Nyhetsbrev fra Vox Publica: Europeisk demokrati på prøve

Skottland stemmer over uavhengighet; Ukrainas selvstendighet er truet av Russland. Og: Bryster som våpen.

Nye artik­ler
Skott­land: Hvor­for uav­hen­gig­het etter 300 år?
Uan­sett utfall av folke­av­stem­nin­gen har kam­pan­jen om uav­hen­gig­het fra Stor­bri­tan­nia end­ret skotsk poli­tikk på varig vis. Av Jon Worth.

Uni­ver­si­tet mot uni­form
Tale til nye stu­den­ter ved åpnin­gen av semes­te­ret, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, 12. august 2014. Av Hans Wil­helm Stein­feld.

Reto­rikk­blog­gen
Vores brys­ter er vores bom­ber
Om bil­le­der som sprog og hæn­del­se. Av Jens E. Kjeld­sen.

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Det nors­ke ord­skif­tet
Vel­kom­men til blog­gen om norsk offent­lig­hets his­to­rie. Av Eirik Nymark Espe­rås.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen