Stemmeretten og kravet om uavhengighet

Embetsmennene utgjorde den rausest definerte stemmerettsgruppa i 1814-grunnloven, mens ingen kvinner fikk stemmerett. Hvordan ble det argumentert for dette – om det i det hele tatt ble diskutert?

Rev­o­lusjon­sti­dens kon­sti­tusjon­er bygde på natur­retts­fun­derte men­neskerettighet­sprin­sip­per, og ide­alet om at alle men­nesker ans­es som født frie og likeverdi­ge. Men nesten over­alt argu­menterte de poli­tiske aktive for at alle men­nesker likev­el ikke var like i ret­tigheter, og ikke hadde lik adgang til den poli­tiske offent­ligheten. Stem­meretten måtte avgrens­es til de aktive borg­erne, mens de pas­sive skulle for­bli passive. 

Slik var det også på Eidsvoll i 1814. Det ble store diskusjon­er om hvor­dan stem­meretten skulle avgrenses.

En særegen grunnlov

Det første grunnlovs­forslaget Kon­sti­tusjon­skomi­teen på Eidsvoll la fram for Riks­for­sam­lin­gen beskrev en langt bredere stem­merett en den som senere ble ved­tatt. I det første forslaget ble bare grup­pene som var unntatt stem­meretten lis­tet opp. Det gjaldt stort sett per­son­er som ikke hadde eien­dom, men Riks­for­sam­lin­gen mente imi­dler­tid at dette gikk for vidt. Det ble hevdet at forslaget ville gi alt for mange stem­me­berettigede, blant annet ville kår­menn og vok­sne bon­desøn­ner få stemmerett. 

Om artikke­len
Dette er en redi­gert ver­sjon av for­fat­terens inn­legg på Norsk offent­lighets his­to­rie sitt 1800-talls-sem­i­nar, 20. okto­ber 2014.

Etter diskusjon ble forslaget sendt tilbake, og det nye forslaget som kom neste dag lis­tet ikke lenger opp unntak­ene, men de pos­i­tive vilkårene for å opp­nå stem­merett. Kravene var at en måtte ha eller ha hatt et embete, rå over et gards­bruk, ha eien­dom i byen, eller formelt brev på å kunne dri­ve borg­erlig næring. Det vik­tig­ste stem­merettskri­teri­et ble med dette kravet om eien­dom, som ellers var van­lig i samti­dens kon­sti­tusjon­er. Men Riks­for­sam­lin­gens første kri­teri­um var å være eller å ha vært embets­mann, som der­i­mot ikke var et van­lig krav i tiden.

Sorenskriver Christian Magnus Falsen (1782–1830) utarbeidet sammen med Johan Adler utkastet til Grunnloven som ble vedtatt 1814. Ettertiden har gitt han hedersnavnet Grunnlovens Far.

Soren­skriv­er Chris­t­ian Mag­nus Falsen (1782–1830) utar­bei­det sam­men med Johan Adler utkastet til Grunnloven som ble ved­tatt 1814. Etter­tiden har gitt han hed­er­snavnet Grunnlovens Far.

Det er videre et sær­preg for den norske grunnloven at alle gård­brukere fikk stem­merett. Slik sett fikk de norske stem­merettsre­g­lene en bred­de som få andre. Det er likev­el innsnevrende for bøn­denes stem­merett når bare den reg­jerende hus­bon­den fikk rett til å stemme, men ingen andre på gårds­bruket, heller ikke den tidligere bon­den som hadde tatt kår. Dette står i en mot­set­ning til rege­len om at tidligere embets­menn beholdt stem­meretten også etter at de var slut­tet i embetet.

Riks­for­sam­lin­gen drøftet ikke eksplisitt spørsmål om stem­merett til embets­menn i forbindelse med stem­merettspara­grafen, men spørsmålet hadde vært reist tidligere. I det mest bruk­te av de innsendte grunnlovs­forsla­gene, det adler-falsenske forslaget, var det fores­lått at embets­menn i kjøp­st­e­dene bare skulle ha stem­merett der­som de tjente over en bestemt sum. Det vil si at det ble satt et sen­suskrav om en viss inntekt. Fra bøn­der i Gud­brands­dalen ble det fores­lått at embets­man­nen måtte ha jorde­gods av en viss stør­relse om han skulle få stem­merett, alt­så et eien­dom­skrav. Andre igjen hevdet at ingen embets­mann kunne ha stem­merett for­di han sto i statens tjen­este og dermed var bun­det. Alt­så et uavhengighetskrav.

Skulle embetsmenn være valgbare?

Flere tok for seg spørsmål om val­gbarhet. Dette ble også på noen måter diskutert i Riks­for­sam­lin­gen. På ett punkt gjorde Riks­for­sam­lin­gen avgrens­ing i embets­mennenes val­gbarhet. Embets­menn som var medlem av Stat­srådet eller ansatt ved Stat­srådets kon­tor­er eller ved hof­fet, skulle ikke kunne velges til Stortinget. 

Det er et sær­preg for den norske grunnloven at alle gård­brukere fikk stemmerett

Begrun­nelsen for dette var at disse embets­mennene var del av den utøvende mak­ten og i følge mak­t­fordel­ing­sprin­sip­pet ikke sam­tidig kunne være del av den lov­givende mak­ten. Men der gikk også grensen for å sette sper­rer for embets­mennenes val­gbarhet. Riks­for­sam­lin­gen stemte ned et videre forslag om at ingen embets­mann som kon­gen kunne avsette uten dom kunne være val­gbar til Stortinget. Argu­mentet fra for­sam­lin­gen var behovet for kunnskap: Embets­mennene ble holdt for å være nød­vendi­ge som rep­re­sen­tan­ter i kraft av sitt intellekt. På denne måten kom den norske grunnloven til å gå en annen vei enn flere andre kon­sti­tusjon­er i samti­den, der per­son­sam­men­bland­ing mel­lom utøvende og lov­givende makt ikke var tillatt.

Kon­sti­tusjon­skomi­teen hadde på sin side ikke eksplisitt tatt still­ing til spørsmål om embets­mennenes val­gbarhet. Men komi­teen fores­lo at det skulle legges begren­sninger på antallet embets­menn som kunne velges, slik at bare halvde­len av rep­re­sen­tan­tene fra et val­gdis­trikt kunne være embets­menn. Dette ble imi­dler­tid avvist av Riks­for­sam­lin­gen, der det ble hevdet at Stortinget i sin virk­somhet ville ha behov for embets­mennenes kunnskaper, og dessuten at en slik avgrens­ing ville gi bøn­dene for stor makt. Her ser vi igjen kunnskap­skri­teri­et i bruk, sam­tidig som det argu­menteres langs en annen lin­je: behovet for å sette bremser for bøndene.

Bondefrykten

Anders Eriksson Lysgaard 1756-1827), bonde og lensmann, giftet seg til storgården Svennes i Biri og ble en av de rikeste i bygda, bl.a. gjennom tømmerhandel. På Eidsvoll talte han for stemmerett for kårfolk og for å begrense byenes makt og innflytelse, bl.a. ved at det til Stortinget skulle velges to representanter fra bygdene for hver byrepresentant (den såkalte bondeparagrafen).   Posthumt portrett malt av Ragna Hennig-Larsen omkring 1900-1910, basert på en samtidig silhuett av Lysgaard.

Anders Eriks­son Lysgaard 1756–1827), bonde og lens­mann, giftet seg til storgår­den Svennes i Biri og ble en av de rikeste i byg­da, bl.a. gjen­nom tøm­mer­han­del. På Eidsvoll talte han for stem­merett for kår­folk og for å begrense byenes makt og inn­fly­telse, bl.a. ved at det til Stortinget skulle velges to rep­re­sen­tan­ter fra byg­dene for hver byrep­re­sen­tant (den såkalte bondeparagrafen).

Noe kan alt­så tyde på at den begrensede avgrensin­gen av embets­mennenes val­gbarhet ikke bare skjed­de for å sikre dyk­tige per­son­er til Stortinget, men også hadde bak­grunn i frykt for en sterk rep­re­sen­tasjon av uskol­erte bøn­der. Slik bon­de­frykt kunne være under­støt­tet av konkrete tildragelser, som da bøn­dene på Sør-Vest­landet hadde vist evne til strate­gisk han­dling ved val­gene til Riks­for­sam­lin­gen, og sendt nesten bare bøn­der til Eidsvoll. I dette lyset kan vi også se den såkalte bon­de­para­grafen, rege­len om at to tred­jedel­er av rep­re­sen­tan­tene skulle komme fra land­dis­trik­tene. Rett nok skulle para­grafen hin­dre at bøn­dene ble for sterkt under­rep­re­sen­tert på Stortinget, men den ville sam­tidig med­føre at bøn­dene aldri kunne komme i fler­tall. Men som kjent tok bøn­dene grep noen år etter og bruk­te sin innsikt og sitt organ­isas­jon­stal­ent til å feie inn på Stortinget fra 1833. Det året ble det for første gang val­gt flere bøn­der enn embets­menn til Stortinget. Det ble het­ende Bon­destortinget.

Bare de som ble reg­net som uavhengige skulle kunne få stemmerett

Embets­mennenes poli­tiske ret­tigheter i Grunnloven ble alt­så rausere defin­ert enn bøn­denes ret­tigheter. Denne rausheten blir enda mer påfal­l­ende om vi ser den opp mot en annen gruppe som fikk langt sterkere avgrensinger i de poli­tiske ret­tighetene enn både embets­menn og bøn­der, nem­lig kvin­ner. Den vik­tig­ste bak­grun­nen for dette lig­ger i kravet om uavhengighet. Begrepet uavhengige vel­gere er en gjen­ganger i his­torisk og juridisk lit­ter­atur om stem­merettsre­g­lene. Bare de som ble reg­net som uavhengige skulle kunne få stem­merett. Men begrepet kan etter mitt syn fun­gere mer tåke­leggende enn oppl­y­sende. Dette kan eksem­pelvis under­bygges ved å sette de to grup­pene opp mot hveran­dre: embets­menn og kvin­ner.Det er gjerne pekt på at når folk­erike grup­per satt uten­for stem­meretten i 1814, var det for­di de ikke hadde eien­dom, og var i andres brød. Dermed ble de holdt for ikke å være selvs­tendi­ge nok. Det var fryk­ten for at her­rens syn­spunkt ville utøve utålelig påvirkn­ing på tjeneren. Hvor­dan stem­mer dette over­for kvin­ner? Og hva med embetsmenn?

Kvinnen og uavhengighetskriteriet

Kvin­ner var vel avhengige – eller? Nå henger uavhengighet tett sam­men med per­son­lig myn­dighet. Du må være myn­dig for å kunne få stemme. Og kvin­ner ble vel ikke formelt myn­di­ge før i andre del av 1800-tal­let, og i prak­sis mye seinere for de fleste?

Anna Vogt Krefting (1683-1766), datter av en kjøpmann, sagbrukseier og reder i Christiania, giftet seg til Bærum jernverk. Etter at mannen døde i 1712, drev hun verket, en av landets største arbeidsplasser, i 54 år. Fra 1719 hadde hun også privilegium på Dikemark jernverk, som datteren overtok og drev alene fram til 1778. Verken Anna Krefting eller datteren ville ha fått stemmerett om de hadde levd til 1814.

Anna Vogt Kreft­ing (1683–1766), dat­ter av en kjøp­mann, sag­bruk­seier og red­er i Chris­tia­nia, giftet seg til Bærum jern­verk. Etter at man­nen døde i 1712, drev hun ver­ket, en av lan­dets største arbei­d­splass­er, i 54 år. Fra 1719 hadde hun også priv­i­legium på Dike­mark jern­verk, som dat­teren over­tok og drev alene fram til 1778. Verken Anna Kreft­ing eller dat­teren ville ha fått stem­merett om de hadde levd til 1814.

Dette stem­mer ikke helt. Det har vært en bøl­ge­beveg­else i utviklin­gen av kvin­ners myn­dighet gjen­nom tidene. I mel­loma­lderen hadde norske kvin­ner langt på vei blitt reg­net som myn­di­ge, og de sto sterkere enn i mange andre land. Men fra Kris­t­ian 4.s tid, i 1604, ble norske kvin­ner satt på lin­je med danske, blant annet slik at de ble satt under vergemål og ikke lenger fikk rå over egen arv. Under eneveldet fra 1660 falt også det tidligere kravet om kvin­nens sam­tykke vekk ved salg av jord hun hadde tatt med inn i boet. Men enkene sto likev­el fremde­les friere. De over­tok så godt som hele råderetten etter ekte­man­nen. I prak­sis viste det seg at mange andre kvin­ner også stod friere. Det fins en rekke eksem­pler på at rettsap­pa­ratet god­tok at kvin­ner inngikk kon­trak­ter og var økonomisk aktive på mange områder, enten de var enker eller ikke. Det er også vist at kvin­ner kunne være aktive i dom­sto­lene. De kunne reise sak og føre saka selv, de kunne fylle ulike roller som tiltalt og dømt, men også som vitne og som fullmek­tig for andre – til og med for menn.

Innen fam­i­lien var likev­el kvin­nen nor­malt under­ord­net man­nen. Kjerne­fam­i­lien av to økonomisk selvs­tendi­ge og likestilte indi­vider hørte en fjern framtid til. Indi­vid-tenknin­gen var på fram­marsj, men likev­el bare i sin vor­den. Det var hush­old­et, verken kjerne­fam­i­lien eller enkeltin­di­videt, som var den grunn­leggende enheten i dati­dens sam­funn, og i offentlig sam­men­heng var hush­old­et ans­varlig for å svare skatt, holde den utskrevne sol­dat­en og møte på tinget for å høre kun­ngjøringer og delta i dom­stolsvirk­somheten der. Det var hush­oldsover­hodet­som formelt hadde mak­ten i hush­old­et og var ans­varlig for at de offentlige plik­tene ble opp­fylt. Hush­oldsover­hodet var nor­malt en mann. Men der­som man­nen falt fra, rykket kona opp. Hun var nr. 2 i hush­old­shier­arki­et. I hvilken grad kunne det da skje at kona ble formelt husholdsoverhode?

Det var hus­hol­det, ver­ken kjerne­fa­mi­lien eller enkelt­in­di­vi­det, som var den grunn­leg­gende enhe­ten i dati­dens samfunn

Etter folketellinga fra 1801 var det 12 573 kvin­nelige hush­oldsover­hoder i Norge. Om vi reg­n­er de kvinnene som sikrest opp­fylte stem­merettskval­i­fikasjonene slik grunnlo­va skulle sette dem, får vi minst 5 000 per­son­er. Tal­let er større enn innbyg­ger­tal­let i Kris­tiansand (4 848), den sjette største byen i lan­det på denne tiden. De var etter tidens mål ikkeavhengige, de var ikke ansatt og/eller tjente sitt brød hos andre, men skulle selv sørge for offentlige plik­ter og hevde ret­ter som ans­varlige ledere av hush­old­et. Likev­el skulle de ikke få stem­merett i 1814.

Hva så med embets­menn? De var ansatt, tjente sitt brød hos andre, og hadde en still­ing der de kunne påvirkes av en herre. Etter slike mål var de dermed avhengige. Var det like selvsagt at avhengige embets­menn skulle få stem­merett som at uavhengige kvin­ner ikke skulle få det, etter tankegan­gen da Grunnlo­va ble til? Noe tyder på at det ikke var like selvsagt, i alle fall ikke for alle.

I ett av grunnlovs­forsla­gene fra våren 1814 er net­topp kvin­ner og embets­menn kom­mentert spe­sielt. Den danske greven Fred­erik Adolph Hol­stein-Hol­stein­borg tok i sitt forslag utgangspunkt i at «den Ret til at vælge, være forenet med den hel­lig­ste og tydelig­ste af alle Men­neskerettighed­er: Ejen­dom­sret­ten». Bare når en har fast eien­dom kan stem­me­givnin­gen være fri for tvang og sikret mot angrep og tvist. Han set­ter ingen krav til stør­relsen på eien­dom­men: «Lad Eien­dom­men være stor eller liden, lige­meget, det knyt­ter hvers Inter­esse til Statens Velferd». Så spør han retorisk: «Men Fru­en­tim­mer?», og gir sjøl svaret: «Betroer Stat­en dem en urørlig Eien­dom – hvor­for skulde de da min­dre være inter­esserede for Statens gode For­valt­ning?». Hol­stein-Hol­stein­borg vrak­er med andre ord kjønn som stem­merettskri­teri­um. Han set­ter fast eien­dom — uavhengig av kjønn — som det frem­ste kri­teri­et for å kunne ha syn for statens beste og dermed for å kunne få stem­merett. Mot­satt skulle da eien­dom­sløse ikke være stem­merettskval­i­fis­erte. Heller ikke om de var embetsmenn.

Men var embetsmennene uavhengige?

Hol­stein-Hol­stein­borg er uttrykke­lig når det gjelder krav til den som skulle velges: «Kunde Taknem­me­lighed opveie imod Følelsen for Borg­erpligten, saa burde over­alt ingen Embeds­mand Vælges, som har et Embe­de af Regen­tens Gun­st». Embets­man­nen er i tjen­este hos andre og dermed avhengig.

Enda klarere om embets­man­nens avhengighet er grunnlovs­forslaget til kjøp­mann Win­cents Sebbelow:

«Ingen skal have stemme paa Riks­da­gen eller i nogen Sag, som ved­kom­mer hele Stat­en uden de Borg­ere og Under­saat­tere, som ere over 25 Aar, og som have faste Eien­domme, hvo­raf svares aarlige Skat­ter og Afgifter; men alde­les ikke de som staae i Statens Sold, thi de ere ikke uafhængige og frie».

Her hjelper det ikke om embets­man­nen har eien­dom. Er de i statens brød, er de avhengige og ufrie.

Tanker om at kvin­ner kunne være uavhengige og burde ha stem­merett om de hadde fast eien­dom, og at embets­menn var avhengige og ikke burde ha stemme i det hele tatt, var med andre ord fram­satt i doku­menter som ble lagt fram for Riks­for­sam­lin­ga. Argu­mentene var kjent. Rent logisk kunne da tolknin­gen av avhengighet­skravet ha ført til at ingen embets­mann fikk stem­merett, mens mange kvin­ner fikk det. Men poli­tikk er ikke alltid bare logisk.

Embets­mennene var sterkt over­rep­re­sen­terte i vik­tige organ­er våren 1814.

Når det kan slås fast at embets­menn utgjorde den raus­est defin­erte stem­meretts­grup­pa i 1814 og at dette skjed­de trass i Riks­for­sam­lin­gens kjennskap til argu­menter om avhengighet og ufrie tjenere for stat­en, er grun­nen selvsagt at prin­sip­per ofte må vike for mak­ten. Embets­mennene var sterkt over­rep­re­sen­terte i vik­tige organ­er våren 1814. De var i fler­tall på stor­manns­møtet på Eidsvoll den 16. feb­ru­ar, og i Riks­for­sam­lin­ga hadde de abso­lutt fler­tall med 57 av 112 rep­re­sen­tan­ter. I kon­sti­tusjon­skomitéen var tret­ten av de femten medlemmene embets­menn. Etter mitt syn var det da embets­mennene som sør­get både for egne poli­tiske ret­tigheter, for at bøn­denes ret­ter ble avgrenset og for at kvin­ner ikke fikk noen poli­tiske ret­tigheter i det hele tatt.

Digital utgave av den originale 17. mai-grunnloven fra 1814. Klikk på bildet for å se hele dokumentet i PDF-versjon.

Dig­i­tal utgave av den orig­i­nale 17. mai-grunnloven fra 1814. Klikk på bildet for å se hele doku­mentet i PDF-versjon.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen