Det norske ordskiftet

Velkommen til bloggen om norsk offentlighets historie.

Hva hadde Napoleon­skri­gene å bety for utviklin­gen av en uavhengig, norsk offent­lighet? Hvilken betyd­ning fikk bøn­denes og senere arbei­dernes inntog på Stortinget for den offentlige sam­tal­en i Norge? Hva hadde Ibsens og Bjørn­sons dik­t­ning å si for kvinnenes likestill­ing? Hva slags rolle spilte avisene i par­tidan­nelsene på 1880-tal­let? Hvor­dan bidro kringkastin­gen til å bygge et nasjon­alt offentlig rom i et stadig mer glob­alis­ert sam­funn? Hva har dig­i­tale verk­tøy som Face­book og Twit­ter gjort med vår forståelse av skil­let mel­lom det offentlige og det pri­vate? Dette er alle spørsmål som vil bli behan­dlet i det omfat­tende og rikt illus­tr­erte bokpros­jek­tet om Norsk offent­lighets his­to­rie, med plan­lagt utgivelse ved utgan­gen av 2016.

På denne bloggen vil vi med jevne mel­lom­rom pub­lis­ere utval­gte dypdykk i den rike, kom­plekse og egentlig uut­tøm­melige beretnin­gen om vår offent­lighets his­to­rie. Tek­stene vil pre­sen­tere og prob­lema­tis­ere enkelte hen­delser, epok­er og fenomen med betyd­ning for den offentlige sam­tal­ens utvikling i Norge – helt fra da de første tidsskriftene ble trykket på 1660-tal­let og frem til dagens dig­i­tale tider. Det kan også komme inn­legg som tar for seg mer teo­retiske prob­lem­still­inger. Noen av inn­leggene vil fun­gere som smakebiter fra det kom­mende bokver­ket, mens andre vil pub­lis­eres eksklu­sivt på Vox Pub­li­ca. Vi vil også dekke enkelte arrange­ment i regi av prosjektet.

"17. mai 1893" av Christian Krohg

«17. mai 1893» av Chris­t­ian Krohg

Vi forstår offent­lighet­shis­to­rien som et grunn­leggende ele­ment i his­to­rien om demokrati­et både som sam­funns­form og som styre­form. I en demokratisk sam­funns­form er offent­ligheten – i skarp kon­trast til i total­itære regimer – til stede i ytrings- og infor­masjons­fri­heten som oppleves konkret i alt fra daglige sam­taler til et fritt og bredt kul­tur­til­bud i og uten­for diverse (masse)medier. Som et grunn­leggende ele­ment i en demokratisk styre­form karak­teris­eres offent­ligheten ved en åpen, mang­foldig sam­tale om sak­er av felles inter­esse for sam­fun­nets medlem­mer både i den poli­tiske og i den kul­turelle delen, som det er fly­tende grenser mellom.

Gjen­nom hele frem­still­in­gen vil poli­tiske myn­digheters ulike reg­u­leringer av offent­ligheten bli belyst gjen­nom så vel demokrati­te­o­retiske som juridiske betrak­t­ningsmåter, med ytrings­fri­hetens vilkår som sen­tral målestokk. Særlig dan­ner Jür­gen Haber­mas’ arbeid om offent­lighetens struk­tur­for­van­dling et vik­tig teo­retisk utgangspunkt i de små og store fortellinger om Norsk offent­lighets his­to­rie. Sam­tidig søk­er vi å til­by nye og nyanserte per­spek­tiv på Haber­mas’ tradis­jonelle for­fall­shis­to­rie om utviklin­gen fra en borg­erlig, sosialt avgrenset og argu­menterende offent­lighet til en bred, insti­tusjon­alis­ert og polaris­ert offent­lighet. Heller enn å tenke, som Haber­mas gjorde i 1962, at den reson­nerende offentlige sam­tale for­fall­er og erstattes av tautrekking mel­lom organ­is­erte sam­funnsin­ter­ess­er, kan en betrak­te offent­lighetens his­to­rie som preget av et vari­erende spen­nings­forhold og en vari­erende bal­anse mel­lom delib­erasjon og mobilis­er­ing. Offent­ligheten kan sam­tidig være en are­na for sak­lige og argu­men­tasjon­stuft­ede ord­skifter og en mobilis­er­ingskanal for (et ofte pas­sivt) pub­likums støtte til bestemte ide­olo­gi­er og verdier i drakam­per mel­lom etablerte sam­funnsin­ter­ess­er – og over tid kan vek­t­fordelin­gen mel­lom de to aspek­tene foran­dres. Betyr dig­i­talis­er­ing og sosiale medi­er etter den kalde kri­gens slutt en ny “gul­lalder” for delib­erasjo­nen? Et annet grunn­leggende spørsmål han­dler om his­toriske deltakelses- og eksklud­er­ingskri­terier i vår offent­lighet. Hvor­dan vil ulike poli­tiske, sosiale og tek­nol­o­giske krefter – mer eller min­dre uavhengig av hveran­dre – skape nye ram­mer for hva slags aktør­er og strømninger som får plass i det offentlige rom?

Bloggens første bidrag tar særlig for seg dette sist­nevnte spen­nings­forhold­et, og vis­er hvor­dan Grunnlovens trykke­fri­hetspara­graf åpnet opp for nye oppo­sisjonelle røster og nye ide­ol­o­giske skil­lelin­jer i den tryk­te norske offent­ligheten, samt hvor­dan kong Carl Johans poli­tiske virkemid­del motar­bei­det en slik utvikling.

Følg med!

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen