

Deey­ah, også kjent som Deepika That­haal, ble tvun­get til å for­la­te Nor­ge som 17-åring som føl­ge av for­føl­gel­se og trus­ler fra kon­ser­va­ti­ve mus­li­mer. Ons­dag del­tok hun på Kul­tur­rå­dets års­kon­fe­ran­se i Ber­gen.

– Jeg mener vi må fryk­te mind­re, og stå opp for det vi tror på. Vi må våge å lage kunst som er utford­ren­de, kon­tro­ver­si­ell og sam­funns­kri­tisk, sa Deey­ah fra sce­nen på Verf­tet.

Ole Reitov i samtale med Deeyah (foto: Cecilie Breivik Hansen).

Ole Reitov i sam­ta­le med Deey­ah (foto: Ceci­lie Brei­vik Han­sen).

I doku­men­ta­ren «Banaz A Love Story», som tok fire år å lage, set­ter hun søke­ly­set på et kon­tro­ver­si­elt tema. For sin ster­ke skild­ring av et æres­drap i det kur­dis­ke mil­jø­et i Lon­don fikk hun i år en Emmy-pris i kate­go­ri­en «bes­te inter­na­sjo­na­le doku­men­tar». Hun er også en liden­ska­pe­lig akti­vist som kjem­per for ytrings­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter. I 2012 star­tet hun orga­ni­sa­sjo­nen Honour Based Vio­len­ce Awa­re­ness (HBVA).

Frarøvet sine menneskerettigheter

Ikke en enes­te plass var tom da Kul­tur­rå­dets kon­fe­ran­se ble åpnet med et danse­inn­slag fra Carte Blan­che ons­dag. Over 400 repre­sen­tan­ter for uli­ke kul­tu­rel­le orga­ni­sa­sjo­ner had­de sik­ret seg bil­lett til årets kul­tur­hap­pe­ning i det his­to­ris­ke Verf­tet.

I dagens moder­ne sam­funn fin­nes det fort­satt kunst­ne­re, musi­ke­re og and­re artis­ter som blir fra­tatt sine kul­tu­rel­le ret­tig­he­ter. Gjen­nom sterk sen­sur og ens­ret­ting av det kul­tu­rel­le til­bu­det i fle­re land blir også inn­byg­ger­ne fra­tatt sine ret­tig­he­ter til et kul­tur­liv. Det­te dan­net grunn­la­get for kon­fe­ran­sens førs­te inn­slag.

– Kvin­ne­li­ge artis­ter kan ikke opp­tre offent­lig i Iran. I Sør-Afri­ka for­føl­ges homo­fi­le og trans­sek­su­el­le artis­ter, og mili­tan­te isla­mis­ter i Nord-Mali sat­te før fri­gjø­rin­gen en stop­per for all musikk, sa råds­le­der i Kul­tur­rå­det Yng­ve Slett­holm.

Deeyah i Bergen (foto: Susanne S. Clausen).

Deey­ah i Ber­gen (foto: Susan­ne S. Clau­sen).

I land som Afgha­ni­stan, Pakis­tan og Myan­mar sit­ter stand­up­ko­mi­ke­re og skue­spil­le­re fengs­let, fort­sat­te Slett­holm. De og deres fami­li­er blir også tra­kas­sert og tru­et på livet. Men dis­se pro­ble­me­ne fin­nes ikke bare langt borte fra den vest­li­ge ver­den.

– Det er enkelt å bare ten­ke på kunst­ner­ne der borte. Alle de stak­kars men­nes­ke­ne som lider der borte et sted. Men folk lider og blir tvun­get til taus­het også i våre sam­funn. Jeg har opp­levd det, og jeg kjen­ner fle­re unge men­nes­ker som fort­satt opp­le­ver det i vest­li­ge sam­funn, sa akti­vis­ten og film­ska­pe­ren Deey­ah.

– Ikke forlat de kontroversielle kunstnerne

Veronica Akselsen opptrådte på Verftet (foto: Cecilie Breivik Hansen).

Vero­ni­ca Aksel­sen opp­tråd­te på Verf­tet (foto: Ceci­lie Brei­vik Han­sen).

Over hele ver­den blir kul­tu­rel­le ytrin­ger kon­trol­lert og sen­su­rert, og makt utøves for å defi­ne­re hva som er til­latt og hvil­ke kunst­ut­trykk som er far­li­ge og upas­sen­de. Deey­ah mener det vik­ti­ge er ikke å la kunst­ner­ne ta kam­pen ale­ne.

– Når noen hav­ner i skudd­lin­jen for å ha brukt sin ytrings­fri­het, selv i et fritt sam­funn, er det vik­tig at vi ikke lar dem kjem­pe ale­ne sånn at de til slutt blir tau­se, sa hun.

Yng­ve Slett­holm for­tal­te at Kul­tur­rå­det skal være med å støt­te opp om ytrin­ger som vek­ker kri­tis­ke stem­mer og mot­svar.

– På den annen side arbei­der Kul­tur­rå­det også med uli­ke til­tak og ord­nin­ger som har som mål å ska­pe et mer inklu­de­ren­de kul­tur­liv som gjen­spei­ler det kul­tu­rel­le mang­fol­det i sam­fun­net, sa han.

Kulturministeren vil ha motstand

Den helt fers­ke kul­tur­mi­nis­te­ren Thor­hild Wid­vey var også med på å åpne kon­fe­ran­sen, og for­tal­te at depar­te­men­tet opp­ford­rer til en kri­tisk og åpen debatt om kul­tur.

– Vi øns­ker mot­stand, kri­tikk og direk­te tale, sa hun fra taler­sto­len.

Minis­te­ren var også med på å under­stre­ke hvor vik­tig kul­tur og ytrings­fri­het er for et sam­funn.

– Kunst og kul­tur har egen­ska­per som er avgjø­ren­de for demo­kra­ti­et. Kuns­ten og kul­tu­ren tar oss fram­over, sa hun.

Råds­le­der Yng­ve Slett­holm frem­he­vet også betyd­nin­gen av kul­tu­rell fri­het og ytrings­fri­het.

– Vi tren­ger omstrid­te syns­punk­ter og kon­tro­ver­si­ell kunst i et demo­kra­tisk sam­funn, sa Slett­holm.

Restrik­sjo­ner på ytrings­fri­het er øde­leg­gen­de for et sam­funn, og Deey­ah øns­ker at alle skal vite hvor vik­tig kuns­ten er.

– Kunst er et verk­tøy for å løse kon­flikt. Kunst er et verk­tøy for å hele, og det er et verk­tøy for å for­stå hver­and­re bed­re. Det er ikke noe vi går og ser, applau­de­rer og så for­la­ter, men er noe som beri­ker oss og sam­fun­net, sa Deey­ah.

Her er video­opp­tak av kon­fe­ran­sens del 1 (inn­slag med Deey­ah fra 1:35).

TEMA

Y

tringsf
rihet

63 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen