En stemme, et liv

— Jeg visste at det var farlig å ytre seg fritt idet jeg begynte å blogge, men jeg har aldri angret på at jeg gjorde det, sier egyptiske Kareem Amer. Nå deltar han i stor Amnesty-aksjon mot menneskerettighetsbrudd.

Etter å ha til­brakt til sam­men fire år i et egyp­tisk feng­sel på grunn av sine ytrin­ger, ble Kareem Amer løs­latt i novem­ber 2010. Fri­by­ord­nin­gen brak­te ham til Nor­ge. Den 10. desem­ber skal han for­tel­le om sine erfa­rin­ger på Ber­gen Offent­li­ge Biblio­tek i for­bin­del­se med Amne­stys årli­ge arran­ge­ment Skriv for Liv. Amne­sty Vest og biblio­te­ket i Ber­gen står bak arran­ge­men­tet.

Brev gir håp for forfulgte

Skriv for Liv- kam­pan­jen er iføl­ge Amne­sty ver­dens størs­te men­neske­ret­tig­hets­ar­ran­ge­ment og arran­ge­res i år for ellev­te gang. Kam­pan­jen star­ter 6. desem­ber og pågår i ti dager. Den er lagt opp som en brev­skri­vings­ma­ra­ton der hver enkelt del­ta­ker bidrar med å leg­ge press på myn­dig­he­ter og vise soli­da­ri­tet med men­nes­ker som er utsatt for men­neske­ret­tig­hets­brudd.

Kareem Amer, blogger og fribyforfatter i Bergen (foto: Emma Gerritsen).

Kareem Amer, blog­ger og fri­by­for­fat­ter i Ber­gen (foto: Emma Ger­rit­sen).

Etter å ha del­tatt spo­ra­disk fem gan­ger, har Amne­sty Vest nå gjort begi­ven­he­ten til en del av sin hand­lings­plan, og avhol­der uli­ke arran­ge­ment i peri­oden.

— Det er to hoved­grun­ner til det, sier Tan­ja Clif­ford, leder i Amne­sty Vest.

— Den ene er at vi ser at brev hjel­per til å snu situa­sjo­ner fra ille til det bed­re, og noen gan­ger fører til løs­la­tel­se. Og den and­re grun­nen er at også de pårø­ren­de får vite at det fin­nes men­nes­ker der ute som støt­ter dem. Det­te gir håp både for de som er utsatt for brudd, men også de rundt.

Skriv for Liv/ Wri­te for Life

  • Arran­ge­res i desem­ber hvert år av Amne­sty Inter­na­tio­nal
  • Årets aksjon pågår 6.–16. desem­ber
  • Er ver­dens­om­spen­nen­de og er den størs­te kam­pan­jen for men­neske­ret­tig­he­ter
  • I 2012 del­tok 77 land
  • I 2012 ble 2 mil­lio­ner twit­ter­mel­din­ger, brev, SMS- er og under­skrif­ter sam­let inn og sendt, og satt rekor­den
  • Sosia­le medi­er: Merk med #skriv­for­liv eller #write4rights

For Amer er begi­ven­he­ten både vik­tig og per­son­lig. Han mot­tok selv tusen­vis av brev fra folk rundt om i ver­den da han satt inne­sper­ret.

— Det min­ner meg på den tiden jeg var inn­satt. Blant annet Amne­sty job­bet for min sak og jeg fikk man­ge tusen hil­se­ner av men­nes­ker jeg ikke kjen­ner, men som vis­te sin støt­te. Det hjalp meg vel­dig, sier Amer, og fort­set­ter:

— De prø­ver å knek­ke deg men­talt i fengs­let, blant annet ved å iso­le­re deg helt. Bre­ve­ne min­ner en på at det er man­ge men­nes­ker som kjem­per ens sak, og det gir håp og styr­ke. Det er i grunn ikke løs­la­tel­se som er vik­tigst, men din psy­kis­ke helse. Knek­ker du, er det for sent uan­sett.

Ulike skjebner — felles stemme

I år foku­se­rer Amne­sty på seks enkelt­sa­ker i seks for­skjel­li­ge land. Alle sake­ne har til fel­les at men­nes­ker er eller har blitt fengs­let for­di de bru­ker sin stem­me til å si ifra om uver­di­ge for­hold. Amer var en gang blant dem og har opp­levd det på krop­pen, bok­sta­ve­lig talt. I sam­ta­len på biblio­te­ket 10. desem­ber er det­te et tema han kom­mer til å foku­se­re på.

— Man­ge sit­ter inne­sper­ret og blir tor­tu­rert for å ha brukt sin stem­me, sier Amer, som selv set­ter ytrings­fri­he­ten svært høyt.

— Alle som kjem­per for ytrings­fri­het får inspi­ra­sjon innen­fra, leg­ger han til.

Amer for­tel­ler at han voks­te opp i en svært kon­ser­va­tiv fami­lie i Alex­and­ria, der den enes­te kil­den til kunn­skap var reli­giø­se skrif­ter, og reli­giø­se sko­ler og uni­ver­si­tet var en selv­føl­ge. Han stu­der­te sha­ria- og retts­lære på al-Azhar-uni­ver­si­te­tet, og fant etter hvert vei­en til biblio­te­ker og inter­nett, der han opp­da­get en annen ver­den og alter­na­ti­ve ide­er som inspi­rer­te ham til å skri­ve.

Fri­by­ord­nin­gen

  • ICORN (det inter­na­sjo­na­le fri­by­nett­ver­ket) ble etab­lert for å til­by for­fulg­te for­fat­te­re et fri­sted der de kun­ne uttryk­ke seg fritt uten frykt for sen­sur eller for­føl­gel­se
  • Invi­te­res til en «fri by» i to år
  • Nors­ke byer som er med: Ber­gen, Bø, Drø­bak, Hauge­sund, Kris­tian­sand, Lil­le­ham­mer, Mol­de, Oslo, Ski­en, Stav­an­ger, Tromsø, Trond­heim
  • Kil­der: icorn.org, no.wikipedia.org

— Jeg øns­ket å for­and­re sam­fun­net som hel­het. Det var så mye jeg var uenig med, og jeg fant etter hvert ut at det enes­te jeg kun­ne gjø­re var å si ifra om hvor­for jeg ikke var enig. Det var først i 2005 at jeg opp­da­get blog­gen, og det­te ga meg rom til å skri­ve om uret­ten i lan­det mitt slik jeg selv vil­le, i til­legg til å spre det i både den reel­le og vir­tu­el­le ver­den. Det­te fikk uunn­gåe­li­ge kon­se­kven­ser, som satt min tro på prø­ve.

Kan du utdy­pe det­te?

— I fengs­let for­søk­te de å ta fra meg alt, men det enes­te de ikke klar­te å ta fra meg var min tro. På sett og vis fikk jeg tes­tet om jeg vir­ke­lig sto for over­be­vis­nin­gen om at ytrings­fri­het er en men­neske­rett, slik jeg all­tid har hev­det. Det klar­te jeg, og da føl­te jeg meg vir­ke­lig fri. Det å være fri er å føle at man ikke har noe å tape.

Viktigheten av ytringsfrihet

Amer fort­set­ter sitt arbeid med å spre bud­ska­pet om ytrings­fri­he­tens betyd­ning, og skri­ver blant annet en bok om sine erfa­rin­ger. Men først er det brev­skri­ving for Amne­sty som står for tur, og han vil skri­ve til både kjen­te og ukjen­te som er i til­sva­ren­de situa­sjon som han var i.

— I Egypt blir man fengs­let for kri­tikk av pre­si­den­ten og reli­gio­nen, og selv om situa­sjo­nen er for­ver­ret, er men­nes­ker i and­re land mer utsatt og må bøte med livet for det sam­me. Dis­se men­nes­ke­ne som tros­ser regi­mer til tross for kon­se­kven­se­ne har et enormt mot, og bør vite at de ikke er ale­ne. Jeg skal selv bidra til kam­pan­jen og håper at man­ge gjør det sam­me, avslut­ter han.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen